ОБЯВА 

Община Джебел в качестовото си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община Джебел“, договор BG05SFPR002-2.001-0179-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 обявява прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги на възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания в техните домове.

 

 • За предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги на възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания в техните домове ще бъдат назначени:

 

 1. Санитар – 29 позиции, трудов договор при 8 часова заетост или пропорционално на 4 часова заетост;
 2. Медицински сестри – 4 позиции;
 3. Шофьор – 1 позиция.
 1. Санитар – 29 позиции, трудов договор при 8 часова заетост или пропорционално на 4 часова заетост

2.1 Описание на длъжността:

Извършва домашни посещения и дейности, съобразно изготвена оценка на потребностите по предварително изготвен график. Предоставя услуги за удовлетворяване на хигиенно-битови потребности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, помощ при поддържане на личната хигиена, придружаване извън дома, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.  

2.2 Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователна степен – не се изисква;
 • Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит и квалификация в сходни дейности е предимство;
 • Трудов стаж – не се изисква.

 

2.3 Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Комуникативни умения;
 2. Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с увреждания.

 

 1. Медицински сетри – /четири/ работни позиция

1.1. Описание на длъжността:

Предоставя и събира здравна информация за потребителите; Измерва витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура); Извършва здравни услуги и манипулации в домовете на потребителите. Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите; Осъществява профилактика и консултиране на потребителите за социално – значими заболявания; Участва в мобилната работа на екипа. Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите.

1.2 Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше образование със степен „специалист“, професионален бакалавър;
 • Специалност – „Медицинска сестра“, „Медицински фелдшер“, „Акушерка“ 
 • Трудов стаж – 2 години;

1.3 Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Добро познаване на нормативната уредба, регламентираща предоставянето на социални услуги;
 2. Организационни умения;
 3. Комуникативни умения;
 4. Умения за работа в екип;
 5. Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 6. Компютърна грамотност.

 

 1. Шофьор – /една/ работна позиция

1.1. Описание на длъжността:

Осигурява транспорт на специалистите, наети за предоставяне на услуги по проекта по предварително изготвен график.

1.2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – средно;
 • Квалификация – свидетелство за управление на МПС;
 • Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност, да не е отнемано свидетелството за правоуправление на автомобил;
 • Трудов стаж – не се изисква
 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
 1. Комуникативни умения;
 2. Умения за работа в екип;
 3. Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с увреждания;

 

 1. Необходими документи, начин на подаване и ред за провеждане на подбор на персонала.
 2. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:
 1. Заявление за заемане на длъжността (по образец);
 2. Декларация за съгласие във връзка за обработка на лични данни (по образец)
 3. Документ за самоличност (за справка);
 4. Автобиография – европейски формат (по образец);
 5. Документ за завършено образование (копие, ако притежава);
 6. Документ, удостоверяващ завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (копие, ако притежава);
 7. Копия на документи, удостоверяващи професионален опит;
 1. Подбора протича на два етапа:
 1. Първи етап – проверка на представените документи с обявените изисквания;
 2. Втори етап – Събеседване (интервю) с допуснатите кандидати.
 1. Място и срок за подаване на документите: 

Документи от кандидатите за обявените позиции ще се приемат в сградата на общинска администрация Джебел, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 3, стая 12 и 13, всеки работен ден от от 08:15 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:15 ч. през периода от 01.06.2023 г. до 16.06.2023 г. /включително/.

ІII. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Образци на заявления за кандидатстване могат да се получат в сградата на община Джебел от кабинет № 12, ет. 3 или да се изтеглят от интернет страницата на община Джебел на адрес: www.dzhebel.bg

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация Джебел.

След провеждане на подбора с одобрените кандидати ще бъдат сключени съответните за длъжността договори за трудови проотношения.

Допълнителна информация за проекта, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на Община Джебел и на информационното табло в сградата на общината на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19

За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359

Приложения: