ОБЯВА 

Община Джебел в качеството си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община Джебел“, договор BG05SFPR002-2.001-0179-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 обявява втори прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

 

 • За предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще бъдат назначени:

 

 1. Социален работник – /една/ работна позиция, трудов договор при 8 часова заетост.

1.1. Описание на длъжността:

Социалният работник изготвя и води документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по проекта. Организира цялостната дейност по предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги. Оказва социална подкрепа – извършва директна работа с потребителите, съдействие за организиране на свободното време и насърчаване на комуникацията и поддържане на социални контакти, подкрепа при комуникация с институции и служби, дейности свързани с приобщаване в обществения живот, предоставя консултации от социален характер на потребителите, води и съхранява досиетата на потребителите на услугата с прилежащите документи съгласно изискванията; участва в екипни срещи, участва в комисии, приема заявления, извършва индивидуална оценка на потребностите на кандидатите за ползване на интегрирани здравно-социални услуги, изготвя документацията по предоставянето на услугата съобразно изискванията, поддържа контакти със системата от услуги в общността; партнира си с екипа за управление на проекта и с местни институции. Да спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна, като не разпространява по никакъв начин лична информация за потребителите. Познава и спазва етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги. Да координира дейността си с екипа на проекта. Изпълнява и други задачи, възложени от екипа на проекта.

1.2 Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – Средно образование;
 2. Професионален опит – не се изисква;

1.3 Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Добро познаване на нормативната уредба, регламентираща предоставянето на социални услуги;
 2. Организационни умения;
 3. Комуникативни умения;
 4. Умения за работа в екип;
 5. Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 6. Компютърна грамотност.

 

 1. Необходими документи, начин на подаване и ред за провеждане на подбор на персонала.
 2. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:
 1. Заявление за заемане на длъжността (по образец);
 2. Декларация за съгласие във връзка за обработка на лични данни (по образец)
 3. Документ за самоличност (за справка);
 4. Автобиография – европейски формат (по образец);
 5. Документ за завършено образование (копие, ако притежава);
 6. Документ, удостоверяващ завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (копие, ако притежава).
 1. Подбора протича на два етапа:
 1. Първи етап – проверка на представените документи с обявените изисквания;
 2. Втори етап – Събеседване (интервю) с допуснатите кандидати.
 1. Място и срок за подаване на документите: 

Документи от кандидатите за обявените позиции ще се приемат в деловодството на Община Джебел, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 1, всеки работен ден от 08.15 до 12.00 ч. и 13.00 да 17.15 ч. през периода от 23.06.2023 г. до 29.06.2023г. /включително/.

 

ІII. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Комплект с документи за кандидатстване ще се получават от кабинет № 12, ет. 3 в сградата на Общинска администрация Джебел. Обявата и образците на документите са публикувани и на интернет страницата на община Джебел на адрес: www.dzhebel.bg

 

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация Джебел.

 

Допълнителна информация за проекта, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на Община Джебел и на информационното табло в сградата на общината на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19

 

За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359

Приложения: