Община Джебел набира членове за доброволно формирование „Джебел -2013“

  На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г., Наредба № Із-2431 от 19 септември 2011 г.  за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования за защита при бедствия и на преподавателите за обучение на доброволци.

Община Джебел набира доброволци за доброволно формирование „Джебел- 2013“ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.                                                                                            

Формированието е създадено на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система (ЕСС).

Кратко описание на длъжността:

Изпълняване на основни дейности, включващи защитата на населението.


      1. Предупреждение;
      2.Изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;

 1. Оповестяване;
 2. Спасителни операции;
 3. Ограничаване и ликвидиране на пожари;
 4. Операции по издирване и спасяване;
 5. Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
 6. Оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
 7. Разсредоточаване на културни и материални ценности;
 8. Други операции, свързани със защитата.

 

За изпълнението на дейностите доброволците участват в обучения, тренировки, състезания и учения; поддържат готовност за явяване и изпълнение на задачи.

 

Етапи при подбор на доброволци:

 

а/Разглеждане на документи;

б/ Интервю.

в/Срок за подаване на молба – до 10.12.2021 г.

 

   Кандидатстване и членство в доброволните формирования

   Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

    Необходими документи за кандидатстване:

 

    Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование.

   Към заявлението се прилагат следните документи:

      1.формуляр за кандидатстване по образец;

 1. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
 2. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

     4.свидетелство за съдимост;

     5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

 1. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
 2. декларация за съгласие за обработка на лични данни.
 3. Автобиография;

 

            Кандидатите за доброволци към документите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

       Място за подаване на документите:

гр. Джебел, ул.“Еделвайс“ №19
Общинска администрация-Джебел
Информационен център
Телефон за справки: 03632/2227, 3051, 0895685763 – Гюнер Муса