О Б Я В Л Е Н И Е

№ 25

гр.Джебел, 03.12.2021 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.8 от ЗУТ, съобщава, че са издадени следните индивидуални административни актове за обект: : 

            „Външно ел.захранване на ,,Жилищен комплекс с гаражи‘‘ в УПИ Х-297, кв.99 по ПУП на гр.Джебел /ПИ 20746.501.9030 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали/“  с дължина на трасето 169 метра  /трета категория/

           1/  Заповед № 1669 от 02.12.2021г. на Кмета на Община Джебел за одобряване  Проект на ПУП- устройствена схема  – част „Електрическа“ за обект: „Външно ел.захранване на ,,Жилищен комплекс с гаражи‘‘ в УПИ Х-297, кв.99 по ПУП на гр.Джебел /ПИ 20746.501.9030 по КККР/‘‘, като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: ,,Външно ел.захранване на ,,Жилищен комплекс с гаражи‘‘ в УПИ Х-297, кв.99 по ПУП на гр.Джебел /ПИ 20746.501.9030 по КККР/“ . 

           2/  съгласуван и одобрен технически проект от гл.архитект на община Джебел на 05.07.2021 г., като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: ,,Външно ел.захранване на ,,Жилищен комплекс с гаражи‘‘ в УПИ Х-297, кв.99 по ПУП на гр.Джебел /ПИ 20746.501.9030 по КККР/‘‘, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД – гр.Пловдив,

          3/  Разрешение за строеж № 9/ 02.12.2021г. от гл.архитект на община Джебел.

          На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление, заинтересованите лица могат да  обжалват индивидуалните административни актове пред Административен съд- гр.Кърджали, чрез Община Джебел.

                                                                                                       ОТ ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ