ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПОДПОРНA СТЕНA ЗА УКРЕПВАНЕ НА СКАТ В ГР.ДЖЕБЕЛ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
„ДОСТАВКА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА НОВ КОЛЕСЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН БАГЕР С ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ” – 11.06.2020г.
Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване /вкл.доставка на пясък/ на пътищата и улиците на територията на Община Джебел през зимен сезон 2020/2021, 2021/2022 година» – 05.06.2020г.
Запитване за предоставяне на оферта за „Предоставяне на Правни услуги свързани с подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури по ЗОП за възлагане на одобрените дейности по проект «Благоустрояване на общински парк в централна градска част – кв.25, гр. Джебел – имот с пл.сн.№ 315, кв.25 по плана на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.501.315/“ по мярка 7.2. – Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г“ – 20.04.2020г.
Запитване за предоставяне на оферта за „Предоставяне на Консултантски услуги, свързани с управление и отчитане на проект «Благоустрояване на общински парк в централна градска част – кв.25, гр. Джебел – имот с пл.сн.№ 315, кв.25 по плана на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.501.315/“ по мярка 7.2. – Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г“ – 20.04.2020г.
Запитване за предоставяне на оферта за „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект «Благоустрояване на общински парк в централна градска част – кв.25, гр. Джебел – имот с пл.сн.№ 315, кв.25 по плана на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.501.315/“ по мярка 7.2. – Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г“ – 20.04.2020г.
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини намиращи се на територията на Oбщина Джебел” – 14.04.2020г.
„Извършване превоз на ученици, учители и деца от училищата и детските градини на територията на Община Джебел през учебната 2020/2021 година” – 03.04.2020г.
Процедура на пряко договаряне по смисъла на чл.18, ал.1, т. 13, на основание чл. 182 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗОП с предмет: Актуализацията на проект: „Възстановяване на речен праг, кв.Прогрес, гр.Джебел и корекция на р.Джебелска в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ – Джебел – Рогозче – Фотиново“ – 20.03.2020 г.
„Ремонт на улична мрежа на територията на Община Джебел” – 20.03.2020г.
„ДОСТАВКА НА ТРИСТРАНЕН САМОСВАЛ 5+1 ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ” – 19.03.2020г.
„ДОСТАВКА НА УПОТРЕБЯВАНА ШАРНИЧНО ЧУПЕЩА СЕ АВТОВИШКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ“ – 18.03.2020г.
„ДОСТАВКА НА УПОТРЕБЯВАНА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА МАШИНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ” – 18.03.2020г.
„ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ” – 17.03.2020г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Строителство на обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Телчарка, с. Казаците, с. Ямино, с. Желъдово и с. Търновци, община Джебел” – 13.03.2020г.
„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел” – 05.03.2020г.
„ДОСТАВКА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА НОВ КОЛЕСЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН БАГЕР С ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ” – 28.02.2020 г.
„Доставка на автомобилно гориво за нуждите на общинска администрация Джебел” – 18.02.2020г.
Информация за приключил договор за обществена поръчка: „Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Джебел в две фази – фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект“ – 21.01.2020г.
Покана на пряко договаряне с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през оперативния период на 2019/2020 г. на територията на Oбщина Джебел по две обособени позиции: №1 – Снегопочистване на улици в град Джебел с обща дължина 19, 610 км. и №2 – Опесъчаване на улици в град Джебел”.
Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през оперативния период на 2019/2020 г. на територията на Oбщина Джебел – 19.09.2019г.
Доставка на дизелово гориво за отопление S – 0,001 % за нуждите на детски градини в Община Джебел – 18.09.2019г.
Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект: ,,Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв. Прогрес, гр. Джебел и корекция на р. Джебелска в обсег – моста на път … – 508/Кърджали – Момчилград/- Джебел – Рогозче – Фотиново – 18.09.2019г.
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: “ВОДОСНАБДЯВАНЕ ГРУПА КУПЦИТЕ (С.КУПЦИТЕ, С.ПОТОЧЕ, С.РЪТ) – КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150, АЛ.6 ОТ ЗУТ, В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА КУПЦИТЕ, ПОТОЧЕ, РЪТ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ” – 13.09.2019г.
Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Рехабилитация и основен ремонт на път KRZ 3073/III – 5082/ Джебел – Тютюнче от км 0+400 до км 2+156 – 27.08.2019г.
„Упражняване на независим строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР на обектите, включени в проект „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици в с. Припек, гр. Джебел в кв. Младост и в кв. Брягово, общ. Джебел, обл. Кърджали“ и последващо управление при одобрение на проекта“ – 29.07.2019г.
„Доставка на дизелово гориво за отопление S – 0.001% по заявка на детски градини от Община Джебел за отоплителния период 2019/2020 г.” – 18.07.2019г.
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини намиращи се на територията на Oбщина Джебел” – 18.07.2019г.
„Ремонт на общинска пътна мрежа в Община Джебел по обособени позиции” – 04.07.2019г.
„Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в с. Припек и в гр. Джебел – в кварталите Младост и Брягово, общ. Джебел, обл. Кърджали“ – 01.07.2019г.
„Извършване превоз на ученици, учители и деца от училищата и детските градини на територията на Община Джебел през учебната 2019/2020 година” – 18.06.2019г.
„Доставка на горива – бензин и дизелово гориво за нуждите на общинска администрация Джебел“ – 18.04.2019г.
Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв. Прогрес, гр. Джебел и корекция на р. Джебелска в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ – Джебел – Рогозче – Фотиново“ – 04.04.2019г.
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ ГРУПА КУПЦИТЕ(С.КУПЦИТЕ, С.ПОТОЧЕ, С.РЪТ)- КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150, АЛ.6 ОТ ЗУТ, В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА КУПЦИТЕ, ПОТОЧЕ, РЪТ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ” – 19.12.2018г.
„Ремонт на общинска пътна мрежа в Община Джебел по две обособени позиции” – 12.12.2018г.
„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през оперативния период на 2018/2019 г. на територията на Oбщина Джебел с три обособени позиции: №1 – Зимно поддържане и снегопочистване на следните пътищата:1. гр.Джебел –с. Слънчоглед; 2. /гр.Джебел –с. Слънчоглед/ – разклон с.Подвръх; 3.с. Плазище – Горно Плазище; 4. /сп. Джебел – гр. Джебел/ – разклон с. Софийци; 5./ сп. Джебел – гр. Джебел /- разклон с. Купците; 6. с. Купците – с.Поточе; 7. с. Плазище – с. Каменяне – с. Модрен; 8. гр.Джебел- с.Тютюнче; №2 – Снегопочистване на улици в град Джебел с обща дължина 19, 610 км. и №3 – Опесъчаване на улици в град Джебел” – 26.11.2018г.
„Ремонт на улица в с. Подвръх, общ. Джебел” – 02.11.2018г.
„Реконструкция на улици в кв. Брягово, гр. Джебел” – 02.11.2018 г.

„Изграждане на подпорни стени в с. Припек, общ. Джебел” – 23.10.2018г.

„Изграждане на подпорна стенa – с. Припек, общ. Джебел” – 04.10.2018г.
„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел” – 04.10.2018г.
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини намиращи се на територията на Oбщина Джебел” – 14.09.2018г.
„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през оперативния период на 2018/2019 г. на територията на Oбщина Джебел” – 14.09.2018г.
„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел” – 31.07.2018г.
„Доставка на дизелово гориво за отопление S – 0.001% по заявка на детски градини от Община Джебел за отоплителния период 2018/2019 г.” – 26.07.2018г.
„Извършване превоз на ученици, учители и деца от училищата и детските градини на територията на Община Джебел през учебната 2018/2019 година” – 13.06.2018г.
„Доставка на горива – бензин А95-Н, дизелово гориво за нуждите на общинска администрация Джебел“ – 17.04.2018г.
Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2017г. – 30.03.2018г.
„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел” – 17.11.2017г.
„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от град Джебел и от населените места в община Джебел до регионалното депо в с. Вишеград, Община Кърджали” – 08.11.2017г.
„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през оперативния период на 2017/2018 г. на територията на Oбщина Джебел” – 11.09.2017г.
„Избор на изпълнител на СМР по проект: „Водоснабдяване на с. Софийци от ПС „Балабаново“ – 29.08.2017г.
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини намиращи се на територията на Oбщина Джебел” – 17.08.2017г.
„Доставка на дизелово гориво за отопление S – 0.001% по заявка на детски градини от Община Джебел за отоплителния период 2017/2018 г.” – 17.08.2017г.
„Дейности по подпомагане за активно търсене на работа на лица от целевата група и за информиране и представяне на възможности на хора с увреждания“ във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.005-С01 по проект „Алтернативен свят” – 21.07.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ за пректаряване на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.З от ЗОП с предмет „Дейности по подпомагане за активно търсене на работа на лица от целевата група и за информиране и представяне на възможности на хора с увреждания“ “ обявена с обява № А-94-00-1002 от 19.07.2017 г. – 21.07.2017г.
„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел” – 29.06.2017г.
„Извършване превоз на ученици, учители и деца от детските градини на територията на Община Джебел през учебната 2017/2018 година” – 23.06.2017г.
„Извозване на твърди битови отпадъци от град Джебел и от населените места в община Джебел до общинското депо в с. Вълкович, общ. Джебел” – 19.06.2017г.
„Изграждане на подпорни стени и възстановяване на улица от о.т. 52 до о.т. 70, кв. 4, 5, 6, 7 и 8 – с. Припек, общ. Джебел” – 15.05.2017г.
„Извозване на твърди битови отпадъци от депо в с. Вълкович, общ. Джебел до регионално депо с. Вишеград, общ. Кърджали” – 15.05.2017г.
Обобщена информация за 2016г.
„Доставка на горива – бензин А95-Н, дизелово гориво за нуждите на общинска администрация Джебел“ – 31.03.2017г.
„Извозване на твърди битови отпадъци от град Джебел и от населените места в община Джебел до общинското депо в с. Вълкович, общ. Джебел” – 13.12.2016г.
„Благоустрояване на улици в с. Припек и с. Устрен, общ. Джебел” – 06.10.2016г.
„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през оперативния период на 2016/2017 г. на територията на Oбщина Джебел“ – 16.09.2016г.
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини намиращи се на територията на Oбщина Джебел” – 15.09.2016г.
„Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детските градини намиращи се на територията на Oбщина Джебел” – 25.08.2016г.
„Доставка на дизелово гориво за отопление S – 0.001% по заявка на детски градини от Община Джебел за отоплителния период 2016/2017 г.” – 25.08.2016г.
„Избор на изпълнител на СМР по проект: „Довеждащ водопровод от Сондаж №3 до гр. Джебел” – 24.08.2016г.
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка: „Допълнително водоснабдяване на гр. Джебел от речно водохващане от р. Казаците“
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка: „Водоснабдяване на с. Устрен – „Долна махала“, общ. Джебел“
«Обществен превоз на пътници с автобусен транспорт по утвърдена общинска, областна и републиканска транспортни схеми, квоти на Община Джебел, за автобусни линии обособени в 4 пакета» от 13.04.2016г.
Обобщена информация за 2015г. – публ: 31.03.2016г.
„Рамково споразумение за избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в Община Джебел“ от 12.03.2016г.
„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел” от 01.03.2016г.
“Доставка на горива – бензин А 95-Н, дизелово гориво, двигателни и хидравлични масла за автомобилите и машините на Общинска администрация – Джебел” от 29.02.2016г.
„Извършване превоз на ученици, учители и деца от детските градини на територията на Община Джебел през учебната 2016/2017 година” от 18.02.2016г.
„Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детските градини намиращи се на територията на община Джебел” от 18.02.2016г.
„Доставка на газьол за отопление по заявка на детски градини от Община Джебел за отоплителния период 2016/2017г.“ от 18.02.2016г.
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка: „Водоснабдяване на махали на с. Папрат и с. Мишевско, общ. Джебел“ от 28.01.2016г.
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка: „Водоснабдяване на махали на с. Папрат и с. Мишевско“ от 28.01.2016г.
Реконструкция и рехабилитация на два общински пътя – „общински път KRZ 2062 / III – 508, Джебел – Рогозче /Рогозче – Душинково – Полянец – мах. Китка/“ и „KRZ 1060 / III – 508 / Джебел – Чакалци Слънчоглед – Граница общ. (Джебел – Момчилград) – Загорско – Садовица“. Предвижда се изпълнение на земни работи (изкопни работи, обратен насип, разваляне на основа от трошен камък, фрезоване и демонтажни работи), асфалтови работи (полагане на асфалтови пластове и битумни разливи) и пътни работи (изпълнение на основните пластове от зърнести материали, стоманена предпазна ограда, маркировка и пътни знаци).
„Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обекти: „Реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ 2026 /III-508, Джебел-Рогозче/ Рогозче-Душинково-Полянец – мах.Китка, както и реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ 1060 /III-508/ Джебел – Чакалци – Слънчоглед – Граница общ.(Джебел-Момчилград) – Загорско – Садовица, по проект:„Реконструкция и основен ремонт на пътища от общинска инфраструктура на Община Джебел“ от 20.01.2016г.
„Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от «Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.» /ПРСР/ по проект „Реконструкция и основен ремонт на пътища от общинска инфраструктура на Община Джебел“ от 20.01.2016г.
„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Джебел, за четири обекта: Обект 1: „Жилищен блок – Конструкция – панелна, находящ се в гр. Джебел, улица „Тракия” №2, блок „Детелина“; Обект 2: „Жилищен блок – Конструкция – панелна, находящ се в гр. Джебел, улица „Тракия” №6, блок „Младост 1“; Обект 3: „Жилищен блок – Конструкция – панелна, находящ се в гр. Джебел, улица „Тракия” №8, блок „Младост 2“; Обект 4: „Жилищен блок – Конструкция – панелна, находящ се в гр. Джебел, улица „Тракия” №12, блок „Младост 4“ от 04.01.2016г.
„Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Джебел за четири обекта: Обект 1: „Жилищен блок – Конструкция – панелна, находящ се в гр. Джебел, улица „Тракия” №2, блок „Детелина“; Обект 2: „Жилищен блок – Конструкция – панелна, находящ се в гр. Джебел, улица „Тракия” №6, блок „Младост 1“; Обект 3: „Жилищен блок – Конструкция – панелна, находящ се в гр. Джебел, улица „Тракия” №8, блок „Младост 2“; Обект 4: „Жилищен блок – Конструкция – панелна, находящ се в гр. Джебел, улица „Тракия” №12, блок „Младост 4“ от 04.01.2016г.
„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Джебел по четири обособени позиции: Обособена позиция 1: „Жилищен блок – Конструкция – панелна, находящ се в гр. Джебел, улица „Тракия” №2, блок „Детелина“; Обособена позиция 2: „Жилищен блок – Конструкция – панелна, находящ се в гр. Джебел, улица „Тракия” №6, блок „Младост 1“; Обособена позиция 3: „Жилищен блок – Конструкция – панелна, находящ се в гр. Джебел, улица „Тракия” №8, блок „Младост 2“; Обособена позиция 4: „Жилищен блок – Конструкция – панелна, находящ се в гр. Джебел, улица „Тракия” №12, блок „Младост 4“ от 04.01.2016г.
„Изпълнение на допълнително възникнали СМР по време на реализирането на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на НЧ ”Христо Смирненски” – гр. Джебел“.
„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел” от 02.11.2015г.
Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на подпорни стени и възстановяване на улица от о.т. 52 до о.т. 70, кв. 4, 5, 6, 7 и 8 – с. Припек” от 29.10.2015г.
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка: „Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детските градини намиращи се на територията на община Джебел” – за периода 01.10.2014-01.10.2015г. – [ 01.10.2015г.]
„Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР по обект: „Изграждане на подпорни стени и възстановяване на улица от о.т. 52 до о.т. 70, кв. 4, 5, 6, 7 и 8 – с. Припек” от 23.09.2015г.
„Изграждане на подпорни стени и възстановяване на улица от о.т. 52 до о.т. 70, кв. 4, 5, 6, 7 и 8 – с. Припек” от 23.09.2015г.
„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през оперативния период на 2015/2016 г. на територията на Oбщина Джебел“ от 20.08.2015г.
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка: „Извършване превоз на ученици, учители и деца от детските градини по линиите: Джебел – Ямино – Устрен – Добринци – Ген.Гешево -Жълъдово – ОУ Устрен – СОУ и ПГДжебел, Джебел – Търновци -Воденичарско – Телчарка – СОУ и ПГ Джебел и Джебел – Купците -Поточе – Софийци – Плазище – Г.Плазище – Вълкович – СОУ и ПГ Джебел“ – от 13.07.2015г.
„Доставка на газьол за отопление по заявка на детски градини от Община Джебел за отоплителния период 2015/2016 г.” – от 07.07.2015г.
„Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детските градини намиращи се на територията на община Джебел” – от 07.07.2015г.
Извършване превоз на ученици, учители и деца от детските градини на територията на Община Джебел през учебната 2015/2016 година” от 29.06.2015г.
Извършване на допълнителни непредвидени в ПСД СМР по обект: „Благоустрояване на улици в кв.“Прогрес“ – кв. 68, 70, в кв. 65, с о.т. 395 – 43 – 45 – 48 – 49 – 50″, гр.Джебел – от 29 .06.2015г.
Реконструкция и рехабилитация на улици в кв. 65, кв.68 и кв.70, жк. Прогрес. Предвижда се изпълнение на земни работи (изкопни работи, обратен насип), асфалтови работи (полагане на асфалтови пластове) и пътни работи (изпълнение на основните пластове от зърнести материали, бетонови бордюри, тротоарни настилки, маркировка и пътни знаци). Предвидено е изпълнение на подпорни стени с бетон клас В15 и армировъчна стомана клас А-I до Ф12 мм. Предвижда се изграждането на нова водопроводна система от ПЕВП тръби ф63 мм в кв. 65, кв.68 и кв.70 и нова улична канализация в кв. 65. Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности: Предвидено е подготовка на основата за направа на пътища 5552 м2, полагане на неплътен асфалтобетон – 396 т, плътен асфалтобетон – 396 т, обща дълбина на подпорните стени – 329 м, бетон клас В15 – 671 м3, армировка АIII – 11 472 кг. Общата дължина на водопроводната мрежа е 641 м ф63 мм, на канализационната – 190 м. – от 29 .06.2015г.
“Изпълнение на СМР по обособени позиции:Обособена позиция № 1. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на НЧ ”Христо Смирненски” – гр. Джебел”; Обособена позиция №2. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ОДЗ „Щастливо детство“, гр. Джебел”;Обособена позиция №3. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ЦДГ „Изгрев“ , гр. Джебел” от 05.06.2015г.
„Инженерно-геоложко проучване на свлачище в участък от Път KRZ 2026 /III-508 Джебел-Рогозче/ Рогозче-Душинково-Полянец-мах.Китка, от км: 7+176 до км 7+375,44 и изготвяне на вариантни решения за укрепване“ от 21.05.2015г.
„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел” от 18.05.2015г.
„Осъществяване на авторски надзор по време на СМР по проектите: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на НЧ „Христо Смирненски”, гр. Джебел”; „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ОДЗ „Щастливо детство“, гр. Джебел” и „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ЦДГ „Изгрев“, гр. Джебел” от 14.05.2015г.
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка: „Избор на изпълнител на инженеринг (проектиране и СМР) за пристройка, преустройство и надстройка на административна сграда в гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ № 19“
„Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР по проектите: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на НЧ „Христо Смирненски”, гр. Джебел”; „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ОДЗ „Щастливо детство“, гр. Джебел” и „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ЦДГ „Изгрев“, гр. Джебел” от 29.04.2015г.
“Изпълнение на СМР по обособени позиции: Обособена позиция №1. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на НЧ ”Христо Смирнески” – гр. Джебел”; Обособена позиция №2. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ОДЗ „Щастливо детство“, гр. Джебел”; Обособена позиция № 3. „Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ЦДГ „Изгрев“ , гр. Джебел” от 21.04.2015г.
„Доставка на горива – бензин А 95Н, дизелово гориво, двигателни и хидравлични масла за колите и машините на Общинска администрация гр. Джебел“ от 23.02.2015г.
„Извършване на превоз на ученици, учители и деца от детските градини на територията на община Джебел през учебната 2015/2016 година“ от 10.02.2015г.
„Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детските градини намиращи са на територията на община Джебел“ от 10.02.2015г.
„Доставка на газьол за отопление по заявка на детски градини от Община Джебел за отоплителния период 2015/2016г.“ от 10.02.2015г.
„ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИМ КОМПЕТЕНТНОСТ” от 19.12.2014г.
“Доставка на горива – бензин А 95-Н, дизелово гориво, газ пропан – бутан, двигателни и хидравлични масла за автомобилите и машините на Общинска администрация – Джебел” от 05.12.2014г.
“Oбществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Oбщина Джебел” от 13.11.2014г.