• Център за услуги и информация: (03632)20-51
  info@dzhebel.bg
 • 18°C
  31 05 2023

Община ДЖЕБЕЛ стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община ДЖЕБЕЛ стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

Община ДЖЕБЕЛ в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че считано от 01.03.2021 г. стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи: 

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; 
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

В тази връзка община Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че считано от 22.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и кандидати за длъжността „Социален асистент”.

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

 • Заявление-декларация /по образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 • Медицински протокол на ЛКК;
 • Други медицински документи – актуална епикриза и др.;
 • Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Кандидатите за длъжността „Социален асистент” за предоставяне на услугата „Асистентска подкрепа“ трябва да отговарят едновременно на следните условия:

 • да са пълнолетни български граждани;
 • да са със завършено основно или по-високо образование;
 • да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да имат мотивация и нагласа за работа в социалната сфера и с хора с увреждания и възрастни хора.

Кандидатите за длъжността „Социален асистент“ заявяват желанието си да предоставят услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Копие от диплома за завършено образование или копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение за същата или сходна длъжност;
 4. Автобиография;
 5. Декларация  – по образец;
 6. Други документи (по преценка на кандидата).

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги и от кандидатите за длъжността „Социален асистент“ се подават, считано от 22.02.2021 г. в деловодството на Общинска администрация – Джебел, ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19, всеки работен ден от 08:15 до 17:15 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и длъжността „Социален асистент“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на община Джебел на адрес: www.dzhebel.bg

За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359 – отдел „Социални дейности“ в община Джебел

https://www.livechatalternative.com/