• Център за услуги и информация: (03632)20-51
  info@dzhebel.bg
 • 4°C
  25 03 2023

Съобщения от Oбщината

 • 17.03.2023
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 13.03.2023
 • Коментари
Публична дискусия, относно предложението за планиране на социалните услуги в Община Джебел

Публична дискусия, относно предложението за планиране на социалните услуги в Община Джебел

Кметът на Община Джебел отправя покана за публично обсъждане /публични дискусии/ на Предложението на община Джебел за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Публичното обсъждане /дискусии/  ще се проведе от 14.00 часа на 21.03.2023 г. в заседателната зала на общината, находяща се на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19.

Анализът на потребностите от социални услуги  и  Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в съответствие с изискванията на чл. 42, ал. 3, т. 2. Наредбата за планиране на социалните услуги са публикувани на сайта на община Джебел и може да бъде открит на интернет страницата на община Джебел в раздел „Съобщения“:

https://dzhebel.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d1%81/

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот. Извършват се в специализирани институции и в общността. Свързани са със задоволяване на определени жизнени потребности на деца, лица и семейства, които поради здравословни, възрастови и други причини не могат сами или с помощта на своите близки да ги осъществят.

Анализът на ситуацията и оценката на потребностите от социални услуги на територията на община Джебел е разработен в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Наредбата за планирането на социалните услуги и др. подзаконови нормативни актове във връзка с разработването на Национална карта на социалните услуги в Република България. Анализът е изготвен от комисия, която е определена със заповед на кмета на община Джебел № 1483/16.12.2022 г. и включва представители от общинска администрация.

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 27.02.2023
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

ВАЖНО !!!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

Общинска администрация Джебел уведомява собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Джебел, че в срок от 01.03.2023 г. до 10.03.2023 г. могат да подават заявления за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/.

Образци на необходими документи за участие може да се получи в отдел „Общинска собственост и горско стопанство“, етаж – 3, стая № 20 в сградата на Общинска администрация Джебел.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Приложение № 1 – Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ 
 2. Приложение № 2 – Годишен план за паша на Община Джебел за стопанската 2022/2023 година
 3. Приложение № 3 – Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на Община Джебел

 

 

 

 • 21.02.2023
 • Коментари
Проект на анализ на потребностите от социални услуги в община Джебел

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Джебел, област Кърджали в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, считано от днес в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви проект за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планиране на социалните на общинско и областно ниво.

Предложения могат бъдат направени по електронен път на e-mail: kmet@dzhebel.bg или на хартиен носител чрез внасяне в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19.

Телефон за връзка: 03632/22-02; 03632/22-05

Приложения:

ЕМИЛ КУЦЕВ:

Зам.- кмет на община Джебел

/изпълняващ функциите на кмет на Община

съгл. Заповед № 153/20.02.2023 г./

 

 • 20.02.2023
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 15.02.2023
 • Коментари
Съобщение за снабдяването на населението с дърва за огрев

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,


Уведомяваме Ви, че от 27 януари 2023 г. е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, който касае снабдяването на населението с дърва за огрев.
Какво трябва да имате предвид и какви срокове трябва да се спазят ,за да получи всяко домакинство дърва за огрев за всяка текуща година:


1.Право на закупуване на дървесина на корен или закупуване от склад имат физически лица – представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, които са включени в списък, изготвен от кмета на населеното място.

2.За включване в списъка за текущата 2023 г. представител на едно домакинство подава заявление по образец до кмета на общината/ населеното място в периода от 01.02.2023 г. до 31.03.2023 г.


3.След 31.03.2023 г. списъка се обявява на видно място в сградата на общината, кметство на населеното място ,сградата на държавното горско стопанство.

4.Списъка може да бъде допълван в общината по изключение до 15.04.2023 г. за лица, които отговарят на изискванията и се изпраща на държавното горско стопанство. Списъка може да бъде допълван в Държавното горско стопанство до 30.04.2023 г.

5.След изтичане на крайния срок /30.04.2023 г./ списъка се публикува на интернет страницата на държавното горско стопанство .

 

6.До края на месец май общината и държавното горско стопанство публикуват на видно място и на интернет страниците си актуални цени за продажба на стояща дървесина на корен.

7.На лицата, включени в списъка за текущата година се предоставят дърва за огрев до 01.11.2023г.

8.Заявленията за закупуване на дърва за огрев се изпълняват по реда на тяхното постъпване, като с приоритет се осигурява дървесина на физически лица с издадени решения по реда на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.

9.Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи дървесина на корен е до 10 пространствени куб. м.

В прикачения файл са образците на заявления:

 


 • 23.01.2023
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 23.01.2023
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

На основание чл. 77 и 79 от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 2,  ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Джебел /Приета от Общински съвет-Джебел, с Решение № 380 от Протокол № 39 от заседание на Общински съвет –Джебел, проведено на 03.06.2019 г./.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в 30-дневен срок, считано от 23.01.2023 г. в деловодството на Общинска администрация – гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на e-mail: kmet@dzhebel.bg

Приложения:

 1. Мотиви за необходимостта от приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общински поземлен фонд на община Джебел и предложения за изменение и допълнение
 2. Частична предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общински поземлен фонд на община Джебел
 3. Справка за предложения

 

 • 16.01.2023
 • Коментари
Съобщение

В  раздел „Нормативни документи“ е публикуван Проект на КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ 2023 – 2026 г.

 • 05.01.2023
 • Коментари
Съобщение

Кметът на община Джебел – Неджми Али подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+)

За целта Община Джебел кандидатства с проектно предложение пред Агенция за социално подпомагане, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+).

В продължение на 36 месеца ежедневно в работните дни ще се предоставя услугата „Топъл обяд“ на 750 крайни получатели, които са в затруднение да осигурят сами прехраната си и предоставяне на съпътстващи мерки, които да подпомагат социалното им приобщаване. Чрез подпомагането с топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

Реализацията на дейносттите по проект „Топъл обяд в община Джебел“ стартираха на 1 октомври 2022 г. и ще продължат до 30 септември 2025 г.

Стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 2 065 680,00 лв.

В изпълнение на изискванията по проекта се извърши прием на Заявления на кандидати за потребители от всички населени места на територията на община Джебел, желаещи да получават топъл обяд.

Допустими целеви групи по процедурата са:

– лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

– лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

– лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

– лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

– скитащи и бездомни лица;

– лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Този преокт е продължение на успешно реализирания проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Джебел“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Във връзка с изпълнение на проекта, общинска администрация Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на заявления-декларации за ползване на услугата „Топъл обяд в община Джебел“ продължава и всички желаещи да ползват услугата могат да подадат Заявление-декларация за необходимост от подкрепа – по образец (Приложение 1 от Ръководството на КБ) и Декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – по образец (Приложение 6 от Ръководството на КБ).

Желаещите да ползват услугата следва да подадат необходимите документи в Център за административно обслужване на граждани на община Джебел в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19.

За всички кандидати се извършва установяване на допустима принадлежност към целевите групи по процедурата от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Джебел.

Допълнително подадените заявления ще бъдат изпратени до Дирекция „Социално подпомагане“ – Джебел за проверка и потвърждаване принадлежността на лицата към определена целева група.

Лицата, които са подали заявление-декларация за включване и имат потвърждение от дирекция „Социално подпомагане“, гр. Джебел за наличие на принадлежност към определена целева група и тези, които не са включени в първоначалния списък ще бъдат включени в списък „резерви“ по проекта, тъй като капацитета на услугата към момента е запълнен.

За допълнителна информация на телефон: 03632/2202; 03632/2205; 03632/2359 и 0884040358

Проекта се финансира от Европейския социален фонд плюс(ЕСФ+) по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

 • 23.12.2022
 • Коментари
Съобщение

Във връзка с годишното приключване на отчетната 2022г., община Джебел уведомява, че касата на отдел Местни данъци и такси“ ще работи с граждани, както следва:
   На 30.12.2022 г. от 08.15 ч. до 11.00 ч.
   На 03.01.2023 г. след 13.00 ч.

 • 16.12.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 29.11.2022
 • Коментари
Съобщение

Регионална здравна инспекция-Кърджали организира Кампания за
ранно откриване на онкологични заболявания на здравно неосигурени
лица от област Кърджали. Инициативата е в изпълнение на Националната
програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. на
Министерството на здравеопазването.
Целта на кампанията е осигуряване на достъп до здравни услуги на
здравно неосигурените лица за превенция на онкологичните заболявания
чрез ранно диагностициране.
Към момента е обявена процедура за избор на лечебно заведение,
което ще извърши безплатни скринингови прегледи на здравно
неосигурени лица за откриване  случаи на рак на маточната шийка, рак на
гърдата и рак на дебелото и правата черво.
В срок до 04 декември 2022 г. всички желаещи здравно неосигурени
лица от община Джебел могат да се запишат за безплатните прегледи на
телефони: 03632/22-05 и 06332/30-84 или в срок до 15 декември 2022 г. на
телефони: 0361/6-02-96, 0885 77 88 27, 0884 33 16 16  в РЗИ-Кърджали

 • 16.11.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 09.11.2022
 • Коментари
УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт по определяне на размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Джебел през 2023г. и за одобряване на План-сметка за 2023 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Джебел

В съответствие с изискванията на ЗУО и ЗМДТ, Община Джебел предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно.

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2023 г. са предвидени средства в размер на 909 915 лв., съгласно проект на предложение за решение на Кмета на Община Джебел до Общински съвет – Джебел относно : План-сметка за 2023 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Джебел и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Джебел за 2023 г.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производство по издаване на акта по чл.65 и чл.66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение в деловодството на Община Джебел – ул. „Еделвайс“ № 19, както и на електронна поща: kmet@dzhebel.bg в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 12.12.2022  г. от 10 часа в залата на Общинска администрация Джебел, ул. „Еделвайс” №19, I-ви етаж.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Джебел на основание чл.66, ал.1 от АПК  и да бъде разгласено чрез поставяне на видни места – информационно табло на община Джебел, информационните табла на кметствата на населените места.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация – Джебел или от публикувания проект за решение.

 • 20.10.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 17.10.2022
 • Коментари
УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Настоящият проект на Стратегия за опазване и представяне на културното наследство на територията на община Джебел е разработен на основание чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за културното наследство в съответствие с Националната стратегия за развитието на културата, която съдържа стратегически цели за управление и опазване на културното наследство по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Закона за културното наследство (чл. 2а, ал. 2 от ЗЗРК) и с публикуването на официалната интернет страница на Община Джебел се поставя на обществено обсъждане.

Предложенията и становищата могат да бъдат подадени в 30 дневен срок считано от 17.10.2022 г. на служебната електронна поща на Община Джебел: kmet@dzhebel.bg или в деловодството на Община Джебел на адрес: гр.Джебел, ул. „Еделвайс“ № 19.

 

Приложение:

 

 

 

 • 10.10.2022
 • Коментари
Съобщение

Във връзка с „чл. 4, ал.2 и ал.4 от Наредба № 1 от 01 февруари 2021г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност“  е издадена заповед на Кмета на общината за лицата, с което са определени служители за преброяването на безстопанствените кучета на територията на Община Джебел в периода  от 17.10.2022г до 17.11.2022г.

Определените служители са следните:

М. Хашим – Началник отдел „ТСУ, ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА“

Е. Ахмед – Мл. специалист отдел „„ТСУ, ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА“

Б.  Дурмуш – ст. специалист в дирекция „МДТОС“

С. Салиф – Ст. специалист в дирекция“ МДТОС“  • 10.10.2022
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми граждани на община Джебел,

 

Върховен административен съд – София потвърди Решение № 131 от 26.11.2020 г. на Общински съвет – Джебел, с което е определен размерът на Такса битови отпадъци  /ТБО/ за 2021г.

Към настоящия момент в резултат на решението на ВАС, такса битови отпадъци на облагаемите недвижими имоти са преизчислени за 2021 г., поради което се явяват задължения за доплащане.

– Съгласно Решение №259 от 27.01.2022г. на ОбС – Джебел, не се дължи лихва върху допълнително начислената сума до 31.12.2022 г.

– Отстъпка от 5 % върху допълнително начислените суми за такса битови отпадъци се ползва от данъчно задължените лица, изплатили изцяло задълженията си за 2021 г. в срок до 31.12.2021 г. 

– До 31.12.2022г. е валидна отстъпката от 5%.

 

Задълженията могат да се плащат:

 1. В брой и/или чрез ПОС – на касите на ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ
 2. Безкасово – по банкова сметка на ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ: 

 

ТЪРГОВСКА  БАНКА „Д“ кл. КЪРДЖАЛИ

BIC: DEMIBGSF

IBAN: BG46DEMI92408400044821

 

или във всеки пощенски клон с пощенски запис за данъчно плащане, интернет или чрез EasyPay.

 

Дирекция „ МДТОС“ 

 • 23.09.2022
 • Коментари
СТАРТИРА НОВ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ за предоставяне на топъл обяд в община Джебел

 

Община ДЖЕБЕЛ стартира прием на документи за предоставяне на топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

Община Джебел кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+) за предоставяне на топъл обяд за 750 крайни получатели.

Разходите по процедурата са допустими от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г.

Ще се предоставя топъл обяд за 750 крайни получатели.

В изпълнение на изискванията по проекта започва прием на Заявления на кандидати за потребители от всички населени места на територията на община Джебел, желаещи да получават топъл обяд.

Допустими целеви групи по процедурата са:

– лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

– лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

– лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

– лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

– скитащи и бездомни лица;

– лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Кандидатите, които желаят да им се предоставя услугата следва да подадат следните документи:

Заявление-декларация от кандидатите за необходимост от подкрепа – по образец (Приложение 1 от Ръководството на КБ)

Декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – по образец (Приложение 6 от Ръководството на КБ)

Желаещите да ползват услугата следва да подадат необходимите документи в Център за административно обслужване на граждани на община Джебел в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19.

Подаването на документи започва на 21.09.2022 г., като процедурата за прием на документи продължава през целия период на проекта.

За всички кандидати ще се извършва установяване на допустима принадлежност към целевите групи по процедурата от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Джебел.

За допълнителна информация на телефон: 03632/2202; 03632/2205; 03632/2359 и 0884040358

 

Проекта се финансира от Европейския социален фонд плюс(ЕСФ+) по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“


 • 14.09.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 10.09.2022
 • Коментари
До 30.09.2022 г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в община Джебел

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

До 30.09.2022 г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в община Джебел. На 08.09.2022 г. кметът на община Джебел подписа допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0019-„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Джебел“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.  в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU .

Стойността на проекта е в размер на 992 939.64 лева.

Срокът за изпълнение на проекта е от  01.01.2021 г. до 30.09.2022 г., вкл.

Топъл обяд се предоставя на 750 лица от следните целеви групи:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 • Лица, на които е предоставена временна закрила във връзка с масово навлизане на разселени лица от Украйна.
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Във връзка с изпълнение на проекта общинска администрация Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на заявления-декларации за ползване на услугата „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 в община Джебел“ продължава и всички желаещи да ползват услугата могат да получат и подадат Заявление-Декларация (Приложение № 2) и Декларация за съгласия за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение № 20) в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19, Принадлежността на кандидат-потребителите към допустимите целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“, гр.Джебел.

Във връзка с изпълнение на проекта общинска администрация Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на заявления-декларации за ползване на услугата „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 в община Джебел“ продължава и всички желаещи да ползват услугата могат да получат и подадат Заявление-Декларация (Приложение № 2) и Декларация за съгласия за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение № 20) в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19.

Допълнително подадените заявления ще бъдат изпратени до Дирекция „Социално подпомагане“ – Джебел за проверка и потвърждаване принадлежността на лицата към определена целева група.

Лицата, които са подали заявление-декларация за включване и имат потвърждение от дирекция „Социално подпомагане“, гр. Джебел за наличие на принадлежност към определена целева група и тези, които не са включени в първоначалния списък ще бъдат включени в списък „резерви или чакащи“ потребители по проекта, тъй като капацитета на услугата към момента е запълнен.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. • 25.08.2022
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 26.08.2022 год. след 21:00 часа, ще се извърши дезинсекция (пръскане против комари) на територията на гр.Джебел.

По време на обработката от 21.00 часа до 24.00 часа, се препоръчва:

      – гражданите да затворят прозорците на жилищата си;

      – собствениците на пчелни семейства да затворят кошерите.

Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните. Препаратът срещу насекоми е аерозолен и ще се разнесе до половин час след пръскането.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия. • 22.08.2022
 • Коментари
Определени лица, които провеждат изпълнението на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с чл.8 от Наредба № 4 от 01.02.2021г за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, Ви уведомяваме, че залавянето и връщането по места на обработените безстопанствени кучета се извършва от следните лица:

Юксел Емин и Назъм Реджеб – служители на община Джебел, преминали курс по защита и хуманно отношение към животните.

Община Джебел има сключен договор с  „ Никас – 1 “ ЕООД  гр.Кърджали – ветеринарномедицинско заведение за дейности по кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване на безстопанствените кучета. • 18.08.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 17.08.2022
 • Коментари
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2021 ГОДИНА

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2021 ГОДИНА

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.38, ал.4 от Наредбата за условията  и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Джебел, Председателят на Общински съвет – Джебел

КАНИ

местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2021 ГОДИНА.

Обсъждането ще се проведе на    24.08.2022 година (Сряда)  от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет –Джебел.

Мнения, препоръки и становища по публичното обсъждане могат да се изпращат на следната електронна поща:obs_dzhebel@abv.bg, както и да бъдат входирани в деловодството на община Джебел.


С уважение,

инж. Сейфи Мехмедали (п)
Председател на Общински съвет -Джебел • 15.08.2022
 • Коментари
Обявление 33

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 33

Гр.Джебел, 12.08.2022 год.

 

         Община Джебел, обл. Кърджали, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава,

че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 17 от 12.08.2022г. на гл. архитект на община Джебел за обект: „Гараж в УПИ VI-712, кв. 59 по плана на гр. Джебел“ /ПИ с идент. 20746.502.1614 по КККР на гр. Джебел с възложител: Шенол Юсеин Мустафа.

На основание чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от връчване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект пред началника на РДНСК-гр. Кърджали, чрез община Джебел.

 

        ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

                                                                              • 10.08.2022
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 10.08.2022 год. от 23:00 часа, ще се извърши пръскане против вредители по дърветата на територията на гр.Джебел.

Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 02.08.2022
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

Община Джебел стартира кампания за набиране на лица, които да участват в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места в общината.

  Кампанията е във връзка с изпълнение на ,,Наредба № 4 /01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност‘‘, ,,Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България‘‘ и във връзка с писмо с изх. № 62-72 от 02.02.2022 г. на Заместник-министъра на земеделието, публикувано на официалната интернет страница на Министерството на земеделието.

     Съгласно чл. 4, ал. 2 от горепосочената Наредба преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


Преброяването ще се извърши в периода октомври-ноември 2022 г.
 
Необходими документи:

 1. Заявление за участие в свободен текст.
 2. Диплома за завършено подходящо образование, във връзка с изискванията на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.
        3. Документ удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.

Срок за подаване на документи от кандидатите: до 17:00 часа на 28.09.2022 г.

Начин на подаване на документите:
     1. В деловодството на Община Джебел.
     2. На официалната електронна поща на Община Джебел: kmet@dzhebel.bg

За допълнителна информация може да се обърнете към , старши експерт ,,Екология” към Община Джебел, тел.: 03632/30-84


 • 26.07.2022
 • Коментари
Съобщение до всички собственици на селскостопански животни на територията на община Джебел

СЪОБЩЕНИЕ  

до всички собственици на селскостопански животни на територията

на община Джебел

– Забранява се придвижването на домашни животни и стада без придружител /собственик или пастир/ и излизането им в обхвата    на пътищата от републиканската  и общинската пътна мрежа;

– Съгласно чл. 106, ал. 1 от Закона за движението по пътищата “Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или стада трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя“.

 

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ      • 22.07.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 21.07.2022
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 26.07.2022 год. от 06:30 часа, ще се извърши
пръскане на дърветата на територията на гр.Джебел.

Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на
хората и животните.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика
при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 04.07.2022
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 07.07.2022 год. от 09:00 часа, ще се извърши
обработка на тревните площи против кърлежи на терени за
обществено ползване в гр. Джебел.

Дезакаризацията  ще се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“.
Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика
при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 01.07.2022
 • Коментари
Продължава предоставянето на услугите в домашна среда по проект „Патронажна грижа + в община Джебел“

 

Продължава реализацията на по проект BG05M9OP001-6.002-0199-C01 „Патронажна грижа + в община Джебел“, който се осъществява с финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа + “.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19

Реализацията на проекта стартира на 01.10.2021 г., който е с продължителност 15 месеца и ще приключи на 01.01.2023 г. Стойността на проекта е 118 003.24 лв. 

Виж целия материал тук!

 • 30.06.2022
 • Коментари
До 09.09.2022 г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в община Джебел

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

До 09.09.2022 г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в община Джебел. На 21.06.2022 г. кметът на община Джебел подписа допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0019-„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Джебел“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.  в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU .

Стойността на проекта е в размер на 959 444.64 лева.

Срокът за изпълнение на проекта е от  01.01.2021 г. до 09.09.2022 г., вкл.

Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Топъл обяд се предоставя на 750 лица от следните целеви групи:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 • Лица, на които е предоставена временна закрила във връзка с масово навлизане на разселени лица от Украйна.
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Във връзка с изпълнение на проекта общинска администрация Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на заявления-декларации за ползване на услугата „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 в община Джебел“ продължава и всички желаещи да ползват услугата могат да получат и подадат Заявление-Декларация (Приложение № 2) и Декларация за съгласия за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение № 20) в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, Принадлежността на кандидат-потребителите към допустимите целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“, гр.Джебел.

Във връзка с изпълнение на проекта общинска администрация Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на заявления-декларации за ползване на услугата „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 в община Джебел“ продължава и всички желаещи да ползват услугата могат да получат и подадат Заявление-Декларация (Приложение № 2) и Декларация за съгласия за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение № 20) в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19.

Допълнително подадените заявления ще бъдат изпратени до Дирекция „Социално подпомагане“ – Джебел за проверка и потвърждаване принадлежността на лицата към определена целева група.

Лицата, които са подали заявление-декларация за включване и имат потвърждение от дирекция „Социално подпомагане“, гр. Джебел за наличие на принадлежност към определена целева група и тези, които не са включени в първоначалния списък ще бъдат включени в списък „резерви или чакащи“ потребители по проекта, тъй като капацитета на услугата към момента е запълнен.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

 

 

 • 18.06.2022
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 20.06.2022 год. след 21:00 часа, ще се извърши
дезинсекция (пръскане против комари) на територията на гр.Джебел.

По време на обработката от 21.00 часа до 24.00 часа, се препоръчва:
– гражданите да затворят прозорците на жилищата си;
– собствениците на пчелни семейства да затворят кошерите.

Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората и
животните. Препаратът срещу насекоми е аерозолен и ще се разнесе до
половин час след пръскането.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика при
наличие на неподходящи климатични условия.

 • 06.06.2022
 • Коментари
Декларация на Общински съвет – Джебел

ДЕКЛАРАЦИЯ

от

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЖЕБЕЛ

Ние, общинските съветници от Общински съвет – Джебел, ръководени от интересите, отговорността и с грижата за безопасността на жителите на Община Джебел, както и спазването на общественият ред и сигурност на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

ДЕКЛАРИРАМЕ:

     Нашето категорично несъгласие относно взето решение от ръководството на МВР, да бъде трансформирано Районно управление – Джебел в Полицейски  участък – Джебел към Районно управление – Момчилград.

Вземането на такова решение, без да се има предвид мнението на представителите на местната власт в конкретния случай и на законодателния орган, а именно Общински съвет – Джебел, представляващи жителите на общината, включително и на общинското ръководство предизвиква в голяма степен крайно недоволство от страна на населението.  Това неминуемо ще доведе до ръст на набезите от страна на криминалния контингент и увеличение на посегателствата, както върху живота и здравето на населението, така и върху собствеността им.

Опасенията и притесненията на представителите на местната власт, както и на жителите на общината са, че с намаляване броя на служителите, липсата на ППД (патрулно – постова дейност) на служители по КАТ  и премахването паспортна служба, служба КОС и други ще лиши хората от достъп до необходимите им и неотложни административни услуги.

Липсата на дежурна част в управлението след работно време, когато е най-уязвимата част от денонощието ще доведе до драстично увеличение на престъпността в района.

Районно управление на МВР – Джебел е единственото в областта, за което се предвижда предприемане на подобен акт – трансформиране.

Град Джебел е утвърден общински център със стратегическо местоположение, като през последните години е с трайно възходяща демографска линия и с перспективи за развитие на туризма и балнеолечението.

Един от основните акценти в програмата за развитие на община Джебел е развитието на балнеолечението и културно-историческия туризъм.

Следва да се посочи, че между гр. Джебел и гр. Момчилград няма директна автобусна линия. Това ще бъде пречка за голяма част от населението, за предоставянето им на необходимите административни услуги и съдействие. Пътуването до град  Момчилград ще бъде свързано неминуемо с по-големи финансови разходи, непосилни за жителите на община Джебел.

Ниският социален статус на населението, застаряването и миграцията, водят до липсата на средства за препитание и обезлюдяване на имоти.

През летните месеци на годината населението на територията на общината се удвоява, както от пристигащи постоянни жители от чужбина, така и от работещи извън територията на общината жители, решили да пребивават по родните си места.

Трансформацията на Районното управление ще доведе до лишаване на гражданите от множество административни услуги – получаване и регистриране на сигнали, жалби и молби, подмяна на лични документи, идентификационни преписки, административно наказателни преписки и др., което ще се отрази крайно негативно за жителите на община Джебел.

В тази връзка Общински съвет-Джебел настоява  да бъде  преразгледано решението за трансформиране на Районно управление – Джебел в Полицейски участък към Районно управление Момчилград.

Имайки предвид изразените сериозни аргументи от наша страна, се надяваме на положително отношение и недопускане на трансформиране на Районно управление – Джебел в Полицейски  участък към Районно управление Момчилград.

Декларацията е приета единодушно с Решение № 294 на редовно заседание на ОбС- Джебел, проведено на 06.06.2022 година.

                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЖЕБЕЛ

 

 

 

 • 30.05.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 16.05.2022
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 17.05.2022 год. от 09:00 часа, ще се извърши  обработка на тревните площи против кърлежи на терени за обществено ползване в гр. Джебел.

Дезакаризацията  ще се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 12.05.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 09.05.2022
 • Коментари
Обява

 • 21.04.2022
 • Коментари
До 30.06.2022 г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в община Джебел

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

До 30.06.2022 г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в община Джебел. На 14.04.2022 г. кметът на община Джебел подписа допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0019-„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Джебел“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.  в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU .

Стойността на проекта е в размер на 839 819.64 лева.

Срокът за изпълнение на проекта е от  01.01.2021 г. до 30.06.2022 г., вкл.

Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Топъл обяд се предоставя на 750 лица от следните целеви групи:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок ръст от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Във връзка с изпълнение на проекта общинска администрация Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на заявления-декларации за ползване на услугата „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 в община Джебел“ продължава и всички желаещи да ползват услугата могат да получат и подадат Заявление-Декларация (Приложение № 2) и Декларация за съгласия за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение № 20) в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19, Принадлежността на кандидат-потребителите към допустимите целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“, гр.Джебел.

Във връзка с изпълнение на проекта общинска администрация Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на заявления-декларации за ползване на услугата „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 в община Джебел“ продължава и всички желаещи да ползват услугата могат да получат и подадат Заявление-Декларация (Приложение № 2) и Декларация за съгласия за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение № 20) в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19.

Допълнително подадените заявления ще бъдат изпратени до Дирекция „Социално подпомагане“ – Джебел за проверка и потвърждаване принадлежността на лицата към определена целева група.

Лицата, които са подали заявление-декларация за включване и имат потвърждение от дирекция „Социално подпомагане“, гр. Джебел за наличие на принадлежност към определена целева група и тези, които не са включени в първоначалния списък ще бъдат включени в списък „резерви или чакащи“ потребители по проекта, тъй като капацитета на услугата към момента е запълнен.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. • 19.04.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 12.04.2022
 • Коментари
Съобщение

Община Джебел Ви уведомява, че има издадена Заповед на Кмета на общината относно предприемане и създаване на ефективна организация за осигуряване на пожарна безопасност, своевременно откриване, предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на горските пожари през пожароопасен сезон 2022 г. на територията на Община Джебел

 • 08.04.2022
 • Коментари
Съобщение

 • 04.04.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 31.03.2022
 • Коментари
Обява

 • 21.03.2022
 • Коментари
Уведомление

На основание чл. 77 от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Джебел  /Приета от Общински съвет-Джебел, с Решение №306 от 26.09.2018 год. по Протокол №31/26.09.2018 г., Изменена и допълнена с Решение №134 от 26.11.2020 г. на ОбС – Джебел, Изменена и допълнена с Решение № 162 от 05.03.2021 г. на ОбС – Джебел/.

   

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в 30- дневен срок, считано от 21.03.2022 г. в деловодството на Общинска администрация – гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на e-mail: kmet@dzhebel.bg

   Приложения:

 • 17.03.2022
 • Коментари
Съобщение

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и на чл. 6, ал. 2 от Наредба №3 от 3 февруари 2016 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника, в Община Джебел ще се извърши технически преглед на земеделска и горска техника, съгласно приложения график:

 

Дата Община Населено място Място на ГТП /контрола/ Време на провеждане
24.03.2022 г. Джебел гр. Джебел

с. Ген. Гешево

с. Илийско

с. Козица

с. Лебед

с. Мишевско

с. Мрежичко

с. Плазище

с. Подвръх

с. Полянец

с. Припек

с. Ридино

с. Рогозари

с. Слънчоглед

с. Софийци

с. Тютюнче

с. Чакалци 

гр. Джебел – Автогара 11.00-14.00 ч.

 

При прегледа следва да се представят следните документи:

 1. Свидетелство за регистрация на ЗГТ;
 2. Талон за технически преглед на ЗГТ;
 3. Валидна застраховка гражданска отговорност.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

 

 • 16.03.2022
 • Коментари
Покана за публично обсъждане на проектобюджета на община Джебел за 2022 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

 НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

Уважаеми съграждани,

На основание чл. 83, ал.1, т.5 и във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Джебел – г-н Неджми Али отправя настоящата покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на проектобюджета за 2022 г. на община Джебел.

Публичното обсъждане на проекта за бюджет 2022 година на Община Джебел ще се проведе на 24.03.2022 г. /четвъртък/ г. от 10:00 часа в заседателната зала на ОбС – Джебел.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки, ще бъдат спазени всички условия за провеждането на срещата.

Всички заинтересовани лица освен на обявената дата за публичното обсъждане, могат  да представят писмени препоръки, мнения и въпроси  по предложения проект  за бюджет  в деловодството на общината или на kmet@dzhebel.bg, не по-късно от два дни преди публичното обсъждане.

Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание.

 • 15.03.2022
 • Коментари
Обява

 • 28.02.2022
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

ВАЖНО !!!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

Общинска администрация Джебел уведомява собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Джебел, че в срок от 01.03.2022 г. до 10.03.2022 г. могат да подават заявления за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/.

Образци на необходими документи за участие може да се получи в отдел „Общинска собственост и горско стопанство“, етаж – 3, стая № 20 в сградата на Общинска администрация Джебел.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Приложение № 1 – Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ 
 2. Приложение № 2 – Годишен план за паша на Община Джебел за стопанската 2022/2023 година
 3. Приложение № 3 – Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на Община Джебел

 

 

 

 • 22.02.2022
 • Коментари
Обявление

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

                Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересовани лица: ЖЕЗМИ ЯШАР МЕХМЕД с последен известен адрес: гр. Джебел, ул.“Беломорска“ № 2; ОРХАН ЯШАР ХОДЖА  с последен известен адрес: гр. Джебел, ул.“Джебел басма“ № 4; БИРДАНЕ ЯШАР РАСИМ с последен известен адрес: гр. Кърджали, ул.“Богдан“ № 4; МИТКО МАНОЛОВ ХАРИЗАНОВ с последен известен адрес: гр.Джебел, ул.“Беломорска“ № 6; ЗЕЛИХА МЕХМЕДОВА ХОДЖОВА с последен известен адрес: гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали; НЕСИБЕ МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА с последен известен адрес: гр. Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали; СЕЛИМЕ  МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА с последен известен адрес: гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали , като собственици на поземлен имот с идентификатор 20746.10.265 по КККР на гр. Джебел,  че със заповед № 133 от 22.02.2022 г.  на Кмета на Община Джебел е одобрен ПУП-ПЗ /подробен устройствен план- план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 20746.10.266 по КККР на гр. Джебел,  с НТП „нива“ по КККР на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с възложител: Златко Кирилов Босев.

                На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, настоящата заповед  може да се обжалва пред Административен съд –Кърджали в 14-дневен срок от съобщението по чл.129, ал.2 от ЗУТ, чрез органа, чийто акт се обжалва.

 

                                                                                                       ОТ ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 

 • 22.02.2022
 • Коментари
Обявление 8

                                                         О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                       № 8

                                                       гр. Джебел, 22.02.2022 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2, чл.136, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица, че със   Заповед № 133  от 22.02.2022 г. на Кмета на Община Джебел е одобрен проект  за  ПУП- ПЗ /подробен устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 20746.10.266 по КККР /, с възложител: Златко Красимиров Босев

           Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Джебел пред Административен съд- гр. Кърджали.

 

                                                                                                   ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

 • 22.02.2022
 • Коментари
Обявление 7

                                                            О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                       № 7

                                                       гр. Джебел, 22.02.2022 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2, чл.136, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица, че със   Заповед № 132  от 22.02.2022 г. на Кмета на Община Джебел е одобрен проект  за изменение на  ПУП- ИПРЗ /подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване/ на УПИ I-435 и УПИ II-437 в кв.39 по ПУП на гр.Джебел  / поземлени имоти с идентификатори 20746.502.1562 и 20746.502.1563 по КККР на гр.Джебел /, с възложители: „СНЕЖАНКА“ ЕООД,- гр.Джебел, Емилия Калинова, Ремзи Рюстем, Милен Маринов, Медрет Зейнал, Месуд Мехмед.

           Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Джебел пред Административен съд- гр. Кърджали.

 

                                                                                                   ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

 • 22.02.2022
 • Коментари
Обявление 6

                                                          О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                       № 6

                                                       гр. Джебел, 22.02.2022 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2, чл.136, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица, че със   Заповед № 131 от 22.02.2022 г. на Кмета на Община Джебел е одобрен проект  за изменение на  ПУП- ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 20746.502.50 по КККР на гр.Джебел / УПИ VIII в кв.29 по ПУП на гр. Джебел, обл. Кърджали /, с възложител: Община Джебел.

           Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Джебел пред Административен съд- гр. Кърджали.

 

                                                                                                   ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

 • 22.02.2022
 • Коментари
Обявление 5

                                                             О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                       № 5

                                                       гр. Джебел, 22.02.2022 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2, чл.136, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица, че със   Заповед № 130  от 22.02.2022 г. на Кмета на Община Джебел е одобрен проект  за  ПУП- ПЗ /подробен устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 20746.10.201 по КККР /, с възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – гр.София.

           Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Джебел пред Административен съд- гр. Кърджали.

 

                                                                                                   ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

 

 • 21.02.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 18.02.2022
 • Коментари
Обявление №6а

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 6 а

  гр. Джебел, 18.02.2022 год.

 

             Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава, че е изготвено геодезическо заснемане от инж. Йордан Ценов, на неурегулиран поземлен имот, находящ се в урбанизирана територия на с.Казаците, общ.Джебел, с площ от 227 кв.м., ведно с построената в него  Двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 68 кв. м., при граници на имота: изток – ПИ с идентификатор 35184.8.69 и ПИ с идентификатор 35184.8.70; запад – НУПИ на н-ците на Мустафа Хасан Бекир и път; север – ПИ с идентификатор 35184.8.69  и юг – ПИ с идентификатор 35184.8.68 по КККР на с.Казаците.

             Гореописаният имот се стопанисва и ползва от Мюмюн Мустафа Бекир.

             Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в четиринадесет дневен срок от датата на обявлението, до Община Джебел, обл.Кърджали.

 

      ОТ  ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 

 • 01.02.2022
 • Коментари
Обявление 1

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 1

гр.Джебел, 27.01.2022 г.

 

           Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава, че е изработен ПУП-ПЗ /подробен устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 20746.10.266 по КККР на гр. Джебел,  с НТП „нива“ по КККР на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

           Проектът е изложен в стая № 28 , ет.4 в сградата на Общинска администрация-Джебел.

           Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  за ПУП-ПЗ  до Кмета на Община Джебел.

 

                                                                                                       ОТ ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 

 • 01.02.2022
 • Коментари
Обявление 2

О Б Я В Л Е Н И Е
№  2 

гр.Джебел, 27.01.2022 г.

 

           Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава, че е изработен ПУП- ИПРЗ /подробен устройствен план- изменение на план за регулация и застрояване/ на УПИ I-435  и УПИ II-437 в кв.39 по ПУП на гр.Джебел / ПИ с идентификатори 20746.502.1562  и 20746.502.1563 по КККР на гр.Джебел.

            Проектът е изложен в стая № 28, ет.4 в сградата на Общинска администрация-Джебел.

            Съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация – гр.Джебел.

 

                                                                                              ОТ ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 

 • 01.02.2022
 • Коментари
Обявление 3

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 3

гр.Джебел, 28.01.2022 г.

 

           Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава, че е изработен ПУП-ПЗ /подробен устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 20746.10.201 по КККР на гр. Джебел, в мест „ГЪРМА“, обл. Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди- за изграждане на обект:„Приемно-предавателна станция № 6442“.

           Проектът е изложен в стая № 28, ет.4 в сградата на Общинска администрация-Джебел.

           Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  за  ПУП-ПЗ  до Кмета на Община Джебел.

 

                                                                                                       ОТ ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 

 • 01.02.2022
 • Коментари
Обявление 4

О Б Я В Л Е Н И Е
№  4 

гр.Джебел, 27.01.2022 г.

 

             Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава , че е изработен ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20746.502.50 по КККР на гр. Джебел, / УПИ VIII в кв. № 29 по ПУП на гр. Джебел /.

            Проектът е изложен в стая № 28, ет.4 в сградата на Общинска администрация-Джебел.

            Съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация – гр.Джебел.

 

                                                                                                  ОТ ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 

 • 20.01.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 12.01.2022
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК – 12.01.2022 г.

Уведомяваме лицата посочени в приложените съобщения, че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в отдел „МДТ“ при община Джебел, на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ № 19, ет.3 стая 19 от 08:15 ч. до 12 ч. и от 13:00 до 17:15 ч. за връчване на Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал.3 от ДОПК

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Публикувано на : 12.01.2022г.

Валидно до: 27.01.2022г.

 • 06.01.2022
 • Коментари
Удължиха срока за предоставяне на топъл обяд в община Джебел до 30 април 2022 г.

На 13.12.2022 г. Кметът на община Джебел – г-н Неджми Али сключи допълнително споразумение за удължаване на срока на Договор BG05FMOP001-5.001-0019-С01 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Джебел“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

В продължение на дванадесет месеца през периода от 01.01.2021 г. до 10.12.2021 г. в рамките на работните дни на територията на цялата община, се доставяше ежедневно на 750 потребители безплатна приготвена храна за обяд, която включваше супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

След сключването на договора за удължаване на срока, община Джебел в срок до 30.04.2022 г. ще доставя топъл обяд на 750 потребители, които са затруднени да осигурят сами прехраната си поради бедност и продължителна социална изолация в условия на пандемия от COVID -19.

Във връзка с изпълнение на проекта общинска администрация Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на заявления-декларации за ползване на услугата „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 в община Джебел“ продължава и всички желаещи да ползват услугата могат да получат и подадат Заявление-Декларация (Приложение № 2) и Декларация за съгласия за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение № 20) в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19.

Допълнително подадените заявления ще бъдат изпратени до Дирекция „Социално подпомагане“ – Джебел за проверка и потвърждаване принадлежността на лицата към определена целева група.

Допустимите целеви групи по процедурата за кандидатстване са:

 1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Лицата, които са подали заявление-декларация за включване и имат потвърждение от дирекция „Социално подпомагане“ за наличие на принадлежност към определена целева група и тези, които не са включени в първоначалния списък ще бъдат включени в списък „резерви или чакащи“ потребители по проекта, тъй като капацитета на услугата към момента е запълнен.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. • 30.12.2021
 • Коментари
Съобщение

Във връзка с годишното приключване на отчетната 2021г., община
Джебел уведомява, че касата на отдел "Местни данъци и такси" ще работи
с граждани, както следва:
   На 31.12.2021 г. от 08.00 ч. до 11.00 ч.
   На 04.01.2022 г. след 13.00 ч.

 • 14.12.2021
 • Коментари
Обявление № 26

  О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 26

Гр.Джебел,  14.12.2021 г.

 

          Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.147а, ал.2 от ЗУТ,  съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО № 1 от 13.12.2021 г. на гл. архитект на Община Джебел за обект: „Промяна предназначение на портиерна в кафе-сладкарница на сграда с идентификатор 20746.502.761.7 по КККР на гр.Джебел, община Джебел, обл.Кърджали“ с възложител: „Кяшиф“ ЕООД – гр.Джебел.

             Разрешението за промяна на предназначението, ведно с приложенията към него е предназначено за обществен достъп и се намира в стая № 25, ет.4 на Общинска администрация – гр.Джебел, обл.Кърджали.

                                                                                      

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

 • 10.12.2021
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 03.12.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ №25 гр.Джебел, 03.12.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 25

гр.Джебел, 03.12.2021 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.8 от ЗУТ, съобщава, че са издадени следните индивидуални административни актове за обект: : 

            „Външно ел.захранване на ,,Жилищен комплекс с гаражи‘‘ в УПИ Х-297, кв.99 по ПУП на гр.Джебел /ПИ 20746.501.9030 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали/“  с дължина на трасето 169 метра  /трета категория/

           1/  Заповед № 1669 от 02.12.2021г. на Кмета на Община Джебел за одобряване  Проект на ПУП- устройствена схема  – част „Електрическа“ за обект: „Външно ел.захранване на ,,Жилищен комплекс с гаражи‘‘ в УПИ Х-297, кв.99 по ПУП на гр.Джебел /ПИ 20746.501.9030 по КККР/‘‘, като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: ,,Външно ел.захранване на ,,Жилищен комплекс с гаражи‘‘ в УПИ Х-297, кв.99 по ПУП на гр.Джебел /ПИ 20746.501.9030 по КККР/“ . 

           2/  съгласуван и одобрен технически проект от гл.архитект на община Джебел на 05.07.2021 г., като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: ,,Външно ел.захранване на ,,Жилищен комплекс с гаражи‘‘ в УПИ Х-297, кв.99 по ПУП на гр.Джебел /ПИ 20746.501.9030 по КККР/‘‘, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД – гр.Пловдив,

          3/  Разрешение за строеж № 9/ 02.12.2021г. от гл.архитект на община Джебел.

          На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление, заинтересованите лица могат да  обжалват индивидуалните административни актове пред Административен съд- гр.Кърджали, чрез Община Джебел.

                                                                                                       ОТ ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 • 18.11.2021
 • Коментари
Община Джебел набира членове за доброволно формирование „Джебел -2013“

Община Джебел набира членове за доброволно формирование „Джебел -2013“

  На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г., Наредба № Із-2431 от 19 септември 2011 г.  за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования за защита при бедствия и на преподавателите за обучение на доброволци.

Община Джебел набира доброволци за доброволно формирование „Джебел- 2013“ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.                                                                                            

Формированието е създадено на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система (ЕСС).

Кратко описание на длъжността:

Изпълняване на основни дейности, включващи защитата на населението.


      1. Предупреждение;
      2.Изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;

 1. Оповестяване;
 2. Спасителни операции;
 3. Ограничаване и ликвидиране на пожари;
 4. Операции по издирване и спасяване;
 5. Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
 6. Оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
 7. Разсредоточаване на културни и материални ценности;
 8. Други операции, свързани със защитата.

 

За изпълнението на дейностите доброволците участват в обучения, тренировки, състезания и учения; поддържат готовност за явяване и изпълнение на задачи.

 

Етапи при подбор на доброволци:

 

а/Разглеждане на документи;

б/ Интервю.

в/Срок за подаване на молба – до 10.12.2021 г.

 

   Кандидатстване и членство в доброволните формирования

   Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

    Необходими документи за кандидатстване:

 

    Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование.

   Към заявлението се прилагат следните документи:

      1.формуляр за кандидатстване по образец;

 1. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
 2. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

     4.свидетелство за съдимост;

     5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

 1. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
 2. декларация за съгласие за обработка на лични данни.
 3. Автобиография;

 

            Кандидатите за доброволци към документите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

       Място за подаване на документите:

гр. Джебел, ул.“Еделвайс“ №19
Общинска администрация-Джебел
Информационен център
Телефон за справки: 03632/2227, 3051, 0895685763 – Гюнер Муса

 

 • 03.11.2021
 • Коментари
ОБЯВА

Община Джебел в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0199-
C01 „Патронажна грижа + в община Джебел“, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа +“

ВИЖ ЦЯЛАТА ОБЯВА!

 • 29.10.2021
 • Коментари
Уведомление

На основание чл. 77 от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията  на Община Джебел /приета с Решение № 148/30.01.2009 год. на ОбС – Джебел – Протокол № 19; Изм. и доп. с Решение № 233 / Протокол № 26  от 19.12.2013 г., Изм. и доп. с Решение № 309 / Протокол № 32  от 26.06.2014 г., Изм. и доп. с Решение № 367 /Протокол № 38 от 28.01.2015г., Изм. и допълнение с Решение № 347 от 05.02.2019г. /Протокол № 35 от 05.02.2019г./.

   Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации на основание чл.69, ал.1,т.1 от АПК са писмени предложения и възражения в 30- дневен срок, считано от 29.10.2021 г., които могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на e-mail: kmet@dzhebel.bg

   Приложения:

 1. Доклад с мотиви;
 2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията  на Община Джебел;
 3. Частична предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията  на Община Джебел

 • 29.10.2021
 • Коментари
УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт по определяне на размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Джебел през 2022г. и за одобряване на План-сметка за 2022 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Джебел

В съответствие с изискванията на ЗУО и ЗМДТ, Община Джебел предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно.

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2022 г. са предвидени средства в размер на 778 000 лв., съгласно проект на предложение за решение на Кмета на Община Джебел до Общински съвет – Джебел относно : План-сметка за 2022 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Джебел и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Джебел за 2022 г.

  Заинтересованите лица и организации могат да участват в производство по издаване на акта по чл.65 и чл.66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на e-mail адрес kmet@dzhebel.bg в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 02.12.2021 г. от 10 часа в залата на Общинска администрация Джебел, ул. „Еделвайс” №19. 

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Джебел на основание чл.66, ал.1 от АПК  и да бъде разгласено чрез поставяне на видни места – информационно табло на община Джебел, информационните табла на кметствата на населените места.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация – Джебел или от публикувания проект за решение.

 

 • 27.10.2021
 • Коментари
Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

    Във връзка с провеждане на избори за президент и
вицепрезидент на Република България и Парламентарни избори,
насрочени за 14 ноември 2021 година, на 05.11.2021г. /петък/ от 09:30
до 17:00 часа каним всички избиратели от община Джебел в НЧ
„Христо Смирненски – 1924“, където ще се проведе разяснителната
кампания от представители на РИК – Кърджали за гласуване със
специализирано устройство за електронно машинно гласуване
/СУЕМГ/.

 • 22.10.2021
 • Коментари
ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“

Община Джебел в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0199-C01 „Патронажна грижа + в община Джебел“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа +“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

І. ЕКИП НА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 

За дейност 1 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“

1/ медицински специалисти  (мед. сестра, акушерка, фелдшер) – 2 /две/ позиции, трудов договор при 4 часа заетост дневно .

2/ социален работник  – /една/ работна позиция, трудов договор при 8 часова заетост

3/ санитар – 8 /осем/ работни позиции, трудов договор при 4 часова заетост

4/ шофьор – 1 /една/ работна позиция –  трудов договор при 4 часова заетост

За Дейност 2 „Превенция на COVID – 19 в социалните услуги ДДД

Санитар – 3/три/ работни позиции, 2 на 8 часова заетост и 1 на 2 часова заетост

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

1. Общи изисквания за заемане на длъжностите:

 • Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип; 
 • Готовност за работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 • Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват;
 • Кандидатите да са физически и психически здрави.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжностите:

 1. Социален работник
 • Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
 • Образование – висше образование със степен бакалавър/магистър;
 • Квалификация – „Социален работник“ или друго в сферата на хуманитарните дейности;
 • Трудов стаж – не се изисква;
 • Добро познаване на нормативната уредба, регламентираща предоставянето на социални услуги;
 • Организационни умения;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 • Компютърна грамотност.
 1. Медицински сестра
 • Образование – висше образование със степен „специалист“, професионален бакалавър;
 • Специалност – „Медицинска сестра“, „Медицински фелдшер“, „Акушерка“ 
 • Трудов стаж – 2 години;

Организира, ръководи, контролира и участва в осъществяването на медицинското обслужване на потребителите на патронажна грижа. Осигурява здравното обслужване, в съответствие с предписанието на лекар;

Осигурява подкрепа на потребителите при развиване на хигиенни навици и формиране на умения по отношение на личната хигиена, хигиена на личното пространство; здравословно хранене, грижа за здравето и тялото, разпознаване на влошаване на здравословното състояние.

 1. Санитар
 • Образование – основно;
 • Трудов стаж – не се изисква;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с увреждания.
 1. Шофьор
 • Образование – средно;
 • Квалификация – свидетелство за управление на ПМС;
 • Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответнатат длъжност, дане е отнемано свидетелството за правоуправление на автомобил;
 • Трудов стаж – не се изисква;
 • Умения за работа в екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с увреждания.

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

– Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 08:15 до 17:15 часа в деловодството на Общинска администрация – Джебел, ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19 в срок от 25.10.2021 г. до 17.15 ч. на 23.11.2021 г. включително;

– Комплект с документи за кандидатстване ще се получават в кабинет № 12, ет. 3 в сградата на Общинска администрация Джебел;

– Обявата и образците на документи да се публикуват и на интернет страницата на община Джебел на адрес: www.dzhebel.bg.

ІV. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Комплект с документи за кандидатстване – приложени към настоящата обява.

 • Комплект с документи за кандидатстване могат да се получават в кабинет № 12, ет. 3 в сградата на Общинска администрация Джебел.
 • Обявата и образците на документите са публикувни и на интернет страницата на община Джебел на адрес: www.dzhebel.bg
 • Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация Джебел.
 • Допълнителна информация за проекта, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на Община Джебел и на информационното табло в сградата на общината на адрес: : гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19

За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359

 • 18.10.2021
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 18.10.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 61а геодезическо заснемане

  О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
 № 61а

Гр.Джебел, 18.10.2021 год.

 

         Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава на заинтересованите страни, че е изготвено геодезическо заснемане от инж. Цветелин Гавазов на неурегулиран поземлен имот с площ 113 кв. м., находящ се в урбанизирана територия на с.Генерал Гешево, Община Джебел, ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 63 кв.м., при граници на имота по геодезическо заснемане: изток – н-ци на Хасан Мюмюн; запад – път на Община Джебел; север – път на Община Джебел ; юг – НУПИ на Изет Шевкед.

        Описания имот се стопанисва и ползва от Н-ците на Хасан Мюмюн Мюмюн, с. Генерал Гешево,Община Джебел

        Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в четиринадесет дневен срок от датата на обявяването, до Община Джебел.

 

      ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 18.10.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 62а геодезическо заснемане

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 62а

Гр.Джебел, 18.10.2021 год.

 

         Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава на заинтересованите страни, че е изготвено геодезическо заснемане от инж. Красимир Дайлиев на неурегулиран поземлен имот с площ 687 кв. м., находящ се в урбанизирана територия на с.Козица, Община Джебел, ведно с построената в него едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 79 кв.м., при граници на имота по геодезическо заснемане: североизток – Юсуф Джафер; изток – Юсуф Джафер; запад – улица; северозапад  – липсват данни за собственост; юг – Танер Тасим Мюмюн.

        Описания имот се стопанисва и ползва от Н-ците на Салимехмед Хасан Ахмед, с.Козица, Община Джебел, Област Кърджали.

        Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в четиринадесет дневен срок от датата на обявяването, до Община Джебел.

 

      ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 13.10.2021
 • Коментари
Обявление 60а

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 60А

от 13.10.2021 г.

 

              Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95,ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно: Уведомление  за инвестиционно предложение за обект: „Изграждане и кариери за добив на варовици в участъците на концесионна площ „Папрат“ (150.660 дка), землища на с.Плазище, с.Рът и с.Поточе, община Джебел“,    с възложител: „Балканстрой инвест“ ООД

               Информацията се намира в отдел „ТСУ“ при Общинска администрация гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19.

               В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят становища до Кмета на Община Джебел, обл.Кърджали.   

 ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 

 

 • 01.10.2021
 • Коментари
Удължиха срока за предоставяне на топъл обяд в община Джебел до 10 декември 2021 г.

На 29.09.2021 г. Кметът на община Джебел сключи допълнително споразумение за удължаване на срока на Договор BG05FMOP001-5.001-0019-С01 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Джебел“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Община Джебел стартира изпълнението на дейностите по проекта на 01 януари 2021 г. и в продължение на девет месеца на 750 потребители се доставяше топъл обяд в рамките на работните дни.

След удължаване на срока на договора, потребителите на услугата на територията на общината ще продължат да получават топъл обяд в срок до 10 декември 2021 г.

Във връзка с изпълнение на проекта общинска администрация Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на заявления-декларации за ползване на услугата „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 в община Джебел“ продължава и всички желаещи да ползват услугата могат да получат и подадат Заявление-Декларация (Приложение № 2) и Декларация за съгласия за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение № 20) в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19.

Допълнително подадените заявления ще бъдат изпратени до Дирекция „Социално подпомагане“ – Джебел за проверка и потвърждаване принадлежността на лицата към определена целева група.

Допустимите целеви групи по процедурата за кандидатстване са:

 1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Лицата, които са подали заявление-декларация за включване и имат потвърждение от дирекция „Социално подпомагане“ за наличие на принадлежност към определена целева група и тези, които не са включени в първоначалния списък ще бъдат включени в списък „резерви или чакащи“ потребители по проекта, тъй като капацитета на услугата към момента е запълнен.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

  • 29.09.2021
 • Коментари
Срокът за обхода на преброителите при Преброяване 2021 се удължава до 10 октомври

Срокът за обхода на преброителите при Преброяване 2021 се удължава до 10 октомври

На заседанието си днес правителството промени Решение № 61 от 21 януари 2021 г., така
че преброителите да могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00
часа на 10 октомври 2021 година. Срокът за обход на преброителите се удължава е една
седмица.
Промяната се налага, тъй като удължаването на срока на онлайн преброяването до 30
септември и паралелното провеждане на изследването по двата метода създаде известни
затруднения в организацията на процеса. Така след приключване на електронното
преброяване оставаха само 3 дни, в които да бъдат преброени лицата, които не са
попълнили електронна карта.
Удължаването на срока за преброяването ще осигури необходимото време преброителите
да завършат дейностите си и да съберат цялата необходимата информация в изпълнение
на европейското и националното законодателства.

 • 28.09.2021
 • Коментари
Обявление № 24 ГР.ДЖЕБЕЛ, 28.09.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 24
ГР.ДЖЕБЕЛ, 28.09.2021 г.

Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.124б, ал.2, от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 1311 от 27.09.2021г. на Кмета на Община Джебел за изработване на проект за изменение на ПУП- ПРЗ на ПИ с идентификатор 20746.502.1562 и ПИ с идентификатор 20746.502.1563 по КККР на гр.Джебел / съответно УПИ I-435 и УПИ II-437 в кв. 39 по ПУП на гр. Джебел, общ. Джебел/.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 28.09.2021
 • Коментари
Ден на българската община 2021

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖЕБЕЛ

ОРГАНИЗИРА

   Фотоконкурс на тема „Променящата се община Джебел“, посветен на Деня на
българската община – 12 октомври.
Конкурсът има любителски характер. В него могат да участват жители на общината с
интересни архивни снимки и фотоси от настоящето на гр. Джебел и селата, намиращи
се на територията на общината. Всеки един участник ще има възможност да покаже,
как според него се е променял града и общината през годините. Участниците имат
право да предоставят до 3 /три/ авторски снимки. Снимките могат да бъдат в дигитален
формат JPEG или на хартия. Всеки участник представя снимките на фотохартия в
размер 10/15 см (стандартен размер) или 20/30 см и на магнитен носител във формат
JPEG.
Не се допускат снимки, които не са по темата на конкурса, както и селфита,
фотоколажи и снимки, които съдържат допълнително прибавени графики.
Към всяка снимка участниците в конкурса задължително представят информация за
място и дата/година на снимане, име на автора-фотограф, адрес, година на
раждане/възраст, имейл и телефонен номер.
Фотографиите се представят до 31 октомври 2021 г. в деловодството на община Джебел
или в отдел „Образование, култура, спорт и здравеопазване“. В дигитален формат
снимките могат да бъдат изпратени и на следния e-mail: djebel_ok@abv.bg
Компетентно жури ще определи победителите, както и снимките, които да бъдат
включени в изложбата „Променящата се община Джебел“.
Kласиралите се на I, II, III място ще получат парични награди.
Предоставяйки фотографии за участие в конкурса, участниците дават съгласието си
организаторите да ги използват по следния начин: да ги публикуват на хартия или в
електронен формат, да бъдат част от календар на общината, да бъдат включвани в
изложби, свързани с община Джебел и др.

 • 27.09.2021
 • Коментари
Последната пролетна обработка на тревните площи против кърлежи

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 28.09.2021 год. от 09:00 часа, ще се извърши последната пролетна обработка на тревните площи против кърлежи на терени за обществено ползване в гр. Джебел.

Дезакаризацията  ще се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 02.09.2021
 • Коментари
Съобщение за сроковете за преброяване

Уважаеми съграждани,

От 7 септември до 17 септември 2021 г. ще се проведе преброяване на населението чрез попълване на електронна преброителна карта. Гражданите, които ще се преброяват електронно да запазят кода, който ще получат и да го предадат на преброителя, когато посети жилището им.

От 18 септември до 3 октомври ще се проведе преброяване с преброители и посещение на жилищата и домакинствата. 

Призоваваме всички граждани да спазват противоепидемичните мерки в страната и да ползват защитни предпазни средства при посещенията от преброителите в населените места на територията на Община Джебел. Преброителите и контрольорите, които ще извършват преброяването ще се легитимират със служебни карти.

Повече информация за Националното преброяване на населението и жилищния фонд 2021 можете да намерите на: https://census2021.bg/

И на телефони:

+359 36 167 037 – НСИ – Кърджали

+359 36322397 – Хайрие Мехмед – Председател на общинска преброителна комисия гр. Джебел

 • 02.09.2021
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 05.09.2021 год. от 06:30 часа, ще се извърши
пръскане на дърветата на територията на гр.Джебел.

Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората
и животните.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика
при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 27.08.2021
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 27.08.2021
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности 

СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности 

 

   В изпълнение на Наредба №13 за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че от 01.09.2021 г. до 03.09.2021 г. от 06.00 до 10.00 часа ще се проведе въздушно пръскане на: култури от бял и черен бор с продукт за растителна защита/препарат – Форей 48 Б.

   Подлежащите на третиране райони се намират в землищата на селата Мрежичко, Рогозче, Казаците, Ридино, Козица, Устрен и Овчево.

 • 20.08.2021
 • Коментари
Покана

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2020 ГОДИНА

Виж цялата покана тук!

 • 17.08.2021
 • Коментари
ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

На 23 август 2021 г. от 10.00 часа в в киносалона на НЧ „Христо Смирненски
1924г.“ гр.Джебел, ул.“Васил Левски“№19 ще се проведе обучение за преброители и
контрольори, подписване на договори, получаване на служебни карти и материали.
Списъкът на одобрените преброители и контрольори е обявен в сайта на община
Джебел, секция Преброяване  https://dzhebel.bg/prebroqvane-2021/
Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по
интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 година.
Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и
жилищата ще се извърши от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври
2021 година.

Хайрие Мехмед
Секретар на Община Джебел
и Председател на Общинската комисия по Преброяване 2021

 • 09.08.2021
 • Коментари
МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ГОРИТЕ И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД

  МЕРКИ ЗА  ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  В  ГОРИТЕ И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД

Те се разпространяват бързо на големи  площи в  при пресечени местности и труднодостъпни за противопожарната техника  места. Сухата  растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват  пожарната обстановка.  Горските пожари  нанасят сериозни щети на околната среда.

Характерно за горските пожари е това, че (вследствие на вятъра и турбулентните и  въздушни течения)  фронтът на пожара често променя посоката си.  Поради това за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства.

Пожарната статистика показва, че в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 %  на сто причина за огнените бедствия е била човешката небрежност.

За да опазим зеленото богатство на страната от пожари, стриктно трябва да спазваме противопожарния ред в горите.

Особено бдителни по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да сме както в гората, така и в близост до залесени площи. Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие, като например хвърлена кибритена клечка, което допринася за бързото разпространение на горенето. 

Повишена пожарна опасност  крие и  небрежното пушене. Хвърлянето на неугасени фасове може да породи запалителния ефект на бомба.

Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате покрай или през горски участъци. 

Не палете огън в гората, освен на обозначени специално устроени за това туристически места.

Не палете огън в селскостопанския и горски фонд през пожароопасния сезон.    

Особено отговорни  по отношение на мерките за пожарна безопасност в горите трябва да бъде  поведението на туристи, ловци, гъбари, секачи и др.

При забелязване на признаци  на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е необходимо бързо да оцените обстановката – възможно най-точно да се ориентирате за мястото на възникване на пожара .

Ако запалването е в начална фаза с пръст, пясък и тупалки от зелени клони пожарът може да бъде предотвратен.   В условия на пожар пазете дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително предпазвайте дихателните си пътища чрез намокрени кърпи и др. тъкани.
При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете безопасен път за напускане – в посока, обратна на вятъра или по дерета с вода. След като избегнете опасността лично за себе си, не бива да ви напуска мисълта по най-бързия начин да подадете съобщение за забелязания от вас пожар – на тел.

Ако от Вашия автомобил забележите признаци на горски пожар, незабавно подайте съобщение за пожара! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка. 

Действията ни при горски пожар трябва да са следните:

 • Съобщете за пожара на тел.   , като посочите точното място.
 • Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия – просеки, пътища, поляни, сечища или други голи места. Покрийте откритите части на тялото, пред устата и носа си поставете намокрена кърпа или плат.
 • Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате връхна дреха или сноп набързо начупени клони, с които удряйте пламъците. Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на разпространение на горенето. Дрехите не се свалят – те поемат част от топлината.
 • Оказвайте помощ и съдействие на  екипите при гасене и локализиране на пожарите.

 • 27.07.2021
 • Коментари
Дезинсекция (пръскане против комари) на територията на гр.Джебел

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 27.07.2021 год. след 21:00 часа, ще се извърши дезинсекция (пръскане против комари) на територията на гр.Джебел.

По време на обработката от 21.00 часа до 24.00 часа, се препоръчва:

      – гражданите да затворят прозорците на жилищата си;

      – собствениците на пчелни семейства да затворят кошерите.

Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните. Препаратът срещу насекоми е аерозолен и ще се разнесе до половин час след пръскането.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 

 • 22.07.2021
 • Коментари
Съобщение за пръскане срещу комари

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 24.07.2021 год. след 23:30 часа, ще се извърши дезинсекция (пръскане против комари) в района на Ресторант „Наздраве“,  ул. „Иван Вазов“, гр.Джебел.

По време на обработката от 23.30 часа до 01.00 часа, се препоръчва:

      – гражданите да затворят прозорците на жилищата си.

Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните. Препаратът срещу насекоми е аерозолен и ще се разнесе до половин час след пръскането.

 

 • 05.07.2021
 • Коментари
Обявление 19а

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 19 А

Гр.Джебел,  05.07.2021 г.

 

          Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ  № 1 от 05.07.2021 г. на главния  архитект на Община Джебел за поставяне на „Разширение на общински пазар /преместваема стоманена конструкция/ с р-ри 12м/15м с височина 4.97м“, находящ се в УПИ VI , кв.25 по ПУП на гр.Джебел / ПИ  с идентификатор 20746.501.1011 по КККР на гр.Джебел/, община Джебел, обл.Кърджали,  с възложител: Община Джебел.

             Разрешението за поставяне, ведно с приложенията към него е поставено на таблото за съобщения в сградата на Община Джебел  и е предназначено за обществен достъп, като се намира в стая № 25, ет.4 на Общинска администрация – гр.Джебел, обл.Кърджали.

                                                                                      

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 29.06.2021
 • Коментари
Обработка на тревните площи против кърлежи

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 01.07.2021 год. от 09:00 часа, ще се извърши обработка на тревните площи против кърлежи на терени за обществено ползване в гр. Джебел. 

Дезакаризацията  ще се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“. 

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 28.06.2021
 • Коментари
Съобщение за пръскане срещу комари

Уважаеми жители на град Джебел, 

Уведомяваме Ви, че на 29.06.2021 год. след 21:00 часа, ще се извърши  дезинсекция (пръскане против комари) на територията на гр.Джебел. 

По време на обработката от 21.00 часа до 24.00 часа, се препоръчва:  – гражданите да затворят прозорците на жилищата си;  – собствениците на пчелни семейства да затворят кошерите. 

Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората и  животните. Препаратът срещу насекоми е аерозолен и ще се разнесе до  половин час след пръскането. 

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика при  наличие на неподходящи климатични условия.

 • 23.06.2021
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 21.06.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 18 Гр.Джебел, 18.06.2021 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 18

Гр.Джебел,  18.06.2021 г.

 

          Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, при условията и по реда на чл.61, ал.1 от АПК, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 7 от 18.06.2021 г. на гл. архитект на Община Джебел за обект: „Укрепване със стена на част от левия бряг на р.Джебелска, община Джебел, попадаща в ПИ с идентификатор 20746.12.116 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали“ с възложител: Областен управител – област Кърджали.

          На основание  чл. 149, ал.3 от ЗУТ и чл.84 от АПК , в 14- дневен срок от връчване на съобщението , заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел.

 

                                                                                      

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 15.06.2021
 • Коментари
О Б Я В Л Е Н И Е № 17 гр.Джебел,15.06.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 17

гр.Джебел,15.06.2021 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е  издадена Заповед № 896  от 14.06.2021г. на Кмета на Община Джебел за одобряване на проект на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 57412.2.236 по КККР на с. Полянец, общ. Джебел, обл. Кърджали, с възложител: „Проекти ХХI“ ЕООД.  

          На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление, заинтересованите лица могат да  обжалват Заповедта пред Административен съд- гр.Кърджали, чрез Община Джебел.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 15.06.2021
 • Коментари
О Б Я В Л Е Н И Е № 16 гр.Джебел,15.06.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 16

гр.Джебел,15.06.2021 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е  издадена Заповед № 895  от 14.06.2021г. на Кмета на Община Джебел за одобряване на проект на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 67502.10.751 по КККР на с.Слънчоглед, общ.Джебел “, с възложител: Община Джебел 

          На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление, заинтересованите лица могат да  обжалват Заповедта пред Административен съд- гр.Кърджали, чрез Община Джебел.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

 • 15.06.2021
 • Коментари
О Б Я В Л Е Н И Е № 15 гр.Джебел,15.06.2021 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 № 15

гр.Джебел,15.06.2021 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е  издадена Заповед № 893  от 14.06.2021г. на Кмета на Община Джебел за одобряване на проект  за ПУП- ПРЗ на ПИ с пл. сн. № 1088, кв. 95 по ПУП на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.502.1088 по КККР на гр. Джебел/, с възложител: „ПОЛО-63“ ЕООД- гр.Джебел.  

          На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление, заинтересованите лица могат да  обжалват Заповедта пред Административен съд- гр.Кърджали, чрез Община Джебел.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 15.06.2021
 • Коментари
О Б Я В Л Е Н И Е № 14 гр.Джебел,15.06.2021 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е
№ 14

гр.Джебел,15.06.2021 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е  издадена Заповед № 892  от 14.06.2021г. на Кмета на Община Джебел за одобряване на проект  за изменение на ПУП- ПРЗ на УПИ Х-297, в кв.99, по плана на гр. Джебел /ПИ с идентификатор 20746.501.9030 по КККР/, с възложител:„СЕНСТРОЙ“ ЕООД – гр.Джебел.

           На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление, заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта пред Административен съд- гр.Кърджали, чрез Община Джебел.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 15.06.2021
 • Коментари
Обявление № 13 гр.Джебел,15.06.2021 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е
№ 13

гр.Джебел,15.06.2021 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е  издадена Заповед № 894  от 14.06.2021г. на Кмета на Община Джебел за одобряване на проект  на ПУП-ПЗ за обект:„Обособяване на паркинг в ПИ с идентификатор 20746.10.269 и 20746.10.271 по КККР на гр. Джебел“, с възложител: Община Джебел 

          На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление, заинтересованите лица могат да  обжалват Заповедта пред Административен съд- гр.Кърджали, чрез Община Джебел.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 21.05.2021
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 20.05.2021
 • Коментари
Обявление № 19а гр.Джебел, 20.05.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 19 а

гр.Джебел, 20.05.2021 г.

 

             Община Джебел, обл.Кърджали, обявява съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ Решение № 173 от 22.04.2021 год.  на Общински съвет – Джебел, за одобряване  на подробен устройствен план – парцеларен план на обект: „Укрепване със стена на част от левия бряг на река Джебелска, община Джебел, попадаща в ПИ с идентификатор 20746.12.116 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ , чрез Община Джебел пред Административен съд – Кърджали.

 

    ОТ  ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 • 20.05.2021
 • Коментари
Обявление № 20а – от 20.05.21г. за Газопровод

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 20а
гр.Джебел, 20.05.2021 год.

 

         Община Джебел, обл. Кърджали, на основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, съобщава, че е открита процедура за издаване разрешително за ползване на воден обект – дере в поземлен имот с идентификатор 32634.10.365, дере в поземлен имот с идентификатор 62801.1.117 и Саръяр дере, с цел – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“, (обект: „Преносен газопровод Гърция – България“;

        Подобект 1: Пресичане на газопровод км 23,83 – км 23,97 с дере в поземлен имот с идентификатор 32634.10.365, в землището на с. Илийско;

        Подобект 2: Пресичане на газопровод км 26,10 – км 26,20 с дере в поземлен имот с идентификатор 62801.1.117, в землището на с. Рогозари;

        Подобект 3: Пресичане на газопровод км 27,87 – км 28,00 със Саръяр дере в поземлен имот с идентификатор 62801.3.45, в землището на с. Рогозари), община Джебел, област Кърджали.

        Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите, могат да се изпращат в 14 – дневен срок в Басейнова дирекция ИБР на адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35 или Централна поща, ПК 307.

Приложение към обявлението – тук!

 

    ОТ  ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 11.05.2021
 • Коментари
Обявление №16А гр. Джебел, 11.05.2021 год.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 16А

гр. Джебел, 11.05.2021 год.

 

             Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава, че е изготвено геодезическо заснемане от „СЕПИЯ“ ООД – гр.Кърджали, на неурегулиран поземлен имот, находящ се в урбанизирана територия на с.Плазище , мах.Горно Плазище, общ.Джебел, с площ от 375 кв.м., ведно с построените в него сгради: Двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ 56 кв. м., едноетажна полумасивна селскостопанска сграда със застроена площ 13 кв.м. и едноетажна полумасивна селскостопанска сграда със застроена площ 40 кв.м., при граници на имота: изток – път на община Джебел; запад – път на Община Джебел; север – път на община Джебел и юг – НУПИ на н-ците на Иляз Иляз и НУПИ на Сабахтин Мурад Мехмед.

             Описания имот се стопанисва и ползва от наследниците на Мюмюн Мехмед Ибрям.

             В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят становища, възражения и предложения до кмета на Община Джебел, обл.Кърджали.

ИЗТЕГЛИ СКИЦАТА!

    ОТ  ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 • 05.05.2021
 • Коментари
С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 8А от 05.05.2021 г.

                 С Ъ О Б Щ Е Н И Е     

           № 8А от 05.05.2021 г.

 

Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава, че за строеж: „Сграда с идентификатор 20746.503.620.1 по КККР на гр. Джебел, представляваща  еднофамилна жилищна сграда, брой етажи: 2,  застроена площ: 58 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 20746.503.620 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, одобрена със заповед № РД-18-46/13.07.2010 г. на ИД на АГКК, собственост на  Община Джебел, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1093 от 10.09.2020 г., е издадена Заповед № 578 от 28.04.2021 год. на Кмета на Община Джебел  по чл.195, ал.6 от ЗУТ. Със съдържанието на заповедта, заинтересованите лица могат да се запознаят в техническа служба при Общинска администрация – гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ № 19.

                                      ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 05.05.2021
 • Коментари
С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 9А от 05.05.2021 г.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е     

№ 9А от 05.05.2021 г.

 

Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава, че за строеж: „Сграда с идентификатор 20746.503.620.2 по КККР на гр. Джебел, представляваща  селскостопанска сграда, брой етажи: 1,  застроена площ: 24 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 20746.503.620 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, одобрена със заповед № РД-18-46/13.07.2010 г. на ИД на АГКК, собственост на  Община Джебел, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1093 от 10.09.2020 г., е издадена Заповед № 577 от 28.04.2021 год. на Кмета на Община Джебел  по чл.195, ал.6 от ЗУТ. Със съдържанието на заповедта, заинтересованите лица могат да се запознаят в техническа служба при Общинска администрация – гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ № 19.

 

                                      ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 05.05.2021
 • Коментари
С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 10А от 05.05.2021 г.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е     

№ 10А от 05.05.2021 г.

 

Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава, че за строеж: „Сграда с идентификатор 20746.503.625.1 по КККР на гр. Джебел, представляваща  еднофамилна жилищна сграда, брой етажи: 2,  застроена площ: 98 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 20746.503.625 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, одобрена със заповед № РД-18-46/13.07.2010 г. на ИД на АГКК, собственост на  Община Джебел, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1091 от 10.09.2020 г., е издадена Заповед № 576 от 28.04.2021 год. на Кмета на Община Джебел  по чл.195, ал.6 от ЗУТ. Със съдържанието на заповедта, заинтересованите лица могат да се запознаят в техническа служба при Общинска администрация – гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ № 19.

 

                                      ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

 • 05.05.2021
 • Коментари
С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 11А от 05.05.2021 г.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е     

№ 11А от 05.05.2021 г.

 

Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава, че за строеж: „Сграда с идентификатор 20746.503.625.2 по КККР на гр. Джебел, представляваща  „друг вид сграда за обитаване“, брой етажи: 1,  застроена площ: 12 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 20746.503.625 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, одобрена със заповед № РД-18-46/13.07.2010 г. на ИД на АГКК, собственост на  Община Джебел, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1091 от 10.09.2020 г., е издадена Заповед № 575 от 28.04.2021 год. на Кмета на Община Джебел  по чл.195, ал.6 от ЗУТ. Със съдържанието на заповедта, заинтересованите лица могат да се запознаят в техническа служба при Общинска администрация – гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ № 19.

 

                                      ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 05.05.2021
 • Коментари
С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 12А от 05.05.2021 г.

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е     

№ 12А от 05.05.2021 г.

 

Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава, че за строеж: „Сграда с идентификатор 20746.503.625.3 по КККР на гр. Джебел, представляваща  „друг вид сграда за обитаване“, брой етажи: 1,  застроена площ: 20 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 20746.503.625 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, одобрена със заповед № РД-18-46/13.07.2010 г. на ИД на АГКК, собственост на  Община Джебел, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1091 от 10.09.2020 г., е издадена Заповед № 574 от 28.04.2021 год. на Кмета на Община Джебел  по чл.195, ал.6 от ЗУТ. Със съдържанието на заповедта, заинтересованите лица могат да се запознаят в техническа служба при Общинска администрация – гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ № 19.

                                      ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 05.05.2021
 • Коментари
С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 13А от 05.05.2021 г.

       С Ъ О Б Щ Е Н И Е     

№ 13А от 05.05.2021 г.

 

              Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава, че за строеж: „Двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ 129 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 20746.503.623 по КККР на гр. Джебел, одобрена със заповед № РД-18-46/13.07.2010 г. на ИД на АГКК, собственост на  Община Джебел, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1092 от 10.09.2020 г. , е издадена Заповед № 580 от 28.04.2021 год. на Кмета на Община Джебел  по чл.195, ал.6 от ЗУТ. Със съдържанието на заповедта, заинтересованите лица могат да се запознаят в техническа служба при Общинска администрация – гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ № 19.

 

                                      ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

 • 05.05.2021
 • Коментари
С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 14А от 05.05.2021 г.

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е     

№ 14А от 05.05.2021 г.

 

              Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава, че за строеж: „Двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ 92 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 20746.503.624 по КККР на гр. Джебел, одобрена със заповед № РД-18-46/13.07.2010 г. на ИД на АГКК, собственост на  Община Джебел, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1090 от 09.09.2020 г. , е издадена Заповед № 579 от 28.04.2021 год. на Кмета на Община Джебел  по чл.195, ал.6 от ЗУТ. Със съдържанието на заповедта, заинтересованите лица могат да се запознаят в техническа служба при Общинска администрация – гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ № 19.

 

                                      ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 05.05.2021
 • Коментари
С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 15А от 05.05.2021 г.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е     

№ 15А от 05.05.2021 г.

              Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава, че за строеж: „Едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 62 кв.м. в УПИ II,  кв.8 по ПУП на с.Тютюнче, общ.Джебел, одобрен със заповед № 193 от 20.05.1988 г. на Председателя на ИК на ОбНС-гр.Джебел, собственост на  Община Джебел, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1089 от 08.09.2020 г., е издадена Заповед № 581 от 28.04.2021 год. на Кмета на Община Джебел  по чл.195, ал.6 от ЗУТ. Със съдържанието на заповедта, заинтересованите лица могат да се запознаят в техническа служба при Общинска администрация – гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ № 19.

                                      ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 28.04.2021
 • Коментари
Протокол за пасища и мери 2021

Целия протокол тук!

 • 27.04.2021
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 28.04.2021 год. от 09:00 часа, ще се извърши обработка на тревните площи против кърлежи на терени за обществено ползване в гр. Джебел. 

Дезакаризацията  ще се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“. 

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 19.04.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 12 ГР.ДЖЕБЕЛ, 19.04.2021 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 12

ГР.ДЖЕБЕЛ,  19.04.2021 г.

 

          Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 6 от 19.04.2021г. на гл. архитект на Община Джебел за обект: „Монтаж на метално табло-трансформатор (МТТ) 20/0,4 kV и електромерно табло към ЖР стълб №68 на ВЛ „Мишевско‘‘ 20 kV ‘‘ находяща се през ПИ с идентификатор: 48622.10.146 по КККР на с. Мишевско, общ. Джебел, обл. Кърджали, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ‘‘ ЕАД – ПЛОВДИВ.

          На основание  чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14- дневен срок от връчване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел.

 

                                                                                      

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 16.04.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 11 ГР.ДЖЕБЕЛ, 16.04.2021 г.

 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 11

ГР.ДЖЕБЕЛ,  16.04.2021 г.

 

          Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 5 от 16.04.2021г. на гл. архитект на Община Джебел за обект: „Гараж със склад‘‘ находяща се през ПИ 69 по КП на с. Подвръх, общ. Джебел, обл. Кърджали, с възложител: КАМЕЛИЯ ЕМИЛОВА БЕШИКТЕПЕ.

          На основание  чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14- дневен срок от връчване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел.

 

                                                                                      

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 15.04.2021
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 15.04.2021
 • Коментари
Обява за конкурс

 • 25.03.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 7 ГР.ДЖЕБЕЛ, 25.03.2021 г.

 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 7

ГР.ДЖЕБЕЛ,  25.03.2021 г.

 

            Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1, от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 426 от 25.03.2021г. на Кмета на Община Джебел за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива на обект: „Външно ел.захранване на „Жилищен комплекс с гаражи“ в УПИ X-297, кв.99 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, /ПИ 20746.501.9030 по КККР на гр.Джебел/, съдържащ следните самостоятелни части:

 1. Проект за ПУП-специализирана план- схема
 2. Технически инвестиционен проект

           На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 25.03.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 8 ГР.ДЖЕБЕЛ, 25.03.2021 г.

 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 8

ГР.ДЖЕБЕЛ,  25.03.2021 г.

 

            Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.124б, ал.2, от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 427 от 25.03.2021г. на Кмета на Община Джебел за изработване на  проект за изменение на ПУП- ПРЗ на ПИ с идентификатор 20746.501.1055 по КККР на гр.Джебел.

           На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

 ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 25.03.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 9 ГР.ДЖЕБЕЛ, 25.03.2021 г.

 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 9

ГР.ДЖЕБЕЛ,  25.03.2021 г.

 

            Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.124б, ал.2, от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 428 от 25.03.2021г. на Кмета на Община Джебел за изработване на  проект за изменение на ПУП- ПРЗ на УПИ VIII в кв.29 по ПУП на гр.Джебел / ПИ с идентификатор 20746.502.50 по КККР на гр.Джебел/.

           На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 24.03.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНЕНИЕ №  2 А  Гр.Джебел,  24.03.2021 г.

 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                                                        

№  2 А 

Гр.Джебел,  24.03.2021 г.

 

          Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.61, ал.1 от АПК, съобщава, че е издадена Заповед № 421 от 24.03.2021г. на Кмета на Община Джебел за учредяване на:

           Безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия 0,4 кV, заедно с елементите на мрежата /кабелни кутии, кабелни разпределителни шкафове, електромерни табла/ с обща дължина на трасето – 133 метра, през имот публична общинска собственост с идентификатор 20746.502.1310 по КККР на гр.Джебел   / улица „Еделвайс“/  в полза на „Електроразпределение  ЮГ“  ЕАД- гр.Пловдив, за реализиране на обект: “Външно ел.захранване на „ Игрална зала за хазартни игри със стаи за гости“ в УПИ I-435, кв.39 по ПУП на гр.Джебел,обл.Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.502.1562 по КККР на гр.Джебел/“.

         На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението,, заинтересованите лица могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Кърджали, чрез Община Джебел.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 18.03.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 10 ГР.ДЖЕБЕЛ, 18.03.2021 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 10

ГР.ДЖЕБЕЛ,  18.03.2021 г.

 

            Община Джебел, област Кърджали, на основание  чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план на строеж: „Укрепване със стена на част от левия бряг на река Джебелска, община Джебел, попадаща в ПИ 20746.12.116 по КККР на гр. Джебел“, с възложител: Областен управител – Област Кърджали.

           В 14 – дневен срок от датата на съобщението, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Общинската администрация.

 

 ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 17.03.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 1А от 17.03.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1А

от  17.03.2021 г.

 

             Община Джебел, област Кърджали, съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите, съобщава, че е  открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект- река Джебелска, с цел – „изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“, (обект: „Укрепване със стена на част от левия бряг на река Джебелска, попадаща в поземлен имот с идентификатор 20746.12.116 по КККР на гр.Джебел, извън урбанизираната територия на гр.Джебел), община Джебел, обл.Кърджали.

              Исканията и възраженията по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да изпращат в 14-дневен срок в Басейнова дирекция ИБР, гр.Пловдив, ул.“Янко Сакъзов“ № 35.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 05.03.2021
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ за животновъдите

ВАЖНО !!!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
за животновъдите

 

Общинска администрация – Джебел съобщава, че във връзка с предстоящото отдаване под наем на ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ от Общинския поземлен фонд, с начало на ползване от стопанската 2021/2022 година, е необходимо земеделските стопани – собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, които желаят да ползват под наем общински пасища, мери и ливади, в срок до 10.03.2021 година, да подадат заявление по образец до кмета на община Джебел.

 Срокът е регламентиран в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и заявления постъпили след него няма да бъдат разглеждани.

Образци на документите може да получите от дирекция „Местни данъци и такси и общинска собственост” при Общинска администрация –Джебел.

 • 26.02.2021
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 24.02.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 4 – ГР.ДЖЕБЕЛ, 24.02.2021 г.

 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 № 4

ГР.ДЖЕБЕЛ,  24.02.2021 г.

 

            Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1, чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124-а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 321 от 24.02.2021г. на Кмета на Община Джебел за изработване на проект на ПУП- ИПЗ /изменение план за застрояване/ на УПИ с XXIII, кв.50 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, /поземлен имот с идентификатор 20746.502.1256 по КККР на гр.Джебел/.

           На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 

 • 24.02.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 5 – ГР.ДЖЕБЕЛ, 24.02.2021 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 5

ГР.ДЖЕБЕЛ,  24.02.2021 г.

 

            Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1, чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124-а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 322 от 24.02.2021г. на Кмета на Община Джебел за изработване на проект на ПУП- ПРЗ / план за регулация и застрояване/ на ПИ с пл.сн.№ 1088, кв.95 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, /поземлен имот с идентификатор 20746.502.1088 по КККР на гр.Джебел/.

           На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • 24.02.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 6 – ГР.ДЖЕБЕЛ, 24.02.2021 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

№ 6

 ГР.ДЖЕБЕЛ,  24.02.2021 г.

 

            Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1, чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124-а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 320 от 24.02.2021г. на Кмета на Община Джебел за изработване на проект на ПУП- ПРЗ / план за регулация и застрояване/ на УПИ X-297, кв.99 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, /поземлен имот с идентификатор 20746.501.9030 по КККР на гр.Джебел/.

           На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • 22.02.2021
 • Коментари
СПРАВКА от 19.02.2020 година

С П Р А В К А

от 19.02.2020 година

   За постъпили мнения, становища и предложения относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Джебел 

   Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 26, ал.5 от Закона за нормативните актове.

   След публикуването на обявлението по реда на чл.26, ал.3  от ЗНА на сайта на Община Джебел, в деловодството на Община Джебел за периода от 13.01.2020г. до 14.02.2020г. не са постъпили предложения и становища.

 

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на община Джебел

 • 19.02.2021
 • Коментари
Община ДЖЕБЕЛ стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община ДЖЕБЕЛ стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

Община ДЖЕБЕЛ в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че считано от 01.03.2021 г. стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи: 

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; 
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

В тази връзка община Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че считано от 22.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и кандидати за длъжността „Социален асистент”.

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

 • Заявление-декларация /по образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 • Медицински протокол на ЛКК;
 • Други медицински документи – актуална епикриза и др.;
 • Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Кандидатите за длъжността „Социален асистент” за предоставяне на услугата „Асистентска подкрепа“ трябва да отговарят едновременно на следните условия:

 • да са пълнолетни български граждани;
 • да са със завършено основно или по-високо образование;
 • да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да имат мотивация и нагласа за работа в социалната сфера и с хора с увреждания и възрастни хора.

Кандидатите за длъжността „Социален асистент“ заявяват желанието си да предоставят услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Копие от диплома за завършено образование или копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение за същата или сходна длъжност;
 4. Автобиография;
 5. Декларация  – по образец;
 6. Други документи (по преценка на кандидата).

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги и от кандидатите за длъжността „Социален асистент“ се подават, считано от 22.02.2021 г. в деловодството на Общинска администрация – Джебел, ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19, всеки работен ден от 08:15 до 17:15 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и длъжността „Социален асистент“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на община Джебел на адрес: www.dzhebel.bg

За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359 – отдел „Социални дейности“ в община Джебел

 • 15.02.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 3 ГР.ДЖЕБЕЛ, 15.02.2021 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 3

ГР.ДЖЕБЕЛ,  15.02.2021 г.

 Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 3 от 15.02.2021г. на гл. архитект на Община Джебел за обект: „Промяна предназначение на част от сграда за делова и административна дейност с идентификатор 20746.502.433.1.2 по КККР на гр. Джебел в лекарски кабинет“ находяща се през ПИ  с идентификатори:20746.502.433. по КККР на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали, с възложител: ‘‘КЯШИФ“ ЕООД.

          На основание  чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14- дневен срок от връчване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел.

 

                                                                                      

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

 • 10.02.2021
 • Коментари
Справка от 10.02.2021 година

СПРАВКА 

от 10.02.2021 година 

   за постъпили мнения, становища и предложения относно приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия в Община Джебел

   След публикуването на обявлението по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА на сайта на Община Джебел, в деловодството на Община Джебел за периода от 08.01.2021г. до 08.02.2020г. не са постъпили предложения и становища

   Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 26, ал.5 от Закона за нормативните актове

 

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на Община Джебел

 • 09.02.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 2 ГР.ДЖЕБЕЛ, 09.02.2021 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 2

ГР.ДЖЕБЕЛ,  09.02.2021 г.

 

          Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 2 от 09.02.2021г. на гл. архитект на Община Джебел за обект: „Външно електрозахранване на ‘‘Многофамилна жилищна сграда с търговски партер и гаражи‘‘ в УПИ I-336, кв.53 /ПИ с идентификатор 20746.501.336/ по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали“, находяща се през ПИ  с идентификатори: 20746.501.1146 и 20746.501.336 по КККР на гр.Джебел, общ. Джебел, обл.Кърджали, с възложител: ‘‘ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ‘‘ ЕАД – ПЛОВДИВ

          На основание  чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14- дневен срок от връчване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел.

 

                                                                                      

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 04.02.2021
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на РАБОТНИ СРЕЩИ / ФОКУС ГРУПИ с целеви групи и заинтересовани
лица в рамките на Разработване на План за интегрирано развитие на Община Джебел
(ПИРО) за периода 2021-2027 г.

   УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,
На 18 и 19 февруари 2021 г. в Заседателната Зала на Община Джебел
/гр.Джебел, ул. Еделвайс № 19, 1 етаж/ ще се проведат поредица от работни срещи/ фокусгрупи с представители на образователната общност, доставчици на социални услуги,
бизнеса, неправителствения сектор, пенсионерите, институции на местно и регионално
ниво и др. заинтересовани страни.
Целта на фокус-групите е да бъде чуто мнението на максимално широк кръг от
заинтересованите страни в хода на дефиниране на целите за развитие на общината през
следващия 7-годишен период, както и в определянето на ключови проекти за реализиране.
Фокус-групите са част от поредица инициативи за консултиране на обществеността
в рамките на разработване на Плана за интегрирано развитие на община Джебел за периода
2021-2027 г.
Вашето мнение за проблемите в общината и оптималните възможности за
решаването им е от значение.
В тази връзка Ви поканваме, да вземете участие в РАБОТНИ СРЕЩИ / ФОКУС
ГРУПИ с целеви групи и заинтересовани страни, съгласно приложения График.
Провеждането на работните срещи ще бъде съобразено със спазването на
противоепидемичните мерки и изискванията при организиране на мероприятия на закрито.
Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и
съдействие!

С уважение,

Общинска Администрация Джебел

 • 02.02.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ №1 ГР.ДЖЕБЕЛ, 02.02.2021 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 1

ГР.ДЖЕБЕЛ,  02.02.2021 г.

 

          Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 1 от 02.02.2021г. на гл. архитект на Община Джебел за обект: „Външно електрозахранване с кабели НН от табло НН на МТТ 20/0.4KV (извод СрН ‚‘‘Мишевско‘‘) до разпределително табло РТ на приемо-предавателна станция за глас и/или данни с №  PD2678_A на ‚‘БТК‘‘ЕАД“, находяща се през ПИ  с идентификатори: 48622.10.146, 48622.14.136 и 48622.14.6 по КККР на с.Мишевско, общ. Джебел, обл.Кърджали, с възложител: ‘‘БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ‘‘ ЕАД -СОФИЯ

          На основание  чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14- дневен срок от връчване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел.

 

                                                                                      

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 28.01.2021
 • Коментари
ПОКАНА

ПОКАНА 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  

ПРОЕКТО – БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА 

   На основание чл. 84, ал. 6, от Закона за публичните финанси, кметът на община Джебел – г-н Неджми Али  

КАНИ 

  жителите на общината, представителите на бизнеса, ръководителите на бюджетни  звена, неправителствените организации и цялата общественост на публично обсъждане  на проекто – бюджета за 2021 г. на община Джебел.  

  Обсъждането ще се проведе на 05.02.2021г.(петък ) от 10.00 часа в заседателната  зала на община Джебел – ул. „Еделвайс” № 19, при спазване на противоепидемичните  мерки, съгласно разпоредбите на Министерство на здравеопазването. 

   Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в  деловодството на общината или на kmet@dzhebel.bg, не по-късно от два дни преди  публичното обсъждане. 

  Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание.

 • 21.01.2021
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 19.01.2021
 • Коментари
СПРАВКА

С П Р А В К А 

от 19.01.2021 година 

   За постъпили мнения, становища и предложения относно приемане на Наредба за  определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на  селскостопански животни на територията на Община Джебел. 

   Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 26, ал.5 от Закона  за нормативните актове. 

   След публикуването на обявлението по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА на сайта на  Община Джебел, в деловодството на Община Джебел за периода от 18.12.2020г. до  19.01.2020г. не са постъпили предложения и становища. 

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на община Джебел 

 • 13.01.2021
 • Коментари
Уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ

до заинтересованите лица от община Джебел

   На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните
актове и във връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс
Община Джебел уведомява всички заинтересовани лица и организации, че
до 14.02.2021 година вкл., могат да изразят становища и да направят своите
предложения по изготвения проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Джебел.
Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани на
служебната електронна поща на Община Джебел: kmet@dzhebel.bg или в
деловодството на Община Джебел на адрес: гр.Джебел, ул. „Еделвайс“ No
19.
Срокът за предложения и становища по настоящият проект на наредба
за изменение и допълнение на ,,Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Джебел‘‘ е 30 дни считано от датата на публикуването.

   Приложения:
Проект на наредба за изменение и допълнение на ,,Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Джебел‘‘;
Докладна записка с мотиви за необходимостта от приемане на
измененията и допълненията в Наредбата;
Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на
Наредба за изменение и допълнение и Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Джебел.

 • 08.01.2021
 • Коментари
Съобщение

   СЪОБЩЕНИЕ 

   На основание чл. 6д, ал.2 от Закона за защита при бедствия, Община Джебел уведомява жителите на общината, че е изготвен Проект на „Програма за намаляване на  риска от бедствия на Община Джебел за периода 2021-2025г.“. 

   Проектът е публикуван на официалната интернет страница на Община Джебел:  https://www.dzhebel.bg

   Във връзка с изискванията на чл.6д, ал.1 от Закона за защита при бедствия, Община  Джебел следва да приеме „Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Джебел  за периода 2021-2025г.“, като проектът се представя за обществено обсъждане. 

   Формата за участие от страна на заинтересованите лица и организации са писмени  предложения, становища и мнения, които могат да бъдат подадени в 30- дневен срок,  считано от 08.01.2021 г., в деловодството на Общинска администрация – гр. Джебел, ул.  „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на e-mail kmet_dj@abv.bg 

   Приложение: 

   – Проект на „Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Джебел за  периода 2021-2025г.“;

 • 30.12.2020
 • Коментари
Съобщение

Можете да платите задължения към общинската хазна и в последния ден на годината.

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че поради необходимостта от приключване и преустановяване на банковото обслужване за 2020 година, работното време с граждани на дирекция „Местни данъци и такси“  при Община  Джебел  в последния работен ден за 2020 година – 31 декември  ще бъде  от 08.15 часа до 11.00 часа.

 • 18.12.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ 

СЪОБЩЕНИЕ 

   На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка  с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс Община Джебел уведомява всички  заинтересовани страни, че открива производство по приемане на нов подзаконов  нормативен акт, като публикува  

   Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата  за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Джебел 

   Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на  заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат  да бъдат депозирани в 30- дневен срок, считано от 18.12.2020 г., в деловодството на  Общинска администрация – гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на

mail kmet_dj@abv.bg 

   Приложения: 

   – Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и  местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община  Джебел

   – Докладна записка с мотиви за необходимостта от приемане на  Наредбата

   – Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата.

 • 17.12.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ №13 а гр.Джебел, 17.12.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
No 13 а
гр.Джебел, 17.12.2020 г.

   Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че
е издадена Заповед No 1851 от 14.12.2020г. на Кмета на Община Джебел за учредяване
на:
Безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия 0,4 кV, заедно с
елементите на мрежата /кабелни кутии, кабелни разпределителни шкафове, електромерни
табла/ с обща дължина на трасето – 15 метра, през имот публична общинска собственост с
идентификатор 20746.501.1146 по КККР на гр.Джебел / улица „Иван Вазов“/ в полза на
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД- гр.Пловдив, за реализиране на обект: “Външно ел.захранване на „Многофамилна жилищна сграда с търговски партер и гаражи“ в УПИ I-336, кв.53 по ПУП на гр.Джебел,обл.Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.501.336 по КККР на гр.Джебел/“.
На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват заповедта пред Административен съд-
гр.Кърджали, чрез Община Джебел.

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 17.12.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ №12а от 17.12.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
No 12а
от 17.12.2020 г.

   Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2
от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията
относно инвестиционно предложение: „ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и подпорни
стени в УПИ II, кв.32 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, /ПИ с
идентификатор 20746.502.1211 по КККР на гр.Джебел/, с възложител: ШЕРИФЕ МЮМЮН
ЮМЕР.
Информацията се намира в отдел „ТСУ“ при Общинска администрация гр.Джебел,
ул.“Еделвайс“ No19.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят писмени становища и
мнения до РИОСВ-Хасково, ул.“Добруджа“ No 14.

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 17.12.2020
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 10.12.2020
 • Коментари
О Б Я В Л Е Н И Е № 21 ГР.ДЖЕБЕЛ, 10.12.2020 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е  

 № 21 

 ГР.ДЖЕБЕЛ, 10.12.2020 г. 

 Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е  издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 10 от 10.12.2020г. на гл. архитект на Община  Джебел за обект: „Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени“, находяща се в УПИ II ,  кв. 32 по ПУП на гр. Джебел, обл. Кърджали, /ПИ с идентификатор 20746.502.1211 по КККР  на гр. Джебел/ с възложител : Шерифе Мюмюн Юмер. 

 На основание чл. 149, ал.1 от ЗУТ , в 14- дневен срок от връчване на съобщението ,  заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж заедно с одобрения  инвестиционен проект по реда и условията на Административно-процесуалния кодекс пред  Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел. 

  

 ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 08.12.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

   Община Джебел напомня на всички собственици и наематели на търговски обекти и туристически обекти по чл. 3, ал.2 от Закона за туризма, че във връзка с легалното ползване на музика в обектите си, съгласно изискванията на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/, са длъжни да сключат Договор за отстъпване на права за публично изпълнение на музика.

   Задължението Ви в този случай е да уредите два вида права – авторски и сродни. „Авторски” са правата на създателите на музикалното произведение (композитор, текстописец и аранжор), а „сродни” – на лицата, позволяващи това произведение да се възприеме от публиката (изпълнител и продуцент на звукозаписа).

   Уреждането на права за „публично изпълнение“ на музика може да стане както чрез организации за колективно  управление на съответния вид право (ОКУП), така и чрез т.нар. независими дружества за управление на права (НУП) – търговски дружества, които осигуряват достъп до музикални каталози с предварително уредени авторски и сродни права. За уредени се считат права, които са предоставени чрез сключен договор с ОКУП или НУП. 

   Задължително условие е съответното дружество предоставило правата да е вписано в регистъра на Министерство на културата.

Регистър на лицата, извършващи дейност по колективно управление на права.

I. Организации за колективно управление на права

http://mc.government.bg/page.php?p=52&s=447&sp=676&t=677&z=0

II. Независими дружества за управление на права

http://mc.government.bg/page.php?p=52&s=447&sp=676&t=678&z=0

При необходимост от повече информация може да  посетите следните линкове:

http://mc.government.bg/files/5330_Broshura_Music_2018-compressed.pdf

http://mc.government.bg/images/Ministry_of_Culture_Brochure_Hotels_2018-i.pdf

 • 08.12.2020
 • Коментари
О Б Я В Л Е Н И Е № 20 ГР.ДЖЕБЕЛ, 08.12.2020 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е  

 № 20 

 ГР.ДЖЕБЕЛ, 08.12.2020 г. 

 Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е  издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 9 от 08.12.2020г. на гл. архитект на Община  Джебел за обект: „Еднофамилна жилищна сграда“, находяща се в ПИ с идентификатор  20746.11.518 по КККР на гр. Джебел , с възложител : Тюркян Ахмед Градинарова. 

 На основание чл. 149, ал.1 от ЗУТ , в 14- дневен срок от връчване на съобщението ,  заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж заедно с одобрения  инвестиционен проект по реда и условията на Административно-процесуалния кодекс пред  Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел. 

  

 ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 03.12.2020
 • Коментари
ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“

 

Община Джебел разработва проектно предложение, с което ще кандидатства пред Агенция за социално подпомагане чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОПХ, ФЕПНЛ), чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Операция „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

   През периода от 01.01.2021г. до 27.04.2021г., в рамките на работните дни на територията на цялата община, ще се доставя ежедневно до дома на потребителите приготвена храна, която ще включва супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт.

Допустимите целеви групи по процедурата за кандидатстване са:

 1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

В тази връзка, в срок до 11.12.2020г., Община Джебел набира кандидат-потребители, като желаещите могат да подадат Заявление-Декларация Приложение №2  в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет.1 на адрес: гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19 или заявят своя интерес за включване в програмата на телефон: 03632/2202; 03632/2359 и 0884040358. 

Отговорни лица за контакти: 

 • Айля Ибрям
 • Юсеин Махмуд
 • Айгюл Камбер
 • Йозлем Мюмюн  

   Принадлежността на идентифицираните лица към допустимата целева група ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Джебел. Сформирана комисия към Община Джебел ще извърши подбор на потребителите. Лицата, които не са включени в първоначалния списък ще бъдат включени в списък „чакащи“. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон за връзка.

   Изискванията за кандидатстване и пакетът документи, както и критериите за оценка, са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган: http://www.asp.government.bg , както и в информационната система ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg 

Приложение 20 ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за разкриване на данъчна информация

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на Община Джебел 

 • 01.12.2020
 • Коментари
С П Р А В К А от 01.12.2020 година

С П Р А В К А
от 01.12.2020 година

   За постъпили мнения, становища и предложения относно приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в
Община Джебел /приета от ОбС-Джебел с Решение No26 по Протокол No3/ 19.12.2019 г./.
Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 26, ал.5 от Закона
за нормативните актове.
След публикуването на обявлението по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА на сайта на
Община Джебел, в деловодството на Община Джебел за периода от 26.10.2020г. до
27.11.2020г. не са постъпили предложения и становища.

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на община Джебел

 • 23.11.2020
 • Коментари
С П Р А В К А от 23.11.2020 година

С П Р А В К А
от 23.11.2020 година

   За постъпили мнения, становища и предложения относно приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в община Джебел.
Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 26, ал.5 от Закона
за нормативните актове.
След публикуването на обявлението по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА на сайта на
Община Джебел, в деловодството на Община Джебел за периода от 20.10.2020г. до
23.11.2020г. не са постъпили предложения и становища.

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на община Джебел

 • 23.11.2020
 • Коментари
С П Р А В К А от 23.11.2020 година

С П Р А В К А
от 23.11.2020 година

   За постъпили мнения, становища и предложения относно приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Джебел
Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 26, ал.5 от Закона
за нормативните актове.
След публикуването на обявлението по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА на сайта на
Община Джебел, в деловодството на Община Джебел за периода от 20.10.2020г. до
23.11.2020г. не са постъпили предложения и становища.

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на община Джебел

 • 23.11.2020
 • Коментари
С П Р А В К А от 23.11.2020 година

С П Р А В К А
от 23.11.2020 година

   За постъпили мнения, становища и предложения относно приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Джебел
Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 26, ал.5 от Закона
за нормативните актове.
След публикуването на обявлението по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА на сайта на
Община Джебел, в деловодството на Община Джебел за периода от 20.10.2020г. до
23.11.2020г. не са постъпили предложения и становища.

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на община Джебел

 • 19.11.2020
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 18.11.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 19 ГР.ДЖЕБЕЛ, 18.11.2020 г.

   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 19
ГР.ДЖЕБЕЛ,  18.11.2020 г.

 

          Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 8 от 18.11.2020г. на гл. архитект на Община Джебел за обект: „Обществена тоалетна“, находяща се в УПИ XXVI , кв. 50 по ПУП на гр. Джебел, обл. Кърджали,/ПИ с идентификатор 20746.502.1260 по КККР на гр. Джебел/ с възложител : Община Джебел.

          На основание  чл. 149 ал.3 от ЗУТ , в 14- дневен срок от връчване на съобщението , заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел.

                                                                

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 17.11.2020
 • Коментари
СПРАВКА от 17.11.2020 година

С П Р А В К А

от 17.11.2020 година

 

   За постъпили мнения, становища и предложения относно Одобряване на План-сметка за 2021 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания и определяне размера на таксата за битови отпадъци на територията на община Джебел през 2021 г. 

   Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 69, ал.2 от АПК.

   След публикуването на обявлението по реда на чл.66 от АПК на сайта на Община Джебел, в деловодството на Община Джебел за периода от 15.10.2020г. до 16.11.2020г. не са постъпили предложения и становища.

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

 • 02.11.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 11 А гр.Джебел, 02.11.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 11 А

    гр.Джебел, 02.11.2020 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е  издадена Заповед № 1501 от  30.10.2020г. на Кмета на Община Джебел за одобряване на проект за допълване и изменение на  кадастралния план на с. Плазище, общ. Джебел, относно заличаване границите на имоти с пл.сн.№№ 61, 91 и 92 и обединяването им в един новообразуван имот с пл.сн.№ 93 с площ 1405 кв.м. Възложител: Ангел Асенов Кючуков.

          На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват заповедта пред Административен съд- гр. Кърджали, чрез Община Джебел.

 

                                                                                              ОТ ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 • 26.10.2020
 • Коментари
УВЕДОМЛЕНИЕ

   УВЕДОМЛЕНИЕ

   На основание чл. 77 от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт  

   Наредба за изменение на  Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в Община Джебел / приета от Общински съвет – Джебел, с Решение №26 по Протокол №3/19.12.2019 г./

   Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации на основание чл.69, ал.1,т.1 от АПК са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в 30- дневен срок, считано от 26.10.2020 г., в деловодството на Общинска администрация – гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на e-mail kmet_dj@abv.bg

   Приложения:

 

 • 23.10.2020
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 20.10.2020
 • Коментари
УВЕДОМЛЕНИЕ

   УВЕДОМЛЕНИЕ

 

   На основание чл. 77 от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Джебел, / приета от Общински съвет -Джебел, с Решение №306 от 26.09.2018 год. по Протокол №31/26.09.2018 г. / 

   Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации на основание чл.69, ал.1,т.1 от АПК са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в 30- дневен срок, считано от 20.10.2020 г., в деловодството на Общинска администрация – гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на e-mail kmet_dj@abv.bg

   Приложения:

 • 20.10.2020
 • Коментари
Уведомление

   УВЕДОМЛЕНИЕ

 

   На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията  на Община Джебел /приета с Решение № 148/30.01.2009 год. на ОбС – Джебел – Протокол № 19; Изм. и доп. с Решение № 233 / Протокол № 26  от 19.12.2013 г., Изм. и доп. с Решение № 309 / Протокол № 32  от 26.06.2014 г., Изм. и доп. с Решение № 367 /Протокол № 38 от 28.01.2015г., Изм. и допълнение с Решение № 347 от 05.02.2019г. /Протокол № 35 от 05.02.2019г./.

   Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации на основание чл.69, ал.1,т.1 от АПК са писмени предложения и възражения в 30- дневен срок, считано от 20.10.2020 г., които могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на e-mail kmet_dj@abv.bg

   Приложения:

 • 20.10.2020
 • Коментари
УВЕДОМЛЕНИЕ

   УВЕДОМЛЕНИЕ

 

   На основание чл. 77 от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт  Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Джебел / приета от Общински съвет – Джебел, с Решение №305 от 26.09.2018 год. по Протокол №31/26.09.2018 г. /.

   Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации на основание чл.69, ал.1,т.1 от АПК са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в 30- дневен срок, считано от 20.10.2020 г., в деловодството на Общинска администрация – гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на e-mail kmet_dj@abv.bg

 

   Приложения:

 • 15.10.2020
 • Коментари
У В Е Д О М Л Е Н И Е

   На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт по определяне на размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Джебел през 2021г. и за одобряване на План-сметка за 2021 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Джебел

   В съответствие с изискванията на ЗУО и ЗМДТ, Община Джебел предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

   Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно.

   За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2021 г. са предвидени средства в размер на 680 000 лв., съгласно проект на предложение за решение на Кмета на Община Джебел до Общински съвет – Джебел относно : План-сметка за 2021 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Джебел и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Джебел за 2021 г.

   Заинтересованите лица и организации могат да участват в производство по издаване на акта по чл.65 и чл.66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на e-mail адрес kmet_dj @abv.bg в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението

   Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 17.11.2020 г. от 10 часа в залата на Общинска администрация Джебел, ул. „Еделвайс” №19. 

   Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Джебел на основание чл.66, ал.1 от АПК  и да бъде разгласено чрез поставяне на видни места – информационно табло на община Джебел, информационните табла на кметствата на населените места.

   Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация – Джебел или от публикувания проект за решение.

   

   Прикачени файлове

   – докладна записка ТБО

   – План сметка ТБО – 2021 –Приложение № 1

 • 07.10.2020
 • Коментари
Обявление № 10A от 07.10.2020 г.

   Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно уведомление за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначение на земеделска земя за изграждане на жилищни сгради и спортна площадка в ПИ с идентификатор  67502.10.751 по КККР на с.Слънчоглед, общ.Джебел, обл.Кърджали“, с възложител: Община Джебел, обл.Кърджали.

   Информацията се намира в отдел „ТСУЕЧ“ при Общинска администрация гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19.

   В 14-дневен срок , заинтересованите лица могат да изразят становища до Кмета на Община Джебел, обл.Кърджали.

 

                                                                                     ОТ  ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 07.10.2020
 • Коментари
Съобщение

 На 14.10.2020 г. от 11.00 до 13.00 часа Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще консултира безплатно фермерите в Община Джебел. Консултациите ще се състоят в сградата на Общинска служба по земеделие гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №74. Фермерите могат  директно да задават на експертите от НССЗ  всякакви въпроси, касаещи дейността на стопанствата им, новостите в нормативната уредба , възможностите за подпомагане по ПРСР 2014-2020, по схемите за директни плащания , условията за представяне на безплатни консултантски пакети от НССЗ и др.

 • 25.09.2020
 • Коментари
Съобщение

На 25.09.2020г. беше проведено заседание на Общински кризисен щаб създаден
съгласно Заповед № 690 от 19.03.2020г. на Кмета на Община Джебел.
Обсъдени бяха актуалното състояние на разпространението на заболяването
COVID-19 на територията на гр. Джебел и общината, както и мерките и реда за спазването
на разпоредбите на Министерството на здравеопазването във връзка с извънредната
епидемиологична обстановка на територията на страната.
Съгласно данните от Единния национален информационен портал за COVID-19 в
страната и данните от Регистър, воден в Общинска администрация Джебел, към дата
25.09.2020г., общо има регистрирани 3 /три / случаи на лица – жители на Община Джебел
с положителни проби за COVID-19.
Едно от лицата е хоспитализирано в лечебно заведение, а останалите 2 /две /
положителни лица са с леки симптоми или без симптоми, поставени под домашна
изолация.
В началото на седмицата, като контактни бяха регистрирани 6 /шест/ лица, като
същите към настоящият момент не фигурират в регистъра поради изтичане на
карантинните срокове.
На фона на цялостната картина на заболяването на територията на страната, в
Община Джебел има ниски нива на регистрирани случаи с COVID-19.
За да поддържаме тези нива е необходимо гражданите в общината да продължат
да изпълняват стриктно предписанията и разпорежданията издавани от Министъра на
здравеопазването, Кмета на общината и контролните органи.
Надяваме се на отговорно отношение при спазване на законовите мерки както от
живущите на територията на общината, така и от пристигащите лица от други населени
места от страната и от чужбина

 • 17.09.2020
 • Коментари
Отлагане на процедура за провеждане на публичен търг

З А П О В Е Д

№ 1369

гр. Джебел, 17.09.2020  год.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Предписания с изх. №358/17.09.2020 г.и изх. №ЗП-00-68/16.09.2020 г. на РЗИ Кърджали за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки във връзка с доказан случай на COVID – 19 на служител в Общинска администрация – Джебел

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Да се отложи насрочената за 18.09.2020 г. от 12.00 часа процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост, а именно:

ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ЗАПОВЕД ТУК!

 • 16.09.2020
 • Коментари
Община Джебел набира членове за доброволно формирование „Джебел -2013“

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС No 123/25.06.2012 г., Наредба No I32431 от 19 септември 2011 г. за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования за защита при бедствия и на преподавателите за обучение на доброволци

Община Джебел набира доброволци за доброволно формирование Джебел2013за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

Формированието е създадено на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система (ECC)

Кратко описание на длъжността: Изпълняване на основни дейности, включващи защитата на населението. 1. Предупреждение; 2. Изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието; 3. Оповестяване; 4. Спасителни операции; 5. Ограничаване и ликвидиране на пожари; 6. Операции по издирване и спасяване; 1. Извършване на неотложни аварийновъзстановителни работи; 8. Оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации; 9. Разсредоточаване на културни и материални ценности; 10. Други операции, свързани със защитата

За изпълнението на дейностите доброволците участват в обучения, тренировки, състезания и учения; поддържат готовност за явяване и изпълнение на задачи

Етапи при подбор на доброволци: а/ Разглеждане на документи; б/ Интервю. в/Срок за подаване на молба до 30.09.2020г

Кандидатстване и членство в доброволните формирования 

Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано

Необходими документи за кандидатстване: Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование. Към заявлението се прилагат следните документи: 1. формуляр за кандидатстване по образец; 2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво; 3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет; 4. свидетелство за съдимост; 5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност; 6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение; 7. декларация за съгласие за обработка на лични данни. 8. Автобиография Кандидатите за доброволци към документите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива

Място за подаване на документите: гр. Джебел, улЕделвайсNo19 Общинска администрацияДжебел Информационен център Телефон за справки: 0895685763 Гюнер Муса 

 • 10.09.2020
 • Коментари
Обявление

След кратка пауза Община Джебел рестартира целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.

“Община Джебел внесе ново проектно предложение за „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Джебел” с период на реализиране от 14.09.2020 г. – 31.10.2020 г. и получи одобрение.Програмата се финансира от Агенцията за социално подпомагане и ще обхване най-уязвимите лица в настоящата противоепидемична  ситуация от пандемия на „COVID-19” на територията на цялата община. Ще бъде осигурена топла храна за обяд на 170 лица от целевите групи, която ще бъде доставяна до дома на потребителите. Освен готовата храна в работните дни от седмицата, потребителите имат възможност да ползват дейности, свързани със съпътстваща подкрепа, като закупуване на хранителни продукти или вещи от първа необходимост, лекарства и др. със средства на потребителите на услугата.

От Община Джебел напомнят, че целевите групи от които се състои списъка с потребителите са:

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина –  при подадени данни от РЗИ.
  •  Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната  
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Общата финансова подкрепа, която се осигурява от Агенция за социално подпомагане до 31.10.2020 г. ще достигне в  размер на 16 762,00 лв.

 • 09.09.2020
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми съграждани,

На 10.09.2020 год., ще се провежда последващата обработка на тревните площи против кърлежи в община Джебел. Тя ще започне в 10:00 часа с дезакаризация на тревните площи. Обработката се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“. 

Призовават се гражданите да следят за указателни табели за извършена обработка и да спазват карантинните срокове, посочени в тях.

Община Джебел си запазва правото на промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 08.09.2020
 • Коментари
ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027

Уважаеми жители на община Джебел,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие започна разработването на План за интегрирано развитие на община Джебел за периода 2021-2027г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.

Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. С Ваша помощ, бихме искали да разберем  повече за проблемите и очакванията на хората във връзка с развитието на общината.

Благодарим Ви, че вземате участие в това проучване за състоянието и развитието на община Джебел във връзка с разработването на План за интегрирано развитие 2021-2027.

Изследването е анонимно. Отговори на въпросите можете да давате, като маркирате този отговор, който отговаря на Вашите виждания. На някои въпроси можете да посочите повече от един отговор.

Участие в последващите обществени обсъждания на плана, можете да заявите чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Вашето мнение е изключително важно за нас! Ще Ви бъдем много благодарни, ако заявите своята активна гражданска позиция чрез попълването на анкетата!

Всеки, който желае, може да попълни анкетата до 09.10.2020 г. по един от следните начини:

 • Онлайн, чрез следния линк: https://forms.gle/xcWqSzRT9hkVHDkY9 
 • чрез изпращане на електронна поща kmet_dj@abv.bg
 • чрез регистриране в Център за административно обслужване на гражданите, находящ се на първи етаж в административната сграда на Община Джебел, с адрес гр. Джебел ул. „Еделвайс” № 19.

Електронният вариант на анкетата може да бъде намерен на официалната интернет страница на Община Джебел или да изтеглите от тук.

 • 04.09.2020
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 02.09.2020
 • Коментари
Обявява

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 40, ал. 1, т. 1, чл. 46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско  имущество на oбщина Джебел, Решение №51/10.02.2020 г. и Решение №79/22.04.2020 г. на ОбС-Джебел, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

О  Б  Я  В  Я  В  А :

     I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост…

ВИЖ ЦЯЛОТО СЪОБЩЕНИЕ!

 • 31.08.2020
 • Коментари
Възможност за кандидатстване по подмерки COVID 1 и COVID 2. От 19 август до 21 септември 2020 г.

Възможност за кандидатстване по подмерки COVID 1 и COVID 2. От 19 август до 21 септември 2020 г. Стартира прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1 и подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020 г.


Повече информация за процедурата може да намерите на следните линкове: https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/ot-19-avgust-zapochva-priem-po-podmerki-covid-1-i-/ 

 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=94549EAB964A26B3AE687A6B0FBB663E?idMat=150692

 

 • 27.08.2020
 • Коментари
Съобщение

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ  ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА

В изпълнение на Закона за регионалното развитие,  Правилника за неговото прилагане и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Джебел за периода 2021-2027 г.

Този план е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината през следващите седем години. Планът  обвързва сравнителните предимства и потенциала на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

      Кметът на община Джебел организира изработването, съгласуването и актуализирането му. Планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Приема се от Общинския съвет.

За изработването, съдействието и съгласуването на ПИРО е сформирана работна група – Общински екип със Заповед №1264/26.08.2020 на кмета на община Джебел.

С цел осигуряване на публичност и прозрачност процесът на изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Джебел за периода 2021-2027 година ще бъде отразен на интернет страницата на общината.

 

/ЕК

 • 26.08.2020
 • Коментари
За провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

До кмета на община

гр. Джебел

 

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

 

От инж. Илия Боянов Минчев

Директор на ТП ДГС Момчилград

БУЛСТАТ 2016195800034

Адрес: гр. Момчилград, ул. Гюмюрджинска №17

тел. 03631/6102

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба No 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

Ви уведомяваме:

 1. От 01.09.2020 г. до 04.09. 2020 г. от 06.00 до10.00 часа ще се проведе въздушно пръскане на:

Култури от бял и черен бор

                                                                                           (посочва се видът на земеделската култура)

с продукт за растителна защита/препарат – Рапакс

                                                                                                     (посочва се търговското име)

карантинен срок не се изисква дни, доза мл./дка.- 100 мл/дка – Рапакс

В случай на нужда антидот (противоотрова) незабавна медицинска помощ

по лекарско предписание. Третирането се извършва срещу вредител: борова процесионка

 1. Подлежащите на третиране на дата парцели/блок на земеделски стопанин (БЗС) са в масив на местност и на площ, както следва:

а) Землища на селата Църквица, Мишевско , Устрен, Мрежичко, Казаците, Ридино, Козица, Овчево и Рогозче  на площ от 1020  дка, отстоящи от населеното място 1-2 км, отстояние от съседно селище на 3-4 км;

дата на третиране: от 01.09.2020 г. до 04.09. 2020 г.

 1. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особеност за периода, начина на приложение, както

и с оглед опазване на околната среда.

 1. ПРЗ/ВМП е закупен от „ИРЗ 2020“ ЕООД ГР. СОФИЯ

(фирма)

 1. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Ерол Хасан Юмерлесничей при ТП ДГС Момчилград  мобилен телефон 0885811765
 2. За изпълнител на пръскането е определен със заповед или сключен договор Фирма „АВИО ОТРЯД-ВАРНА“ ООД гр. ВАРНА

механизатор/авиационен оператор: Веселин Иванов Стоянов, гр. Варна

тел.: 052/609 949 моб. тел.: ………………………………

 1. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка,

намираща се в Землището на с. Лебед, общ. Джебел

 

Дата: 21.08. 2020 г.

 

Директор ТП ДГС Момчилград: ……………….

/инж. Илия Минчев/

 • 24.08.2020
 • Коментари
Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е

17

         гр. Джебел  от 21.08.2020  г.

 

Общинска администрация гр. Джебел, област Кърджали, на основание чл. 149, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 3/21.08.2020 г. на Кмета на община Джебел за изменение на издадено разрешение за строеж № 15/29.08.2016 г. / на главен архитект на община Джебел за обект : „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици в с. Припек, общ. Джебел-„Улица №1 – о.т.  44 -37-35-34-33, улица №2- о.т. 44-39-40-41-42-43-38-30-27-12, улица №3- о.т. 80-84-86-87-88-89, улица №4- о.т. 32-60-81-90-93, улица №5- о.т. 102-101-106-107-108-100, улица №6- о.т. 121-123-120-117-114-109, улица №7- о.т. 121-115-113-112-111-99-94-92, улица №8- о.т. 127-126-125-118-110-108-103-98-91, улица №9- о.т. 118-128, улица №10- о.т. 93-102-121-127-135-136-137-134-128-124-122-119-116-104, улица №11- о.т. 122-130-133“.

 • I –етап – Улица №1 –о.т. 44 -37-35-34-33, улица №2- о.т. 44-39-40-41-42-43-38-30-27-12, улица №3- о.т. 80-84-86-87-88-89, улица №4- о.т. 32-60-81-90-93, улица №5- о.т. 102-101-106-107-108-100, улица №6- о.т. 121-123-120-117-114-109
 • II-етап-Улица №7- о.т. 121-115-113-112-111-99-94-92, улица №8- о.т. 127-126-125-118-110-108-103-98-91, улица №9- о.т. 118-128, улица №10- о.т. 93-102-121-127-135-136-137-134-128-124-122-119-116-104, улица №11- о.т. 122-130-133;

С възложител : Община Джебел.

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, заповедта за изменение на разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица  в 14 – дневен срок от съобщението за издаването й, чрез главния архитект на Община Джебел, пред началника на РДНСК гр. Кърджали.

 

 

ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 • 24.08.2020
 • Коментари
Обявление

 О Б Я В Л Е Н И Е

16

   гр. Джебел  от 21.08.2020  г.

 

Общинска администрация гр. Джебел, област Кърджали, на основание чл. 149, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 2/21.08.2020 г. на Кмета на община Джебел за изменение на издадено разрешение за строеж № 17/22.10.2019 г. / на главен архитект на община Джебел за обект : „Преустройство и разширение на съществуваща игрална зала за хазартни игри“, находяща се в УПИ I-435, кв. 39 по плана на град Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали /за обект с идентификатор 20746.502.1562.3.1 по КККР на гр. Джебел/. Възложители :Милен Иванов Маринов и Мирослава Радкова Маринова.

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, заповедта за изменение на разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица  в 14 – дневен срок от съобщението за издаването й, чрез главния архитект на Община Джебел, пред началника на РДНСК гр. Кърджали.

 

                                                                                     ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 • 24.08.2020
 • Коментари
Обявление

   О Б Я В Л Е Н И Е

     № 15

           гр. Джебел  от 21.08.2020  г.

 

Общинска администрация гр. Джебел, област Кърджали, на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 1247/21.08.2020 г.на Кмета на общината за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПЗ / план за застрояване /на УПИ ХX – 9015 в кв. 9 по плана на гр. Джебел , общ. Джебел, обл. Кърджали /поземлен имот с идентификатор 20746.501.9015 по КККР на гр. Джебел/ , с възложител Гюлхан Селвер Мехмед.

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14 – дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление, заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта пред Административен съд – гр. Кърджали, чрез Община Джебел.

 

 

                                                                                     ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 • 24.08.2020
 • Коментари
Обявление

                                                                                О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                                           № 14

                                                                      гр. Джебел  от 21.08.2020  г.

 

Общинска администрация гр. Джебел, област Кърджали, на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 1246/21.08.2020 г.на Кмета на общината за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПЗ / план за застрояване /на УПИ IX – 1079 в кв. 21 по ПУП на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали /поземлен имот с идентификатор 20746.501.1078 по КККР на гр. Джебел/ , с възложител „ПОЛО-63“ ЕООД – гр.Джебел с управител Юнал Юзджан Ходжа.

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14 – дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление, заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта пред Административен съд – гр. Кърджали, чрез Община Джебел.

 

 

                                                                                     ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 • 24.08.2020
 • Коментари
Обявление

 

                                                        О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                                                     

№ 13

   ГР.ДЖЕБЕЛ,  21.08.2020 г.

 

Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 6 от 21.08.2020г. на гл. архитект на Община Джебел за обект: „Многофамилна жилищна сграда с гаражи“, находяща се в УПИ IX – 1079, кв. 21 по ПУП на гр. Джебел, обл. Кърджали, с възложител : „ПОЛО-63“ЕООД гр. Джебел-представлявано от Юнал Юзджан Ходжа.

          На основание  чл. 149 ал.3 от ЗУТ , в 14- дневен срок от връчване на съобщението , заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 24.08.2020
 • Коментари
Обявление

Разрешение за строеж №7  – виж цялото обявление тук!

 • 17.08.2020
 • Коментари
Информация във връзка с издаване на български лични документи

Уважаеми съграждани,

Считано от 15 август / събота / 2020 г., в РУ на МВР – Джебел се
осъществява прием и на БЪРЗИ поръчки за български лични документи
– лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС.

Работното време на паспортното звено в РУ на МВР Джебел ще бъде от
8.30 часа до 17.30 часа.

Лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС могат да
се подменят и преди изтичане срока на валидност.

 • 13.08.2020
 • Коментари
Протокол

Днес на 06.08.2020г. в 10:00 часа, на основание чл.37м от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед № 1159/04.08.2020 година на Кмета на Община Джебел…

ВИЖ ЦЕЛИЯ ПРОТОКОЛ!

 • 10.08.2020
 • Коментари
Покана

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2019 ГОДИНА

Виж цялата покана тук!

 • 10.08.2020
 • Коментари
Заповед

 

На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“…

Виж цялата заповед тук!

 • 04.08.2020
 • Коментари
Обява

Общинска служба по земеделие гр. Джебел на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявава и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2020/2021.

Изтегли цялата обява: тук!

 • 22.07.2020
 • Коментари
Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – гр. Джебел за периода от 27.11.2019г. до 27.05.2020г.

Отчет
за изпълнение на актовете на Общински съвет – гр. Джебел
за периода от 27.11.2019г. до 27.05.2020г.

Връзка към отчета: ИЗТЕГЛИ!

 • 22.07.2020
 • Коментари
Отчет от Сейфи Мехмедали – Председател на Общински съвет – гр. Джебел за дейността на Общински съвет – Джебел и неговите комисии за периода 01.01.2020г. – 30.06.2020г.

О Т Ч Е Т
от
Сейфи Мехмедали – Председател на Общински съвет – гр. Джебел
за дейността на Общински съвет – Джебел и неговите комисии
за периода 01.01.2020г. – 30.06.2020г.

Връзка към отчета: ИЗТЕГЛИ!

 • 22.07.2020
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 20.07.2020
 • Коментари
Започва предварителен обход на страната за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021

От 20 юли до 15 септември Националният статистически институт съвместно с общинските преброителни комисии ще осъществи един от основните етапи в подготовката на Преброяване 2021. Близо 2000 представители на общините и НСИ, преминали специализирани обучения, ще извършат предварителен обход във всички населени места на територията на Република България за актуализиране на наличната информация и събиране на липсващи данни за жилищните сгради и адресите. В област Кърджали ще работят общо 37 регистратора.

По време на обхода регистраторите ще съберат информация за географските координати и характеристиките на сградите. Обект на наблюдение са жилищни сгради, нежилищни сгради, в които живеят хора, места за настаняване, болници, общежития, затвори, манастири, места за предоставяне на социални услуги, локации, които е възможно да се използват от лица без дом за обитаване или пренощуване. Целта на изследването е да бъде осигурена информация за всички сгради в райони, където липсва утвърдена цифрова кадастрална карта. По този начин ще бъдат получени актуални и коректни адресни цифрови данни, които ще подпомогнат подготовката на Преброяване 2021 при съставянето на контролни райони и преброителни участъци.

За първи път в историята на преброяванията предварителният обход се провежда чрез използване на мобилни устройства. Регистраторите няма да посещават домакинствата и жилищата. Те ще комуникират с граждани единствено когато се налага да изяснят дали сградата се използва за жилищни цели, както и да установят точността на адресната информация.

Регистраторите нямат право да събират от самите лица информация за тях, домакинствата или имотите им, както и да ги интервюират или събират информация по каквито и да било други въпроси. Всеки регистратор може да бъде идентифициран чрез служебната карта, която е длъжен да носи със себе си по време на обхода.

Събраните и актуализирани данни са изключително важни за бъдещата работа не само на НСИ, но и на общините. Въз основа на тази информация резултатите както от преброяването, така и от бъдещите статистически изследвания ще могат да бъдат предоставяни на ниски териториални нива. Ще има възможност да се правят анализи за оценка на риска от бедствия, за достъп и планиране на различни услуги, предоставяни от местните власти. Същевременно ще се подпомогне процесът по изграждане на националния адресен регистър с осигуряване на пълен обхват от актуална и налична на терен адресна информация в страната. Най-важното – ще се покрият изискванията на европейското законодателство за достъп до геокодирани данни от преброяването.

Повече информация за подготовката и провеждането на Преброяване 2021 можете да намерите на: www.census2021.bg

 • 17.07.2020
 • Коментари
О б я в а

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 40, ал. 1, т. 1, чл. 46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско  имущество на oбщина Джебел, Решение №51/10.02.2020 г. и Решение №79/22.04.2020 г. на ОбС-Джебел, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

О  Б  Я  В  Я  В  А :

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост, а именно:

  1. Урегулиран поземлен имот ХI-56 в квартал № 2 по ПУП на с. Вълкович, общ. Джебел, обл. Кърджали, одобрен със Заповед № 422/24.07.1980 г. на Председателя на ИК на ОНС – Кърджали, с площ 344 кв.мeтра, отреден за жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1000/20.10.2016 г., с първоначална тръжна цена – 5 570.00 лв. ( пет хиляди петстотин и седемдесет лв. и 00 ст. ) без начислен ДДС. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на имота /557,00 лв./;
  2.   Поземлен имот с идентификатор 20746.503.1553 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Джебел, одобрени със Заповед РД-18-46/13.07.2010 г.  на изпълнителния директор на АГКК, с площ 658.00 кв.метра, отреден за жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост  №1027/12.01.2018 г., с първоначална тръжна цена – 23 131.00 лв. ( двадесет и три хиляди сто тридесет и един лв. и 00 ст. ) без начислен ДДС. През имотаминава въздушна елпроводна линия НН. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на имота /2313,10 лв./;
  3. Поземлен имот с идентификатор 20746.505.14 с площ 1379.00 кв. м. ведно с построената в него едноетажна масивна сграда – училище, находящ се гр. Джебел, кв.”Младост” с идентификатор 20746.505.14.1 със ЗП – 255.00 кв. метра и едноетажна масивна сграда – склад с идентификатор 20746.505.14.2 със ЗП -70.00 кв. метра по кадастралната карта на гр. Джебел,  актуван с Акт за частна общинска собственост  №356/22.11.2010 г., с първоначална тръжна цена – 54 611.00 лв. ( петдесет и четири хиляди шестстотин и единадесет лв. и 00 ст. ) без начислен ДДС. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на имота /5461,10 лв./;
  4. Поземлен имот с идентификатор 20746.502.1276 находящ се в гр. Джебел кв.”Брягово” с площ 570.00 кв. метра, отреден за жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост  №370/15.02.2011 г., с първоначална тръжна цена – 20 752.00 лв. ( двадесет хиляди седемстотин петдесет и два лв. и 00 ст.) без начислен ДДС. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на имота /2075,20 лв./

 II. Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация Джебел на 06.08.2020 г. от 12.00 часа.

 III. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация всеки работен ден от 20.07.2020 г. до 05.08.2020 г. срещу такса от 50 лв. без ДДС платима в касата на общината.

 IV. Депозит в размер на 10% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по сметка на Община Джебел: BG22DEMI92403300044825 – “Търговска банка Д” АД – гр. Джебел до 05.08.2020 г.

  V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат на 13.08.2020 г. и 20.08.2020 г.

 

 НЕДЖМИ АЛИ

 Кмет на община Джебел

 

 • 14.07.2020
 • Коментари
Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е № 11 гр.Джебел, 14.07.2020 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1, чл.134,ал.2,т.6 и чл.135, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124-а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е  издадена Заповед № 1073 от 14.07.2020г. на Кмета на ОбщинаДжебел за изработване  на проект за изменение на ПУП-ПЗ/ план за застрояване/ на  УПИ УПИ ХХ-9015 , кв.9 по ПУП  на гр. Джебел , общ.Джебел, обл.Кърджали, /поземлен имот с идентификатор 20746.501.9015 по КККР на гр.Джебел/“.

          На основание чл.124-б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

   

                                                                                 ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • 13.07.2020
 • Коментари
Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми земеделски стопани,

Уведомяваме Ви, че може да кандидатствате по „Мярка COVID-19 на ПРСР 2014-2020” през август в областните дирекции на ДФЗ.

Подробна информация може да намерите на долупосочения линк: 

https://ruralnet.bg/%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%ba%d0%b0-covid-19-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80-2014-2020-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7/

От общинска администрация

 • 13.07.2020
 • Коментари
Обявление

    О Б Я В Л Е Н И Е № 10

гр.Джебел, 13.07.2020 г.

 

          Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1, чл.134,ал.2,т.6 и чл.135, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124-а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е  издадена Заповед № 1069 от 13.07.2020г. на Кмета на ОбщинаДжебел за изработване  на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на обект: „ Многофамилна жилищна сграда с гаражи в УПИ УПИ IХ-1078 , кв.21 по плана на гр. Джебел , общ.Джебел, обл.Кърджали, /поземлен имот с идентификатор 20746.501.1078 по КККР на гр.Джебел/“, съдържащ следните самостоятелни  части:

 1. Проект за изменение на ПУП- ПЗ
 2. Инвестиционен проект

          На основание чл.124-б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

   

                                                                                 ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • 10.07.2020
 • Коментари
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,

Уведомяваме Ви, че  до 15.08.2020 г. започва записването за закупуване на дърва за огрев /дъб и бук/ за зимния сезон 2020/2021 г. 

Желаещите могат да се записват в сградата на Община Джебел, ет.3 стая 19 и на тел. 0361/21 35.

От общинската администрация

 • 09.07.2020
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми съграждани,

На 13.07.2020 год., ще се провежда последващата обработка на тревните площи против кърлежи в община Джебел. Тя ще започне в 10:00 часа с дезакаризация на тревните площи. Обработката се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“. 

Призовават се гражданите да следят за указателни табели за извършена обработка и да спазват карантинните срокове, посочени в тях.

Община Джебел си запазва правото на промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 08.07.2020
 • Коментари
Обявление

   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № 9 

ГР.ДЖЕБЕЛ,  08.07.2020 г.

          Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 4 от 07.07.2020г. на гл.архитект на Община Джебел за обект: „Сцена за културни мероприятия с места за посетители, предназначена за предоставяне на услуги с познавателна и образователна цел“ в УПИ VII , кв.25 по ПУП на гр.Джебел /ПИ с идентификатор 20746.501.9012 по КККР на гр.Джебел /- четвърта категория,  с възложител: Община Джебел 

          На основание  чл. 149 ал.3 от ЗУТ , в 14- дневен срок от връчване на съобщението , заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на РДНСК – гр.Кърджали, чрез община Джебел.

 

                                                                                        ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 01.07.2020
 • Коментари
О б я в л е н и е

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на актуализираната информацията относно инвестиционно предложение: Изграждане на път в поземлен имот с идентификатор 20746.10.264 и в поземлен имот с идентификатор 20746.10.94, изграждане на паркинг в поземлен имот с идентификатор 20746.10.271 и в поземлен имот с идентификатор 20746.10.269 по КККР на гра. Джебел, община Джебел, област Кърджали“, с възложител: Община Джебел, обл.Кърджали.

          Информацията се намира в отдел „ТСУ“ при Общинска администрация гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19.

          В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят становища до Кмета на Община Джебел, област Кърджали.

 

                                                                                     ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 • 26.06.2020
 • Коментари
Съобщение

Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг при условията на финансов лизинг
Изтегли поканата тук!

 • 25.06.2020
 • Коментари
О б я в а

На основание Заповед  №1000/23.06.2020 г. на Kмета на община Джебел,

е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост,

за срок от 2 /две/ години:

ОБЯВА :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за срок от 2 /две/ години:

„Часовникарско ателие” с площ 2.25 кв.м., находящо се в Kооперативен пазар гр.Джебел, актуван с Акт за частна общинска собственост №104/03.12.2001 г. с предназначение за търговска дейност, с първоначална месечна наемна цена за търг 10.00 /десет/  лв. без ДДС.

Определям – депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната стойност за целия период на наема, а именно: 24,00 лева.

Имотът се отдава под наем за срок от две /2/ години.

Търгът да се проведе на 13.07.2020 г. от 12.00 часа в заседателната зала на общинска администрация Джебел, находяща се на ул. „Еделвайс” № 19, гр. Джебел. Цена на тръжната документация е 50 лв. без ДДС. Краен срок за внасяне на депозит и закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 10.07.2020 г. от касата на общината, краен срок за подаване на заявления за участие до 17.00 ч. на 10.07.2020 г. в деловодството на общината. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 20.07.2020 г. на същото място, същия час и при същите условия. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрация.

За справки и информация – 03632 / 89 09; Общинска администрация Джебел, ул.„Еделвайс” № 19, отдел „Общинска собственост”  ( стая №22 ).

 

НЕДЖМИ АЛИ

Кмет на община Джебел

 • 22.06.2020
 • Коментари
П о к а н а

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

 • 22.06.2020
 • Коментари
С ъ о б щ е н и е

Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на Програмата за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. във връзка с
предстоящото му обсъждане от Общински съвет – Джебел: изтегли файла.

 • 22.06.2020
 • Коментари
С ъ о б щ е н и е

В раздел Заповеди на Кмета е публикувана Заповед № 984/22.06.2020 год.,  с която се определят Мерки за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Джебел

 • 22.06.2020
 • Коментари
Джебел с временна Общинска преброителна комисия

Във връзка със Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година  в Община Джебел е създадена временна Общинска преброителна комисия. 

Първото заседание на комисията се проведе на 19  юни 2020 година. 

Председател на комисията е Хайрие Мехмед – секретар на Община Джебел, а секретар  – Анелия Бояджиева – младши експерт в ОСИ –Кърджали, ТСБ-Юг. В състава на комисията също така влизат представители на общинска администрация и кметове на кметства.

Работата на Общинската преброителна комисията е да изпълни задълженията си, регламентирани  в чл.10, ал.7 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

Целта на предстоящото през 2021 година преброяване е да събере качествена, съпоставима и изчерпателна информация за броя, демографската структура и социално-икономическите характеристики на населението, както и за броя и характеристиките на сградния и жилищния фонд, така и за жилищните условия на домакинствата в страната. 

Приет е Правилника за дейността на общинската преброителна комисия, както и организационен план по подготовката и провеждането на преброяването на населението с подробен график по дейности и дати.

От 15 септември до 30 октомври 2020 година ще се избират преброителите и контрольорите, а обученията им ще се проведат в началото на 2021 година.

През 2021 година броенето ще се проведе на два етапа:

 1. Чрез онлайн преброителна карта  – от 00:00 часа на 22 януари до 24:00 ч. на 31 януари 2021 година;
 2. Чрез посещения на отделни домакинства от преброители – от 08:00 ч. на 1 февруари до 20:00 ч. на 15 февруари 2021 година.

 • 11.06.2020
 • Коментари
О б я в л е н и е

  Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.196, ал.4 от ЗУТ, съобщава, че е  издадена Заповед № 957 от 09.06.2020г. на Кмета на Община Джебел за премахване на  двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 60 кв.м., находяща се в западната част на поземлен имот с пл.сн.№ 29, кв.4 по ПУП на с.Слънчоглед, общ.Джебел, собственост на наследниците на Георги Христов Тодоров /Сюлейман Хасанов Реджебов/.

        На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да  обжалват Заповедта пред Административен съд- гр.Кърджали, чрез Община Джебел.

                                                                                             ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 10.06.2020
 • Коментари
С ъ о б щ е н и е

На 10.06.2020 год. се проведе последната пролетна обработка на тревните площи против кърлежи в община Джебел. Тя започна в 14:00 часа с дезакаризация на тревните площи. Обработката се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“.
Призовават се гражданите да следят за указателни табели за извършена обработка и да спазват карантинните срокове, посочени в тях.

 • 10.06.2020
 • Коментари
Обявление

    О Б Я В Л Е Н И Е  № 8а  от 10.06.2020 г.

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно инвестиционно предложение: “Изграждане на път в поземлен имот с идентификатор 20746.10.264 и в поземлен имот с идентификатор 20746.10.94, изграждане на паркинг в поземлен имот с идентификатор 20746.10.271 и в поземлен имот с идентификатор 20746.10.269 по КККР на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали“ .

с възложител: Община Джебел, обл.Кърджали.

          Информацията се намира в отдел „ТСУ“ при Общинска администрация гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19.

          В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят становища до Кмета на Община Джебел, обл.Кърджали.

 

                                                                                     ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 • 08.06.2020
 • Коментари
О б я в л е н и е № 7а от 08.06.2020 г.

 Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно инвестиционно предложение: „Възстановяване на речен праг, кв.Прогрес, гр.Джебел и корекция на р.Джебелска в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ – Джебел – Рогозче – Фотиново“, ПОДОБЕКТ:„Аварийно възстановяване на речен праг на р.Джебелска, кв.Прогрес, гр.Джебел в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ – Джебел – Рогозче – Фотиново“- I eтап”,   ПОДОБЕКТ:„Корекция на р.Джебелска, кв.Прогрес, гр.Джебел  в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ – Джебел – Рогозче – Фотиново“- II етап“, с възложител: Община Джебел, област Кърджали.

          Информацията се намира в отдел „ТСУ“ при Общинска администрация гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19.

          В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят становища до Кмета на Община Джебел, обл.Кърджали.

 

                                                                                     ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 • 22.05.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 5 а
от 22.05.2020 г.

Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно: Уведомление за инвестиционно предложение за обект: „Сцена за културни мероприятия с места за посетители, предназначена за предоставяне на услуги с познавателна цел в УПИ VII , кв.25 по ПУП на гр.Джебел, общ.джебел / ПИ с идентификатор 20746.501.9012 по КККР на гр.Джебел/“ с възложител: Община Джебел, обл.Кърджали.
Информацията се намира в отдел „ТСУ“ при Общинска администрация гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят становища до Кмета на Община Джебел, обл.Кърджали.

ОТ ОБЩИНАТА

 • 20.05.2020
 • Коментари
ГРАФИК

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 26.05.2020 – 26.05.2020г.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ТСУ, благоустрояване, строителство и  общинска собственост- (ТСУБСОС)
26.05.2020г. (Вторник) от 10.00 ч. в заседателната зала на   ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Бюджет, финанси, икономика и транспорт- (БФИТ) 
26.05.2020г. (Вторник) от 10.30ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Младежки дейности, спорт и туризъм – /МДСТ//
26.05.2020г. (Вторник) от 11.00ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Земеделие, гори, води и екология  /ЗГВЕ/
26.05.2020г. (Вторник) от 11.30ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Здравеопазване и социална политика – /ЗСП/
26.05.2020г. (Вторник) от 12.00ч. в заседателната зала  на ОбА
 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – ПКОНПИ)
26.05.2020г. (Вторник) от 12.30ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Законност, контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите (ПК”ЗКЖПГ”)
26.05.2020г. (Вторник) от 13.00ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Образование, култура и вероизповедания – (ОКВ) 
26.05.2020г. (Вторник) от 13.30ч. в заседетелната  зала на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обществен ред, сигурност и безопасност на движението    (ОРСБД)
26.05.2020г. (Вторник) от 14.00ч. в заседателната зала  на ОбА

 • 20.05.2020
 • Коментари
ПОКАНА

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

СВИКВАМ:

Общинския съвет – Джебел на Седмо редовно заседание на 27.05.2020 година /Сряда/ от 10.00 часа в киносалона при следния проекто-

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-172/19.05.2020 г. относно:Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от Общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството.

2. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-176/20.05.2020 г. относно:Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 в Община Джебел.

3. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-175/20.05.2020 г. относно:Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост.

4. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-174/20.05.2020г. относно:Промяна в структурата и общата численост на общинска администрация – Джебел и дейностите към нея.

5. Предложение за отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ от общинския бюджет в полза на физическо лице за посрещане на част от разходите по лечението.

С УВАЖЕНИЕ,
СЕЙФИ МЕХМЕДАЛИ:
Председател на Общински съвет гр.Джебел

 • 20.05.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

С писмо № 9105-173/20.05.2020 г. до кметовете на общини и Регионалните управления на образованието МОН разпространи указания относно мерките за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца, както и примерен формуляр за информирано съгласие на родителите.
Министърът на образованието обръща внимание на необходимостта и важността родителите да бъдат обстойно информирани за рисковете, преди да вземат решение за връщане на детето в детско заведение.
Подробните указания по мерките за организация на работата при възстановяване приема на деца обхващат както задълженията и отговорностите на директорите на детски градини и ясли, така и на родителите, педагогическите, медицинските и непедагогическите специалисти. В документа се съдържа и алгоритъм за действията при съмнение или случай на COVID-19 в детска градина или ясла.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца.
2. Примерен формуляр за информирано съгласие на родителите

 • 16.05.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

От 18.05.2020 год. ще се проведе поредната пролетна обработка на тревните площи против кърлежи в община Джебел. Тя ще започне в 10:00 часа с дезакаризация на тревните площи. Обработката ще се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“.
Призовават се гражданите да следят за указателни табели за извършена обработка и да спазват карантинните срокове, посочени в тях.
Община Джебел си запазва правото на промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 16.05.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 4а
от 14.05.2020 г.

Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно следните уведомления:
1.Уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на земеделска земя и изграждане на път в урбанизирана територия в ПИ с идентификатор 20746.10.264 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел“.
2.Уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на земеделска земя и изграждане на път в урбанизирана територия в ПИ с идентификатор 20746.10.94 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел“.
3.Уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на земеделска земя и изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 20746.10.271 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел“.
4.Уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на земеделска земя и изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 20746.10.269 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел“ , с възложител: Община Джебел, обл.Кърджали.
Информацията се намира в отдел „ТСУ“ при Общинска администрация гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят становища до Кмета на Община Джебел, обл.Кърджали.

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 16.05.2020
 • Коментари
Обръщение на Кмета на Община Джебел

Уважаеми съграждани,
Скъпи Джебелчани,

За хилядите наши земляци по света 19-ти май и Джебел са времето и мястото, на което джебелчани се срещат на площада. Повече от тридесет години се събираме за да произнесем възпоменателните речи. Така изразяваме нашата почит към организаторите и участниците в протестите срещу погазването на човешките права в България. Събирахме се за да покажем на света, че не сме и няма да забравим героите на събитията от 19-ти май.
Тази дата е най-значимата за нас – гражданите и земляците от община Джебел.
Отбелязването на историческите събития се превърна в Ден на Джебел. Превърна се в очакван с много вълнения ден на срещи помежду ни. Многото и разнообразни мероприятия по този повод бяха съпътствани от спортни състезания, песни и стихове от трибуната на площада.

За голямо съжаление, тази година за първи път от 30 години се налага да се лишим от отбелязването на „Деня на Джебел- 19-ти Май“.

Скъпи земляци,
Скъпи съграждани на Джебел,

С огромно неудовлетворение Ви съобщавам, че поради обявената от Световната здравна организация пандемия, тази година няма да се проведе отбелязването на събитието от 19-ти Май 1989 година.
Причината е известна – светът е изправен пред надвисналата опасност от коронавируса – COVID-19. Нека спазим предписаните противоепидемични мерки. Така ще опазим себе си и близките, за да оцелеем.

С Уважение,
Искрено Ваш,

Неджми Али – кмет на община Джебел

 • 16.05.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 8
гр.Джебел, 11.05.2020 г.

Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.124-б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 831 от 11.05.2020г. на Кмета на Общината за изработване на проект за изменение на ПУП -ПР /план за регулация / на улица „Еделвайс“ с идентификатор 20746.502.1310 по КККР на гр.Джебел, засягаща УПИ IХ-907, кв.58 по плана на гр. Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, /част от поземлен имот с идентификатор 20746.502.907 по КККР на гр.Джебел/.

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • 16.05.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 7
гр.Джебел, 07.05.2020 г.

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 826 от 07.05.2020г. на Кмета на Общината за одобряване на проект за проект за ПУП – парцеларен план на обект: „Укрепване на скат с подпорна стена с дължина L=54 метра в ПИ с идентификатор 20746.17.289 по КККР на гр. Джебел, обл. Кърджали“.
На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление, заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта пред Административен съд- гр.Кърджали, чрез Община Джебел.
ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • 11.05.2020
 • Коментари
ДЗИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 1 И 3 ЮНИ, НВО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ НА 15 И 17 ЮНИ

ДЗИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 1 И 3 ЮНИ, НВО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ НА 15 И 17 ЮНИ

Държавният зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература ще се проведе на 1 юни, а вторият задължителен по предмет по избор ще е на 3 юни. На 2 и 4 юни ще са изпитите по желание на зрелостниците.
За учениците от професионалните гимназии, които са посочили вместо втори ДЗИ теоретичен изпит за придобиване на професионална квалификация, датата остава 5 юни. Дните за изпита по практика ще се определят от директорите на училищата.
На 15 юни седмокласниците ще се явят на Националното външно оценяване по български език и литература (НВО), а на 17 юни на НВО по математика.
Новите дати за изпитите бяха обявени от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на брифинг в Министерския съвет.
Всички изпити ще бъдат проведени при спазване на предпазните епидемиологични мерки и няма да допускаме струпване на ученици преди и след изпита пред училищата, допълни Красимир Вълчев.
По думите му същите правила ще се прилагат и във висшите училища – където е възможно изпитите ще се проведат електронно. Министърът обясни, че много университети имат разработени електронни платформи. Когато се изисква задължително присъствие, ще се търсят решения за индивидуално посещение в сградите, като при изпитите ще се приложат необходимите мерки за безопасност. Няма да бъде застрашено кандидатстването и в чужбина. Голяма част от университетите извън България удължават кампаниите си. Учениците няма да бъдат ощетени, увери министърът.
Той съобщи, че се предлага отмяна на НВО в 4. и 10. клас тази година. Външното оценяване при тях не е свързано с продължаване в следваща степен, освен при четвъртокласниците, които искат да учат в математически гимназии. Приемът в 5. клас за тях ще става въз основа на по-високия резултат от областния кръг на олимпиадата по математика или от състезанието „Математика за всеки“, което ще се проведе на 28 юни. В началото на следващата учебна година се планира измерване на степента на постигане на резултатите в края на 4. и на 10. клас съответно в началото на 5. и на 11. клас с извадка от ученици, но не във формата на външно оценяване и не за всички ученици. Няма да се пишат оценки, няма да се оценяват училища. Необходима ни е обаче диагностика, за да апробираме различна организация на изпита, включително в електронна среда, каза министър Вълчев.
На 27 и 28 юни по региони ще се проведат националните кръгове на олимпиадите по всички предмети. Те са важни, за да бъдат излъчени национални отбори за участие в международни олимпиади, за прием във висши училища и отпускане на стипендии.
За десетокласниците от обединените училища ще се вземат резултатите от вътрешното оценяване в удостоверенията им.
Министър Вълчев посочи, че не се налага удължаване на тази учебна година. Учениците от 12. клас ще имат възможност да се явят при спазване на мерките за сигурност на изпити за промяна на оценката.
Засега новата учебна година ще започне на 15 септември и няма да се налага прехвърляне на учебен материал от тази. През лятото ще се търси възможност учениците, които имат нужда от допълнителни часове, да работят в училище, но отново при спазване на хигиенните изисквания и на малки групи.
Всички решения на МОН са обсъдени с отрасловите партньори в сферата на образованието и с родителски организации. С тях се водят разговори и за осигуряване на занимания по интереси през лятото.
Заради това, че голяма част от непедагогическия персонал вече е използвал полагащите му се дни за платен отпуск, МОН ще подкрепи и предложението на СБУ за увеличаване на дните за техния платен отпуск. Средствата по бюджетите на училищата не са намалени и заплати за учителите ще има, увери министър Вълчев.
Материалът, който няма да бъде включван в изпитите, можете да намерите в сайта на МОН.

 • 11.05.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Микро- и малки предприятия ще могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на Селските Райони). Предприятията, които са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за м.април 2020 г. спрямо средно месечния оборот за 2019 г., ще имат възможност да получат суми от 3 000 до 10 000 хиляди лева. С тях ще могат да покрият най-неотложните си нужди, като наем, консумативи, суровини, разходи за заплати и други разходи за оборотни средства.
Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020 при максимално облекчена административна процедура. Ще бъде необходимо единствено попълването на основни данни, размер на исканото финансиране, както и фирмената банкова сметка и деклариране на данни. Всички проверки ще се извършват от УО на ОПИК по служебен път.
При кандидатстването ще се изисква валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или на упълномощено от него лице с изрично писмено пълномощно, както и подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред Националната агенция по приходите, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ.
С цел по-голяма информираност, преди обявяване на процедурата, предстои публикуване на Указания и видео разяснения за попълване на формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения.

Повече информация https://opic.bg

 • 11.05.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 6
гр.Джебел, 29.04.2020 г.

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост, уведомява собствениците на имоти за предстоящото отчуждаване във връзка с реализацията на улица, осигуряваща достъп до НУПИ в урбанизираната територия на с.Рогозари. Основанието за отчуждаване е чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед № 843 от 27.08.2019 г. на Кмета на Община Джебел с предназначение на имотите съобразно влезлия в сила ПУП-ПУР /план за улична регулация/, предвиждащ изграждане на улица, както следва:

№ по
ред

Землище

Площ  за
отчуждаване
в кв.м.

Начин на трайно ползване

Собственик

Дължимо
обезщетение
в лв.

1. Рогозари 210 Урбанизирана
територия
Юркюш Расим Адем и
Хълмие Мехмед Мюмюн
  353.00
2. Рогозари 166 Урбанизирана
територия
Наследници на Сали Мустафа Сали   279.00

От Администрацията

 • 11.05.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 5
ГР.ДЖЕБЕЛ, 28.04.2020 г.

Общинска администрация – гр.Джебел,обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 3 от 28.04.2020 г. на обект: „Смяна предназначение и обединяване на търговски обекти в стоматологичен медицински център“, находящ се в УПИ X-349, кв.53 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел / за търговски обекти с идентификатори 20746.501.349.1.44 и 20746.501.349.1.45 по КККР на гр.Джебел/.
На основание чл. 149 ал.3 от ЗУТ, в 14- дневен срок от връчване на
съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект пред Началника на
РДНСК – гр.Кърджали, чрез община Джебел.

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • 11.05.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

От 29.04.2020 год. стартира пролетна обработка на тревните площи против кърлежи в община Джебел. Тя ще започне в 10:00 часа с дезакаризация на тревните площи в градските паркове и детските площадки. Обработката ще се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“.

Призовават се гражданите да следят за указателни табели за извършена обработка и да спазват карантинните срокове, посочени в тях.

Община Джебел си запазва правото на промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 22.04.2020
 • Коментари
ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 г.“

Община Джебел ще предоставя услугата „Топъл обяд“ по Програма „Целево Подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020 г.“ в продължение на 33 работни дни в периода 01.05.2020 г. – 19.06.2020 г.
Услугата ще обхване общо 170 потребители. От нея ще могат да се възползват:
• Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето през което са поставени под задължителна карантина;
• Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, и в условията на извънредно положение, обявено за страната, не са в състояние да осигурят прехраната си.
• Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване, не могат да се самообслужват и не могат да задоволят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
Желаещите да се възползват от услугата могат да се свържат със служители на Общинска администрация Джебел на телефони : 0884040358 и 03632/2202 до 24 април 2020 г.
Проектът се финансира от Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика.

 • 22.04.2020
 • Коментари
ЗАПОВЕД

касаеща водачи на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада на територията на община Джебел.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ЗАПОВЕД №781/16.04.2020г.

 • 22.04.2020
 • Коментари
ГРАФИК

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 21.04.2020 – 21.04.2020г.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ТСУ, благоустрояване, строителство и  общинска собственост- (ТСУБСОС)

21.04.2020г. (Вторник) от 10.00 ч. в заседателната зала на   ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Бюджет, финанси, икономика и транспорт- (БФИТ) 
21.04.2020г. (Вторник) от 10.30ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Младежки дейности, спорт и туризъм – /МДСТ//
21.04.2020г. (Вторник) от 11.00ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Земеделие, гори, води и екология  /ЗГВЕ/
21.04.2020г. (Вторник) от 11.30ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Здравеопазване и социална политика – /ЗСП/
21.04.2020г. (Вторник) от 12.00ч. в заседателната зала  на ОбА
 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – (ПКОНПИ)
21.04.2020г. (Вторник) от 12.30ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Законност, контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите (ПК”ЗКЖПГ”)
21.04.2020г. (Вторник) от 13.00ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Образование, култура и вероизповедания – (ОКВ) 
21.04.2020г. (Вторник) от 13.30ч. в заседетелната  зала на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

Обществен ред, сигурност и безопасност на движението    (ОРСБД)

21.04.2020г. (Вторник) от 14.00ч. в заседателната зала  на ОбА

 • 22.04.2020
 • Коментари
ПОКАНА

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

СВИКВАМ:

Общинския съвет – Джебел на Шесто редовно заседание на 22.04.2020 година /Сряда/ от 10.00 часа в киносалона при следния проекто-

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-157/13.04.2020 г. относно:Приемане Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2019г.

2. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-158/13.04.2020 г. относно:Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020г.

3. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-155/13.04.2020 г. относно:Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Джебел за 2020г.

4. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-151/08.04.2020 г. относно:Предоставяне на средства на МБАЛ „Атанас Дафовски“ АД гр. Кърджали и МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ гр. Момчилград.

5. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-148/02.04.2020г. относно:Изменение на Решение №10 от 27.11.2019 г. на Общински съвет Джебел.

6. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-147/31.03.2020 г. относно: Участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали“, насрочено за 28 април 2020г.

7. Предложение от Председателя на ОбС – Джебел с изх. № ОбС-57-00-55/13.04.2020г. относно: Определяне състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет – Джебел.

8. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-152/09.04.2020 г. относно:Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

9. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-153/09.04.2020 г. относно:Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на част от имот публична общинска собственост, представляващ: самостоятелна обособена част с полезна площ 77.56 кв. метра, предназначена за развиване на медицинска дейност, находяща се в западната половина от първи етаж на Поликлиника- гр. Джебел.

10. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-150/06.04.2020 г. относно:Одобряване на пазарни оценки и правни анализи на имоти частна общинска собственост.

11. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-156/13.04.2020 г. относно:Утвърждаване на ученически автобусни линии за учебната 2020/2021г.

12. Предложения за отпускане на еднократни безвъзмездни финансови помощи от общинския бюджет в полза на физически лица за посрещане на част от разходите по лечението.

Уважаеми общински съветници, всички отчети, програми и планове може да намерите на интернет страницата на община Джебел:http://www.dzhebel.bg/, където са публикувани.

С УВАЖЕНИЕ,

СЕЙФИ МЕХМЕДАЛИ:
Председател на Общински съвет гр.Джебел

 • 22.04.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 4
гр. Джебел, 14.04.2020 г.

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.1,2 и 6 от ЗУТ,във връзка с чл.124а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 775 от 14.04.2020г. на Кмета на Общината за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на обект:„Възстановяване на речен праг, кв.Прогрес, гр.Джебел, и корекция на река Джебелска в обсег – моста на път III-508 /Кърджали-Момчилград/-Джебел-Рогозче-Фотиново“,съдържащ следните самостоятелни части:
1. Проект за ПУП- ПР
2. Инвестиционен проект

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • 22.04.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

След заповедта на министъра на здравеопазването и кметът на община Джебел Неджми Али издаде заповед, с която се възобновява дейността на Общински пазар, но само за земеделски производители. Заповедта е качена в COVID-19.

Продавачите са длъжни строго да спазват санитарно-хигиенните изисквания, задължителни по време на карантина.

 • 22.04.2020
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 3
гр.Джебел, 07.04.2020 г.

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.124-б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 753 от 07.04.2020г. на Кмета на Общината за изработване на проект за изменение на ПУП -ПР /план за регулация / на улица „Еделвайс“ с идентификатор 20746.501.1310 по КККР на гр.Джебел , засягаща УПИ Х-906, кв.58 по плана на гр. Джебел , общ.Джебел, обл.Кърджали, /поземлен имот с идентификатор 20746.502.906 по КККР на гр.Джебел/.

На основание чл.124-б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • 22.04.2020
 • Коментари
МОН С ПРОЕКТ ЗА НОВИ ДАТИ ЗА ДЗИ И НВО ПРИ УДЪЛЖЕНО ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Държавните зрелостни изпити за дванадесетокласниците може да се проведат на 30 май и 1 юни вместо на 20 и 22 май. Това е вариант, който се обмисля, ако учебните занятия в училищата бъдат възстановени едва на 14 май.
Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев преди очакваното удължаване на извънредното положение.
Той посочи, че са водени разговори с висшите училища и те са готови да изчакат с приемните кампании, като ще се необходими 7-8 дни за издаване на дипломите на зрелостниците. Ще има изместване на приемните кампании и в училищата в държавите от ЕС.
Националното външно оценяване (НВО) за седми и десети клас вероятно ще се проведе на 13 и 15 юни вместо планираните досега 9 и 11 юни дни.
Предвижда се НВО за четвърти клас да е на 29 и 30 май вместо на 27 и 28 май. Учебната година за децата ще приключи на 27 юни.
Няма да има материал, който не е усвоен във външното оценяване, увери министърът. Той бе категоричен, че няма причина да не се проведат НВО.
Учениците няма да имат пролетна ваканция, ще почиват само по време на великденските празници. Дните от предварително планираната ваканция от 13 до 16 април ще се използват за консултации, компенсиране на пропуските и занимания по интереси.
Обсъжда се съботните дни да бъдат използвани за занимания по интереси, музика, изобразително изкуство, спорт, за психологическа подкрепа.
Децата със затруднения в обучението, както и тези 11 процента, които не са обхванати в електронно обучение, ще отучват през юни и през юли, каза министър Вълчев. Той подчерта, че това се е случвало и досега, когато някой не е учил достатъчно през учебната година. По думите му се обсъжда да има повече занимания по интереси, повече летни занимални. Той акцентира, че ще е важно и детските градини да работят, защото родителите няма да имат отпуски.
Ще се наложи и отмяна на провеждането на националните кръгове на олимпиадите, както и на всички национални състезания.
Министър Вълчев уточни, че промените ще бъдат обсъдени с професионалната общност и социалните партньори.
За пореден път той благодари на учителите и родителите за това, че се случва обучението в електронна среда. По думите му въпреки трудностите, има обмен на практики и взаимопомощ в системата.

 • 03.04.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

В секция „COVID – 19“ са публикувани Заповед № РД-01-157/30.03.2020г. и Заповед № РД-01-158/31.03.2020г. на д-р Кирчев Директор на РЗИ – Кърджали за:

1.Преустановяване на предлагане в търговски и производствени обекти на непакетирани храни;

2.Преустановяване на ползването на кафе автомати и вединг машини.

 • 03.04.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г. е отменена заповедта за носенето на маски на обществени места

 • 03.04.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Джебел съобщава, че във връзка с въведеното извънредно положение в страната свързано с усложняващата се епидемична обстановка по отношение разпространението на COVID–19 и с цел опазване на живота и здравето на гражданите, на 31.03.2020 г. (вторник ) от 9:30 ще бъде извършена дезинфекция срещу патогенни микроорганизми на териториите за обществено ползване в населените места на територията на общината и около всички сгради с обществено значение. При обработването ще се използват дезинфектанти с бактерицидно и вирусоцидно действие на хлорна и/или алкохолна основа, разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването.
При неблагоприятни метеорологични условия, дезинфекционните обработки ще бъдат проведени в следващите няколко дни.

 • 03.04.2020
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

С настоящето Ви уведомяваме, че съгласно § 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., който е публикуван в „Държавен вестник“ на (бр.28/ 24.03.2020г.) с два месеца – до 30 юни 2020 г., се удължава срокът, в който лицата, платили в пълен размер данъка върху недвижимите имоти или данъка върху превозните средства за цялата година, ще ползват отстъпка от 5 на сто от дължимата сума.

Важно !

Предприетите мерки и действия за удължаване на срока до 31 юни 2020г. не се отнасят за такса битови отпадъци.