На 01.06.2023 г. стартира проект  „Укрепване на общинския капацитет в Община Джебел“, договор № BG05SFPR002-2.002-0166-C01, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Операция: BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“

Общата стойност на проекта е 40 281,00 лв.

Срокът на изпълнение на проекта е от 01.06.2023 г. – 01.09.2024 г. (15 месеца), а срокът на предоставяне на услугата е 12 месеца.

Проектното предложение е насочено към прилагането на интегрирани мерки за подкрепа във връзка изпълнението на правомощията на Община Джебел, свързани с осъществяването на отговорностите ѝ по реда на Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за личната помощ (ЗЛП). В съответствие с целта на процедурата, чрез укрепването на общинския капацитет в сферата, ще се  подкрепят процесите по реформирането на системата на социалните услуги и ще се улесни преходът към новите механизми на местно ниво за най-уязвимите групи от населението. 

Във връзка с нарасналия обем от функции и задължения на общините с оглед прилагането на новите нормативни изисквания в областта на социалните услуги, ще бъдат назначени 2 нови служители на длъжност „социален работник“ – 1 на 8 часова и 1 на 4 часова трудова заетост. 

Целевата група по проекта е минимум 20 лица, служители от институции/организации или администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера и служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Дейностите по проекта ще осигурят необходимата подкрепа и условия за повишен административен капацитет в Община Джебел при упражняване правомощията и задълженията ѝ по прилагането на ЗЛП, ЗСУ и ЗХУ, което от своя страна ще доведе до увеличена ефективност и качество на предоставяните услуги за местното население.