ОБРАЗОВАНИЕ

Образованието е една от най-висшите ценности на всяка една нация и върху развитието му оказват силно въздействие всички промени в икономически, социален, демографски и политически аспект. В тези условия целта на детските и учебните заведения е да създадат благоприятна среда и оптимални условия, в които да се развиват способностите на децата и учениците и да се изграждат уменията им за креативност и разрешаване на различни проблеми.

Предучилищно образование

В община Джебел за учебната 2019/2020 година предучилищното обучение се осъществява в  5 детски заведения:

ДГ ,,Щастливо детство‘‘- Джебел с шест групи, от които две яслени / средищна ДГ/;

ДГ ,,Изгрев‘‘ –  гр. Джебел, кв. Изгрев с четири групи/ средищна ДГ/;

ДГ „ Песнопой“ – с. Припек с две групи / защитена ДГ/;

ДГ – „ Рай“ – с. Рогозче с една група / средищна ДГ/;

 И в с.Устрен една група, към ДГ „ Рай“ – с. Рогозче .

Общият брой на децата приети в детските градини е 256. 

Образователното ниво на детските педагози е високо. Всичките са с висше образование и повечето от тях са с клас квалификация.

Училищно образование

На територията на община Джебел функционират 4 общински училища:

1.СУ ,,Христо Ботев‘‘- Джебел    – https://soudjebel.net/  / средищно училище /;

2.ПГ ,,Руска Пеева‘‘ – Джебел     – http://pg-ruskapeeva.com/  ;

3.ОУ „ Васил Левски“ – с. Устрен / средищно училище / ;

  1. ОУ „ Христо Смирненски“ – с. Рогозче / средищно училище /.

На територията на община Джебел се намира и едно Държавно средно училище „ Паисий Хилендарски“ –  с. Припек.

Общият брой на учениците в училищата е 615. 

Първото училище в община Джебел отваря врати на 1 ноември 1925 година. Това е сегашното средно училище ,,Христо Ботев‘‘- Джебел.  В училището се обучават ученици от 1 до 12 клас. Учениците учат на едносменен режим. За учениците от І-VII клас се  прилага и  целодневна организация на обучение. Училището разполага с модерна материална база. За обучение по информационни технологии разполагат с  2 компютърни кабинета, кабелен и безжичен интернет в сградата. Предлагат се безплатни занимания по интереси в областта на природните науки, технологиите, изобразителното изкуство, спорта. Работи се по проекти и програми на МОН.

  На децата  от всички детски градини и на тези от начален етап се предоставят  безплатно мляко и млечни произведения, сезонни плодове и зеленчуци по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“  на ДФ „Земеделие“.

Ежегодно се осъществява прием след VІІ клас в различни профили, като се съобразява с интереса на учениците и родителите .

Професионалното обучение се реализира в ПГ ,,Руска Пеева‘‘- Джебел. Обучават се ученици от 8 до 12 клас. Държавният план-прием е съобразен с интереса и нагласите на ученици и родители, съвременните тенденции за развитие на пазара на труда в региона. Работи се по проекти и програми на МОН.

Във всички училища са създадени подходящи условия за обучение. За учениците, от населените места, в които няма училище е осигурен транспорт към средищните училища.

В  училищата работят висококвалифицирани учители с опит  и знания, обучават и възпитават успешно, като това води до гаранция за изграждане на трайни знания у  учениците, за развитие на техните заложби и умения в науката и техниката, в изкуството и спорта.