ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“

 

Община Джебел разработва проектно предложение, с което ще кандидатства пред Агенция за социално подпомагане чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОПХ, ФЕПНЛ), чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Операция „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

   През периода от 01.01.2021г. до 27.04.2021г., в рамките на работните дни на територията на цялата община, ще се доставя ежедневно до дома на потребителите приготвена храна, която ще включва супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт.

Допустимите целеви групи по процедурата за кандидатстване са:

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

В тази връзка, в срок до 11.12.2020г., Община Джебел набира кандидат-потребители, като желаещите могат да подадат Заявление-Декларация Приложение №2  в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет.1 на адрес: гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19 или заявят своя интерес за включване в програмата на телефон: 03632/2202; 03632/2359 и 0884040358. 

Отговорни лица за контакти: 

  • Айля Ибрям
  • Юсеин Махмуд
  • Айгюл Камбер
  • Йозлем Мюмюн  

   Принадлежността на идентифицираните лица към допустимата целева група ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Джебел. Сформирана комисия към Община Джебел ще извърши подбор на потребителите. Лицата, които не са включени в първоначалния списък ще бъдат включени в списък „чакащи“. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон за връзка.

   Изискванията за кандидатстване и пакетът документи, както и критериите за оценка, са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган: http://www.asp.government.bg , както и в информационната система ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg 

Приложение 20 ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за разкриване на данъчна информация

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на Община Джебел