• Център за услуги и информация: (03632)20-51
  info@dzhebel.bg
 • 6°C
  15 04 2021

Съобщения от Oбщината

 • 15.04.2021
 • Коментари
Обява за конкурс

 • 25.03.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 7 ГР.ДЖЕБЕЛ, 25.03.2021 г.

 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 7

ГР.ДЖЕБЕЛ,  25.03.2021 г.

 

            Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1, от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 426 от 25.03.2021г. на Кмета на Община Джебел за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива на обект: „Външно ел.захранване на „Жилищен комплекс с гаражи“ в УПИ X-297, кв.99 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, /ПИ 20746.501.9030 по КККР на гр.Джебел/, съдържащ следните самостоятелни части:

 1. Проект за ПУП-специализирана план- схема
 2. Технически инвестиционен проект

           На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 25.03.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 8 ГР.ДЖЕБЕЛ, 25.03.2021 г.

 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 8

ГР.ДЖЕБЕЛ,  25.03.2021 г.

 

            Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.124б, ал.2, от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 427 от 25.03.2021г. на Кмета на Община Джебел за изработване на  проект за изменение на ПУП- ПРЗ на ПИ с идентификатор 20746.501.1055 по КККР на гр.Джебел.

           На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

 ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 25.03.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 9 ГР.ДЖЕБЕЛ, 25.03.2021 г.

 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 9

ГР.ДЖЕБЕЛ,  25.03.2021 г.

 

            Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.124б, ал.2, от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 428 от 25.03.2021г. на Кмета на Община Джебел за изработване на  проект за изменение на ПУП- ПРЗ на УПИ VIII в кв.29 по ПУП на гр.Джебел / ПИ с идентификатор 20746.502.50 по КККР на гр.Джебел/.

           На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 24.03.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНЕНИЕ №  2 А  Гр.Джебел,  24.03.2021 г.

 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                                                        

№  2 А 

Гр.Джебел,  24.03.2021 г.

 

          Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.61, ал.1 от АПК, съобщава, че е издадена Заповед № 421 от 24.03.2021г. на Кмета на Община Джебел за учредяване на:

           Безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия 0,4 кV, заедно с елементите на мрежата /кабелни кутии, кабелни разпределителни шкафове, електромерни табла/ с обща дължина на трасето – 133 метра, през имот публична общинска собственост с идентификатор 20746.502.1310 по КККР на гр.Джебел   / улица „Еделвайс“/  в полза на „Електроразпределение  ЮГ“  ЕАД- гр.Пловдив, за реализиране на обект: “Външно ел.захранване на „ Игрална зала за хазартни игри със стаи за гости“ в УПИ I-435, кв.39 по ПУП на гр.Джебел,обл.Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.502.1562 по КККР на гр.Джебел/“.

         На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението,, заинтересованите лица могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Кърджали, чрез Община Джебел.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 17.03.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 1А от 17.03.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1А

от  17.03.2021 г.

 

             Община Джебел, област Кърджали, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите, съобщава, че е  открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект- река Джебелска, с цел – „изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“, (обект: „Укрепване със стена на част от левия бряг на река Джебелска, попадаща в поземлен имот с идентификатор 20746.12.116 по КККР на гр.Джебел, извън урбанизираната територия на гр.Джебел), община Джебел, обл.Кърджали.

              Исканията и възраженията по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да изпращат в 14-дневен срок в Басейнова дирекция ИБР, гр.Пловдив, ул.“Янко Сакъзов“ № 35.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 05.03.2021
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ за животновъдите

ВАЖНО !!!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
за животновъдите

 

Общинска администрация – Джебел съобщава, че във връзка с предстоящото отдаване под наем на ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ от Общинския поземлен фонд, с начало на ползване от стопанската 2021/2022 година, е необходимо земеделските стопани – собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, които желаят да ползват под наем общински пасища, мери и ливади, в срок до 10.03.2021 година, да подадат заявление по образец до кмета на община Джебел.

 Срокът е регламентиран в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и заявления постъпили след него няма да бъдат разглеждани.

Образци на документите може да получите от дирекция „Местни данъци и такси и общинска собственост” при Общинска администрация –Джебел.

 • 26.02.2021
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 24.02.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 4 – ГР.ДЖЕБЕЛ, 24.02.2021 г.

 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 № 4

ГР.ДЖЕБЕЛ,  24.02.2021 г.

 

            Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1, чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124-а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 321 от 24.02.2021г. на Кмета на Община Джебел за изработване на проект на ПУП- ИПЗ /изменение план за застрояване/ на УПИ с XXIII, кв.50 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, /поземлен имот с идентификатор 20746.502.1256 по КККР на гр.Джебел/.

           На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 

 • 24.02.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 5 – ГР.ДЖЕБЕЛ, 24.02.2021 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 5

ГР.ДЖЕБЕЛ,  24.02.2021 г.

 

            Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1, чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124-а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 322 от 24.02.2021г. на Кмета на Община Джебел за изработване на проект на ПУП- ПРЗ / план за регулация и застрояване/ на ПИ с пл.сн.№ 1088, кв.95 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, /поземлен имот с идентификатор 20746.502.1088 по КККР на гр.Джебел/.

           На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • 24.02.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 6 – ГР.ДЖЕБЕЛ, 24.02.2021 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

№ 6

 ГР.ДЖЕБЕЛ,  24.02.2021 г.

 

            Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1, чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124-а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 320 от 24.02.2021г. на Кмета на Община Джебел за изработване на проект на ПУП- ПРЗ / план за регулация и застрояване/ на УПИ X-297, кв.99 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, /поземлен имот с идентификатор 20746.501.9030 по КККР на гр.Джебел/.

           На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • 22.02.2021
 • Коментари
СПРАВКА от 19.02.2020 година

С П Р А В К А

от 19.02.2020 година

   За постъпили мнения, становища и предложения относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Джебел 

   Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 26, ал.5 от Закона за нормативните актове.

   След публикуването на обявлението по реда на чл.26, ал.3  от ЗНА на сайта на Община Джебел, в деловодството на Община Джебел за периода от 13.01.2020г. до 14.02.2020г. не са постъпили предложения и становища.

 

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на община Джебел

 • 19.02.2021
 • Коментари
Община ДЖЕБЕЛ стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община ДЖЕБЕЛ стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

Община ДЖЕБЕЛ в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че считано от 01.03.2021 г. стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи: 

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; 
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

В тази връзка община Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че считано от 22.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и кандидати за длъжността „Социален асистент”.

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

 • Заявление-декларация /по образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 • Медицински протокол на ЛКК;
 • Други медицински документи – актуална епикриза и др.;
 • Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Кандидатите за длъжността „Социален асистент” за предоставяне на услугата „Асистентска подкрепа“ трябва да отговарят едновременно на следните условия:

 • да са пълнолетни български граждани;
 • да са със завършено основно или по-високо образование;
 • да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да имат мотивация и нагласа за работа в социалната сфера и с хора с увреждания и възрастни хора.

Кандидатите за длъжността „Социален асистент“ заявяват желанието си да предоставят услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Копие от диплома за завършено образование или копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение за същата или сходна длъжност;
 4. Автобиография;
 5. Декларация  – по образец;
 6. Други документи (по преценка на кандидата).

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги и от кандидатите за длъжността „Социален асистент“ се подават, считано от 22.02.2021 г. в деловодството на Общинска администрация – Джебел, ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19, всеки работен ден от 08:15 до 17:15 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и длъжността „Социален асистент“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на община Джебел на адрес: www.dzhebel.bg

За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359 – отдел „Социални дейности“ в община Джебел

 • 15.02.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 3 ГР.ДЖЕБЕЛ, 15.02.2021 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 3

ГР.ДЖЕБЕЛ,  15.02.2021 г.

 Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 3 от 15.02.2021г. на гл. архитект на Община Джебел за обект: „Промяна предназначение на част от сграда за делова и административна дейност с идентификатор 20746.502.433.1.2 по КККР на гр. Джебел в лекарски кабинет“ находяща се през ПИ  с идентификатори:20746.502.433. по КККР на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали, с възложител: ‘‘КЯШИФ“ ЕООД.

          На основание  чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14- дневен срок от връчване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел.

 

                                                                                      

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

 • 10.02.2021
 • Коментари
Справка от 10.02.2021 година

СПРАВКА 

от 10.02.2021 година 

   за постъпили мнения, становища и предложения относно приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия в Община Джебел

   След публикуването на обявлението по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА на сайта на Община Джебел, в деловодството на Община Джебел за периода от 08.01.2021г. до 08.02.2020г. не са постъпили предложения и становища

   Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 26, ал.5 от Закона за нормативните актове

 

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на Община Джебел

 • 09.02.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 2 ГР.ДЖЕБЕЛ, 09.02.2021 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 2

ГР.ДЖЕБЕЛ,  09.02.2021 г.

 

          Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 2 от 09.02.2021г. на гл. архитект на Община Джебел за обект: „Външно електрозахранване на ‘‘Многофамилна жилищна сграда с търговски партер и гаражи‘‘ в УПИ I-336, кв.53 /ПИ с идентификатор 20746.501.336/ по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали“, находяща се през ПИ  с идентификатори: 20746.501.1146 и 20746.501.336 по КККР на гр.Джебел, общ. Джебел, обл.Кърджали, с възложител: ‘‘ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ‘‘ ЕАД – ПЛОВДИВ

          На основание  чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14- дневен срок от връчване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел.

 

                                                                                      

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 04.02.2021
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на РАБОТНИ СРЕЩИ / ФОКУС ГРУПИ с целеви групи и заинтересовани
лица в рамките на Разработване на План за интегрирано развитие на Община Джебел
(ПИРО) за периода 2021-2027 г.

   УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,
На 18 и 19 февруари 2021 г. в Заседателната Зала на Община Джебел
/гр.Джебел, ул. Еделвайс № 19, 1 етаж/ ще се проведат поредица от работни срещи/ фокусгрупи с представители на образователната общност, доставчици на социални услуги,
бизнеса, неправителствения сектор, пенсионерите, институции на местно и регионално
ниво и др. заинтересовани страни.
Целта на фокус-групите е да бъде чуто мнението на максимално широк кръг от
заинтересованите страни в хода на дефиниране на целите за развитие на общината през
следващия 7-годишен период, както и в определянето на ключови проекти за реализиране.
Фокус-групите са част от поредица инициативи за консултиране на обществеността
в рамките на разработване на Плана за интегрирано развитие на община Джебел за периода
2021-2027 г.
Вашето мнение за проблемите в общината и оптималните възможности за
решаването им е от значение.
В тази връзка Ви поканваме, да вземете участие в РАБОТНИ СРЕЩИ / ФОКУС
ГРУПИ с целеви групи и заинтересовани страни, съгласно приложения График.
Провеждането на работните срещи ще бъде съобразено със спазването на
противоепидемичните мерки и изискванията при организиране на мероприятия на закрито.
Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и
съдействие!

С уважение,

Общинска Администрация Джебел

 • 02.02.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ №1 ГР.ДЖЕБЕЛ, 02.02.2021 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 1

ГР.ДЖЕБЕЛ,  02.02.2021 г.

 

          Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 1 от 02.02.2021г. на гл. архитект на Община Джебел за обект: „Външно електрозахранване с кабели НН от табло НН на МТТ 20/0.4KV (извод СрН ‚‘‘Мишевско‘‘) до разпределително табло РТ на приемо-предавателна станция за глас и/или данни с №  PD2678_A на ‚‘БТК‘‘ЕАД“, находяща се през ПИ  с идентификатори: 48622.10.146, 48622.14.136 и 48622.14.6 по КККР на с.Мишевско, общ. Джебел, обл.Кърджали, с възложител: ‘‘БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ‘‘ ЕАД -СОФИЯ

          На основание  чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14- дневен срок от връчване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел.

 

                                                                                      

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 28.01.2021
 • Коментари
ПОКАНА

ПОКАНА 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  

ПРОЕКТО – БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА 

   На основание чл. 84, ал. 6, от Закона за публичните финанси, кметът на община Джебел – г-н Неджми Али  

КАНИ 

  жителите на общината, представителите на бизнеса, ръководителите на бюджетни  звена, неправителствените организации и цялата общественост на публично обсъждане  на проекто – бюджета за 2021 г. на община Джебел.  

  Обсъждането ще се проведе на 05.02.2021г.(петък ) от 10.00 часа в заседателната  зала на община Джебел – ул. „Еделвайс” № 19, при спазване на противоепидемичните  мерки, съгласно разпоредбите на Министерство на здравеопазването. 

   Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в  деловодството на общината или на kmet@dzhebel.bg, не по-късно от два дни преди  публичното обсъждане. 

  Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание.

 • 21.01.2021
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 19.01.2021
 • Коментари
СПРАВКА

С П Р А В К А 

от 19.01.2021 година 

   За постъпили мнения, становища и предложения относно приемане на Наредба за  определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на  селскостопански животни на територията на Община Джебел. 

   Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 26, ал.5 от Закона  за нормативните актове. 

   След публикуването на обявлението по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА на сайта на  Община Джебел, в деловодството на Община Джебел за периода от 18.12.2020г. до  19.01.2020г. не са постъпили предложения и становища. 

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на община Джебел 

 • 13.01.2021
 • Коментари
Уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ

до заинтересованите лица от община Джебел

   На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните
актове и във връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс
Община Джебел уведомява всички заинтересовани лица и организации, че
до 14.02.2021 година вкл., могат да изразят становища и да направят своите
предложения по изготвения проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Джебел.
Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани на
служебната електронна поща на Община Джебел: kmet@dzhebel.bg или в
деловодството на Община Джебел на адрес: гр.Джебел, ул. „Еделвайс“ No
19.
Срокът за предложения и становища по настоящият проект на наредба
за изменение и допълнение на ,,Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Джебел‘‘ е 30 дни считано от датата на публикуването.

   Приложения:
Проект на наредба за изменение и допълнение на ,,Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Джебел‘‘;
Докладна записка с мотиви за необходимостта от приемане на
измененията и допълненията в Наредбата;
Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на
Наредба за изменение и допълнение и Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Джебел.

 • 08.01.2021
 • Коментари
Съобщение

   СЪОБЩЕНИЕ 

   На основание чл. 6д, ал.2 от Закона за защита при бедствия, Община Джебел уведомява жителите на общината, че е изготвен Проект на „Програма за намаляване на  риска от бедствия на Община Джебел за периода 2021-2025г.“. 

   Проектът е публикуван на официалната интернет страница на Община Джебел:  https://www.dzhebel.bg

   Във връзка с изискванията на чл.6д, ал.1 от Закона за защита при бедствия, Община  Джебел следва да приеме „Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Джебел  за периода 2021-2025г.“, като проектът се представя за обществено обсъждане. 

   Формата за участие от страна на заинтересованите лица и организации са писмени  предложения, становища и мнения, които могат да бъдат подадени в 30- дневен срок,  считано от 08.01.2021 г., в деловодството на Общинска администрация – гр. Джебел, ул.  „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на e-mail kmet_dj@abv.bg 

   Приложение: 

   – Проект на „Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Джебел за  периода 2021-2025г.“;

 • 30.12.2020
 • Коментари
Съобщение

Можете да платите задължения към общинската хазна и в последния ден на годината.

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че поради необходимостта от приключване и преустановяване на банковото обслужване за 2020 година, работното време с граждани на дирекция „Местни данъци и такси“  при Община  Джебел  в последния работен ден за 2020 година – 31 декември  ще бъде  от 08.15 часа до 11.00 часа.

 • 18.12.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ 

СЪОБЩЕНИЕ 

   На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка  с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс Община Джебел уведомява всички  заинтересовани страни, че открива производство по приемане на нов подзаконов  нормативен акт, като публикува  

   Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата  за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Джебел 

   Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на  заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат  да бъдат депозирани в 30- дневен срок, считано от 18.12.2020 г., в деловодството на  Общинска администрация – гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на

mail kmet_dj@abv.bg 

   Приложения: 

   – Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и  местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община  Джебел

   – Докладна записка с мотиви за необходимостта от приемане на  Наредбата

   – Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата.

 • 17.12.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ №13 а гр.Джебел, 17.12.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
No 13 а
гр.Джебел, 17.12.2020 г.

   Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че
е издадена Заповед No 1851 от 14.12.2020г. на Кмета на Община Джебел за учредяване
на:
Безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия 0,4 кV, заедно с
елементите на мрежата /кабелни кутии, кабелни разпределителни шкафове, електромерни
табла/ с обща дължина на трасето – 15 метра, през имот публична общинска собственост с
идентификатор 20746.501.1146 по КККР на гр.Джебел / улица „Иван Вазов“/ в полза на
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД- гр.Пловдив, за реализиране на обект: “Външно ел.захранване на „Многофамилна жилищна сграда с търговски партер и гаражи“ в УПИ I-336, кв.53 по ПУП на гр.Джебел,обл.Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.501.336 по КККР на гр.Джебел/“.
На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват заповедта пред Административен съд-
гр.Кърджали, чрез Община Джебел.

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 17.12.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ №12а от 17.12.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
No 12а
от 17.12.2020 г.

   Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2
от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията
относно инвестиционно предложение: „ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и подпорни
стени в УПИ II, кв.32 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, /ПИ с
идентификатор 20746.502.1211 по КККР на гр.Джебел/, с възложител: ШЕРИФЕ МЮМЮН
ЮМЕР.
Информацията се намира в отдел „ТСУ“ при Общинска администрация гр.Джебел,
ул.“Еделвайс“ No19.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят писмени становища и
мнения до РИОСВ-Хасково, ул.“Добруджа“ No 14.

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 17.12.2020
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 10.12.2020
 • Коментари
О Б Я В Л Е Н И Е № 21 ГР.ДЖЕБЕЛ, 10.12.2020 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е  

 № 21 

 ГР.ДЖЕБЕЛ, 10.12.2020 г. 

 Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е  издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 10 от 10.12.2020г. на гл. архитект на Община  Джебел за обект: „Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени“, находяща се в УПИ II ,  кв. 32 по ПУП на гр. Джебел, обл. Кърджали, /ПИ с идентификатор 20746.502.1211 по КККР  на гр. Джебел/ с възложител : Шерифе Мюмюн Юмер. 

 На основание чл. 149, ал.1 от ЗУТ , в 14- дневен срок от връчване на съобщението ,  заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж заедно с одобрения  инвестиционен проект по реда и условията на Административно-процесуалния кодекс пред  Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел. 

  

 ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 08.12.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

   Община Джебел напомня на всички собственици и наематели на търговски обекти и туристически обекти по чл. 3, ал.2 от Закона за туризма, че във връзка с легалното ползване на музика в обектите си, съгласно изискванията на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/, са длъжни да сключат Договор за отстъпване на права за публично изпълнение на музика.

   Задължението Ви в този случай е да уредите два вида права – авторски и сродни. „Авторски” са правата на създателите на музикалното произведение (композитор, текстописец и аранжор), а „сродни” – на лицата, позволяващи това произведение да се възприеме от публиката (изпълнител и продуцент на звукозаписа).

   Уреждането на права за „публично изпълнение“ на музика може да стане както чрез организации за колективно  управление на съответния вид право (ОКУП), така и чрез т.нар. независими дружества за управление на права (НУП) – търговски дружества, които осигуряват достъп до музикални каталози с предварително уредени авторски и сродни права. За уредени се считат права, които са предоставени чрез сключен договор с ОКУП или НУП. 

   Задължително условие е съответното дружество предоставило правата да е вписано в регистъра на Министерство на културата.

Регистър на лицата, извършващи дейност по колективно управление на права.

I. Организации за колективно управление на права

http://mc.government.bg/page.php?p=52&s=447&sp=676&t=677&z=0

II. Независими дружества за управление на права

http://mc.government.bg/page.php?p=52&s=447&sp=676&t=678&z=0

При необходимост от повече информация може да  посетите следните линкове:

http://mc.government.bg/files/5330_Broshura_Music_2018-compressed.pdf

http://mc.government.bg/images/Ministry_of_Culture_Brochure_Hotels_2018-i.pdf

 • 08.12.2020
 • Коментари
О Б Я В Л Е Н И Е № 20 ГР.ДЖЕБЕЛ, 08.12.2020 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е  

 № 20 

 ГР.ДЖЕБЕЛ, 08.12.2020 г. 

 Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е  издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 9 от 08.12.2020г. на гл. архитект на Община  Джебел за обект: „Еднофамилна жилищна сграда“, находяща се в ПИ с идентификатор  20746.11.518 по КККР на гр. Джебел , с възложител : Тюркян Ахмед Градинарова. 

 На основание чл. 149, ал.1 от ЗУТ , в 14- дневен срок от връчване на съобщението ,  заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж заедно с одобрения  инвестиционен проект по реда и условията на Административно-процесуалния кодекс пред  Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел. 

  

 ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 03.12.2020
 • Коментари
ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“

 

Община Джебел разработва проектно предложение, с което ще кандидатства пред Агенция за социално подпомагане чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОПХ, ФЕПНЛ), чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Операция „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

   През периода от 01.01.2021г. до 27.04.2021г., в рамките на работните дни на територията на цялата община, ще се доставя ежедневно до дома на потребителите приготвена храна, която ще включва супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт.

Допустимите целеви групи по процедурата за кандидатстване са:

 1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

В тази връзка, в срок до 11.12.2020г., Община Джебел набира кандидат-потребители, като желаещите могат да подадат Заявление-Декларация Приложение №2  в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет.1 на адрес: гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19 или заявят своя интерес за включване в програмата на телефон: 03632/2202; 03632/2359 и 0884040358. 

Отговорни лица за контакти: 

 • Айля Ибрям
 • Юсеин Махмуд
 • Айгюл Камбер
 • Йозлем Мюмюн  

   Принадлежността на идентифицираните лица към допустимата целева група ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Джебел. Сформирана комисия към Община Джебел ще извърши подбор на потребителите. Лицата, които не са включени в първоначалния списък ще бъдат включени в списък „чакащи“. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон за връзка.

   Изискванията за кандидатстване и пакетът документи, както и критериите за оценка, са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган: http://www.asp.government.bg , както и в информационната система ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg 

Приложение 20 ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за разкриване на данъчна информация

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на Община Джебел 

 • 01.12.2020
 • Коментари
С П Р А В К А от 01.12.2020 година

С П Р А В К А
от 01.12.2020 година

   За постъпили мнения, становища и предложения относно приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в
Община Джебел /приета от ОбС-Джебел с Решение No26 по Протокол No3/ 19.12.2019 г./.
Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 26, ал.5 от Закона
за нормативните актове.
След публикуването на обявлението по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА на сайта на
Община Джебел, в деловодството на Община Джебел за периода от 26.10.2020г. до
27.11.2020г. не са постъпили предложения и становища.

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на община Джебел

 • 23.11.2020
 • Коментари
С П Р А В К А от 23.11.2020 година

С П Р А В К А
от 23.11.2020 година

   За постъпили мнения, становища и предложения относно приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в община Джебел.
Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 26, ал.5 от Закона
за нормативните актове.
След публикуването на обявлението по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА на сайта на
Община Джебел, в деловодството на Община Джебел за периода от 20.10.2020г. до
23.11.2020г. не са постъпили предложения и становища.

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на община Джебел

 • 23.11.2020
 • Коментари
С П Р А В К А от 23.11.2020 година

С П Р А В К А
от 23.11.2020 година

   За постъпили мнения, становища и предложения относно приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Джебел
Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 26, ал.5 от Закона
за нормативните актове.
След публикуването на обявлението по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА на сайта на
Община Джебел, в деловодството на Община Джебел за периода от 20.10.2020г. до
23.11.2020г. не са постъпили предложения и становища.

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на община Джебел

 • 23.11.2020
 • Коментари
С П Р А В К А от 23.11.2020 година

С П Р А В К А
от 23.11.2020 година

   За постъпили мнения, становища и предложения относно приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Джебел
Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 26, ал.5 от Закона
за нормативните актове.
След публикуването на обявлението по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА на сайта на
Община Джебел, в деловодството на Община Джебел за периода от 20.10.2020г. до
23.11.2020г. не са постъпили предложения и становища.

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на община Джебел

 • 19.11.2020
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 18.11.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 19 ГР.ДЖЕБЕЛ, 18.11.2020 г.

   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 19
ГР.ДЖЕБЕЛ,  18.11.2020 г.

 

          Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 8 от 18.11.2020г. на гл. архитект на Община Джебел за обект: „Обществена тоалетна“, находяща се в УПИ XXVI , кв. 50 по ПУП на гр. Джебел, обл. Кърджали,/ПИ с идентификатор 20746.502.1260 по КККР на гр. Джебел/ с възложител : Община Джебел.

          На основание  чл. 149 ал.3 от ЗУТ , в 14- дневен срок от връчване на съобщението , заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел.

                                                                

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 17.11.2020
 • Коментари
СПРАВКА от 17.11.2020 година

С П Р А В К А

от 17.11.2020 година

 

   За постъпили мнения, становища и предложения относно Одобряване на План-сметка за 2021 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания и определяне размера на таксата за битови отпадъци на територията на община Джебел през 2021 г. 

   Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 69, ал.2 от АПК.

   След публикуването на обявлението по реда на чл.66 от АПК на сайта на Община Джебел, в деловодството на Община Джебел за периода от 15.10.2020г. до 16.11.2020г. не са постъпили предложения и становища.

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

 • 02.11.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 11 А гр.Джебел, 02.11.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 11 А

    гр.Джебел, 02.11.2020 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е  издадена Заповед № 1501 от  30.10.2020г. на Кмета на Община Джебел за одобряване на проект за допълване и изменение на  кадастралния план на с. Плазище, общ. Джебел, относно заличаване границите на имоти с пл.сн.№№ 61, 91 и 92 и обединяването им в един новообразуван имот с пл.сн.№ 93 с площ 1405 кв.м. Възложител: Ангел Асенов Кючуков.

          На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват заповедта пред Административен съд- гр. Кърджали, чрез Община Джебел.

 

                                                                                              ОТ ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 • 26.10.2020
 • Коментари
УВЕДОМЛЕНИЕ

   УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 77 от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт  

   Наредба за изменение на  Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в Община Джебел / приета от Общински съвет – Джебел, с Решение №26 по Протокол №3/19.12.2019 г./

   Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации на основание чл.69, ал.1,т.1 от АПК са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в 30- дневен срок, считано от 26.10.2020 г., в деловодството на Общинска администрация – гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на e-mail kmet_dj@abv.bg

   Приложения:

 

 • 23.10.2020
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 20.10.2020
 • Коментари
УВЕДОМЛЕНИЕ

   УВЕДОМЛЕНИЕ

 

   На основание чл. 77 от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Джебел, / приета от Общински съвет -Джебел, с Решение №306 от 26.09.2018 год. по Протокол №31/26.09.2018 г. / 

   Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации на основание чл.69, ал.1,т.1 от АПК са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в 30- дневен срок, считано от 20.10.2020 г., в деловодството на Общинска администрация – гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на e-mail kmet_dj@abv.bg

   Приложения:

 • 20.10.2020
 • Коментари
Уведомление

   УВЕДОМЛЕНИЕ

 

   На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията  на Община Джебел /приета с Решение № 148/30.01.2009 год. на ОбС – Джебел – Протокол № 19; Изм. и доп. с Решение № 233 / Протокол № 26  от 19.12.2013 г., Изм. и доп. с Решение № 309 / Протокол № 32  от 26.06.2014 г., Изм. и доп. с Решение № 367 /Протокол № 38 от 28.01.2015г., Изм. и допълнение с Решение № 347 от 05.02.2019г. /Протокол № 35 от 05.02.2019г./.

   Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации на основание чл.69, ал.1,т.1 от АПК са писмени предложения и възражения в 30- дневен срок, считано от 20.10.2020 г., които могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на e-mail kmet_dj@abv.bg

   Приложения:

 • 20.10.2020
 • Коментари
УВЕДОМЛЕНИЕ

   УВЕДОМЛЕНИЕ

 

   На основание чл. 77 от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт  Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Джебел / приета от Общински съвет – Джебел, с Решение №305 от 26.09.2018 год. по Протокол №31/26.09.2018 г. /.

   Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации на основание чл.69, ал.1,т.1 от АПК са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в 30- дневен срок, считано от 20.10.2020 г., в деловодството на Общинска администрация – гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на e-mail kmet_dj@abv.bg

 

   Приложения:

 • 15.10.2020
 • Коментари
У В Е Д О М Л Е Н И Е

   На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт по определяне на размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Джебел през 2021г. и за одобряване на План-сметка за 2021 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Джебел

   В съответствие с изискванията на ЗУО и ЗМДТ, Община Джебел предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

   Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно.

   За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2021 г. са предвидени средства в размер на 680 000 лв., съгласно проект на предложение за решение на Кмета на Община Джебел до Общински съвет – Джебел относно : План-сметка за 2021 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Джебел и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Джебел за 2021 г.

   Заинтересованите лица и организации могат да участват в производство по издаване на акта по чл.65 и чл.66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на e-mail адрес kmet_dj @abv.bg в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението

   Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 17.11.2020 г. от 10 часа в залата на Общинска администрация Джебел, ул. „Еделвайс” №19. 

   Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Джебел на основание чл.66, ал.1 от АПК  и да бъде разгласено чрез поставяне на видни места – информационно табло на община Джебел, информационните табла на кметствата на населените места.

   Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация – Джебел или от публикувания проект за решение.

   

   Прикачени файлове

   – докладна записка ТБО

   – План сметка ТБО – 2021 –Приложение № 1

 • 07.10.2020
 • Коментари
Обявление № 10A от 07.10.2020 г.

   Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно уведомление за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначение на земеделска земя за изграждане на жилищни сгради и спортна площадка в ПИ с идентификатор  67502.10.751 по КККР на с.Слънчоглед, общ.Джебел, обл.Кърджали“, с възложител: Община Джебел, обл.Кърджали.

   Информацията се намира в отдел „ТСУЕЧ“ при Общинска администрация гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19.

   В 14-дневен срок , заинтересованите лица могат да изразят становища до Кмета на Община Джебел, обл.Кърджали.

 

                                                                                     ОТ  ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 07.10.2020
 • Коментари
Съобщение

 На 14.10.2020 г. от 11.00 до 13.00 часа Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще консултира безплатно фермерите в Община Джебел. Консултациите ще се състоят в сградата на Общинска служба по земеделие гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №74. Фермерите могат  директно да задават на експертите от НССЗ  всякакви въпроси, касаещи дейността на стопанствата им, новостите в нормативната уредба , възможностите за подпомагане по ПРСР 2014-2020, по схемите за директни плащания , условията за представяне на безплатни консултантски пакети от НССЗ и др.

 • 25.09.2020
 • Коментари
Съобщение

На 25.09.2020г. беше проведено заседание на Общински кризисен щаб създаден
съгласно Заповед № 690 от 19.03.2020г. на Кмета на Община Джебел.
Обсъдени бяха актуалното състояние на разпространението на заболяването
COVID-19 на територията на гр. Джебел и общината, както и мерките и реда за спазването
на разпоредбите на Министерството на здравеопазването във връзка с извънредната
епидемиологична обстановка на територията на страната.
Съгласно данните от Единния национален информационен портал за COVID-19 в
страната и данните от Регистър, воден в Общинска администрация Джебел, към дата
25.09.2020г., общо има регистрирани 3 /три / случаи на лица – жители на Община Джебел
с положителни проби за COVID-19.
Едно от лицата е хоспитализирано в лечебно заведение, а останалите 2 /две /
положителни лица са с леки симптоми или без симптоми, поставени под домашна
изолация.
В началото на седмицата, като контактни бяха регистрирани 6 /шест/ лица, като
същите към настоящият момент не фигурират в регистъра поради изтичане на
карантинните срокове.
На фона на цялостната картина на заболяването на територията на страната, в
Община Джебел има ниски нива на регистрирани случаи с COVID-19.
За да поддържаме тези нива е необходимо гражданите в общината да продължат
да изпълняват стриктно предписанията и разпорежданията издавани от Министъра на
здравеопазването, Кмета на общината и контролните органи.
Надяваме се на отговорно отношение при спазване на законовите мерки както от
живущите на територията на общината, така и от пристигащите лица от други населени
места от страната и от чужбина

 • 17.09.2020
 • Коментари
Отлагане на процедура за провеждане на публичен търг

З А П О В Е Д

№ 1369

гр. Джебел, 17.09.2020  год.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Предписания с изх. №358/17.09.2020 г.и изх. №ЗП-00-68/16.09.2020 г. на РЗИ Кърджали за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки във връзка с доказан случай на COVID – 19 на служител в Общинска администрация – Джебел

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Да се отложи насрочената за 18.09.2020 г. от 12.00 часа процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост, а именно:

ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ЗАПОВЕД ТУК!

 • 16.09.2020
 • Коментари
Община Джебел набира членове за доброволно формирование „Джебел -2013“

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС No 123/25.06.2012 г., Наредба No I32431 от 19 септември 2011 г. за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования за защита при бедствия и на преподавателите за обучение на доброволци

Община Джебел набира доброволци за доброволно формирование Джебел2013за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

Формированието е създадено на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система (ECC)

Кратко описание на длъжността: Изпълняване на основни дейности, включващи защитата на населението. 1. Предупреждение; 2. Изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието; 3. Оповестяване; 4. Спасителни операции; 5. Ограничаване и ликвидиране на пожари; 6. Операции по издирване и спасяване; 1. Извършване на неотложни аварийновъзстановителни работи; 8. Оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации; 9. Разсредоточаване на културни и материални ценности; 10. Други операции, свързани със защитата

За изпълнението на дейностите доброволците участват в обучения, тренировки, състезания и учения; поддържат готовност за явяване и изпълнение на задачи

Етапи при подбор на доброволци: а/ Разглеждане на документи; б/ Интервю. в/Срок за подаване на молба до 30.09.2020г

Кандидатстване и членство в доброволните формирования 

Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано

Необходими документи за кандидатстване: Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование. Към заявлението се прилагат следните документи: 1. формуляр за кандидатстване по образец; 2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво; 3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет; 4. свидетелство за съдимост; 5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност; 6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение; 7. декларация за съгласие за обработка на лични данни. 8. Автобиография Кандидатите за доброволци към документите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива

Място за подаване на документите: гр. Джебел, улЕделвайсNo19 Общинска администрацияДжебел Информационен център Телефон за справки: 0895685763 Гюнер Муса 

 • 10.09.2020
 • Коментари
Обявление

След кратка пауза Община Джебел рестартира целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.

“Община Джебел внесе ново проектно предложение за „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Джебел” с период на реализиране от 14.09.2020 г. – 31.10.2020 г. и получи одобрение.Програмата се финансира от Агенцията за социално подпомагане и ще обхване най-уязвимите лица в настоящата противоепидемична  ситуация от пандемия на „COVID-19” на територията на цялата община. Ще бъде осигурена топла храна за обяд на 170 лица от целевите групи, която ще бъде доставяна до дома на потребителите. Освен готовата храна в работните дни от седмицата, потребителите имат възможност да ползват дейности, свързани със съпътстваща подкрепа, като закупуване на хранителни продукти или вещи от първа необходимост, лекарства и др. със средства на потребителите на услугата.

От Община Джебел напомнят, че целевите групи от които се състои списъка с потребителите са:

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина –  при подадени данни от РЗИ.
  •  Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната  
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Общата финансова подкрепа, която се осигурява от Агенция за социално подпомагане до 31.10.2020 г. ще достигне в  размер на 16 762,00 лв.

 • 09.09.2020
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми съграждани,

На 10.09.2020 год., ще се провежда последващата обработка на тревните площи против кърлежи в община Джебел. Тя ще започне в 10:00 часа с дезакаризация на тревните площи. Обработката се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“. 

Призовават се гражданите да следят за указателни табели за извършена обработка и да спазват карантинните срокове, посочени в тях.

Община Джебел си запазва правото на промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 08.09.2020
 • Коментари
ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027

Уважаеми жители на община Джебел,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие започна разработването на План за интегрирано развитие на община Джебел за периода 2021-2027г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.

Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. С Ваша помощ, бихме искали да разберем  повече за проблемите и очакванията на хората във връзка с развитието на общината.

Благодарим Ви, че вземате участие в това проучване за състоянието и развитието на община Джебел във връзка с разработването на План за интегрирано развитие 2021-2027.

Изследването е анонимно. Отговори на въпросите можете да давате, като маркирате този отговор, който отговаря на Вашите виждания. На някои въпроси можете да посочите повече от един отговор.

Участие в последващите обществени обсъждания на плана, можете да заявите чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Вашето мнение е изключително важно за нас! Ще Ви бъдем много благодарни, ако заявите своята активна гражданска позиция чрез попълването на анкетата!

Всеки, който желае, може да попълни анкетата до 09.10.2020 г. по един от следните начини:

 • Онлайн, чрез следния линк: https://forms.gle/xcWqSzRT9hkVHDkY9 
 • чрез изпращане на електронна поща kmet_dj@abv.bg
 • чрез регистриране в Център за административно обслужване на гражданите, находящ се на първи етаж в административната сграда на Община Джебел, с адрес гр. Джебел ул. „Еделвайс” № 19.

Електронният вариант на анкетата може да бъде намерен на официалната интернет страница на Община Джебел или да изтеглите от тук.

 • 04.09.2020
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 02.09.2020
 • Коментари
Обявява

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 40, ал. 1, т. 1, чл. 46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско  имущество на oбщина Джебел, Решение №51/10.02.2020 г. и Решение №79/22.04.2020 г. на ОбС-Джебел, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

О  Б  Я  В  Я  В  А :

     I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост…

ВИЖ ЦЯЛОТО СЪОБЩЕНИЕ!

 • 31.08.2020
 • Коментари
Възможност за кандидатстване по подмерки COVID 1 и COVID 2. От 19 август до 21 септември 2020 г.

Възможност за кандидатстване по подмерки COVID 1 и COVID 2. От 19 август до 21 септември 2020 г. Стартира прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1 и подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020 г.


Повече информация за процедурата може да намерите на следните линкове: https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/ot-19-avgust-zapochva-priem-po-podmerki-covid-1-i-/ 

 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=94549EAB964A26B3AE687A6B0FBB663E?idMat=150692

 

 • 27.08.2020
 • Коментари
Съобщение

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ  ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА

В изпълнение на Закона за регионалното развитие,  Правилника за неговото прилагане и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Джебел за периода 2021-2027 г.

Този план е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината през следващите седем години. Планът  обвързва сравнителните предимства и потенциала на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

      Кметът на община Джебел организира изработването, съгласуването и актуализирането му. Планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Приема се от Общинския съвет.

За изработването, съдействието и съгласуването на ПИРО е сформирана работна група – Общински екип със Заповед №1264/26.08.2020 на кмета на община Джебел.

С цел осигуряване на публичност и прозрачност процесът на изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Джебел за периода 2021-2027 година ще бъде отразен на интернет страницата на общината.

 

/ЕК

 • 26.08.2020
 • Коментари
За провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

До кмета на община

гр. Джебел

 

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

 

От инж. Илия Боянов Минчев

Директор на ТП ДГС Момчилград

БУЛСТАТ 2016195800034

Адрес: гр. Момчилград, ул. Гюмюрджинска №17

тел. 03631/6102

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба No 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

Ви уведомяваме:

 1. От 01.09.2020 г. до 04.09. 2020 г. от 06.00 до10.00 часа ще се проведе въздушно пръскане на:

Култури от бял и черен бор

                                                                                           (посочва се видът на земеделската култура)

с продукт за растителна защита/препарат – Рапакс

                                                                                                     (посочва се търговското име)

карантинен срок не се изисква дни, доза мл./дка.- 100 мл/дка – Рапакс

В случай на нужда антидот (противоотрова) незабавна медицинска помощ

по лекарско предписание. Третирането се извършва срещу вредител: борова процесионка

 1. Подлежащите на третиране на дата парцели/блок на земеделски стопанин (БЗС) са в масив на местност и на площ, както следва:

а) Землища на селата Църквица, Мишевско , Устрен, Мрежичко, Казаците, Ридино, Козица, Овчево и Рогозче  на площ от 1020  дка, отстоящи от населеното място 1-2 км, отстояние от съседно селище на 3-4 км;

дата на третиране: от 01.09.2020 г. до 04.09. 2020 г.

 1. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особеност за периода, начина на приложение, както

и с оглед опазване на околната среда.

 1. ПРЗ/ВМП е закупен от „ИРЗ 2020“ ЕООД ГР. СОФИЯ

(фирма)

 1. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Ерол Хасан Юмерлесничей при ТП ДГС Момчилград  мобилен телефон 0885811765
 2. За изпълнител на пръскането е определен със заповед или сключен договор Фирма „АВИО ОТРЯД-ВАРНА“ ООД гр. ВАРНА

механизатор/авиационен оператор: Веселин Иванов Стоянов, гр. Варна

тел.: 052/609 949 моб. тел.: ………………………………

 1. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка,

намираща се в Землището на с. Лебед, общ. Джебел

 

Дата: 21.08. 2020 г.

 

Директор ТП ДГС Момчилград: ……………….

/инж. Илия Минчев/

 • 24.08.2020
 • Коментари
Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е

17

         гр. Джебел  от 21.08.2020  г.

 

Общинска администрация гр. Джебел, област Кърджали, на основание чл. 149, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 3/21.08.2020 г. на Кмета на община Джебел за изменение на издадено разрешение за строеж № 15/29.08.2016 г. / на главен архитект на община Джебел за обект : „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици в с. Припек, общ. Джебел-„Улица №1 – о.т.  44 -37-35-34-33, улица №2- о.т. 44-39-40-41-42-43-38-30-27-12, улица №3- о.т. 80-84-86-87-88-89, улица №4- о.т. 32-60-81-90-93, улица №5- о.т. 102-101-106-107-108-100, улица №6- о.т. 121-123-120-117-114-109, улица №7- о.т. 121-115-113-112-111-99-94-92, улица №8- о.т. 127-126-125-118-110-108-103-98-91, улица №9- о.т. 118-128, улица №10- о.т. 93-102-121-127-135-136-137-134-128-124-122-119-116-104, улица №11- о.т. 122-130-133“.

 • I –етап – Улица №1 –о.т. 44 -37-35-34-33, улица №2- о.т. 44-39-40-41-42-43-38-30-27-12, улица №3- о.т. 80-84-86-87-88-89, улица №4- о.т. 32-60-81-90-93, улица №5- о.т. 102-101-106-107-108-100, улица №6- о.т. 121-123-120-117-114-109
 • II-етап-Улица №7- о.т. 121-115-113-112-111-99-94-92, улица №8- о.т. 127-126-125-118-110-108-103-98-91, улица №9- о.т. 118-128, улица №10- о.т. 93-102-121-127-135-136-137-134-128-124-122-119-116-104, улица №11- о.т. 122-130-133;

С възложител : Община Джебел.

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, заповедта за изменение на разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица  в 14 – дневен срок от съобщението за издаването й, чрез главния архитект на Община Джебел, пред началника на РДНСК гр. Кърджали.

 

 

ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 • 24.08.2020
 • Коментари
Обявление

 О Б Я В Л Е Н И Е

16

   гр. Джебел  от 21.08.2020  г.

 

Общинска администрация гр. Джебел, област Кърджали, на основание чл. 149, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 2/21.08.2020 г. на Кмета на община Джебел за изменение на издадено разрешение за строеж № 17/22.10.2019 г. / на главен архитект на община Джебел за обект : „Преустройство и разширение на съществуваща игрална зала за хазартни игри“, находяща се в УПИ I-435, кв. 39 по плана на град Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали /за обект с идентификатор 20746.502.1562.3.1 по КККР на гр. Джебел/. Възложители :Милен Иванов Маринов и Мирослава Радкова Маринова.

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, заповедта за изменение на разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица  в 14 – дневен срок от съобщението за издаването й, чрез главния архитект на Община Джебел, пред началника на РДНСК гр. Кърджали.

 

                                                                                     ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 • 24.08.2020
 • Коментари
Обявление

   О Б Я В Л Е Н И Е

     № 15

           гр. Джебел  от 21.08.2020  г.

 

Общинска администрация гр. Джебел, област Кърджали, на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 1247/21.08.2020 г.на Кмета на общината за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПЗ / план за застрояване /на УПИ ХX – 9015 в кв. 9 по плана на гр. Джебел , общ. Джебел, обл. Кърджали /поземлен имот с идентификатор 20746.501.9015 по КККР на гр. Джебел/ , с възложител Гюлхан Селвер Мехмед.

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14 – дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление, заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта пред Административен съд – гр. Кърджали, чрез Община Джебел.

 

 

                                                                                     ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 • 24.08.2020
 • Коментари
Обявление

                                                                                О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                                           № 14

                                                                      гр. Джебел  от 21.08.2020  г.

 

Общинска администрация гр. Джебел, област Кърджали, на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 1246/21.08.2020 г.на Кмета на общината за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПЗ / план за застрояване /на УПИ IX – 1079 в кв. 21 по ПУП на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали /поземлен имот с идентификатор 20746.501.1078 по КККР на гр. Джебел/ , с възложител „ПОЛО-63“ ЕООД – гр.Джебел с управител Юнал Юзджан Ходжа.

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14 – дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление, заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта пред Административен съд – гр. Кърджали, чрез Община Джебел.

 

 

                                                                                     ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 • 24.08.2020
 • Коментари
Обявление

 

                                                        О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                                                     

№ 13

   ГР.ДЖЕБЕЛ,  21.08.2020 г.

 

Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 6 от 21.08.2020г. на гл. архитект на Община Джебел за обект: „Многофамилна жилищна сграда с гаражи“, находяща се в УПИ IX – 1079, кв. 21 по ПУП на гр. Джебел, обл. Кърджали, с възложител : „ПОЛО-63“ЕООД гр. Джебел-представлявано от Юнал Юзджан Ходжа.

          На основание  чл. 149 ал.3 от ЗУТ , в 14- дневен срок от връчване на съобщението , заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 24.08.2020
 • Коментари
Обявление

Разрешение за строеж №7  – виж цялото обявление тук!

 • 17.08.2020
 • Коментари
Информация във връзка с издаване на български лични документи

Уважаеми съграждани,

Считано от 15 август / събота / 2020 г., в РУ на МВР – Джебел се
осъществява прием и на БЪРЗИ поръчки за български лични документи
– лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС.

Работното време на паспортното звено в РУ на МВР Джебел ще бъде от
8.30 часа до 17.30 часа.

Лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС могат да
се подменят и преди изтичане срока на валидност.

 • 13.08.2020
 • Коментари
Протокол

Днес на 06.08.2020г. в 10:00 часа, на основание чл.37м от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед № 1159/04.08.2020 година на Кмета на Община Джебел…

ВИЖ ЦЕЛИЯ ПРОТОКОЛ!

 • 10.08.2020
 • Коментари
Покана

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2019 ГОДИНА

Виж цялата покана тук!

 • 10.08.2020
 • Коментари
Заповед

 

На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“…

Виж цялата заповед тук!

 • 04.08.2020
 • Коментари
Обява

Общинска служба по земеделие гр. Джебел на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявава и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2020/2021.

Изтегли цялата обява: тук!

 • 22.07.2020
 • Коментари
Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – гр. Джебел за периода от 27.11.2019г. до 27.05.2020г.

Отчет
за изпълнение на актовете на Общински съвет – гр. Джебел
за периода от 27.11.2019г. до 27.05.2020г.

Връзка към отчета: ИЗТЕГЛИ!

 • 22.07.2020
 • Коментари
Отчет от Сейфи Мехмедали – Председател на Общински съвет – гр. Джебел за дейността на Общински съвет – Джебел и неговите комисии за периода 01.01.2020г. – 30.06.2020г.

О Т Ч Е Т
от
Сейфи Мехмедали – Председател на Общински съвет – гр. Джебел
за дейността на Общински съвет – Джебел и неговите комисии
за периода 01.01.2020г. – 30.06.2020г.

Връзка към отчета: ИЗТЕГЛИ!

 • 22.07.2020
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 20.07.2020
 • Коментари
Започва предварителен обход на страната за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021

От 20 юли до 15 септември Националният статистически институт съвместно с общинските преброителни комисии ще осъществи един от основните етапи в подготовката на Преброяване 2021. Близо 2000 представители на общините и НСИ, преминали специализирани обучения, ще извършат предварителен обход във всички населени места на територията на Република България за актуализиране на наличната информация и събиране на липсващи данни за жилищните сгради и адресите. В област Кърджали ще работят общо 37 регистратора.

По време на обхода регистраторите ще съберат информация за географските координати и характеристиките на сградите. Обект на наблюдение са жилищни сгради, нежилищни сгради, в които живеят хора, места за настаняване, болници, общежития, затвори, манастири, места за предоставяне на социални услуги, локации, които е възможно да се използват от лица без дом за обитаване или пренощуване. Целта на изследването е да бъде осигурена информация за всички сгради в райони, където липсва утвърдена цифрова кадастрална карта. По този начин ще бъдат получени актуални и коректни адресни цифрови данни, които ще подпомогнат подготовката на Преброяване 2021 при съставянето на контролни райони и преброителни участъци.

За първи път в историята на преброяванията предварителният обход се провежда чрез използване на мобилни устройства. Регистраторите няма да посещават домакинствата и жилищата. Те ще комуникират с граждани единствено когато се налага да изяснят дали сградата се използва за жилищни цели, както и да установят точността на адресната информация.

Регистраторите нямат право да събират от самите лица информация за тях, домакинствата или имотите им, както и да ги интервюират или събират информация по каквито и да било други въпроси. Всеки регистратор може да бъде идентифициран чрез служебната карта, която е длъжен да носи със себе си по време на обхода.

Събраните и актуализирани данни са изключително важни за бъдещата работа не само на НСИ, но и на общините. Въз основа на тази информация резултатите както от преброяването, така и от бъдещите статистически изследвания ще могат да бъдат предоставяни на ниски териториални нива. Ще има възможност да се правят анализи за оценка на риска от бедствия, за достъп и планиране на различни услуги, предоставяни от местните власти. Същевременно ще се подпомогне процесът по изграждане на националния адресен регистър с осигуряване на пълен обхват от актуална и налична на терен адресна информация в страната. Най-важното – ще се покрият изискванията на европейското законодателство за достъп до геокодирани данни от преброяването.

Повече информация за подготовката и провеждането на Преброяване 2021 можете да намерите на: www.census2021.bg

 • 17.07.2020
 • Коментари
О б я в а

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 40, ал. 1, т. 1, чл. 46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско  имущество на oбщина Джебел, Решение №51/10.02.2020 г. и Решение №79/22.04.2020 г. на ОбС-Джебел, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

О  Б  Я  В  Я  В  А :

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост, а именно:

  1. Урегулиран поземлен имот ХI-56 в квартал № 2 по ПУП на с. Вълкович, общ. Джебел, обл. Кърджали, одобрен със Заповед № 422/24.07.1980 г. на Председателя на ИК на ОНС – Кърджали, с площ 344 кв.мeтра, отреден за жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1000/20.10.2016 г., с първоначална тръжна цена – 5 570.00 лв. ( пет хиляди петстотин и седемдесет лв. и 00 ст. ) без начислен ДДС. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на имота /557,00 лв./;
  2.   Поземлен имот с идентификатор 20746.503.1553 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Джебел, одобрени със Заповед РД-18-46/13.07.2010 г.  на изпълнителния директор на АГКК, с площ 658.00 кв.метра, отреден за жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост  №1027/12.01.2018 г., с първоначална тръжна цена – 23 131.00 лв. ( двадесет и три хиляди сто тридесет и един лв. и 00 ст. ) без начислен ДДС. През имотаминава въздушна елпроводна линия НН. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на имота /2313,10 лв./;
  3. Поземлен имот с идентификатор 20746.505.14 с площ 1379.00 кв. м. ведно с построената в него едноетажна масивна сграда – училище, находящ се гр. Джебел, кв.”Младост” с идентификатор 20746.505.14.1 със ЗП – 255.00 кв. метра и едноетажна масивна сграда – склад с идентификатор 20746.505.14.2 със ЗП -70.00 кв. метра по кадастралната карта на гр. Джебел,  актуван с Акт за частна общинска собственост  №356/22.11.2010 г., с първоначална тръжна цена – 54 611.00 лв. ( петдесет и четири хиляди шестстотин и единадесет лв. и 00 ст. ) без начислен ДДС. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на имота /5461,10 лв./;
  4. Поземлен имот с идентификатор 20746.502.1276 находящ се в гр. Джебел кв.”Брягово” с площ 570.00 кв. метра, отреден за жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост  №370/15.02.2011 г., с първоначална тръжна цена – 20 752.00 лв. ( двадесет хиляди седемстотин петдесет и два лв. и 00 ст.) без начислен ДДС. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на имота /2075,20 лв./

 II. Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация Джебел на 06.08.2020 г. от 12.00 часа.

 III. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация всеки работен ден от 20.07.2020 г. до 05.08.2020 г. срещу такса от 50 лв. без ДДС платима в касата на общината.

 IV. Депозит в размер на 10% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по сметка на Община Джебел: BG22DEMI92403300044825 – “Търговска банка Д” АД – гр. Джебел до 05.08.2020 г.

  V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат на 13.08.2020 г. и 20.08.2020 г.

 

 НЕДЖМИ АЛИ

 Кмет на община Джебел

 

 • 14.07.2020
 • Коментари
Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е № 11 гр.Джебел, 14.07.2020 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1, чл.134,ал.2,т.6 и чл.135, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124-а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е  издадена Заповед № 1073 от 14.07.2020г. на Кмета на ОбщинаДжебел за изработване  на проект за изменение на ПУП-ПЗ/ план за застрояване/ на  УПИ УПИ ХХ-9015 , кв.9 по ПУП  на гр. Джебел , общ.Джебел, обл.Кърджали, /поземлен имот с идентификатор 20746.501.9015 по КККР на гр.Джебел/“.

          На основание чл.124-б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

   

                                                                                 ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • 13.07.2020
 • Коментари
Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми земеделски стопани,

Уведомяваме Ви, че може да кандидатствате по „Мярка COVID-19 на ПРСР 2014-2020” през август в областните дирекции на ДФЗ.

Подробна информация може да намерите на долупосочения линк: 

https://ruralnet.bg/%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%ba%d0%b0-covid-19-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80-2014-2020-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7/

От общинска администрация

 • 13.07.2020
 • Коментари
Обявление

    О Б Я В Л Е Н И Е № 10

гр.Джебел, 13.07.2020 г.

 

          Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1, чл.134,ал.2,т.6 и чл.135, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124-а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е  издадена Заповед № 1069 от 13.07.2020г. на Кмета на ОбщинаДжебел за изработване  на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на обект: „ Многофамилна жилищна сграда с гаражи в УПИ УПИ IХ-1078 , кв.21 по плана на гр. Джебел , общ.Джебел, обл.Кърджали, /поземлен имот с идентификатор 20746.501.1078 по КККР на гр.Джебел/“, съдържащ следните самостоятелни  части:

 1. Проект за изменение на ПУП- ПЗ
 2. Инвестиционен проект

          На основание чл.124-б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

   

                                                                                 ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • 10.07.2020
 • Коментари
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,

Уведомяваме Ви, че  до 15.08.2020 г. започва записването за закупуване на дърва за огрев /дъб и бук/ за зимния сезон 2020/2021 г. 

Желаещите могат да се записват в сградата на Община Джебел, ет.3 стая 19 и на тел. 0361/21 35.

От общинската администрация

 • 09.07.2020
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми съграждани,

На 13.07.2020 год., ще се провежда последващата обработка на тревните площи против кърлежи в община Джебел. Тя ще започне в 10:00 часа с дезакаризация на тревните площи. Обработката се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“. 

Призовават се гражданите да следят за указателни табели за извършена обработка и да спазват карантинните срокове, посочени в тях.

Община Джебел си запазва правото на промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 08.07.2020
 • Коментари
Обявление

   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № 9 

ГР.ДЖЕБЕЛ,  08.07.2020 г.

          Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 4 от 07.07.2020г. на гл.архитект на Община Джебел за обект: „Сцена за културни мероприятия с места за посетители, предназначена за предоставяне на услуги с познавателна и образователна цел“ в УПИ VII , кв.25 по ПУП на гр.Джебел /ПИ с идентификатор 20746.501.9012 по КККР на гр.Джебел /- четвърта категория,  с възложител: Община Джебел 

          На основание  чл. 149 ал.3 от ЗУТ , в 14- дневен срок от връчване на съобщението , заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на РДНСК – гр.Кърджали, чрез община Джебел.

 

                                                                                        ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 01.07.2020
 • Коментари
О б я в л е н и е

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на актуализираната информацията относно инвестиционно предложение: Изграждане на път в поземлен имот с идентификатор 20746.10.264 и в поземлен имот с идентификатор 20746.10.94, изграждане на паркинг в поземлен имот с идентификатор 20746.10.271 и в поземлен имот с идентификатор 20746.10.269 по КККР на гра. Джебел, община Джебел, област Кърджали“, с възложител: Община Джебел, обл.Кърджали.

          Информацията се намира в отдел „ТСУ“ при Общинска администрация гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19.

          В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят становища до Кмета на Община Джебел, област Кърджали.

 

                                                                                     ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 • 26.06.2020
 • Коментари
Съобщение

Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг при условията на финансов лизинг
Изтегли поканата тук!

 • 25.06.2020
 • Коментари
О б я в а

На основание Заповед  №1000/23.06.2020 г. на Kмета на община Джебел,

е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост,

за срок от 2 /две/ години:

ОБЯВА :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за срок от 2 /две/ години:

„Часовникарско ателие” с площ 2.25 кв.м., находящо се в Kооперативен пазар гр.Джебел, актуван с Акт за частна общинска собственост №104/03.12.2001 г. с предназначение за търговска дейност, с първоначална месечна наемна цена за търг 10.00 /десет/  лв. без ДДС.

Определям – депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната стойност за целия период на наема, а именно: 24,00 лева.

Имотът се отдава под наем за срок от две /2/ години.

Търгът да се проведе на 13.07.2020 г. от 12.00 часа в заседателната зала на общинска администрация Джебел, находяща се на ул. „Еделвайс” № 19, гр. Джебел. Цена на тръжната документация е 50 лв. без ДДС. Краен срок за внасяне на депозит и закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 10.07.2020 г. от касата на общината, краен срок за подаване на заявления за участие до 17.00 ч. на 10.07.2020 г. в деловодството на общината. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 20.07.2020 г. на същото място, същия час и при същите условия. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрация.

За справки и информация – 03632 / 89 09; Общинска администрация Джебел, ул.„Еделвайс” № 19, отдел „Общинска собственост”  ( стая №22 ).

 

НЕДЖМИ АЛИ

Кмет на община Джебел

 • 22.06.2020
 • Коментари
П о к а н а

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

 • 22.06.2020
 • Коментари
С ъ о б щ е н и е

Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на Програмата за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. във връзка с
предстоящото му обсъждане от Общински съвет – Джебел: изтегли файла.

 • 22.06.2020
 • Коментари
С ъ о б щ е н и е

В раздел Заповеди на Кмета е публикувана Заповед № 984/22.06.2020 год.,  с която се определят Мерки за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Джебел

 • 22.06.2020
 • Коментари
Джебел с временна Общинска преброителна комисия

Във връзка със Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година  в Община Джебел е създадена временна Общинска преброителна комисия. 

Първото заседание на комисията се проведе на 19  юни 2020 година. 

Председател на комисията е Хайрие Мехмед – секретар на Община Джебел, а секретар  – Анелия Бояджиева – младши експерт в ОСИ –Кърджали, ТСБ-Юг. В състава на комисията също така влизат представители на общинска администрация и кметове на кметства.

Работата на Общинската преброителна комисията е да изпълни задълженията си, регламентирани  в чл.10, ал.7 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

Целта на предстоящото през 2021 година преброяване е да събере качествена, съпоставима и изчерпателна информация за броя, демографската структура и социално-икономическите характеристики на населението, както и за броя и характеристиките на сградния и жилищния фонд, така и за жилищните условия на домакинствата в страната. 

Приет е Правилника за дейността на общинската преброителна комисия, както и организационен план по подготовката и провеждането на преброяването на населението с подробен график по дейности и дати.

От 15 септември до 30 октомври 2020 година ще се избират преброителите и контрольорите, а обученията им ще се проведат в началото на 2021 година.

През 2021 година броенето ще се проведе на два етапа:

 1. Чрез онлайн преброителна карта  – от 00:00 часа на 22 януари до 24:00 ч. на 31 януари 2021 година;
 2. Чрез посещения на отделни домакинства от преброители – от 08:00 ч. на 1 февруари до 20:00 ч. на 15 февруари 2021 година.

 • 11.06.2020
 • Коментари
О б я в л е н и е

  Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.196, ал.4 от ЗУТ, съобщава, че е  издадена Заповед № 957 от 09.06.2020г. на Кмета на Община Джебел за премахване на  двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 60 кв.м., находяща се в западната част на поземлен имот с пл.сн.№ 29, кв.4 по ПУП на с.Слънчоглед, общ.Джебел, собственост на наследниците на Георги Христов Тодоров /Сюлейман Хасанов Реджебов/.

        На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да  обжалват Заповедта пред Административен съд- гр.Кърджали, чрез Община Джебел.

                                                                                             ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 10.06.2020
 • Коментари
С ъ о б щ е н и е

На 10.06.2020 год. се проведе последната пролетна обработка на тревните площи против кърлежи в община Джебел. Тя започна в 14:00 часа с дезакаризация на тревните площи. Обработката се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“.
Призовават се гражданите да следят за указателни табели за извършена обработка и да спазват карантинните срокове, посочени в тях.

 • 10.06.2020
 • Коментари
Обявление

    О Б Я В Л Е Н И Е  № 8а  от 10.06.2020 г.

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно инвестиционно предложение: “Изграждане на път в поземлен имот с идентификатор 20746.10.264 и в поземлен имот с идентификатор 20746.10.94, изграждане на паркинг в поземлен имот с идентификатор 20746.10.271 и в поземлен имот с идентификатор 20746.10.269 по КККР на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали“ .

с възложител: Община Джебел, обл.Кърджали.

          Информацията се намира в отдел „ТСУ“ при Общинска администрация гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19.

          В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят становища до Кмета на Община Джебел, обл.Кърджали.

 

                                                                                     ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 • 08.06.2020
 • Коментари
О б я в л е н и е № 7а от 08.06.2020 г.

 Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно инвестиционно предложение: „Възстановяване на речен праг, кв.Прогрес, гр.Джебел и корекция на р.Джебелска в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ – Джебел – Рогозче – Фотиново“, ПОДОБЕКТ:„Аварийно възстановяване на речен праг на р.Джебелска, кв.Прогрес, гр.Джебел в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ – Джебел – Рогозче – Фотиново“- I eтап”,   ПОДОБЕКТ:„Корекция на р.Джебелска, кв.Прогрес, гр.Джебел  в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ – Джебел – Рогозче – Фотиново“- II етап“, с възложител: Община Джебел, област Кърджали.

          Информацията се намира в отдел „ТСУ“ при Общинска администрация гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19.

          В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят становища до Кмета на Община Джебел, обл.Кърджали.

 

                                                                                     ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 • 22.05.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 5 а
от 22.05.2020 г.

Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно: Уведомление за инвестиционно предложение за обект: „Сцена за културни мероприятия с места за посетители, предназначена за предоставяне на услуги с познавателна цел в УПИ VII , кв.25 по ПУП на гр.Джебел, общ.джебел / ПИ с идентификатор 20746.501.9012 по КККР на гр.Джебел/“ с възложител: Община Джебел, обл.Кърджали.
Информацията се намира в отдел „ТСУ“ при Общинска администрация гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят становища до Кмета на Община Джебел, обл.Кърджали.

ОТ ОБЩИНАТА

 • 20.05.2020
 • Коментари
ГРАФИК

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 26.05.2020 – 26.05.2020г.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ТСУ, благоустрояване, строителство и  общинска собственост- (ТСУБСОС)
26.05.2020г. (Вторник) от 10.00 ч. в заседателната зала на   ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Бюджет, финанси, икономика и транспорт- (БФИТ) 
26.05.2020г. (Вторник) от 10.30ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Младежки дейности, спорт и туризъм – /МДСТ//
26.05.2020г. (Вторник) от 11.00ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Земеделие, гори, води и екология  /ЗГВЕ/
26.05.2020г. (Вторник) от 11.30ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Здравеопазване и социална политика – /ЗСП/
26.05.2020г. (Вторник) от 12.00ч. в заседателната зала  на ОбА
 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – ПКОНПИ)
26.05.2020г. (Вторник) от 12.30ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Законност, контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите (ПК”ЗКЖПГ”)
26.05.2020г. (Вторник) от 13.00ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Образование, култура и вероизповедания – (ОКВ) 
26.05.2020г. (Вторник) от 13.30ч. в заседетелната  зала на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обществен ред, сигурност и безопасност на движението    (ОРСБД)
26.05.2020г. (Вторник) от 14.00ч. в заседателната зала  на ОбА

 • 20.05.2020
 • Коментари
ПОКАНА

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

СВИКВАМ:

Общинския съвет – Джебел на Седмо редовно заседание на 27.05.2020 година /Сряда/ от 10.00 часа в киносалона при следния проекто-

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-172/19.05.2020 г. относно:Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от Общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството.

2. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-176/20.05.2020 г. относно:Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 в Община Джебел.

3. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-175/20.05.2020 г. относно:Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост.

4. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-174/20.05.2020г. относно:Промяна в структурата и общата численост на общинска администрация – Джебел и дейностите към нея.

5. Предложение за отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ от общинския бюджет в полза на физическо лице за посрещане на част от разходите по лечението.

С УВАЖЕНИЕ,
СЕЙФИ МЕХМЕДАЛИ:
Председател на Общински съвет гр.Джебел

 • 20.05.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

С писмо № 9105-173/20.05.2020 г. до кметовете на общини и Регионалните управления на образованието МОН разпространи указания относно мерките за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца, както и примерен формуляр за информирано съгласие на родителите.
Министърът на образованието обръща внимание на необходимостта и важността родителите да бъдат обстойно информирани за рисковете, преди да вземат решение за връщане на детето в детско заведение.
Подробните указания по мерките за организация на работата при възстановяване приема на деца обхващат както задълженията и отговорностите на директорите на детски градини и ясли, така и на родителите, педагогическите, медицинските и непедагогическите специалисти. В документа се съдържа и алгоритъм за действията при съмнение или случай на COVID-19 в детска градина или ясла.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца.
2. Примерен формуляр за информирано съгласие на родителите

 • 16.05.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

От 18.05.2020 год. ще се проведе поредната пролетна обработка на тревните площи против кърлежи в община Джебел. Тя ще започне в 10:00 часа с дезакаризация на тревните площи. Обработката ще се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“.
Призовават се гражданите да следят за указателни табели за извършена обработка и да спазват карантинните срокове, посочени в тях.
Община Джебел си запазва правото на промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 16.05.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 4а
от 14.05.2020 г.

Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно следните уведомления:
1.Уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на земеделска земя и изграждане на път в урбанизирана територия в ПИ с идентификатор 20746.10.264 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел“.
2.Уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на земеделска земя и изграждане на път в урбанизирана територия в ПИ с идентификатор 20746.10.94 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел“.
3.Уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на земеделска земя и изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 20746.10.271 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел“.
4.Уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на земеделска земя и изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 20746.10.269 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел“ , с възложител: Община Джебел, обл.Кърджали.
Информацията се намира в отдел „ТСУ“ при Общинска администрация гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят становища до Кмета на Община Джебел, обл.Кърджали.

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 16.05.2020
 • Коментари
Обръщение на Кмета на Община Джебел

Уважаеми съграждани,
Скъпи Джебелчани,

За хилядите наши земляци по света 19-ти май и Джебел са времето и мястото, на което джебелчани се срещат на площада. Повече от тридесет години се събираме за да произнесем възпоменателните речи. Така изразяваме нашата почит към организаторите и участниците в протестите срещу погазването на човешките права в България. Събирахме се за да покажем на света, че не сме и няма да забравим героите на събитията от 19-ти май.
Тази дата е най-значимата за нас – гражданите и земляците от община Джебел.
Отбелязването на историческите събития се превърна в Ден на Джебел. Превърна се в очакван с много вълнения ден на срещи помежду ни. Многото и разнообразни мероприятия по този повод бяха съпътствани от спортни състезания, песни и стихове от трибуната на площада.

За голямо съжаление, тази година за първи път от 30 години се налага да се лишим от отбелязването на „Деня на Джебел- 19-ти Май“.

Скъпи земляци,
Скъпи съграждани на Джебел,

С огромно неудовлетворение Ви съобщавам, че поради обявената от Световната здравна организация пандемия, тази година няма да се проведе отбелязването на събитието от 19-ти Май 1989 година.
Причината е известна – светът е изправен пред надвисналата опасност от коронавируса – COVID-19. Нека спазим предписаните противоепидемични мерки. Така ще опазим себе си и близките, за да оцелеем.

С Уважение,
Искрено Ваш,

Неджми Али – кмет на община Джебел

 • 16.05.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 8
гр.Джебел, 11.05.2020 г.

Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.124-б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 831 от 11.05.2020г. на Кмета на Общината за изработване на проект за изменение на ПУП -ПР /план за регулация / на улица „Еделвайс“ с идентификатор 20746.502.1310 по КККР на гр.Джебел, засягаща УПИ IХ-907, кв.58 по плана на гр. Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, /част от поземлен имот с идентификатор 20746.502.907 по КККР на гр.Джебел/.

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • 16.05.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 7
гр.Джебел, 07.05.2020 г.

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 826 от 07.05.2020г. на Кмета на Общината за одобряване на проект за проект за ПУП – парцеларен план на обект: „Укрепване на скат с подпорна стена с дължина L=54 метра в ПИ с идентификатор 20746.17.289 по КККР на гр. Джебел, обл. Кърджали“.
На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление, заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта пред Административен съд- гр.Кърджали, чрез Община Джебел.
ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • 11.05.2020
 • Коментари
ДЗИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 1 И 3 ЮНИ, НВО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ НА 15 И 17 ЮНИ

ДЗИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 1 И 3 ЮНИ, НВО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ НА 15 И 17 ЮНИ

Държавният зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература ще се проведе на 1 юни, а вторият задължителен по предмет по избор ще е на 3 юни. На 2 и 4 юни ще са изпитите по желание на зрелостниците.
За учениците от професионалните гимназии, които са посочили вместо втори ДЗИ теоретичен изпит за придобиване на професионална квалификация, датата остава 5 юни. Дните за изпита по практика ще се определят от директорите на училищата.
На 15 юни седмокласниците ще се явят на Националното външно оценяване по български език и литература (НВО), а на 17 юни на НВО по математика.
Новите дати за изпитите бяха обявени от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на брифинг в Министерския съвет.
Всички изпити ще бъдат проведени при спазване на предпазните епидемиологични мерки и няма да допускаме струпване на ученици преди и след изпита пред училищата, допълни Красимир Вълчев.
По думите му същите правила ще се прилагат и във висшите училища – където е възможно изпитите ще се проведат електронно. Министърът обясни, че много университети имат разработени електронни платформи. Когато се изисква задължително присъствие, ще се търсят решения за индивидуално посещение в сградите, като при изпитите ще се приложат необходимите мерки за безопасност. Няма да бъде застрашено кандидатстването и в чужбина. Голяма част от университетите извън България удължават кампаниите си. Учениците няма да бъдат ощетени, увери министърът.
Той съобщи, че се предлага отмяна на НВО в 4. и 10. клас тази година. Външното оценяване при тях не е свързано с продължаване в следваща степен, освен при четвъртокласниците, които искат да учат в математически гимназии. Приемът в 5. клас за тях ще става въз основа на по-високия резултат от областния кръг на олимпиадата по математика или от състезанието „Математика за всеки“, което ще се проведе на 28 юни. В началото на следващата учебна година се планира измерване на степента на постигане на резултатите в края на 4. и на 10. клас съответно в началото на 5. и на 11. клас с извадка от ученици, но не във формата на външно оценяване и не за всички ученици. Няма да се пишат оценки, няма да се оценяват училища. Необходима ни е обаче диагностика, за да апробираме различна организация на изпита, включително в електронна среда, каза министър Вълчев.
На 27 и 28 юни по региони ще се проведат националните кръгове на олимпиадите по всички предмети. Те са важни, за да бъдат излъчени национални отбори за участие в международни олимпиади, за прием във висши училища и отпускане на стипендии.
За десетокласниците от обединените училища ще се вземат резултатите от вътрешното оценяване в удостоверенията им.
Министър Вълчев посочи, че не се налага удължаване на тази учебна година. Учениците от 12. клас ще имат възможност да се явят при спазване на мерките за сигурност на изпити за промяна на оценката.
Засега новата учебна година ще започне на 15 септември и няма да се налага прехвърляне на учебен материал от тази. През лятото ще се търси възможност учениците, които имат нужда от допълнителни часове, да работят в училище, но отново при спазване на хигиенните изисквания и на малки групи.
Всички решения на МОН са обсъдени с отрасловите партньори в сферата на образованието и с родителски организации. С тях се водят разговори и за осигуряване на занимания по интереси през лятото.
Заради това, че голяма част от непедагогическия персонал вече е използвал полагащите му се дни за платен отпуск, МОН ще подкрепи и предложението на СБУ за увеличаване на дните за техния платен отпуск. Средствата по бюджетите на училищата не са намалени и заплати за учителите ще има, увери министър Вълчев.
Материалът, който няма да бъде включван в изпитите, можете да намерите в сайта на МОН.

 • 11.05.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Микро- и малки предприятия ще могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на Селските Райони). Предприятията, които са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за м.април 2020 г. спрямо средно месечния оборот за 2019 г., ще имат възможност да получат суми от 3 000 до 10 000 хиляди лева. С тях ще могат да покрият най-неотложните си нужди, като наем, консумативи, суровини, разходи за заплати и други разходи за оборотни средства.
Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020 при максимално облекчена административна процедура. Ще бъде необходимо единствено попълването на основни данни, размер на исканото финансиране, както и фирмената банкова сметка и деклариране на данни. Всички проверки ще се извършват от УО на ОПИК по служебен път.
При кандидатстването ще се изисква валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или на упълномощено от него лице с изрично писмено пълномощно, както и подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред Националната агенция по приходите, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ.
С цел по-голяма информираност, преди обявяване на процедурата, предстои публикуване на Указания и видео разяснения за попълване на формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения.

Повече информация https://opic.bg

 • 11.05.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 6
гр.Джебел, 29.04.2020 г.

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост, уведомява собствениците на имоти за предстоящото отчуждаване във връзка с реализацията на улица, осигуряваща достъп до НУПИ в урбанизираната територия на с.Рогозари. Основанието за отчуждаване е чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед № 843 от 27.08.2019 г. на Кмета на Община Джебел с предназначение на имотите съобразно влезлия в сила ПУП-ПУР /план за улична регулация/, предвиждащ изграждане на улица, както следва:

№ по
ред

Землище

Площ  за
отчуждаване
в кв.м.

Начин на трайно ползване

Собственик

Дължимо
обезщетение
в лв.

1. Рогозари 210 Урбанизирана
територия
Юркюш Расим Адем и
Хълмие Мехмед Мюмюн
  353.00
2. Рогозари 166 Урбанизирана
територия
Наследници на Сали Мустафа Сали   279.00

От Администрацията

 • 11.05.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 5
ГР.ДЖЕБЕЛ, 28.04.2020 г.

Общинска администрация – гр.Джебел,обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 3 от 28.04.2020 г. на обект: „Смяна предназначение и обединяване на търговски обекти в стоматологичен медицински център“, находящ се в УПИ X-349, кв.53 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел / за търговски обекти с идентификатори 20746.501.349.1.44 и 20746.501.349.1.45 по КККР на гр.Джебел/.
На основание чл. 149 ал.3 от ЗУТ, в 14- дневен срок от връчване на
съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на
РДНСК – гр.Кърджали, чрез община Джебел.

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • 11.05.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

От 29.04.2020 год. стартира пролетна обработка на тревните площи против кърлежи в община Джебел. Тя ще започне в 10:00 часа с дезакаризация на тревните площи в градските паркове и детските площадки. Обработката ще се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“.

Призовават се гражданите да следят за указателни табели за извършена обработка и да спазват карантинните срокове, посочени в тях.

Община Джебел си запазва правото на промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 22.04.2020
 • Коментари
ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 г.“

Община Джебел ще предоставя услугата „Топъл обяд“ по Програма „Целево Подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020 г.“ в продължение на 33 работни дни в периода 01.05.2020 г. – 19.06.2020 г.
Услугата ще обхване общо 170 потребители. От нея ще могат да се възползват:
• Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето през което са поставени под задължителна карантина;
• Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, и в условията на извънредно положение, обявено за страната, не са в състояние да осигурят прехраната си.
• Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване, не могат да се самообслужват и не могат да задоволят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
Желаещите да се възползват от услугата могат да се свържат със служители на Общинска администрация Джебел на телефони : 0884040358 и 03632/2202 до 24 април 2020 г.
Проектът се финансира от Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика.

 • 22.04.2020
 • Коментари
ЗАПОВЕД

касаеща водачи на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада на територията на община Джебел.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ЗАПОВЕД №781/16.04.2020г.

 • 22.04.2020
 • Коментари
ГРАФИК

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 21.04.2020 – 21.04.2020г.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ТСУ, благоустрояване, строителство и  общинска собственост- (ТСУБСОС)

21.04.2020г. (Вторник) от 10.00 ч. в заседателната зала на   ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Бюджет, финанси, икономика и транспорт- (БФИТ) 
21.04.2020г. (Вторник) от 10.30ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Младежки дейности, спорт и туризъм – /МДСТ//
21.04.2020г. (Вторник) от 11.00ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Земеделие, гори, води и екология  /ЗГВЕ/
21.04.2020г. (Вторник) от 11.30ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Здравеопазване и социална политика – /ЗСП/
21.04.2020г. (Вторник) от 12.00ч. в заседателната зала  на ОбА
 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – (ПКОНПИ)
21.04.2020г. (Вторник) от 12.30ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Законност, контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите (ПК”ЗКЖПГ”)
21.04.2020г. (Вторник) от 13.00ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Образование, култура и вероизповедания – (ОКВ) 
21.04.2020г. (Вторник) от 13.30ч. в заседетелната  зала на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

Обществен ред, сигурност и безопасност на движението    (ОРСБД)

21.04.2020г. (Вторник) от 14.00ч. в заседателната зала  на ОбА

 • 22.04.2020
 • Коментари
ПОКАНА

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

СВИКВАМ:

Общинския съвет – Джебел на Шесто редовно заседание на 22.04.2020 година /Сряда/ от 10.00 часа в киносалона при следния проекто-

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-157/13.04.2020 г. относно:Приемане Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2019г.

2. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-158/13.04.2020 г. относно:Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020г.

3. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-155/13.04.2020 г. относно:Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Джебел за 2020г.

4. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-151/08.04.2020 г. относно:Предоставяне на средства на МБАЛ „Атанас Дафовски“ АД гр. Кърджали и МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ гр. Момчилград.

5. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-148/02.04.2020г. относно:Изменение на Решение №10 от 27.11.2019 г. на Общински съвет Джебел.

6. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-147/31.03.2020 г. относно: Участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали“, насрочено за 28 април 2020г.

7. Предложение от Председателя на ОбС – Джебел с изх. № ОбС-57-00-55/13.04.2020г. относно: Определяне състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет – Джебел.

8. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-152/09.04.2020 г. относно:Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

9. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-153/09.04.2020 г. относно:Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на част от имот публична общинска собственост, представляващ: самостоятелна обособена част с полезна площ 77.56 кв. метра, предназначена за развиване на медицинска дейност, находяща се в западната половина от първи етаж на Поликлиника- гр. Джебел.

10. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-150/06.04.2020 г. относно:Одобряване на пазарни оценки и правни анализи на имоти частна общинска собственост.

11. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-156/13.04.2020 г. относно:Утвърждаване на ученически автобусни линии за учебната 2020/2021г.

12. Предложения за отпускане на еднократни безвъзмездни финансови помощи от общинския бюджет в полза на физически лица за посрещане на част от разходите по лечението.

Уважаеми общински съветници, всички отчети, програми и планове може да намерите на интернет страницата на община Джебел:http://www.dzhebel.bg/, където са публикувани.

С УВАЖЕНИЕ,

СЕЙФИ МЕХМЕДАЛИ:
Председател на Общински съвет гр.Джебел

 • 22.04.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 4
гр. Джебел, 14.04.2020 г.

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1,2 и 6 от ЗУТ,във връзка с чл.124а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 775 от 14.04.2020г. на Кмета на Общината за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на обект:„Възстановяване на речен праг, кв.Прогрес, гр.Джебел, и корекция на река Джебелска в обсег – моста на път III-508 /Кърджали-Момчилград/-Джебел-Рогозче-Фотиново“,съдържащ следните самостоятелни части:
1. Проект за ПУП- ПР
2. Инвестиционен проект

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • 22.04.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

След заповедта на министъра на здравеопазването и кметът на община Джебел Неджми Али издаде заповед, с която се възобновява дейността на Общински пазар, но само за земеделски производители. Заповедта е качена в COVID-19.

Продавачите са длъжни строго да спазват санитарно-хигиенните изисквания, задължителни по време на карантина.

 • 22.04.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 3
гр.Джебел, 07.04.2020 г.

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.124-б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 753 от 07.04.2020г. на Кмета на Общината за изработване на проект за изменение на ПУП -ПР /план за регулация / на улица „Еделвайс“ с идентификатор 20746.501.1310 по КККР на гр.Джебел , засягаща УПИ Х-906, кв.58 по плана на гр. Джебел , общ.Джебел, обл.Кърджали, /поземлен имот с идентификатор 20746.502.906 по КККР на гр.Джебел/.

На основание чл.124-б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • 22.04.2020
 • Коментари
МОН С ПРОЕКТ ЗА НОВИ ДАТИ ЗА ДЗИ И НВО ПРИ УДЪЛЖЕНО ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Държавните зрелостни изпити за дванадесетокласниците може да се проведат на 30 май и 1 юни вместо на 20 и 22 май. Това е вариант, който се обмисля, ако учебните занятия в училищата бъдат възстановени едва на 14 май.
Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев преди очакваното удължаване на извънредното положение.
Той посочи, че са водени разговори с висшите училища и те са готови да изчакат с приемните кампании, като ще се необходими 7-8 дни за издаване на дипломите на зрелостниците. Ще има изместване на приемните кампании и в училищата в държавите от ЕС.
Националното външно оценяване (НВО) за седми и десети клас вероятно ще се проведе на 13 и 15 юни вместо планираните досега 9 и 11 юни дни.
Предвижда се НВО за четвърти клас да е на 29 и 30 май вместо на 27 и 28 май. Учебната година за децата ще приключи на 27 юни.
Няма да има материал, който не е усвоен във външното оценяване, увери министърът. Той бе категоричен, че няма причина да не се проведат НВО.
Учениците няма да имат пролетна ваканция, ще почиват само по време на великденските празници. Дните от предварително планираната ваканция от 13 до 16 април ще се използват за консултации, компенсиране на пропуските и занимания по интереси.
Обсъжда се съботните дни да бъдат използвани за занимания по интереси, музика, изобразително изкуство, спорт, за психологическа подкрепа.
Децата със затруднения в обучението, както и тези 11 процента, които не са обхванати в електронно обучение, ще отучват през юни и през юли, каза министър Вълчев. Той подчерта, че това се е случвало и досега, когато някой не е учил достатъчно през учебната година. По думите му се обсъжда да има повече занимания по интереси, повече летни занимални. Той акцентира, че ще е важно и детските градини да работят, защото родителите няма да имат отпуски.
Ще се наложи и отмяна на провеждането на националните кръгове на олимпиадите, както и на всички национални състезания.
Министър Вълчев уточни, че промените ще бъдат обсъдени с професионалната общност и социалните партньори.
За пореден път той благодари на учителите и родителите за това, че се случва обучението в електронна среда. По думите му въпреки трудностите, има обмен на практики и взаимопомощ в системата.

 • 03.04.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

В секция „COVID – 19“ са публикувани Заповед № РД-01-157/30.03.2020г. и Заповед № РД-01-158/31.03.2020г. на д-р Кирчев Директор на РЗИ – Кърджали за:

1.Преустановяване на предлагане в търговски и производствени обекти на непакетирани храни;

2.Преустановяване на ползването на кафе автомати и вединг машини.

 • 03.04.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г. е отменена заповедта за носенето на маски на обществени места

 • 03.04.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Джебел съобщава, че във връзка с въведеното извънредно положение в страната свързано с усложняващата се епидемична обстановка по отношение разпространението на COVID–19 и с цел опазване на живота и здравето на гражданите, на 31.03.2020 г. (вторник ) от 9:30 ще бъде извършена дезинфекция срещу патогенни микроорганизми на териториите за обществено ползване в населените места на територията на общината и около всички сгради с обществено значение. При обработването ще се използват дезинфектанти с бактерицидно и вирусоцидно действие на хлорна и/или алкохолна основа, разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването.
При неблагоприятни метеорологични условия, дезинфекционните обработки ще бъдат проведени в следващите няколко дни.

 • 03.04.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

С настоящето Ви уведомяваме, че съгласно § 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., който е публикуван в „Държавен вестник“ на (бр.28/ 24.03.2020г.) с два месеца – до 30 юни 2020 г., се удължава срокът, в който лицата, платили в пълен размер данъка върху недвижимите имоти или данъка върху превозните средства за цялата година, ще ползват отстъпка от 5 на сто от дължимата сума.

Важно !

Предприетите мерки и действия за удължаване на срока до 31 юни 2020г. не се отнасят за такса битови отпадъци.

 • 03.04.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

В раздел COVID-19 е качено писмо от Регионална здравна инспекция – Кърджали с приложено писмо с изх.№ 16-00-4 от 25.03.2020г. на Министъра на здравеопазването с цел еднаквост на практиката на територията на страната.

Мерките касаят създаването на организация в обектите описани в писмото/ хранителни магазини, аптеки и дрогерии/ да не се допуска струпване на много хора, както и засилване на дезинфекционните мерки от страна на собствениците и управителите на същите.

 • 03.04.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето искам да Ви информирам относно възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, искания и др.), без необходимост от физическо

присъствие в деловодството на нашата администрация. Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.

Държавна агенция „Електронно управление“ /ДА „ЕУ“/ поддържа и администрира Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) и активно информира всички потребители чрез портала www.egov.bg.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
СЪОБЩЕНИЕ

 • 25.03.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „Социално подпомагане” – Джебел 
 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че на електронната страница на Агенция за социално подпомагане, в рубриката „Коронавирус COVID-19” е публикувана Инструкция за ползване на електронни административни услуги, предоставени от Агенция за социално подпомагане в условията на обявено извънредно положение.

Създадена е възможност за подаване на  заявления-декларации за различните видове социални плащания  освен на приемна,   и чрез:

1.Системата за сигурно електронно връчване с персонален идентификационен код    (ПИК)  на Националния осигурителен институт или квалифициран електронен подпис;

2. Без електронен подпис на  ел. адрес – ao@asp.govenment.bg

3. Лицезиран пощенски оператор, с известие за доставяне – обратна разписка) до адрес : Дирекция „Социално подпомагане” – Джебел, ул. Еделвайс № 74, п.к 6850;

Допълнителна  информация  може да потърсите на следните телефони:

Отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила”:
03632 23-57

Отдел „Закрила на детето” : 03632 21-87

Както и чрез запитване на електронния адрес на дирекцията: dsp-djebel@asp.government.bg

 

 • 25.03.2020
 • Коментари
Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:

Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg.

Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Декларация

 • 25.03.2020
 • Коментари
Община Джебел редуцира временно курсовете на автобусни линии

Въз основа на писмо с Рег.№10-03-43/20.03.2020г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията като част от мерките за ограничаването на разпространението на корона вирус Община Джебел налага временно редуциране на курсовете на Автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема от квотата на Община Джебел, по населени места, както следва:

 

Джебел – Кърджали:

-от гр. Джебел- 07:30ч. ; 10:00ч.; 13:00ч.

– от гр. Кърджали – 09:10ч.; 12:40 ч.; 17:10ч.

 

Джебел – Църквица:

Понеделник – Петък : 06:30ч. ; 17:40ч.

Понеделник и Петък:  06:30ч,; 10:00; 17:40ч.

 

Джебел – Припек:

Понеделник – Петък: 07:30ч.;11:30ч.; 16:00ч

 

Джебел- Великденче:

Понеделник и Петък: 09:00ч. и 14:30ч.

 

Джебел – Ридино/Козица

Понеделник – Петък: 07:00ч. и 17:30ч.

 

Джебел – Търновци :

Понеделник – Петък: 06:30ч. и 17:30ч.

 

Джебел – Слънчоглед:

Понеделник – Петък: 07:20ч. и 17:20ч.

 

Джебел – Купците:

Понеделник  и Петък: 08:00ч. и 16:00ч.

 

Джебел  – Добринци:

Понеделник  и Петък: 07:30ч. и 14:00 ч.

 

Джебел- Полянец:

Понеделник – Петък : 06:30ч. и 17:30ч.

Понеделник и петък: 06:30ч.; 08:00ч.; 16:30ч.; 17:30ч.

 

Областна транспортна схема :

Автобусната линия Джебел – Бенковски няма да се изпълнява.

Автобусната линия Джебел – Момчилград няма да се изпълнява.

 

Републиканска транспортна схема:

Автобусната линия Джебел – София  няма да се изпълнява.

Автобусната линия Джебел – Димитровград няма да се изпълнява.

 

 • 25.03.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

С настоящето Ви уведомяваме, че съгласно Заповед № РД-01-144/22.03.2020 година на Министерството на здравеопазването за допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 година, допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 година и Заповед №РД-01-139/19.03.2020 година – Допълвам т.1, част І от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 година, допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 година се разпорежда в обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанции да не се допуска консумацията на място.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Заповед № РД-01-144/22.03.2020 година на МЗ

 • 25.03.2020
 • Коментари
ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОНИ

📞 Община Джебел – 03632/2364 и 03632/2279
📞 РУ „Полиция“ – Джебел – 03632/2113
📞 Въпроси, свързани с коронавирус – 02/8078757
📞 Телефон за спешни случаи – 112

 • 25.03.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на община Джебел,

Общински кризисен щаб – Джебел прилага спешните мерки, предвидени в Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, както и на препоръките на Националния оперативен щаб във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка в страната.
Считано от 00:00 часа на 21 март 2020 година на територията на община Джебел в сила са следните мерки:
1. Преустановят се посещенията на паркове, детски градини, спортни и детски площадки, места за пикници, беседки и други съоръжения на открити и закрити обществени места;
2. На всички собственици на магазини за хранителни продукти и на аптеки се възлага да организират пропускателен режим, като не допускат лица до 60-годишна възраст да посещават описаните обекти за времето от 8.30 ч. до 10.30 ч. всеки ден;
3. Всички работодатели на територията на община Джебел, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, е необходимо да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, трябва да издадат служебни бележки, с които да удостоверят, че пътуващите лица са техни служители и, че пътуването е свързано с изпълнение на задълженията им;
4. Пътуването до Кърджали и други областни градове не се препоръчва, ако то не е свързано с полагане на труд, здравословни причини на пътуващи или негови близки, завръщане на пътуващите по постоянен или настоящ адрес , като това се удостоверява с документ;
5. При забелязване струпване на повече от двама възрастни на едно място за продължително време полицаите от разстояние ще призовават да се разотидат. Това ще става чрез оповестителните системи, с които са оборудвани служебните автомобили на МВР.

Жители на община Джебел, не напускайте домовете си без причина! От отговорността и дисциплината на всеки един от нас зависи да не допуснем разпространението на заразата с COVID-19 в града и селата на родния ни край!

Общински кризисен щаб – Джебел

Към секция COVID-19 »

 • 25.03.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

ДО РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА РАБОТОДАТЕЛИ,

Във връзка с обявяването от Световната здравна организация /СЗО/ епидемично разпространение на инфекции, причинени от коронавирус COVID-19, приложено публикувам на интернет страницата на общината ПРЕПОРЪКИТЕ КЪМ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 и хигиенната подготовка на работното място с цел ограничаване разпространението на вируса.
Разчитам на Вашето професионално и гражданско отношение.

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ: /п/
/Неджми Али/

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Препоръки към работодателите в община Джебел за превенция срещу разпространението на COVID-19

 • 25.03.2020
 • Коментари
ГРАФИК

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 20.03.2020 – 20.03.2020г.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ТСУ, благоустрояване, строителство и  общинска собственост- (ТСУБСОС)
20.03.2020г. (Петък) от 10.00ч. в заседателната зала на   ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Бюджет, финанси, икономика и транспорт- (БФИТ) 
20.03.2020г. (Петък) от 10.30ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Младежки дейности, спорт и туризъм – /МДСТ//
20.03.2020г. (Петък) от 11.00ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Земеделие, гори, води и екология  /ЗГВЕ/
20.03.2020г. (Петък) от 11.30ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Здравеопазване и социална политика – /ЗСП/
20.03.2020г. (Петък) от 12.00ч. в заседателната зала  на ОбА
 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – (ПКОНПИ)
20.03.2020г. (Петък) от 12.30ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Законност, контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите (ПК”ЗКЖПГ”)
20.03.2020г. (Петък) от 13.00ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Образование, култура и вероизповедания – (ОКВ) 
20.03.2020г. (Петък) от 13.30ч. в заседетелната  зала на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обществен ред, сигурност и безопасност на движението    (ОРСБД)
20.03.2020г. (Петък) от 14.00ч. в заседателната зала  на ОбА

 • 25.03.2020
 • Коментари
ПОКАНА

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

СВИКВАМ:

Общинския съвет – Джебел на Пето редовно заседание на 23.03.2020 година /Понеделник/ от 10.00 часа в киносалона при следния проекто-

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-127/12.03.2020 г. относно:Приемане на училищната мрежа на територията на община Джебел за учебната 2020/2021 година.

2. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-122/06.03.2020 г. относно:Приемане на списъка на общинския жилищен фонд за 2020г.

3. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-123/06.03.2020 г. относно:Предоставяне за безвъзмездно управление и ползване на имот – публична общинска собственост на Общинска служба по земеделие – Джебел.

4. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-119/18.02.2020 г. относно:Отчет за административното обслужване в община Джебел, област Кърджали за периода 01.01.2019-31.12.2019г.

5. Предложение от председателя на МКБППМН с вх. №ОбС-00-90/27.01.2019 г. относно: Приемане на годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ за 2019 г. в община Джебел.

6. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-126/09.03.2020 г. относно:Кандидатстване по процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.028- „МИГ Ардино – Джебел мярка 7.2. – Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

7. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-124/06.03.2020 г. относно:Издаване на Запис на заповед от община Джебел в полза на Държавен фонд „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за 2020 г. на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино – Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино – Джебел”) по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно Развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. . (ПРСР 2014-2020 г.) и във връзка с подписано споразумение № РД 50-198 от 29.11.2016 г. между Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и СНЦ „МИГ Ардино – Джебел” за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на териториите на община Ардино и община Джебел.

8. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-128/13.03.2020 г. относно:Доставка и монтаж на слънцезащитен навес над гишетата на Паспортна служба – гр.Джебел, както и на допълнителни пейки за нуждите на службата.

9. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-130/16.03.2020 г. относно:Представяне на Програма за управление на Община Джебел през мандат 2019-2023 година.

10. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-133/16.03.2020 г. относно:Разрешаване процедура по изработване на проект за подробен устройствен план ПУП-ПП /парцеларен план/ на обект:«Укрепване на скат с подпорна стена с дължина L=54 метра в ПИ с идентификатор 20746.17.289 по КККР на гр.Джебел, обл.Кърджали«.

11. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-136/16.03.2020 г. относно:Разрешаване процедура по изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ без режим на застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия.

12. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-135/16.03.2020 г. относно:Разрешаване процедура по изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия.

13. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-134/16.03.2020 г. относно:Разрешаване процедура по изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия.

14. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-137/16.03.2020 г. относно:Разрешаване процедура по изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ без режим на застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия.

15. Предложения за отпускане на еднократни безвъзмездни финансови помощи от общинския бюджет в полза на физически за посрещане на част от разходите по лечението.

Уважаеми общински съветници, всички отчети и програми може да намерите на интернет страницата на община Джебел:http://www.dzhebel.bg/, където са публикувани.

С УВАЖЕНИЕ,

СЕЙФИ МЕХМЕДАЛИ:
Председател на Общински съвет гр.Джебел

 • 25.03.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 2
ГР.ДЖЕБЕЛ, 13.03.2020 г.

Общинска администрация – гр.Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 1 от 13.03.2020 год. на гл.архитект на Общината за допълване на издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 7 от 01.04.2019г. на гл.архитект на Община Джебел за обект: „Благоустрояване на общински парк в централна градска част – кв.25, гр.Джебел – имот с пл.сн.№ 315, кв.25 по плана на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.501.315/-ПРОМЯНА НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.154,АЛ.5, ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ.2, Т.6 ОТ ЗУТ
На основание чл. 149 ал.3 от ЗУТ , в 14- дневен срок от връчване на
съобщението , заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на
РДНСК – гр.Кърджали,чрез община Джебел.

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • 25.03.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ И ЗАПОВЕД

С цел избягване на струпване на много хора в затворени пространства, от понеделник административното обслужване на гражданите ще се осъществява при специален режим. Това предвижда заповед на кметът на Община Джебел, която обхваща административните сгради на община Джебел. Всички справки, заявяване и получаване на услуги ще се извършват само в деловодствата или при възможност по електронен път. В сградите ще се допускат не повече от двама граждани едновременно, които ще трябва да спазват и необходимата дистанция от 1,5 м помежду си.

В общинската сграда ще бъдат допускани при необходимост и по изключение външни лица, само с разрешение на съответните ръководители на дирекции и отдели. Имената на допуснатите лица ще се записват в регистър от дежурните по ОбСС . Няма да се допускат външни лица с грипоподобна симптоматика.

Входът на гражданите, физическите и юридически лица в сградата деловодство отдел , отдел ГРАО, МДТ ще става само и единствено през централния вход откъм площада.

Достъпът на граждани до деловодството и касата в сградата ще става през централния вход. Дежурните по ОбСС ще допускат само по един гражданин.

При необходимост от контакт с конкретен служител на общинската администрация, информацията да бъде обменяна по телефон или по електронен път.

Въведен е строг режим за постоянна дезинфекция на помещенията, в които се работи с граждани. Същото така са дезифекцирани всички работни и сервизни помещения в сградите на общината. Почистени и дезинфекцирани всички подове, врати, дръжки, первази на работните помещения и на общите помещения в сградите, дезинфекцирани са работните плотове. Във всички помещения е извършено сухо почистване, мокро миене с вода и сапун и дезинфекция чрез обтриване с водни разтвори, съдържащи дезинфектант (хипохлорид) .

В общинската администрация със съдействие на службата по трудова медицина ще бъде преразгледана и допълнена оценката на риска. На всички служители ще бъде проведен извънреден инструктаж.

Кметът на Община Джебел призовава служителите в общинската администрация и работещите във всички звена на бюджетна издръжка, както и гражданите за самодисциплина, самосъзнание, съдействие и солидарност с цел по-бързо излизане от създалата се кризисна ситуация.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
СЪОБЩЕНИЕ И ЗАПОВЕД

 • 25.03.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

В секция „Нормативни документи“ е публикувана Програма за управление на Община Джебел за периода 2019-2023 година.

 • 25.03.2020
 • Коментари
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на Община Джебел,

На заседание на Общинския кризисен щаб сформиран със Заповед № 645/10.03.2020 година на Кмета на община Джебел бяха обсъдени противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, произтичащи от Решение на Народното събрание на Република България, с което е обявено извънредно положение и във връзка с препоръките на националния оперативен щаб създаден със Заповед на Министър – председателя на Република България и Заповед РД-01-124/13.03.2020г на Министъра на здравеопазването. Кризисният щаб препоръча да бъде издадена заповед на кмета на общината за изпълнение на мерките визирани в заповедта на Министъра на здравеопазването.
Апелирам към всички съграждани за разбиране и отговорно отношение!

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Заповед на Кмета на община Джебел от 13.03.2020 година.

 • 25.03.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на Община Джебел,

Във връзка със решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г. за въвеждане на извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, Министърът на здравеопазването издаде своя заповед РД-01-124/13.03.2020г с която се въвеждат противоепидемични мерки. В тази връзка днес от 18:00 часа ще се проведе заседание на Общинския кризисен щаб. На него ще бъдат обсъдени специфичните мерки касаещи изпълнението на заповедта. По късно през деня ще бъде публикувана информация от заседанието. Призовавам всички към отговорно отношение без излишна паника. Всички магазини за хранителни стоки, аптеки и дрогерии ще продължат да работят в нормален режим, при засилени мерки за дезинфекция. Прилагам заповедта на Министъра на здравеопазването и апелирам всички да се запознаят с нейното съдържание и стриктно да я изпълняват!

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Заповед на министъра на здравеопазването на Република България

 • 25.03.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,

С цел превенция разпространението на COVID – 19 и опазване здравето на населението, Ви уведомявам стриктно да се спазва „Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условия на епедемично разпространение на COVID – 19″, изготвен от ексрерти на НЦЗПБ.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условия на епедемично разпространение на COVID – 19

 • 25.03.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Община Джебел Ви напомня, че съгласно чл.3 ал.1 от Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Джебел, собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират в срок не повече от навършването на 3 месечна възраст, а за новопридобитите не повече от 30 дни от деня на придобиване.

Регистрацията се извършва в Общинска администрация Джебел, отдел „Местни данъци и такси“. Стопанинът попълва Декларация за регистрация, съгласно чл.117 от Закона за местни данъци и такси.

Годишната такса е 5 лева.

При регистрация собственикът предоставя следните документи:

1. Документ за ветеринарно- медицинска регистрация от лицензиран ветеринарен лекар.

2. Документ за платена такса по ЗМДТ.

Освобождават се от годишни такси:

1. Кучетата на инвалидите и слепите.

2. Кучетата, които се използват за научноизследователски и медицински цели.

3. Ловните кучета и кучетата, които се използват за опазване на селскостопански обекти.

 • 25.03.2020
 • Коментари
Как да предпазим себе си и околните от заболяване

 

 

 

 

 

 

 

 

Новината е посетена: 181 пъти

 • 25.03.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 1А

от  26.02.2020 г.

 

Общинска администрация- гр.Джебел, общ.Джебел, област Кърджали, съгласно чл.41, ал.1 от Закона за подземните богатства, съобщава, че е   издадено Разрешение № 543 от 11.02.2020 г. на Министъра на енергетиката за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства в площ „Папрат“, разположена в землищата на с.Плазище, с.Поточе, с.Рът и с.Купците, общ.Джебел, обл.Кърджали на „Балканстрой Инвест“ ООД –гр.Кърджали

Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.


ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • 25.03.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 1
ГР.ДЖЕБЕЛ, 25.02.2020 г.

Общинска администрация – гр.Джебел,обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава ,че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
№ 1 от 25.02.2020 г. на обект : “Изграждане на кабелна електронна съобщителна линия в землището на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали” , находяща се в ПИ с идентификатор 20746.10.269 и 20746.10.94 по КККР на гр.Джебел
На основание чл. 149 ал.3 от ЗУТ , в 14- дневен срок от връчване на
съобщението , заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на
РДНСК – гр.Кърджали,чрез община Джебел.

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • 26.02.2020
 • Коментари
МИГ Ардино-Джебел обявява

О Б Я В А

 

за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.060 МИГ Ардино – Джебел „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино – Джебел“ 

 

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„ИНОВАЦИИ И КОНКУРEНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020

 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино – Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 001-2 ОПИК „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ Ардино – Джебел“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.060 МИГ Ардино – Джебел „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино – Джебел“, при следните условия:

 

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на малки и средни предприятия /МСП/ от територията на МИГ Ардино – Джебел (т.е Община Ардино и Община Джебел) за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал, ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии).

 

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Приложимият режим на помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

 

1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 

1.1. Допустими кандидати за финансиране, по настоящата процедура чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие са само съществуващи малки и средни предприятия според Националната стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия (НСНМСП), регистрирани съгласно Закона за малките и средни предприятия, от територията на МИГ „Ардино – Джебел“

 

1.2. Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

 

1.3. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

 

1.4. Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години.

 

1.5. Кандидатите трябва да извършват своята дейност на територията на МИГ Ардино – Джебел

 

Проектите следва да се изпълняват на територията на МИГ Ардино – Джебел (т.е Община Ардино и Община Джебел).

 

Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

 

2. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

 

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

 

1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.

 

Дейностите трябва да са насочени към:

 

– повишаване на производителността; и/или

 

–  ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/или

 

– подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или

 

– въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или

 

– разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или

 

– диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

 

2. Дейности за информиране и публичност.

 

3. БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА

 

Бюджет на процедурата за първи период на прием е:   512 512.74 лева

 

Бюджет на процедурата за втори период на прием е:  500 000.00 лева плюс остатъчен ресурс след приключването на първия прием

 

4. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА  ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА КОНКРЕТЕН ПРОЕКТ

 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 35 204,94 лева

 

( т.е левовата равностойност на 18 000,00 евро)

 

(Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 20 000 евро)

 

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 352 049,40 лева ( т.е левовата равностойност на 180 000,00 евро)

 

(Максималният размер на допустими разходи за проект, който може да бъде предоставен на бенефициент по настоящата процедура е левовата равностойност на 200 000 евро)

 

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проект

Процент на съфинансиране от страна на бенефициента –10 % от общата стойност на допустимите разходи по проект

 

5. ПЕРИОД НА ПРИЕМ И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

 

1/ Първи срок: 17:00 часа на  31.03.2020г.,

 

2/ Втори срок:  17:00 часа на 15.05.2020г.

 

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на следните интернет адреси:

 

 

 

  • http://www.mig-ardino.bg/ – на интернет страницата на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“

 

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

 

Лице за контакт: Хафизе Чауш, тел.03651/4153, е-mail: migardino@yahoo.com

 

6. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

 

Адрес на електронна поща: migardino@yahoo.com

 

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

 • 26.02.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

Проект: „Достъп до обучения и заетост на територията на Община Джебел чрез МИГ Ардино – Джебел”

 

strong>ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ:

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г.,
ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

ПРИОРИТЕТНА ОС:

ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

ПРОЦЕДУРА ЗА БФП:

BG05M9OP001-1.029 „ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ АРДИНО-ДЖЕБЕЛ”

НОМЕР НА ДОГОВОРА: BG05M9OP001-1.029-0002-C01 от 04.12.2019 г.
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

„ДОСТЪП ДО ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЧРЕЗ МИГ АРДИНО – ДЖЕБЕЛ”

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:

81 600,79 ЛВ.

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕСФ:

69 360,67 ЛВ.

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ НАЦ. БЮДЖЕТ :

12 240,12 ЛВ.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА

ДАТА НА СТАРТИРАНЕ :  

18.02.2020Г.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Повишаване на заетостта и на професионалните умения на безработни лица от всички възрастови групи от територията на Община Джебел чрез включването им в субсидирана заетост и обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА •Осигуряване на заетост на непълно работно време за срок минимум 12 месеца на 10 безработни лица;

•Осигуряване на заетост на непълно работно време за срок от 6 месеца на 9 безработни лица;

•Повишаване конкурентоспособността на безработните 19 лица, чрез включването им в обучение за придобиване на професионална квалификация.

•Повишаване знанията и уменията на безработните лица чрез включване в обучение за придобиване на квалификация по професия или по част от професия.

•Създаване на предпоставки за постигане на устойчива заетост, чрез формиране на трудови навици и професионални умения. •Намаляване на броя на хората в риск от трайна трудова изолация и социално изключване.

•Прилагане на интегрирани действия между политиките за заетост и социално подпомагане и социално включване.

ЦЕЛЕВА ГРУПА: Безработни лица от всички възрастови групи, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ Момчилград / Филиал Джебел, като приоритетно ще бъдат подкрепени следните 19 лица от целевата група:

• Безработни лица на възраст до 29г. вкл., с основна или по-ниска образователна степен – 2 представители

• Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. – 12 представители

• Безработни участници, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г. – 5 представители

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: Дейност 1 “ Информиране, набиране и определяне на представители на целевите групи за възможностите за включване в обучение за професионална квалификация и субсидирана заетост“

Дейност 2 „Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация“

Дейност 3 „Осигуряване на субсидирана заетост за период от 6 месеца на 19 лица от целевата група преминали успешно обучение за придобиване на професионална квалификация“

 

 • 26.02.2020
 • Коментари
ОБЯВА

О Б Я В А

 

Община Джебел, област Кърджали в изпълнение на административен договор№BG05M9OP001-1.029-0002-C01 „Достъп до обучения и заетост на територията на Община Джебел чрез МИГ Ардино – Джебел”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.029 „Обучение и заетост на територията на МИГ Ардино-Джебел” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, стартира набирането на целева група от 19 души, на която ще бъде осигурена заетост с продължителност 6 месеца.

В тази връзка ще бъдат осигурени 19 работни места за длъжността:

 

 

  • Общ работник, поддържане на сгради

 

 

Код по НКПД: 9313-0003

 

Могат да кандидатстват безработни лица от всички възрастови групи, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ Момчилград / Филиал Джебел, като приоритетно ще бъдат подкрепени следните 19 лица от целевата група:

 

Безработни лица на възраст до 29г. вкл., с основна или по-ниска образователна степен – 2 представители

 

Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. – 12 представители

Безработни участници, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г. – 5 представители

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

 

  • Заявление –по образец;

 

  • Декларации по образец;

 

  • Служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда“ Момчилград / Филиал Джебелче лицето е безработно- задължително.

 

  • Копие от документи за придобита образователна степен – минимално изискване начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване – задължително;

 

  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит- при наличие.

 

 

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се получат в сградата на Община Джебел, находяща се на адрес: гр. Джебел, ул. “Еделвайс” №19, ет.3, стаи №12 и 13 или да бъдат изтеглени от сайта на Община Джебел https://www.dzhebel.bg/.

 

Документите следва да се подават лично или по куриер /валидна е датата на получаване/ в деловодството на община Джебел в срок до 17.00 часа на 20.03.2020г. включително – за проект „Достъп до обучения и заетост на територията на Община Джебел чрез МИГ Ардино – Джебел”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-1.029 „Обучение и заетост на територията на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел”.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Джебел.

Подборът протича в два етапа:

 

 

   • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в двудневен срок от изтичане срока на обявлението.

 

   • Провеждане на интервю.

 

 

До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Джебел и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Джебел.

Интервюто се провежда от комисията, назначена от кмета на Община Джебел и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

Списъците с одобрените 19 души за включване като целева група в проекта, на която ще бъде осигурено обучение и субсидирана заетост с продължителност 6 месеца ще бъдат изнесени на информационното табло на служебния вход на сградата на община Джебел и на сайта на общината https://www.dzhebel.bg/.

Преди сключване на трудовите договори избраните представители от целевата група ще преминат обучение за професионална квалификация:

 

 

  • Код 582 Строителство

 

  • Професия: Помощник в строителството: Код: 582080

 

  • Специалност: Основни и довършителни работи: Код: 5820801

 

  • Степен на професионална квалификация: Част от Първа степен на професионална квалификация.

 

 

Няма да се допускат кандидати, преминали обучение за професионална квалификация по професия „Помощник в строителството: Код: 582080”, финансирани по други проекти и/или програми.

 

НЕДЖМИ АЛИ

Кмет на община Джебел

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

 • 26.02.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

В секция „Нормативни документи“ е публикуван ОТЧЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 – 31.12.2019 Г.

 • 04.12.2019
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

В секция „Обявления и документи“ са публикувани:

1. Проект на програма за дейността на Общински съвет – Джебел за 2020г.;

2. Отчет за дейността на Общински съвет – Джебел и неговите комисии за периода 01.07.2019г. – 31.12.2019г.

 • 04.12.2019
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Община Джебел уведомява, че след извършена проверка по чл.140 от Наредбата № РД-02-20-9 от 21.05.2012 год. за функциониране на единната система за гражданска регистрация и на основание чл.99б от Закона за гражданска регистрация със Заповед №.1539/13.12.2019 г. са заличени адресните регистрации по постоянен адрес на лицата:

1. Сейджан Хаджиалиева
2. Саадетин Али
3. Шахсина Али
4. Юмер Али

Лицата със заличен постоянен адрес са длъжни в едномесечен срок да заявят актуален постоянен адрес и подменят личните си документи.

https://www.livechatalternative.com/