Община Джебел в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0199-C01 „Патронажна грижа + в община Джебел“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа +“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

І. ЕКИП НА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 

За дейност 1 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“

1/ медицински специалисти  (мед. сестра, акушерка, фелдшер) – 2 /две/ позиции, трудов договор при 4 часа заетост дневно .

2/ социален работник  – /една/ работна позиция, трудов договор при 8 часова заетост

3/ санитар – 8 /осем/ работни позиции, трудов договор при 4 часова заетост

4/ шофьор – 1 /една/ работна позиция –  трудов договор при 4 часова заетост

За Дейност 2 „Превенция на COVID – 19 в социалните услуги ДДД

Санитар – 3/три/ работни позиции, 2 на 8 часова заетост и 1 на 2 часова заетост

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

1. Общи изисквания за заемане на длъжностите:

 • Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип; 
 • Готовност за работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 • Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват;
 • Кандидатите да са физически и психически здрави.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжностите:

 1. Социален работник
 • Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
 • Образование – висше образование със степен бакалавър/магистър;
 • Квалификация – „Социален работник“ или друго в сферата на хуманитарните дейности;
 • Трудов стаж – не се изисква;
 • Добро познаване на нормативната уредба, регламентираща предоставянето на социални услуги;
 • Организационни умения;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 • Компютърна грамотност.
 1. Медицински сестра
 • Образование – висше образование със степен „специалист“, професионален бакалавър;
 • Специалност – „Медицинска сестра“, „Медицински фелдшер“, „Акушерка“ 
 • Трудов стаж – 2 години;

Организира, ръководи, контролира и участва в осъществяването на медицинското обслужване на потребителите на патронажна грижа. Осигурява здравното обслужване, в съответствие с предписанието на лекар;

Осигурява подкрепа на потребителите при развиване на хигиенни навици и формиране на умения по отношение на личната хигиена, хигиена на личното пространство; здравословно хранене, грижа за здравето и тялото, разпознаване на влошаване на здравословното състояние.

 1. Санитар
 • Образование – основно;
 • Трудов стаж – не се изисква;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с увреждания.
 1. Шофьор
 • Образование – средно;
 • Квалификация – свидетелство за управление на ПМС;
 • Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответнатат длъжност, дане е отнемано свидетелството за правоуправление на автомобил;
 • Трудов стаж – не се изисква;
 • Умения за работа в екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с увреждания.

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

– Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 08:15 до 17:15 часа в деловодството на Общинска администрация – Джебел, ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19 в срок от 25.10.2021 г. до 17.15 ч. на 23.11.2021 г. включително;

– Комплект с документи за кандидатстване ще се получават в кабинет № 12, ет. 3 в сградата на Общинска администрация Джебел;

– Обявата и образците на документи да се публикуват и на интернет страницата на община Джебел на адрес: www.dzhebel.bg.

ІV. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Комплект с документи за кандидатстване – приложени към настоящата обява.

 • Комплект с документи за кандидатстване могат да се получават в кабинет № 12, ет. 3 в сградата на Общинска администрация Джебел.
 • Обявата и образците на документите са публикувни и на интернет страницата на община Джебел на адрес: www.dzhebel.bg
 • Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация Джебел.
 • Допълнителна информация за проекта, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на Община Джебел и на информационното табло в сградата на общината на адрес: : гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19

За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359