Стратегии, програми, отчети

 

Описание
Изтегли
1.
Годишен отчет
2.
Етичен кодекс за поведение на служителите от Общинска администрация Джебел
3.
Програма за управление на Община Джебел за периода 2019-2023 година
4.
Стратегия за управление на общинската собственост на Община Джебел за периода 2020-2023 година
5.
Програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост в община Джебел през 2021 година
6.
Програма за дейността на Общински съвет – Джебел за 2020 година
7.
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2020 година
8.
Общински план за младежта за 2020 година
9.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2019 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
10.
Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Джебел за 2019 г.
11.
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация Мандат 2019-2023 година
12.
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация Мандат 2019-2023 година
13.
План-програма и календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2020г.
14.
Устройствен правилник на Общинска администрация – Джебел
– Заповед за устройствения правилник
15.
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Джебел 2019-2024 г.
16.
ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ 2017-2020
17.
Дългосрочна програма ЕВИБ 2020-2030
18.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА ОТ 27.11.2019Г. ДО 27.05.2020Г.
19.
Анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Джебел
20.
П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
21.
К А Л Е Н Д А Р за спортни и младежки дейности в община Джебел през 2021 г.
22.
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2021 ГОДИНА
23.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2020г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
24.
Отчет ОС имоти 2020 г.
25.
План за младежта на община Джебел за 2021 г.
26.
Отчет на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Джебел за 2020г.(пуб. 21.04.2021г.)

АРХИВ