Обществено обсъждане на проект на 

ПРАВИЛНИК

 

за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Джебел

 

Съгласно чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящият проект на Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Джебел, се предоставя на всички заинтересовани лица 30-дневен срок, считано от 10.11.2023 г., за предложения и становища по предложения проект. Предложенията или становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на общинска администрация – Джебел на адрес:          улица „.Еделвайс”№ 19, стая № 12 или на следния електронен адрес: kmet@dzhebel.bg

 

МОТИВИ

към проекта на Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Джебел./в съответствие с чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове/.

 

            Причини, които налагат приемането на предложения проект:       

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. С  нормативният  акт  се урежда реда и начина за отпускане на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на граждани на Община Джебел.

            Цели, които се поставят с предложения проект:

В резултат на приемане на проекта на Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи ще се отпускат средства  на:

  1.  Лица, с доказани здравни или социални нужди .
  2. Социално слаби лица – деца и младежи в неравностойно положение, деца сираци до 18 годишна възраст, студенти редовно обучение, учащи се младежи от многодетни семейства, самотни възрастни и др.
  3. Лица и семейства, пострадали от бедствия, аварии,  пожари и други природни бедствия.
  4. При смърт на член от семейството за социално слаби лица или за починали български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведение за социални услуги, регистрирани в службите за социално слаби.

 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на предложения проект:           

 За прилагане на Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи са необходими финансови средства, които Общинският съвет ежегодно с приемане на бюджета, определя общия размер на средствата за отпускане на еднократни помощи.

 

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 

Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.

 

Очаквани резултати: С настоящия правилник ще се определят правила за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ най-нуждаещите се хора, които ще получат помощ за задоволяване на спешни нужди.

  

Вносител на проекта :
Неджми Али  –  Кмет на община Джебел

 

Приложения: