Стратегии, програми, цели, отчети

 

Описание
Изтегли
1.
Годишен отчет
2.
Етичен кодекс за поведение на служителите от Общинска администрация Джебел
3.
Програма за управление на Община Джебел за периода 2019-2023 година
4.
Стратегия за управление на общинската собственост на Община Джебел за периода 2019-2023 година
5.
Програма за дейността на Общински съвет – Джебел за 2020 година
6.
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2020 година
7.
Общински план за младежта за 2020 година
8.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2019 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
9.
Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Джебел за 2019 г.
10.
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация Мандат 2019-2023 година
11.
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация Мандат 2019-2023 година
12.
План-програма и календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт в община Джебел за 2020г.
13.
Устройствен правилник на Общинска администрация – Джебел
– Заповед за устройствения правилник
14.
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Джебел 2019-2024 г.
15.
ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ 2017-2020
16.
Дългосрочна програма ЕВИБ 2020-2030
17.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА ОТ 27.11.2019Г. ДО 27.05.2020Г.
18.
Анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Джебел
19.
П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
20.
К А Л Е Н Д А Р за спортни и младежки дейности в община Джебел през 2021 г.
21.
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2021 ГОДИНА
22.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2020г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
23.
План за младежта на община Джебел за 2021 г.
24.
Отчет на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Джебел за 2020г.(пуб. 21.04.2021г.)
25.
Отчет
за изпълнение на актовете на общински съвет град Джебел за периода януари-юли 2021
26.
ДЖЕБЕЛ ПИРО 2021-2027(пуб. 06.10.2021г.)

27.
Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност
28.
Годишен отчет за овладяване на популацията на безстопанствените кучета – 2020 година
29.
Отчет за изпълнение на актовете на общински съвет град Джебел за периода юли-декември 2021
30.
ГОДИШНА ПРОГРАМА за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2022 г.
31.
КАЛЕНАДАР за спортни и младежки дейности в община Джебел през 2022 г.
32.
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР на община Джебел за 2022 г.
33.
Отчет за изпълнение на Спортния календар и План програмата за развитие на масовия спорт в община Джебел през 2021 г.
34.
План програмата за развитие на детско-юношеския, ученическия и масов спорт в община Джебел през 2022 г.
35.
Програми за придобиване, управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Джебел.
Програма 2021г.
Програма 2022г.
Програма 2023г.
Програма 2024г.
Приложението за маломерни имоти
36.
Отчети за изпълнение на „Програмата за придобиване,управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Джебел“
Отчет ОС имоти 2020 г.
Отчет ОС имоти 2021г.
Отчет ОС имоти 2022г.
Отчет ОС имоти 2023г.
37.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2021 Информация за изпълнение на програмите по чл. 9 от ЗЕВИ за 2017 г.
38.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2021 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
39.
Годишен отчет за дейността на МКБППМН при Община Джебел

Годишен отчет за дейността на МКБППМН при Община Джебел 2021 г.
Годишен отчет за дейността на МКБППМН при Община Джебел 2022 г.
Годишен отчет за дейността на МКБППМН при Община Джебел 2023 г.

40.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2022 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
41.
Стратегия за опазване на културно-историческото наследство и развитие на туризма в община Джебел 2022-2027 г.
42.
ГОДИШНА ПРОГРАМА за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2023 г.
43.
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР на община Джебел за 2023 г.
44.
КАЛЕНДАР за спортни и младежки дейности в община Джебел през 2023 г.
45.
Отчет за изпълнение на Спортния календар и План програмата за развитие на масовия спорт в община Джебел през 2022 г.
46.
План програмата за развитие на детско-юношеския, ученическия и масов спорт в община Джебел през 2023 г.
47.
Проект на КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ 2023 – 2026 г.
48.
Отчет за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Джебел
49.
Годишен отчет за 2022г. съгласно чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагенето на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт , предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерантабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планиските и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.
50.
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 2023-2027
51.
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР на община Джебел за 2024 г.
52.
Отчет за изпълнение на Спортния календар и План програмата за развитие на масовия спорт в община Джебел през 2023 г.
53.
СПОРТЕН КАЛЕНАДАР НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ПРЕЗ 2024
54.
План програмата за развитие на детско-юношеския, ученическия и масов спорт в община Джебел през 2024 г.
55.
ГОДИШНА ПРОГРАМА за развитие на читалищната дейност в община Джебел през 2024 г.
56.
Отчет за изпълнение на годишни цели на общинска администрация град Джебел за 2023 г. – публ. 14.02.2024 г.
57.
Годишни цели на общинска администрация град Джебел за 2024 г. – публ. 14.02.2024 г.
58.
Стратегия за управление на общинската собственост в община Джебел за периода 2024-2027 година – публ. 08.03.2024 г.
59.
Общински план за младежта на община Джебел за 2024 г. – публ. 11.03.2024 г.
60.
Годишен отчет за 2023 г. съгласно чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт , предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерантабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планинските и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. – публ. 26.03.2024 г.

АРХИВ