На 02.05.2023 г. стартира проект  „Грижа в дома Община Джебел“, договор № BG05SFPR002-2.001-0179-С01, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“.

Общата стойност на проекта е 587 780,60 лв. и със срок от 14 месеца – 02.05.2023 г. – 02.07.2024 г., а срокът на предоставяне на услугата е 12 месеца.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. 

Проектното предложение е насочено към хората с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Чрез заложената в него индивидуална грижа се осигурява подкрепа в домашна среда, която включва и здравни услуги за 110 лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа – жители на община Джебел. Целта е осигуряване на навременна професионална подкрепа и повишаване качеството на живот на най-уязвимите групи, изразяваща се най-вече в: 

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа;
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със лични средства на потребителите)
  • Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и други специалисти при необходимост;
  • Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

За реализиране на дейностите по проекта ще  бъде съставен екип от диспечер, социален работник, лекар, психолог, медицински специалисти, домашни санитари и шофьор за период от 12 месеца.