На основание чл. 22 от от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от ОПФ на Община Джебел, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от ОПФ на Община Джебел, Решение №121/30.10.2020 г. и Решение №112/10.09.2020 г.  на ОбС-Джебел, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния недвижим общински имот:

Поземлен имот с идентификатор 20746.12.282 по КККР на град Джебел, община Джебел, област Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост   № 633/19.08.2011 г., находяща се в местността „Чай“, в землището на град Джебел, община Джебел

ИЗТЕГЛИ ЦЯЛАТА ОБЯВА!