• Център за услуги и информация: (03632)20-51
  info@dzhebel.bg
 • 27°C
  28 05 2024

Съобщения от Oбщината

 • 27.05.2024
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

   Уважаеми жители на община Джебел, 

във връзка с възникнали технически проблеми, планираната за 27.05.2024г., дезинсекция (комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на насекоми), в границите на с. Купците,  община Джебел, във връзка с констатираната висока степен на нападение ( каламитетно намножаване)  от марокански скакалци ( Dociostaurus maroccanus ),  се отлага за 28.05.2024 год. /вторник/ от 6:00 часа.

Обръщаме внимание, че  третиране ще се започне от изгрев слънце, като е необходимо всички регистрирани и нерегистрирани пчелари да предприемат всички необходими мерки, по прибиране на пчелите в пчелините и кошерите!

Лице за контакти, при необходимост от допълнителна информация:

Айнур Хайрула –  мл.експерт в  отдел „ОСТГСЕЧ“ тел. за връзка: 03632 / 89-09

 • 23.05.2024
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

          В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Джебел, Ви уведомява, че ще се извърши дезинсекция (комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на насекоми), в границите на с. Купците,  община Джебел, във връзка с констатираната висока степен на нападение ( каламитетно намножаване)  от марокански скакалци (Dociostaurus maroccanus)

            Дезинсекцията ще се извършват по следния график:

 • 27.05.2024 г. /Понеделник/  –  обработка на територията на с. Купците,  община Джебел  

Обръщаме внимание, че  третиране ще се започне от изгрев слънце, като е необходимо всички регистрирани и нерегистрирани пчелари да предприемат всички необходими мерки, по прибиране на пчелите в пчелините и кошерите!

            Ще  бъдете уведомени своевременно, в случай че се наложи промяна на датата поради субективни причини.           

Лице за контакти, при необходимост от допълнителна информация:

Айнур Хайрула –  мл.експерт в  отдел „ОСТГСЕЧ“ тел. за връзка: 03632 / 89-09

Приложения:

  • 16.05.2024
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 09.05.2024
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 14.05.2024 год. от 09:30 часа, ще се извърши
обработка на тревните площи против кърлежи на терени за
обществено ползване в гр. Джебел.

Дезакаризацията  ще се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика
при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 01.04.2024
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 03.04.2024 год. от 09:30 часа, ще се извърши
обработка на тревните площи против кърлежи на терени за
обществено ползване в гр. Джебел.

Дезакаризацията  ще се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“.
Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика
при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 29.03.2024
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 25.03.2024
 • Коментари
УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 от Административно процесуалния кодекс и във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Джебел  /Приета с Решение №306 от 26.09.2018 год. по Протокол №31/26.09.2018 г.на  Общински съвет-Джебел; изм. и доп. с Решение №134 от 26.11.2020 г. на ОбС – Джебел; изм. и доп. с Решение № 162 от 05.03.2021 г. на ОбС – Джебел,  и изменена и допълнена с Решение № 289 от 26.04.2022 г. на ОбС – Джебел/.

На основание чл. 26, ал. 4 ЗНА, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 25.03.2024 г. за възражения, предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Джебел. В рамките на този срок ще бъдат взети предвид предложенията и становищата по предложения проект, като същите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Джебел в нормативно установения срок. Публикуваната справка ще отразява постъпилите предложения и становища, заедно с обосновка на неприетите предложения, като същите ще бъдат оповестени от вносителя преди приемането на акта от Общинския съвет – Джебел.

Заинтересованите лица могат да представят своите възражения, предложения и становища по проекта в деловодството на Община Джебел, както и да изпратят същите на официалния имейл на ОбА – Джебел: kmet@dzhebel.bg.


Приложения:

 • 14.03.2024
 • Коментари
Обявление 11

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 11

гр. Джебел, 12.03.2024 год.

 

Община Джебел, обл. Кърджали, на основание чл.215, ал.1 и чл.149, ал.6 от ЗУТ, съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 5 от 12.03.2024г. на гл. архитект на община Джебел за обект: „Кабел НН за външно ел. захранване за ППС №6035 на „ЦЕТИН България“ ЕАД“ с възложител „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – ГР. СОФИЯ – предст. от Петър Мудринич и Петър Проза – член на съвета на директорите на дружеството.

На основание чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от връчване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект пред началника на РДНСК-гр. Кърджали, чрез община Джебел.

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

                                                                              • 11.03.2024
 • Коментари
ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА МЛАДЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЖБЕЛ

    Общинска администрация – Джебел набира младежи от територията на Общината за включване в дейности по проект „Джебел на младите – активни и будни!“. Проектът е спечелен по прием на Министерството на младежта и спорта в съответствие с изискванията на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (НПИМД) за 2023г., със срок на изпълнение 3 месеца. Изпълнението на дейностите започват на 01.03.2024г. Проектът предвижда да акцентира вниманието на младежите от 15г. до 29г. в община Джебел към здравословен начин на живот, като се организират различни спортни мероприятия и обучения.

В рамките на проекта младежите могат да участват при изпълнение на следните дейности:

 • Тренировъчно занимания по волейбол
 • Тренировъчни занимания по тенис на корт
 • Тренировъчни занимания по шахмат

Освен тренировъчните занимания по различни видове спорт, младежите ще преминат през два вида обучения:

 • Обучение за здравословно хранене
 • Обучение за безопасна среда в интернет

Кой може да участва:

Участие в тренировъчните занимания и предвидените обучения могат да вземат младежи, които искат да развият своите знания, умения и компетенции и попадат в следните групи:

 • Младежи от 15 до 29 години, учащи, заети и/или

 

 • Младежи от 15 до 29 години, които попадат в т.нар. група NEED’s, които не учат, не работят и не се обучават.

 

Как се участва:

Младежите, които искат да вземат участие в тренировъчните дейности и обучения, могат да заявят желанието си от 01.03.2024 г. до 12.03.2024 г., като попълнят Заявление по образец, което ще бъде предоставено от Общинска администрация – Джебел, ет. 3, стая № 15.

Приложения:

 • 06.03.2024
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 27.02.2024
 • Коментари
ВАЖНО !!! СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

Общинска администрация-Джебел уведомява собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на община Джебел, че до 10.03.2024 г. могат да подават заявление по образец за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/ до кмета на община Джебел.

Информация за имотите и реда за подаване на заявление за ползване е налична на интернет страницата на Общинска администрация-Джебел ( https://dzhebel.bg/ ).

Образци на документи може да получите в сградата на общинска администрация – Джебел на ул. „Еделвайс“ № 19, стая №20, ет. 3.

Заявление  и документи за кандидатстване

 • 19.02.2024
 • Коментари
Уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Джебел, на основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 75, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, от Закона за нормативните актове (ЗНА) и с чл. 346 от ЗПУО, уведомява всички заинтересовани лица и организации, че открива производство по издаване на общ административен акт: Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на община Джебел.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани, считано от 20.02.2024 г. в деловодството на Общинска администрация – Джебел, на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, обл. Кърджали или на e-mail: kmet@dzhebel.bg

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Срокът за предложения и становища по предложения проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на община Джебел е 30 дни и в рамките на този срок ще бъдат взети предвид предложенията и становищата по предложения проект, като същите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Джебел в нормативно установения срок.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на 21.03.2024 г. от 14,00 часа ще се проведе обществена консултация с гражданите и юридическите лица във връзка с представения проект на Наредбата и постъпилите предложения и становища по него.

Публикуваната справка ще отразява постъпилите предложения и становища, заедно с обосновка на неприетите предложения, като същите ще бъдат оповестени от вносителя преди приемането на акта от Общинския съвет – Джебел.

Приложения:

 1. Мотиви
 2. Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на община Джебел;
 3. Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на община Джебел;
 4. Справка

 • 08.02.2024
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 06.02.2024
 • Коментари
Обява

О Б Я В А

за набиране документи на длъжност социален работник по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Джебел“, договор №BG05SFPR002-2.002-0166-C01 на община Джебел

Община Джебел в качеството й на бенефициент по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Джебел“, договор №BG05SFPR002-2.002-0166-C01, по програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. Социален работник по проект:
 2. Социален работник – 1 бр., пълен работен ден 

Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

 • средно образование;
 • компютърни умения – Word, Excel, Internet;
 • висше образование ще се счита за предимство. 

Описание на длъжността:

да осъществява директна комуникация с лицата, желаещи да ползват конкретна социална услуга; – да насочва заинтересованите лица към подходящата за тях социална услуга; – да обработва първичната документация във връзка с кандидатстване и насочване на лицата; – да оказва административна подкрепа на служителите пряко ангажирани с предоставяне на конкретна социална услуга

 1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:15 ч. до 17.15 ч. в сградата на общинска администрация Джебел, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 3, стая 12 и 13, през периода от 06.02.2024 г. до 13.02.2024 г. /включително/.

Интервю/събеседване  с кандидатите ще се проведе на 14.02.2024г. от 10:00 часа, гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 3, стая 12.

Обявата и образците на документи са публикувани на сайта на общината Джебел https://dzhebel.bg/

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на сайта на община Джебел.

За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359. • 01.02.2024
 • Коментари
ОСИГУРЯВАНЕТО НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2024 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,


Във връзка с чл. 111 от Закона за горите, Ви информираме, че от 01.02.2024 г. започва приемането на заявления за включване на физически лица  в списъците за закупване на стояща дървесина на корен или закупване от склад за лична употреба, без право на продажба за календарната 2024 г.

Какво трябва да имате предвид и какви срокове трябва да се спазят ,за да получи всяко домакинство дърва за огрев за всяка текуща година:

 1. Право на закупуване на дървесина на корен или закупуване от склад имат физически лица – представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, които са включени в списък, изготвен от кмета на населеното място.
 2. За включване в списъка за текущата 2024 г. представител на едно домакинство подава заявление по образец до кмета на общината/ населеното място/ в периода от 01.02.2024 г.до 31.03.2024 г.
 3. След 31.03.2024 г. списъка се обявява на видно място в сградата на общината, кметство на населеното място ,сградата на държавното горско стопанство.
 4. Списъкът може да бъде допълван в общината по изключение до 15.04.2024 г. за лица, които отговарят на изискванията и се изпраща на държавното горско стопанство. Списъкът може да бъде допълван в Държавното горско стопанство до 30.04.2024 г.
 5. След изтичане на крайния срок /30.04.2024 г./ окончателният списък по населени места се публикува на интернет страницата на държавното горско стопанство .
 6. Лицата, които отговарят на изискванията, но не са включени в списъка, при наличие на останали количества дървесина от определените, могат да подадат до кмета на съответното населено място заявления за включване в списъка, но не по-късно от 31.08.2024 г.  
 7. До края на месец май 2024 г. общината и държавното горско стопанство публикуват на видно място и на интернет страниците си актуални цени за продажба на стояща дървесина на корен.
 8. На лицата, включени в списъка за текущата година се предоставят дърва за огрев до 01.11.2024г.
 9. Заявленията за закупуване на дърва за огрев се изпълняват по реда на тяхното постъпване, като с приоритет се осигурява дървесина на физически лица с издадени решения по реда на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.
 10. Общото количество дървесина на корен, което едно домакинство може да закупи е до 10 пространствени куб. м. за една календарна година.

ВАЖНО!!!

Съгласно чл. 230, ал. 3 от Закона за горите дейностите в горските територии, осъществявани с механизирани средства, се извършват само от лица, които притежават документ за правоспособност, издаден от съответния компетентен орган. • 31.01.2024
 • Коментари
Най-важните акценти от Кампания на НАП за 2024.

В А Ж Н О!

 

 • Срокът за подаване на годишни данъчни декларации по чл. 50 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица за финансова 2023 г. е от 10.01.2024 г. до 30.04.2024 г. вкл.;

 

 

 • Срокът за подаване на данъчни декларации за 2023 г. от ЕТ и земеделските производители, избрали да се облагат като ЕТ е от 01.03.2024 г. до 01.07.2024 г. вкл.;

 

 

 • По електронен път годишната данъчна декларация се подава от физическото лице чрез Персонален идентификационен код /ПИК/,  който се издава от всеки офис на НАП в страната или чрез квалифициран електронен подпис /КЕП/;

 

 

 • Срокът за ползване на отстъпка от 5 % е до 01.04.2024 г. вкл. за годишни данъчни декларации подадени по Интернет, при условие, че лицето няма задължения към НАП и данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в срок до 01.04.2024 г.;

 

 

 • Задължително условие за ползване на  облекчение за деца или ползване на облекчение с валидно Решение от ТЕЛК с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност е към датата на подаване на декларацията лицето да няма задължения към НАП. Лицата могат да се възползват от е-услугата за проверка /с ПИК или КЕП/ и заплащане на налични задължения, преди подаване на декларацията; 
 • Задълженията към НАП могат да бъдат платени с дебитна/кредитна карта  чрез инсталираните ПОС терминали в салона за обслужване без начисляване на допълнителна такса за превода;

 

 • Подадените вече данъчни декларации могат еднократно да бъдат коригирани в срок до 30.09.2024 г. 
 • От 01.01.2024 г. няма промяна в реда за плащане на задължения, администрирани от НАП, определен от Министъра на финансите както и в сметките и кодовете за вид плащане.

 

 

 • Видът на осигуряването може да се  променя от самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване в т.ч. регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители,  до 31 януари на съответната календарна година;

 

 

За повече информация:

телефон 0700 18 700, на който гражданите могат да получават актуална данъчна и осигурителна информация, както и да подават сигнали за корупционни действия на служители на приходната администрация;

– имейл адрес на офис на НАП Кърджали: td_kardzhali@ro09.nra.bg

-имейл адрес на Информационен център на НАП: infocenter@nra.bg

-страницата на НАП в Интернет: www.nap.bg 

-Портал за електронни услуги на НАП: portal.nra.bg

-страница на НАП във Фейсбук: www.facebook.com/NationalRevenueAgency • 26.01.2024
 • Коментари
Уведомления Относно: Заличаване на адресна регистрация

Уведомления
Относно: Заличаване на адресна регистрация

Виж тук!

 • 24.01.2024
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 19.01.2024
 • Коментари
П О К А Н А за провеждане на учредително събрание за създаване на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА /МИГ/ на територията на oбщина Кърджали и oбщина Джебел

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ
И ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

П О К А Н А

 

за провеждане на  учредително събрание за създаване на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА /МИГ/ на територията на oбщина Кърджали и oбщина Джебел

Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,
Уважаеми граждани на Община Кърджали  и Община Джебел,

След проведеното широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор на oбщина Кърджали и oбщина Джебел, Ви каним за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група за прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие в частта на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

Учредителното събрание ще се проведе на 07.02.2024 г. от 11:00 часа на адрес: гр.Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 1 в заседателната зала на Oбщината при следния проекто – дневен ред:

 1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза;
 2. Приемане Устав на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Джебел – Кърджали (името ще бъде утвърдено на Учредителното събрание);
 3. Избиране наУправителен съвет и Председател на Сдружението;
 4. Определяне размера на учредителната вноска и годишния членски внос;
 5. Разни.

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

Всички лица желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на община Джебел  и следните населени места, съставни на община  Кърджали:

 1. Айрово 2. Багра 3. Бленика 4. Божак
 2. Бойно 6. Брош 7. Велешани 8. Висока
 3. Вишеград 10. Воловарци 11. Върбенци 12. Главатарци
 4. Глухар 14. Голяма бара 15. Дъждино 16. Дъждовница
 5. Дънгово 18. Енчец 19. Житарник 20. Зайчино
 6. Звъника 22. Звънче 23. Зелениково 24. Зорница
 7. Илиница 26. Калинка 27. Каменарци 28. Кобиляне
 8. Кокошане 30. Костино 31. Крайно село 32. Крушевска
 9. Крушка 34. Кьосево 35. Лисиците 36. Лъвово
 10. Македонци 38. Мартино 39. Ненково 40. Опълченско
 11. Островица 42. Охлювец 43. Пеньово 44. Пепелище
 12. Петлино 46. Прилепци 47. Пъдарци 48. Резбарци
 13. Ридово 50. Севдалина 51. Скална глава 52. Снежинка
 14. Соколско 54. Срединка 55. Старо място 56. Стражевци
 15. Тополчане 58. Ходжовци 59. Царевец 60. Чеганци
 16. Черна скала 62. Чилик 63. Яребица

 

Община Джебел и община Кърджали е необходимо да представят решение на Общинските си съвети за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на общините Джебел  и Кърджали, от където се вижда кой ще представлява Общината на учредителното събрание.

Юридическите лица с нестопанска цел е необходимо да представят следните документи:

 • Легитимно взето решение на компетентният орган, съгласно устава на сдружението/фондацията/читалището за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на общините Джебел и посочените по – горе населени места, съставни на община  Кърджали, от където се вижда седалището на ЮЛНЦ и кой ще представлява организацията на учредителното събрание.
 • Нотариално заверено пълномощно на представителя, ако не е посочен в актуалното състояние.

Юридическите лица  – търговски дружества е необходимо да представят следните документи:

 • Легитимно взето решение на компетентният орган, съгласно дружествения договор за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на община Джебел и посочените по – горе населени места, съставни на община  Кърджали.
 • Нотариално заверено пълномощно на представителя, ако не е посочен в актуалното състояние.

  Физическите лица е необходимо да представят копие от лична карта, удостоверяващо постоянният адрес на територията на община Джебел и  посочените по – горе населени места, съставни на община Кърджали.

  Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредителното събрание, която може да намерите на сайта на община Кърджали  и Община Джебел.

Приложения:
РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ за участие в учредително събрание за създаване на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА /МИГ/ на територията на oбщина Кърджали и oбщина Джебел

 

С уважение,

НЕДЖМИ АЛИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ • 18.01.2024
 • Коментари
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

            Уважаеми съграждани,

           На основание чл. 83, ал.1, т.5 и във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Джебел – г-н Неджми Али отправя настоящата покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на проектобюджета за 2024 г. на община Джебел.

           Публичното обсъждане на проекта за бюджет 2024 година на Община Джебел ще се проведе на 25.01.2024 г. /четвъртък  / г. от 10:00 часа в заседателната зала на ОбС – Джебел.

           Всички заинтересовани лица освен на обявената дата за публичното обсъждане, могат  да представят писмени препоръки, мнения и въпроси  по предложения проект  за бюджет  в деловодството на общината или на kmet@dzhebel.bg, не по-късно от два дни преди публичното обсъждане.

           Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание. • 04.01.2024
 • Коментари
Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2024-2027 година

Стратегия за управление на 

общинската собственост за периода

 2024-2027 година

В изпълнение на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост / ЗОС / през месец февруари ще бъде представено предложение до Общински съвет – Джебел за вземане на решение за приемане на  Стратегия за управление за общинската собственост за периода 2024-2027 година. Тя определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината и съдържа:

 • основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост;
 • основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;
 • необходимостта на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване.

Становища, мнения, идеи, предложения и препоръки по стратегическия документ от страна на заинтересованата общност се приемат до 07 февруари 2024 година, на електронен адрес: kmet@dzhebel.bg    

 • 28.12.2023
 • Коментари
Съобщение

Във връзка с годишното приключване на отчетната 2023 г., община Джебел уведомява, че касата на отдел “Местни данъци и такси“ ще работи с граждани, както следва:
   На 29.12.2022 г. от 08.15 ч. до 11.00 ч.
   На 02.01.2023 г. след 13.00 ч. 

Али Мехмед

Директор дирекция МДТОС

 • 14.12.2023
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата и графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 20.11.2023
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

 • 15.11.2023
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

           Община Джебел, на основание чл. 76, ал. 3, чл. 77 и  във връзка с чл. 75 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, от Закона за нормативните актове (ЗНА), уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 15.12.2023 год. включително,  могат да изразят становища и да дадат предложения по предложения проект на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

         Предложенията и становищата могат да се депозират на служебния електронен адрес на Общинта, e-mail: kmet@dzhebel.bg или в деловодството на Община Джебел на адрес: гр.Джебел, ул.“Еделвайс“№19 

       Срокът за предложения и становища по предложения проект на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане физическата активност,  физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност е 30 дни, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. В рамките на този срок ще бъдат взети предвид предложенията и становищата по предложения проект на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане физическата активност, физическото възпитание,  спорта и спортно-туристическата дейност, като същите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Джебел в нормативно установения срок.             

       Публикуваната справка ще отразява постъпилите предложения и становища, заедно с обосновка на неприетите предложения,  като същите ще бъдат оповестени от вносителя преди приемането на акта от Общинския съвет – Джебел.

Приложения:

 1. Мотиви
 2. Доклад на кмета на община Джебел;
 3. Проект на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане физическата активност, физическото възпитание,  спорта и спортно-туристическата дейност ;
 4. Частична предварителна оценка на въздействието на  проекта на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане физическата активност,  физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност;
 5. Справка

                                                                                            

                                    • 13.11.2023
 • Коментари
УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт по определяне на размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Джебел през 2024г. и за одобряване на План-сметка за 2024 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Джебел

В съответствие с изискванията на ЗУО и ЗМДТ, Община Джебел предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно.

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2024 г. са предвидени средства в размер на 1 012 874 лв., съгласно проект на предложение за решение на Кмета на Община Джебел до Общински съвет – Джебел относно : План-сметка за 2024 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Джебел и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Джебел за 2024 г.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производство по издаване на акта по чл.65 и чл.66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение в деловодството на Община Джебел – ул. „Еделвайс“ № 19, както и на електронна поща: kmet@dzhebel.bg в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 13.12.2023  г. от 10 часа в залата на Общинска администрация Джебел, ул. „Еделвайс” №19, I-ви етаж.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Джебел на основание чл.66, ал.1 от АПК  и да бъде разгласено чрез поставяне на видни места – информационно табло на община Джебел, информационните табла на кметствата на населените места.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация – Джебел или от публикувания проект за решение.

 

 • 13.11.2023
 • Коментари
ТЕСТ на системата за ранно предупреждение – BG Alert

ТЕСТ на системата за ранно предупреждение – BG Alert 

На 23 ноември 2023 г. предстои планово тестване на системата за ранно известяване при бедствия и аварии BG-ALERT, разработена от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи (МВР) за област Кърджали и на 29 ноември 2023 г.- общонационално тестване.

Какво представлява системата  BG-ALERT?

BG-ALERT е система за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случаи на опасни събития (бедствия, извънредни ситуации и други представляващи заплаха за живота, здравето или имуществото) чрез мрежите на мобилните оператори до крайните устройства на гражданите (мобилни телефони, таблети и някои смарт часовници), които поддържат технологията Cell Broadcast Service.

Съобщенията се изпращат единствено и само от компетентните държавни органи или институции.

Всяко съобщение ще бъде съпровождано от специфичен звуков сигнал и ще предоставя кратка информация за вида на събитието и препоръки за предприемане на действия, в случаите, за които това се налага.

Уважаеми граждани на Община Джебел за да няма смут и паника предварително Ви предупреждаваме за тестовете.

 ТЕСТ!    ТЕСТ!    ТЕСТ!    ТЕСТ!    ТЕСТ!

 

 • 10.11.2023
 • Коментари
Обществено обсъждане на проект на ПРАВИЛНИК за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Джебел

Обществено обсъждане на проект на 

ПРАВИЛНИК

 

за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Джебел

 

Съгласно чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящият проект на Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Джебел, се предоставя на всички заинтересовани лица 30-дневен срок, считано от 10.11.2023 г., за предложения и становища по предложения проект. Предложенията или становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на общинска администрация – Джебел на адрес:          улица „.Еделвайс”№ 19, стая № 12 или на следния електронен адрес: kmet@dzhebel.bg

 

МОТИВИ

към проекта на Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Джебел./в съответствие с чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове/.

 

            Причини, които налагат приемането на предложения проект:       

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. С  нормативният  акт  се урежда реда и начина за отпускане на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на граждани на Община Джебел.

            Цели, които се поставят с предложения проект:

В резултат на приемане на проекта на Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи ще се отпускат средства  на:

 1.  Лица, с доказани здравни или социални нужди .
 2. Социално слаби лица – деца и младежи в неравностойно положение, деца сираци до 18 годишна възраст, студенти редовно обучение, учащи се младежи от многодетни семейства, самотни възрастни и др.
 3. Лица и семейства, пострадали от бедствия, аварии,  пожари и други природни бедствия.
 4. При смърт на член от семейството за социално слаби лица или за починали български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведение за социални услуги, регистрирани в службите за социално слаби.

 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на предложения проект:           

 За прилагане на Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи са необходими финансови средства, които Общинският съвет ежегодно с приемане на бюджета, определя общия размер на средствата за отпускане на еднократни помощи.

 

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 

Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.

 

Очаквани резултати: С настоящия правилник ще се определят правила за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ най-нуждаещите се хора, които ще получат помощ за задоволяване на спешни нужди.

  

Вносител на проекта :
Неджми Али  –  Кмет на община Джебел

 

Приложения:

 

 • 01.11.2023
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с изпълнение на чл. 48, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги, община Джебел организира публична дискусия относно социалните услуги на общинско ниво, включени в предложението за Национална карта на социалните услуги, включително и такива в рамките на Съвета по въпросите на социалните услуги на 08.11.2023г. от 13.30 часа в Заседателната зала на община Джебел за изразяване на мнения, становища и предложения по разработените от АСП документи.

Анализа на потребностите на национално ниво от социални услуги и Предложението за Национална карта на социалните услуги са качени на сайта на община Джебел за обществено обсъждане на 11.10.2023г.

 • 01.11.2023
 • Коментари
О Б Я В А

О Б Я В А

за набиране документи на длъжност социален работник по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Джебел“, договор №BG05SFPR002-2.002-0166-C01 на община Джебел

Община Джебел в качеството й на бенефициент по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Джебел“, договор №BG05SFPR002-2.002-0166-C01, по програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. Социален работник по проект:
 2. Социален работник – 1 бр. за период от 9 месеца, непълен работен ден – 4 ч.

Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

 • средно образование;
 • компютърни умения – Word, Excel, Internet;
 • висше образование ще се счита за предимство. 

Описание на длъжността:

да осъществява директна комуникация с лицата, желаещи да ползват конкретна социална услуга; – да насочва заинтересованите лица към подходящата за тях социална услуга; – да обработва първичната документация във връзка с кандидатстване и насочване на лицата; – да оказва административна подкрепа на служителите пряко ангажирани с предоставяне на конкретна социална услуга

 1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:15 ч. до 17.15 ч. в сградата на общинска администрация Джебел, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 3, стая 12 и 13, през периода от 01.11.2023 г. до 24.11.2023 г. /включително/.

Интервю/събеседване  с кандидатите ще се проведе на 27.11.2023г. от 10:00 часа, гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 3, стая 12.

Обявата и образците на документи са публикувани на сайта на общината Джебел https://dzhebel.bg/

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на сайта на община Джебел.

За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359.

Приложения:

 

 

                                                                                    

 

 • 11.10.2023
 • Коментари
Обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги

   УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,

 

            В съответствие с чл. 35 от Закона за социалните услуги и чл. 49, ал. 2 от Наредбата за планиране на социалните услуги, през периода 11.10.2023 г. – 09.11.2023 г. ще се организира обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и на Предложение за Национална карта на социалните услуги.

Каним всички граждани на община Джебел за активно участие и изразяване на мотивирани мнения и предложения по Анализа и Националната карта на социалните услуги в писмен вид в деловодството на общината.

 

            Приложения:

 1. Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги;
 2. Предложение за Национална карта на социалните услуги.

 • 02.10.2023
 • Коментари
О Б Я В А

О Б Я В А

за набиране документи на длъжност социален работник по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Джебел“, договор №BG05SFPR002-2.002-0166-C01 на община Джебел

Община Джебел в качеството й на бенефициент по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Джебел“, договор №BG05SFPR002-2.002-0166-C01, по програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. Социален работник по проект:
 2. Социален работник – 1 бр. за период от 10 месеца, непълен работен ден – 4 ч.

Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

 • средно образование;
 • компютърни умения – Word, Excel, Internet;
 • висше образование ще се счита за предимство. 

Описание на длъжността:

да осъществява директна комуникация с лицата, желаещи да ползват конкретна социална услуга; – да насочва заинтересованите лица към подходящата за тях социална услуга; – да обработва първичната документация във връзка с кандидатстване и насочване на лицата; – да оказва административна подкрепа на служителите пряко ангажирани с предоставяне на конкретна социална услуга

 1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:15 ч. до 17.15 ч. в сградата на общинска администрация Джебел, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 3, стая 12 и 13, през периода от 02.10.2023 г. до 30.10.2023 г. /включително/.

Интервю/събеседване  с кандидатите ще се проведе на 31.10.2023г. от 10:00 часа, гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 3, стая 12.

Обявата и образците на документи са публикувани на сайта на общината Джебел https://dzhebel.bg/

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на сайта на община Джебел.

За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359.

Приложения:

 

                                                                                    

 

 • 27.09.2023
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 29.09.2023 год. от 09:30 часа, ще се извърши
обработка на тревните площи против кърлежи на терени за
обществено ползване в гр. Джебел.

Дезакаризацията  ще се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика
при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 21.09.2023
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 05.09.2023
 • Коментари
„Да изчистим България заедно“

 Община Джебел подкрепя кампанията на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД „Да изчистим България заедно“, която през 2023 година ще се проведе на 16-ти септември (събота) – Световния ден на почистването.

        Тази година инициативата „Да изчистим България заедно“ ще се проведе под надслов „ГОТОВИ СМЕ!“ и е насочена към усърдието и енергията, които влагаме в грижата за чистотата на планетата, бъдещето и възпитанието на децата. Именно най-малките жители ще поведат страната ни по пътя към опазването и отговорното отношение към природата, рамо до рамо със своите родители, приятели и всички нас.

        Община Джебел ще окаже съдействие на всички граждани, организации и фирми, които желаят да почистят замърсени места за отдих и почивка, пространства около домове и офиси, зелени площи, спортни и детски площадки. На желаещите да се включат в инициативата ще предоставим необходимите консумативи за почистване.

Можете да заявявате своето участие с избрано от Вас място за почистване в срок до 13.09.2023 г. (сряда) на тел.: 03632 30-84, ел. адрес: e.ahmed@dzhebel.bg или на място в сградата на ОбА –Джебел, ет.3, стая №17.

Препоръчваме отпадъците да бъдат събрани в чували до контейнерите за битови отпадъци или на удобно за извозване място. Извозването на отпадъците ще се извършва след предварителна заявка за участие.

 

 

 • 04.09.2023
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 01.09.2023
 • Коментари
О Б Я В А

О Б Я В А

за набиране документи на длъжност социален работник по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Джебел“, договор №BG05SFPR002-2.002-0166-C01 на община Джебел

Община Джебел в качеството й на бенефициент по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Джебел“, договор №BG05SFPR002-2.002-0166-C01, по програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. Социален работник по проект:
 2. Социален работник – 1 бр. за период от 11 месеца, непълен работен ден – 4 ч.

Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

 • средно образование;
 • компютърни умения – Word, Excel, Internet;
 • висше образование ще се счита за предимство. 

Описание на длъжността:

да осъществява директна комуникация с лицата, желаещи да ползват конкретна социална услуга; – да насочва заинтересованите лица към подходящата за тях социална услуга; – да обработва първичната документация във връзка с кандидатстване и насочване на лицата; – да оказва административна подкрепа на служителите пряко ангажирани с предоставяне на конкретна социална услуга

 1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:15 ч. до 17.15 ч. в сградата на общинска администрация Джебел, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 3, стая 12 и 13, през периода от 01.09.2023 г. до 28.09.2023 г. /включително/.

Интервю/събеседване  с кандидатите ще се проведе на 29.09.2023г. от 10:00 часа, гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 3, стая 12.

Обявата и образците на документи са публикувани на сайта на общината Джебел https://dzhebel.bg/

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на сайта на община Джебел.

За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359.

Приложения:

 

 

                                                                                    

 

 • 18.08.2023
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 22.08.2023 год. след 21:00 часа, ще се извърши дезинсекция (пръскане против комари) на територията на гр.Джебел.

По време на обработката от 21.00 часа до 24.00 часа, се препоръчва:

      – гражданите да затворят прозорците на жилищата си;

      – собствениците на пчелни семейства да затворят кошерите.

Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните. Препаратът срещу насекоми е аерозолен и ще се разнесе до половин час след пръскането.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 

 • 17.08.2023
 • Коментари
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА  НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

Уважаеми съграждани,

На основание чл. 83, ал.1, т.5 и във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за
публичните финанси, кметът на община Джебел – г-н Неджми Али отправя
настоящата покана към жителите на общината, представителите на бизнеса,
ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата
общественост за участие в публично обсъждане на проектобюджета за 2023 г. на
община Джебел.
Публичното обсъждане на проекта за бюджет 2023 година на Община Джебел ще се
проведе на 25.08.2023 г. /петък / г. от 10:00 часа в заседателната зала на ОбС –
Джебел.
Всички заинтересовани лица освен на обявената дата за публичното
обсъждане, могат  да представят писмени препоръки, мнения и въпроси  по
предложения проект  за бюджет  в деловодството на общината или на
kmet@dzhebel.bg, не по-късно от два дни преди публичното обсъждане.
Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание.

 • 16.08.2023
 • Коментари
Съобщение

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,

Във връзка с изменения и допълнения на Закона за горите /ДВ бр. 67
от 04.08.2023 г./ Община Джебел уведомява всички жители, че се
удължава срока до 31.08.2023 г. за подаване на заявления от физически
лица, представители на едно домакинство, до кмета или кметския
наместник за включване в списъка на физически лица, които имат право
да закупуват дърва за огрев по ценоразпис на корен и от склад.

 • 01.08.2023
 • Коментари
О Б Я В А

О Б Я В А

за набиране документи на длъжност социален работник по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Джебел“, договор №BG05SFPR002-2.002-0166-C01 на община Джебел

Община Джебел в качеството й на бенефициент по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Джебел“, договор №BG05SFPR002-2.002-0166-C01, по програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. Социален работник по проект:
 2. Социален работник – 1 бр. за период от 12 месеца, непълен работен ден – 4 ч.

Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

 • средно образование;
 • компютърни умения – Word, Excel, Internet;
 • висше образование ще се счита за предимство. 

Описание на длъжността:

да осъществява директна комуникация с лицата, желаещи да ползват конкретна социална услуга; – да насочва заинтересованите лица към подходящата за тях социална услуга; – да обработва първичната документация във връзка с кандидатстване и насочване на лицата; – да оказва административна подкрепа на служителите пряко ангажирани с предоставяне на конкретна социална услуга

 1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:15 ч. до 17.15 ч. в сградата на общинска администрация Джебел, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 3, стая 12 и 13, през периода от 01.08.2023 г. до 30.08.2023 г. /включително/.

Интервю/събеседване  с кандидатите ще се проведе на 31.08.2023г. от 10:00 часа, гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 3, стая 12.

Обявата и образците на документи са публикувани на сайта на общината Джебел https://dzhebel.bg/

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на сайта на община Джебел.

За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359.

Приложения:

                                                                                    

 

 • 31.07.2023
 • Коментари
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2022 ГОДИНА

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2022 ГОДИНА

 

    На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.38, ал.4 от Наредбата за условията  и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Джебел, Председателят на Общински съвет – Джебел

КАНИ

местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината на  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2022 ГОДИНА.

    Обсъждането ще се проведе на   09.08.2023 година (Сряда)  от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет –Джебел.

    Мнения, препоръки и становища по публичното обсъждане могат да се изпращат на следната електронна поща: obs_dzhebel@abv.bg, както и да бъдат входирани в деловодството на община Джебел.


С уважение,
инж. Сейфи Мехмедали (п)
Председател на Общински съвет -Джебел

 

 • 14.07.2023
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 17 и 19.07.2023 год. след 21:00 часа, ще се извърши дезинсекция (пръскане против комари) на територията на гр.Джебел.

По време на обработката от 21.00 часа до 24.00 часа, се препоръчва:

      – гражданите да затворят прозорците на жилищата си;

      – собствениците на пчелни семейства да затворят кошерите.

Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните. Препаратът срещу насекоми е аерозолен и ще се разнесе до половин час след пръскането.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 03.07.2023
 • Коментари
О Б Я В А

О Б Я В А

за набиране документи на длъжност социален работник по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Джебел“, договор №BG05SFPR002-2.002-0166-C01 на община Джебел

Община Джебел в качеството й на бенефициент по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Джебел“, договор №BG05SFPR002-2.002-0166-C01, по програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. Социален работник по проект:
 2. Социален работник – 1 бр. за период от 12 месеца, непълен работен ден – 4 ч.

Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

 • средно образование;
 • компютърни умения – Word, Excel, Internet;
 • висше образование ще се счита за предимство. 

Описание на длъжността:

да осъществява директна комуникация с лицата, желаещи да ползват конкретна социална услуга; – да насочва заинтересованите лица към подходящата за тях социална услуга; – да обработва първичната документация във връзка с кандидатстване и насочване на лицата; – да оказва административна подкрепа на служителите пряко ангажирани с предоставяне на конкретна социална услуга

 1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:15 ч. до 17.15 ч. в сградата на общинска администрация Джебел, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 3, стая 12 и 13, през периода от 03.07.2023 г. до 28.07.2023 г. /включително/.

Интервю/събеседване  с кандидатите ще се проведе на 31.07.2023г. от 10:00 часа, гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 3, стая 12.

Обявата и образците на документи са публикувани на сайта на общината Джебел https://dzhebel.bg/

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на сайта на община Джебел.

За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359.

Приложения: • 28.06.2023
 • Коментари
Съобщение

  СЪОБЩЕНИЕ  

до всички собственици на селскостопански животни на територията

на община Джебел

 

– Забранява се придвижването на домашни животни и стада без придружител /собственик или пастир/ и излизането им в обхвата    на пътищата от републиканската  и общинската пътна мрежа;

– Съгласно чл. 106, ал. 1 от Закона за движението по пътищата “Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или стада трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя“.

   

 

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ             • 26.06.2023
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 23.06.2023
 • Коментари
ОБЯВА

ОБЯВА 

Община Джебел в качеството си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община Джебел“, договор BG05SFPR002-2.001-0179-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 обявява втори прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

 

 • За предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще бъдат назначени:

 

 1. Социален работник – /една/ работна позиция, трудов договор при 8 часова заетост.

1.1. Описание на длъжността:

Социалният работник изготвя и води документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по проекта. Организира цялостната дейност по предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги. Оказва социална подкрепа – извършва директна работа с потребителите, съдействие за организиране на свободното време и насърчаване на комуникацията и поддържане на социални контакти, подкрепа при комуникация с институции и служби, дейности свързани с приобщаване в обществения живот, предоставя консултации от социален характер на потребителите, води и съхранява досиетата на потребителите на услугата с прилежащите документи съгласно изискванията; участва в екипни срещи, участва в комисии, приема заявления, извършва индивидуална оценка на потребностите на кандидатите за ползване на интегрирани здравно-социални услуги, изготвя документацията по предоставянето на услугата съобразно изискванията, поддържа контакти със системата от услуги в общността; партнира си с екипа за управление на проекта и с местни институции. Да спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна, като не разпространява по никакъв начин лична информация за потребителите. Познава и спазва етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги. Да координира дейността си с екипа на проекта. Изпълнява и други задачи, възложени от екипа на проекта.

1.2 Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – Средно образование;
 2. Професионален опит – не се изисква;

1.3 Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Добро познаване на нормативната уредба, регламентираща предоставянето на социални услуги;
 2. Организационни умения;
 3. Комуникативни умения;
 4. Умения за работа в екип;
 5. Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 6. Компютърна грамотност.

 

 1. Необходими документи, начин на подаване и ред за провеждане на подбор на персонала.
 2. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:
 1. Заявление за заемане на длъжността (по образец);
 2. Декларация за съгласие във връзка за обработка на лични данни (по образец)
 3. Документ за самоличност (за справка);
 4. Автобиография – европейски формат (по образец);
 5. Документ за завършено образование (копие, ако притежава);
 6. Документ, удостоверяващ завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (копие, ако притежава).
 1. Подбора протича на два етапа:
 1. Първи етап – проверка на представените документи с обявените изисквания;
 2. Втори етап – Събеседване (интервю) с допуснатите кандидати.
 1. Място и срок за подаване на документите: 

Документи от кандидатите за обявените позиции ще се приемат в деловодството на Община Джебел, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 1, всеки работен ден от 08.15 до 12.00 ч. и 13.00 да 17.15 ч. през периода от 23.06.2023 г. до 29.06.2023г. /включително/.

 

ІII. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Комплект с документи за кандидатстване ще се получават от кабинет № 12, ет. 3 в сградата на Общинска администрация Джебел. Обявата и образците на документите са публикувани и на интернет страницата на община Джебел на адрес: www.dzhebel.bg

 

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация Джебел.

 

Допълнителна информация за проекта, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на Община Джебел и на информационното табло в сградата на общината на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19

 

За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359

Приложения:

 

 • 23.06.2023
 • Коментари
ПОКАНА

ПОКАНА
 

Начална пресконференция
по проект „Грижа в дома в община Джебел“

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изпълнението на Проект № BG05SFPR002-2.001-0179-C01-„Грижа в дома в
община Джебел“, по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от
Европейски социален фонд +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Ви
каним да присъствате на начална пресконференция, която ще се проведе на 30.06.2023 г. от
11.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация Джебел.

Ръководител на проекта
/Джейлан Сюлейман/

 • 19.06.2023
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 21.06.2023 год. след 21:00 часа, ще се
извърши дезинсекция (пръскане против комари) на
територията на гр.Джебел.

По време на обработката от 21.00 часа до 24.00 часа, се
препоръчва:
– гражданите да затворят прозорците на жилищата си;
– собствениците на пчелни семейства да затворят
кошерите.

Препаратът не представлява опасност за живота и здравето
на хората и животните. Препаратът срещу насекоми е
аерозолен и ще се разнесе до половин час след пръскането.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в
графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 16.06.2023
 • Коментари
Обява

О Б Я В А

за набиране документи на длъжност социален работник по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Джебел“, договор №BG05SFPR002-2.002-0166-C01 на община Джебел

Община Джебел в качеството й на бенефициент по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Джебел“, договор №BG05SFPR002-2.002-0166-C01, по програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. Социален работник по проект:
 2. Социален работник – 1 бр. за период от 12 месеца, пълен работен ден и 1 бр. за период от 12 месеца, непълен работен ден – 4 ч.

Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

 • средно образование;
 • компютърни умения – Word, Excel, Internet;
 • висше образование ще се счита за предимство. 

Описание на длъжността:

да осъществява директна комуникация с лицата, желаещи да ползват конкретна социална услуга; – да насочва заинтересованите лица към подходящата за тях социална услуга; – да обработва първичната документация във връзка с кандидатстване и насочване на лицата; – да оказва административна подкрепа на служителите пряко ангажирани с предоставяне на конкретна социална услуга

 1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:15 ч. до 17.15 ч. в сградата на общинска администрация Джебел, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 3, стая 12 и 13, през периода от 16.06.2023 г. до 22.06.2023 г. /включително/.

Интервю/събеседване  с кандидатите ще се проведе на 23.06.2023г. от 10:00 часа, гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 3, стая 12.

Обявата и образците на документи са публикувани на сайта на общината Джебел https://dzhebel.bg/

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на сайта на община Джебел.

За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359.

Приложения:
Заявление
Декларация
Автобиография
Протокол 1-ширин
Протокол 2-ширин
Регистър

 • 06.06.2023
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 07.06.2023 год. от 09:30 часа, ще се извърши обработка на тревните площи против кърлежи на терени за обществено ползване в гр. Джебел.

Дезакаризацията  ще се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 05.06.2023
 • Коментари
Съобщение

   УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ

   НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,

 

Във връзка с малкото количество валежи през 2022 година възникнаха частични проблеми с редовното водоснабдяване в някои населени места от община Джебел.

При ревизия на съществуващите резервоари за вода, експлоатирани от ВиК ООД град Кърджали се установи, че  пропускат вода и имат неотложна необходимост от ремонт.

С цел предотвратяване на режим на водата през летния сезон на 2023 г. са осигурени финансови средства за саниране и ремонт на резервоарите /водохранилищата/ на територията на община Джебел. 

През периода от 07.06.2023 г. (сряда) до 15:00 ч. на 10.06.2023 г. (събота) ще бъде прекъснато водоподаването в следните населени места и квартали:

 • с. Папрат;
 • с. Тютюнче;
 • с. Сипец и махала Орлово;
 • кв. ,,Боровец‘‘;
 • кв. ,,Изгрев‘‘.

Това ще наложи известни неудобства, поради което следва да проявите разбиране и търпение. • 03.06.2023
 • Коментари
Съобщение за подбор на съдебни заседатели

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЖЕБЕЛ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – МОМЧИЛГРАД

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление – по образец;
 2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 6. Мотивационно писмо;
 7. Писмено съгласие;
 8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ и писмено съгласие – по образец;
 9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Изисквания към кандидатите:

 1. Да са български граждани;
 2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
 3. Да имат настоящ адрес в общината на съдебния район за който кандидатстват;
 4. Да имат завършено най-малко средно образование;
 5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 6. Да не страдат от психически заболявания;
 7. Да не са съдебни заседатели в друг съд;
 8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който е избран;
 9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за които са избрани.

 

Място и срок за подаване на документи: Адрес: Община Джебел, ул. ”Еделвайс” №19
Общински съвет – Джебел, ет. 1 – До комисията за подбор на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Момчилград, за мандат 2024 – 2027 г.

Краен срок за подаване на документи: 31.08.2023 г.

Подаването на документите се извършва лично. Образци на документите са на разположение на кандидатите в Общински съвет – Джебел, както и на сайта на Община Джебел  Официален сайт на ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ (dzhebel.bg) в секция „Новини“.

Приложения:

Образец № 1Заявление

Образец № 2Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ

Образец № 3Декларация по чл.69, ал.2 от Закона за съдебната власт

Образец № 4 – Писмено съгласие 

 

 • 01.06.2023
 • Коментари
ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ“

 

На 01.06.2023 г. стартира проект  „Укрепване на общинския капацитет в Община Джебел“, договор № BG05SFPR002-2.002-0166-C01, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Операция: BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“

Общата стойност на проекта е 40 281,00 лв.

Срокът на изпълнение на проекта е от 01.06.2023 г. – 01.09.2024 г. (15 месеца), а срокът на предоставяне на услугата е 12 месеца.

Проектното предложение е насочено към прилагането на интегрирани мерки за подкрепа във връзка изпълнението на правомощията на Община Джебел, свързани с осъществяването на отговорностите ѝ по реда на Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за личната помощ (ЗЛП). В съответствие с целта на процедурата, чрез укрепването на общинския капацитет в сферата, ще се  подкрепят процесите по реформирането на системата на социалните услуги и ще се улесни преходът към новите механизми на местно ниво за най-уязвимите групи от населението. 

Във връзка с нарасналия обем от функции и задължения на общините с оглед прилагането на новите нормативни изисквания в областта на социалните услуги, ще бъдат назначени 2 нови служители на длъжност „социален работник“ – 1 на 8 часова и 1 на 4 часова трудова заетост. 

Целевата група по проекта е минимум 20 лица, служители от институции/организации или администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера и служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Дейностите по проекта ще осигурят необходимата подкрепа и условия за повишен административен капацитет в Община Джебел при упражняване правомощията и задълженията ѝ по прилагането на ЗЛП, ЗСУ и ЗХУ, което от своя страна ще доведе до увеличена ефективност и качество на предоставяните услуги за местното население.

 


 • 01.06.2023
 • Коментари
ОБЯВА

ОБЯВА 

Община Джебел в качестовото си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община Джебел“, договор BG05SFPR002-2.001-0179-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 обявява прием на документи за подбор на потребители за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

 

Целта на дейността е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, с невъзможност от самообслужване. Това ще бъде постигнато с изпълнение на следните поддейности: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги; медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот. На лицата ще бъде предоставена информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

 

Кандидатите за потребители следва да са от следните допустими целеви групи: лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност от самообслужване, зависими от грижа със следните нужди и проблеми:

 • затруднения и нужда от помощ при пазаруване на хранителни продукти, нехранителни продукти и лекарства;
 • затруднения при заплащане на битови сметки;
 • нужда от съдействие за заявяване на административни услуги и придружаване до институции;
 • нужда от помощ в домакинството, като разтребване, почистване, миене на съдове;
 • нужда от медицинска грижа и психологична подкрепа, за лица, които желаят ползването на такива.

 

На кандидатите за потребители, които отговарят на изискванията за допустимост, се изготвя индивидуална оценка на потребностите, след което се извършва подбор, на базата на компоненти, включени във формуляра за оценка.

 

За предоставяните по проекта услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.

 

Проектът е с период на изпълнение 12 месеца. Заявления от кандидати за потребители се приемат в в сградата на общинска администрация Джебел, адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 3, стая 12 и 13, всеки работен ден от от 08:15 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:15 ч. през периода от 01.06.2023 г. до 16.06.2023 г. /включително/.

Заявления ще се приемат и след стартиране на дейностите на проекта до 1 месец преди изтичане на крайния срок за изпълнение на проекта, като първоначално ще бъдат разгледани и оценени тези, които са подадени до 16.06.2023 година. Останалите ще бъдат включени в резервен списък.

Желаещите да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец с приложени към него Декларация по Закона за защита на личните данни и медицински документи (експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, актуална епикриза, етапна епикриза и др.) лично или чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, в сградата на общинска администрация Джебел, ет. 3, стая 12 и 13.

Образци на заявления могат да бъдат получени на място, в сградата на общинска администрация Джебел, ет. 3, стая 12 и 13 или изтеглени от официалната интернет страница на www.dzhebel.bg

Допълнителна информация за проекта, списъци и други съобщения във връзка с подбора ще се обявят на интернет страницата на Община Джебел и на информационното табло в сградата на общината на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19

За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 • 01.06.2023
 • Коментари
ОБЯВА

ОБЯВА 

Община Джебел в качестовото си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община Джебел“, договор BG05SFPR002-2.001-0179-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 обявява прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги на възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания в техните домове.

 

 • За предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги на възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания в техните домове ще бъдат назначени:

 

 1. Санитар – 29 позиции, трудов договор при 8 часова заетост или пропорционално на 4 часова заетост;
 2. Медицински сестри – 4 позиции;
 3. Шофьор – 1 позиция.
 1. Санитар – 29 позиции, трудов договор при 8 часова заетост или пропорционално на 4 часова заетост

2.1 Описание на длъжността:

Извършва домашни посещения и дейности, съобразно изготвена оценка на потребностите по предварително изготвен график. Предоставя услуги за удовлетворяване на хигиенно-битови потребности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, помощ при поддържане на личната хигиена, придружаване извън дома, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.  

2.2 Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователна степен – не се изисква;
 • Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит и квалификация в сходни дейности е предимство;
 • Трудов стаж – не се изисква.

 

2.3 Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Комуникативни умения;
 2. Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с увреждания.

 

 1. Медицински сетри – /четири/ работни позиция

1.1. Описание на длъжността:

Предоставя и събира здравна информация за потребителите; Измерва витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура); Извършва здравни услуги и манипулации в домовете на потребителите. Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите; Осъществява профилактика и консултиране на потребителите за социално – значими заболявания; Участва в мобилната работа на екипа. Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите.

1.2 Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше образование със степен „специалист“, професионален бакалавър;
 • Специалност – „Медицинска сестра“, „Медицински фелдшер“, „Акушерка“ 
 • Трудов стаж – 2 години;

1.3 Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Добро познаване на нормативната уредба, регламентираща предоставянето на социални услуги;
 2. Организационни умения;
 3. Комуникативни умения;
 4. Умения за работа в екип;
 5. Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 6. Компютърна грамотност.

 

 1. Шофьор – /една/ работна позиция

1.1. Описание на длъжността:

Осигурява транспорт на специалистите, наети за предоставяне на услуги по проекта по предварително изготвен график.

1.2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – средно;
 • Квалификация – свидетелство за управление на МПС;
 • Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност, да не е отнемано свидетелството за правоуправление на автомобил;
 • Трудов стаж – не се изисква
 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
 1. Комуникативни умения;
 2. Умения за работа в екип;
 3. Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с увреждания;

 

 1. Необходими документи, начин на подаване и ред за провеждане на подбор на персонала.
 2. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:
 1. Заявление за заемане на длъжността (по образец);
 2. Декларация за съгласие във връзка за обработка на лични данни (по образец)
 3. Документ за самоличност (за справка);
 4. Автобиография – европейски формат (по образец);
 5. Документ за завършено образование (копие, ако притежава);
 6. Документ, удостоверяващ завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (копие, ако притежава);
 7. Копия на документи, удостоверяващи професионален опит;
 1. Подбора протича на два етапа:
 1. Първи етап – проверка на представените документи с обявените изисквания;
 2. Втори етап – Събеседване (интервю) с допуснатите кандидати.
 1. Място и срок за подаване на документите: 

Документи от кандидатите за обявените позиции ще се приемат в сградата на общинска администрация Джебел, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 3, стая 12 и 13, всеки работен ден от от 08:15 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:15 ч. през периода от 01.06.2023 г. до 16.06.2023 г. /включително/.

ІII. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Образци на заявления за кандидатстване могат да се получат в сградата на община Джебел от кабинет № 12, ет. 3 или да се изтеглят от интернет страницата на община Джебел на адрес: www.dzhebel.bg

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация Джебел.

След провеждане на подбора с одобрените кандидати ще бъдат сключени съответните за длъжността договори за трудови проотношения.

Допълнителна информация за проекта, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на Община Джебел и на информационното табло в сградата на общината на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19

За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359

Приложения: 

 • 26.05.2023
 • Коментари
Съобщение

Днес, 26.05.2023 г., на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),
Община Джебел осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на
писмени становища от заинтересувани лица до информацията по Приложение № 2 към чл.
6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване
на ОВОС) за инвестиционно предложение:

„Изграждане на кариери за добив на варовици в участъците на концесионна площ
„Папрат“ (150.660 дка), землище на с. Плазище, с. Рът и с. Поточе, община Джебел” с
възложител „БАЛКАНСТРОЙ ИНВЕСТ“ ООД.

Информацията се е поставена на табло в сградата на Община Джебел ул. „Еделвайс“ №
19.

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица – 19.06.2023 г.

 • 15.05.2023
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 16.05.2023 год. от 09:30 часа, ще се извърши обработка на тревните площи против кърлежи на терени за обществено ползване в гр. Джебел.

Дезакаризацията  ще се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 10.05.2023
 • Коментари
ОБЯВА

ОБЯВА 

Община Джебел в качестовото си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община Джебел“, договор BG05SFPR002-2.001-0179-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 обявява втори прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

 

 • За предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще бъдат назначени:

 

 1. Социален работник – /една/ работна позиция, трудов договор при 8 часова заетост.

1.1. Описание на длъжността:

Социалният работник изготвя и води документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по проекта. Организира цялостната дейност по предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги. Оказва социална подкрепа – извършва директна работа с потребителите, съдействие за организиране на свободното време и насърчаване на комуникацията и поддържане на социални контакти, подкрепа при комуникация с институции и служби, дейности свързани с приобщаване в обществения живот, предоставя консултации от социален характер на потребителите, води и съхранява досиетата на потребителите на услугата с прилежащите документи съгласно изискванията; участва в екипни срещи, участва в комисии, приема заявления, извършва индивидуална оценка на потребностите на кандидатите за ползване на интегрирани здравно-социални услуги, изготвя документацията по предоставянето на услугата съобразно изискванията, поддържа контакти със системата от услуги в общността; партнира си с екипа за управление на проекта и с местни институции. Да спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна, като не разпространява по никакъв начин лична информация за потребителите. Познава и спазва етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги. Да координира дейността си с екипа на проекта. Изпълнява и други задачи, възложени от екипа на проекта.

1.2 Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – Средно образование;
 2. Професионален опит – не се изисква;

1.3 Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Добро познаване на нормативната уредба, регламентираща предоставянето на социални услуги;
 2. Организационни умения;
 3. Комуникативни умения;
 4. Умения за работа в екип;
 5. Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 6. Компютърна грамотност.

 

 1. Необходими документи, начин на подаване и ред за провеждане на подбор на персонала.
 2. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:
 1. Заявление за заемане на длъжността (по образец);
 2. Декларация за съгласие във връзка за обработка на лични данни (по образец)
 3. Документ за самоличност (за справка);
 4. Автобиография – европейски формат (по образец);
 5. Документ за завършено образование (копие, ако притежава);
 6. Документ, удостоверяващ завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (копие, ако притежава).
 1. Подбора протича на два етапа:
 1. Първи етап – проверка на представените документи с обявените изисквания;
 2. Втори етап – Събеседване (интервю) с допуснатите кандидати.
 1. Място и срок за подаване на документите: 

Документи от кандидатите за обявените позиции ще се приемат в деловодството на Община Джебел, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 1, всеки работен ден от 08.15 до 12.00 ч. и 13.00 да 17.15 ч. през периода от 05.05.2023 г. до 31.05.2023г. /включително/.

 

ІII. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Комплект с документи за кандидатстване ще се получават от кабинет № 12, ет. 3 в сградата на Общинска администрация Джебел. Обявата и образците на документите са публикувни и на интернет страницата на община Джебел на адрес: www.dzhebel.bg

 

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация Джебел.

 

Допълнителна информация за проекта, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на Община Джебел и на информационното табло в сградата на общината на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19

 

За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359

Приложения: • 05.05.2023
 • Коментари
Обява – Процедура № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

ОБЯВА 

Община Джебел в качестовото си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община Джебел“, договор BG05SFPR002-2.001-0179-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 обявява втори прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

 

 • За предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще бъдат назначени:

 

 1. Социален работник – /една/ работна позиция, трудов договор при 8 часова заетост.

1.1. Описание на длъжността:

Социалният работник изготвя и води документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по проекта. Организира цялостната дейност по предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги. Оказва социална подкрепа – извършва директна работа с потребителите, съдействие за организиране на свободното време и насърчаване на комуникацията и поддържане на социални контакти, подкрепа при комуникация с институции и служби, дейности свързани с приобщаване в обществения живот, предоставя консултации от социален характер на потребителите, води и съхранява досиетата на потребителите на услугата с прилежащите документи съгласно изискванията; участва в екипни срещи, участва в комисии, приема заявления, извършва индивидуална оценка на потребностите на кандидатите за ползване на интегрирани здравно-социални услуги, изготвя документацията по предоставянето на услугата съобразно изискванията, поддържа контакти със системата от услуги в общността; партнира си с екипа за управление на проекта и с местни институции. Да спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна, като не разпространява по никакъв начин лична информация за потребителите. Познава и спазва етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги. Да координира дейността си с екипа на проекта. Изпълнява и други задачи, възложени от екипа на проекта.

1.2 Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – Средно образование;
 2. Професионален опит – не се изисква;

1.3 Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Добро познаване на нормативната уредба, регламентираща предоставянето на социални услуги;
 2. Организационни умения;
 3. Комуникативни умения;
 4. Умения за работа в екип;
 5. Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 6. Компютърна грамотност.
 1. Диспечер – /една/ работна позиция, трудов договор при 8 часова заетост.

2.1 Описание на длъжността:

Диспечерът изготвя ежемесечни графици за работа на домашните помощници и медицинските специалисти. Изготвя ежемесечни планове за грижа на потребителите на услугите; Изготвя обобщени форми за предоставяне на услугите; изготвя присъствени форми за явяване на работа; Контролира качеството на предоставяните услуги чрез посещения на място в домовете на потребителите; Координира дейностите с наетите лица, предоставящи здравно-социалните услуги и работниците доставящи храни, лекарства и административни услуги до домовете на потребителите; Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна, като не разпространява по никакъв начин лична информация за потребителите; Познава и спазва етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги; Координира дейността си и месечната отчетност със социалния работник и с екипа на проекта. Отчита дейността си всеки месец. Изпълнява и други задачи, възложени от екипа на проекта.

2.2 Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – средно образование;
 2. Професионален опит – не се изисква;

2.3 Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Добро познаване на нормативната уредба, регламентираща предоставянето на социални услуги;
 2. Организационни умения;
 3. Комуникативни умения;
 4. Умения за работа в екип;
 5. Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 6. Компютърна грамотност.
 1. Необходими документи, начин на подаване и ред за провеждане на подбор на персонала.
 2. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:
 1. Заявление за заемане на длъжността (по образец);
 2. Декларация за съгласие във връзка за обработка на лични данни (по образец)
 3. Документ за самоличност (за справка);
 4. Автобиография – европейски формат (по образец);
 5. Документ за завършено образование (копие, ако притежава);
 6. Документ, удостоверяващ завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (копие, ако притежава).
 1. Подбора протича на два етапа:
 1. Първи етап – проверка на представените документи с обявените изисквания;
 2. Втори етап – Събеседване (интервю) с допуснатите кандидати.
 1. Място и срок за подаване на документите: 

Документи от кандидатите за обявените позиции ще се приемат в деловодството на Община Джебел, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, ет. 1, всеки работен ден от 08.15 до 12.00 ч. и 13.00 да 17.15 ч. през периода от 27.04.2023 г. до 05.05.2023 г. /включително/.

ІII. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Комплект с документи за кандидатстване ще се получават от кабинет № 12, ет. 3 в сградата на Общинска администрация Джебел. Обявата и образците на документите са публикувни и на интернет страницата на община Джебел на адрес: www.dzhebel.bg

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация Джебел.

Допълнителна информация за проекта, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на Община Джебел и на информационното табло в сградата на общината на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19

За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359

Приложения: • 03.05.2023
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 02.05.2023
 • Коментари
НОВ ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА“ СТАРТИРА В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

На 02.05.2023 г. стартира проект  „Грижа в дома Община Джебел“, договор № BG05SFPR002-2.001-0179-С01, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“.

Общата стойност на проекта е 587 780,60 лв. и със срок от 14 месеца – 02.05.2023 г. – 02.07.2024 г., а срокът на предоставяне на услугата е 12 месеца.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. 

Проектното предложение е насочено към хората с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Чрез заложената в него индивидуална грижа се осигурява подкрепа в домашна среда, която включва и здравни услуги за 110 лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа – жители на община Джебел. Целта е осигуряване на навременна професионална подкрепа и повишаване качеството на живот на най-уязвимите групи, изразяваща се най-вече в: 

 • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа;
 • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със лични средства на потребителите)
 • Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и други специалисти при необходимост;
 • Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

За реализиране на дейностите по проекта ще  бъде съставен екип от диспечер, социален работник, лекар, психолог, медицински специалисти, домашни санитари и шофьор за период от 12 месеца.

  • 25.04.2023
 • Коментари
Обявление 17

   О Б Я В Л Е Н И Е
№ 17
 гр. Джебел, 25.04.2023 г.

 

              Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2, чл.136, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица, че със   Заповед № 421 от 24.04.2023 г. на Кмета на oбщина Джебел е одобрен ПУП – ПЗ /Подробен устройствен план – план за застрояване/ УПИ I-1157, УПИ II-1158 и УПИ III-1159 в кв.14 по ПУП на гр. Джебел, с  възложител: Сенай Ремзи Тасим.

           Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Джебел пред Административен съд- гр. Кърджали.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

 

 • 13.04.2023
 • Коментари
Процедура No BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ www.eufunds.bg Проект „Грижа в дома в община Джебел“, договор BG05SFPR002-2.001-0179-C01, финансиран от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 ОБЯВА

Процедура No BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

Проект „Грижа в дома в община Джебел“, договор BG05SFPR002-2.001-0179-C01, финансиран от Европейския

социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

ОБЯВА

Община Джебел в качестовото си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община
Джебел“, договор BG05SFPR002-2.001-0179-C01 по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от
Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
обявява прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на мобилни интегрирани
здравно-социални услуги.
I. За предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще бъдат
назначени:

1. Социален работник – /една/ работна позиция, трудов договор при 8 часова
заетост.
1.1. Описание на длъжността:
Социалният работник изготвя и води документация, съгласно нормативната уредба и
изисквания по проекта. Организира цялостната дейност по предоставянето на интегрирани
здравно-социални услуги. Оказва социална подкрепа – извършва директна работа с
потребителите, съдействие за организиране на свободното време и насърчаване на
комуникацията и поддържане на социални контакти, подкрепа при комуникация с институции и
служби, дейности свързани с приобщаване в обществения живот, предоставя консултации от
социален характер на потребителите, води и съхранява досиетата на потребителите на услугата
с прилежащите документи съгласно изискванията; участва в екипни срещи, участва в комисии,
приема заявления, извършва индивидуална оценка на потребностите на кандидатите за
ползване на интегрирани здравно-социални услуги, изготвя документацията по предоставянето
на услугата съобразно изискванията, поддържа контакти със системата от услуги в общността;
партнира си с екипа за управление на проекта и с местни институции. Да спазва
професионалната етика и съхранява професионална тайна, като не разпространява по никакъв
начин лична информация за потребителите. Познава и спазва етичния кодекс на служителите,
осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги. Да координира дейността си с
екипа на проекта. Изпълнява и други задачи, възложени от екипа на проекта.
1.2 Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – Средно образование;
2. Професионален опит – не се изисква;
1.3 Специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Добро познаване на нормативната уредба, регламентираща предоставянето на
социални услуги;
2. Организационни умения;
3. Комуникативни умения;

4. Умения за работа в екип;
5. Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с
увреждания;
6. Компютърна грамотност.

2. Диспечер – /една/ работна позиция, трудов договор при 8 часова заетост.
2.1 Описание на длъжността:
Диспечерът изготвя ежемесечни графици за работа на домашните помощници и медицинските
специалисти. Изготвя ежемесечни планове за грижа на потребителите на услугите; Изготвя
обобщени форми за предоставяне на услугите; изготвя присъствени форми за явяване на
работа; Контролира качеството на предоставяните услуги чрез посещения на място в домовете
на потребителите; Координира дейностите с наетите лица, предоставящи здравно-социалните
услуги и работниците доставящи храни, лекарства и административни услуги до домовете на
потребителите; Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна, като не
разпространява по никакъв начин лична информация за потребителите; Познава и спазва
етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги;
Координира дейността си и месечната отчетност със социалния работник и с екипа на проекта.
Отчита дейността си всеки месец. Изпълнява и други задачи, възложени от екипа на проекта.
2.2 Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – средно образование;
2. Професионален опит – не се изисква;
2.3 Специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Добро познаване на нормативната уредба, регламентираща предоставянето на
социални услуги;
2. Организационни умения;
3. Комуникативни умения;
4. Умения за работа в екип;
5. Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с
увреждания;
6. Компютърна грамотност.

II. Необходими документи, начин на подаване и ред за провеждане на подбор на
персонала.
1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие
в подбора:

1. Заявление за заемане на длъжността (по образец);
2. Декларация за съгласие във връзка за обработка на лични данни (по образец)
3. Документ за самоличност (за справка);
4. Автобиография – европейски формат (по образец);
5. Документ за завършено образование (копие, ако притежава);
6. Документ, удостоверяващ завършени обучителни курсове по сходни
програми/проекти (копие, ако притежава).

2. Подбора протича на два етапа:

1. Първи етап – проверка на представените документи с обявените изисквания;

2. Втори етап – Събеседване (интервю) с допуснатите кандидати.

3. Място и срок за подаване на документите:
Документи от кандидатите за обявените позиции ще се приемат в деловодството на Община
Джебел, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, No 19, ет. 1, всеки работен ден от
08.15 до 12.00 ч. и 13.00 да 17.15 ч. през периода от 12.04.2023 г. до 26.04.2023 г.
/включително/.

ІII. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Комплект с документи за кандидатстване ще се получават от кабинет No 12, ет. 3 в сградата на
Общинска администрация Джебел. Обявата и образците на документите са публикувни и на
интернет страницата на община Джебел на адрес: www.dzhebel.bg
Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати,
както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на
Информационното табло в сградата на Общинска администрация Джебел.
Допълнителна информация за проекта, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се
обявят на интернет страницата на Община Джебел и на информационното табло в сградата на
общината на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. No 19
За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359

 • 17.03.2023
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 13.03.2023
 • Коментари
Публична дискусия, относно предложението за планиране на социалните услуги в Община Джебел

Публична дискусия, относно предложението за планиране на социалните услуги в Община Джебел

Кметът на Община Джебел отправя покана за публично обсъждане /публични дискусии/ на Предложението на община Джебел за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Публичното обсъждане /дискусии/  ще се проведе от 14.00 часа на 21.03.2023 г. в заседателната зала на общината, находяща се на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19.

Анализът на потребностите от социални услуги  и  Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в съответствие с изискванията на чл. 42, ал. 3, т. 2. Наредбата за планиране на социалните услуги са публикувани на сайта на община Джебел и може да бъде открит на интернет страницата на община Джебел в раздел „Съобщения“:

https://dzhebel.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d1%81/

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот. Извършват се в специализирани институции и в общността. Свързани са със задоволяване на определени жизнени потребности на деца, лица и семейства, които поради здравословни, възрастови и други причини не могат сами или с помощта на своите близки да ги осъществят.

Анализът на ситуацията и оценката на потребностите от социални услуги на територията на община Джебел е разработен в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Наредбата за планирането на социалните услуги и др. подзаконови нормативни актове във връзка с разработването на Национална карта на социалните услуги в Република България. Анализът е изготвен от комисия, която е определена със заповед на кмета на община Джебел № 1483/16.12.2022 г. и включва представители от общинска администрация.

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 27.02.2023
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

ВАЖНО !!!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

Общинска администрация Джебел уведомява собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Джебел, че в срок от 01.03.2023 г. до 10.03.2023 г. могат да подават заявления за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/.

Образци на необходими документи за участие може да се получи в отдел „Общинска собственост и горско стопанство“, етаж – 3, стая № 20 в сградата на Общинска администрация Джебел.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Приложение № 1 – Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ 
 2. Приложение № 2 – Годишен план за паша на Община Джебел за стопанската 2022/2023 година
 3. Приложение № 3 – Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на Община Джебел

 

 

 

 • 21.02.2023
 • Коментари
Проект на анализ на потребностите от социални услуги в община Джебел

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Джебел, област Кърджали в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, считано от днес в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви проект за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планиране на социалните на общинско и областно ниво.

Предложения могат бъдат направени по електронен път на e-mail: kmet@dzhebel.bg или на хартиен носител чрез внасяне в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19.

Телефон за връзка: 03632/22-02; 03632/22-05

Приложения:

ЕМИЛ КУЦЕВ:

Зам.- кмет на община Джебел

/изпълняващ функциите на кмет на Община

съгл. Заповед № 153/20.02.2023 г./

 

 • 20.02.2023
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 15.02.2023
 • Коментари
Съобщение за снабдяването на населението с дърва за огрев

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,


Уведомяваме Ви, че от 27 януари 2023 г. е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, който касае снабдяването на населението с дърва за огрев.
Какво трябва да имате предвид и какви срокове трябва да се спазят ,за да получи всяко домакинство дърва за огрев за всяка текуща година:


1.Право на закупуване на дървесина на корен или закупуване от склад имат физически лица – представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, които са включени в списък, изготвен от кмета на населеното място.

2.За включване в списъка за текущата 2023 г. представител на едно домакинство подава заявление по образец до кмета на общината/ населеното място в периода от 01.02.2023 г. до 31.03.2023 г.


3.След 31.03.2023 г. списъка се обявява на видно място в сградата на общината, кметство на населеното място ,сградата на държавното горско стопанство.

4.Списъка може да бъде допълван в общината по изключение до 15.04.2023 г. за лица, които отговарят на изискванията и се изпраща на държавното горско стопанство. Списъка може да бъде допълван в Държавното горско стопанство до 30.04.2023 г.

5.След изтичане на крайния срок /30.04.2023 г./ списъка се публикува на интернет страницата на държавното горско стопанство .

 

6.До края на месец май общината и държавното горско стопанство публикуват на видно място и на интернет страниците си актуални цени за продажба на стояща дървесина на корен.

7.На лицата, включени в списъка за текущата година се предоставят дърва за огрев до 01.11.2023г.

8.Заявленията за закупуване на дърва за огрев се изпълняват по реда на тяхното постъпване, като с приоритет се осигурява дървесина на физически лица с издадени решения по реда на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.

9.Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи дървесина на корен е до 10 пространствени куб. м.

В прикачения файл са образците на заявления:

 


 • 23.01.2023
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 23.01.2023
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

На основание чл. 77 и 79 от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 2,  ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Джебел /Приета от Общински съвет-Джебел, с Решение № 380 от Протокол № 39 от заседание на Общински съвет –Джебел, проведено на 03.06.2019 г./.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в 30-дневен срок, считано от 23.01.2023 г. в деловодството на Общинска администрация – гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на e-mail: kmet@dzhebel.bg

Приложения:

 1. Мотиви за необходимостта от приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общински поземлен фонд на община Джебел и предложения за изменение и допълнение
 2. Частична предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общински поземлен фонд на община Джебел
 3. Справка за предложения

 

 • 20.01.2023
 • Коментари
Процедура № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Процедура № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Със заключителна пресконференция, приключи успешно реализираният проект за предоставяне на услугите в домашна среда по проект „Патронажна грижа + в община Джебел“. Това стана възможно след подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Джебел и Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ за реализиране на проект „Патронажна грижа + в община Джебел“ на обща стойност 118 003.24 лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ.

Реализацията на проекта стартира на 01.10.2021 г., който бе със срок на изпълнение 15 месеца. 

Краен срок на приключване: 01.01.2023 г. 

Стойност на проекта: 118 003.24 лв. 

Целта на проекта бе да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Патронажната грижа се предоставяше от екип, в това число лекар, социален работник, медицинска сестра, психолог, санитари и шофьор. Чрез мобилните интегрирани здравно-социални услуги се целеше повишаване на отговорността на потребителите към опазване на собственото здраве, както и създаване на хигиенни и здравни навици. Услугата се предоставяше по график за посещения при съобразяване с обстоятелството, че един потребител може да ползва услуги не повече от 2 часа дневно.

В целевата група по проекта бяха включени 40 потребители на община Джебел – възрастни хора над 54 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и служители на община Джебел, ангажирани с процесите на предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги и 20 потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности за превенция и преодоляване на последиците от COVID-19. 

Проектът „Патронажна грижа + в община Джебел“ се реализира в две направления:

 

 1. ДЕЙНОСТ „Патронажна грижа” – предоставяне на услугите по патронажна грижа от наетия персонал по проекта.

На всеки потребител се предоставяше комплекс от услуги до 2 часа на ден, изразяваща се в предоставяне на мобилна интегрирана здравно-социална услуга:
– закупуване на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки (със средства на потребителите);
–  заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на самия потребител;

 – предоставяне на медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.;

 – предоставяне на психологическа подкрепа.

 

 

 • ДЕЙНОСТ: Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

 


    Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности чрез допълнително наемане на персонал за превенция на разпространението на COVID-19 в „Център за обществена подкрепа“, гр. Джебел.

     С оглед реализацията на националните мерки за превенция на разпространението на COVID-19 в социалните услуги, в Делегираната държавна дейност – ЦОП, гр. Джебел, беше създадена организация на работа, ĸoятo максимално да ограничи пpeĸитe ĸoнтaĸти между служителите и потребителите в предприятията. В тази връзка община Джебел в изпълнение на заложените дейности по проекта назначи допълнителен персонал – 3 санитари, от които 2 (двама) на 8 часова заетост и 1 (един) на 2 часова заетост, които извършваха дейности за поддържане на хигиената в помещенията и извършване на дезинфекция на работните места и помещенията, които се ползват от персонала и потребителите на услугите в „Център за обществена подкрепа“ и един път месечно основна дезинфекция на сградата, където се помещава.

През месец декември 2022 г. община Джебел сключи допълнително споразумения към действащия договор № BG05M9OP001-6.002-0199-C01 с наименование „Патронажна грижа + в община Джебел“ по процедура BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + – Компонент 2”, с което предоставянето на услугата се удължи с 6 месеца.

Допустимите дейности за периода на удължаването до 30.06.2023 г. са идентични с тези по досега изпълнявания договор по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“

 

 • 16.01.2023
 • Коментари
Съобщение

В  раздел „Нормативни документи“ е публикуван Проект на КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ 2023 – 2026 г.

 • 05.01.2023
 • Коментари
Съобщение

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ – НЕДЖМИ АЛИ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ“ ЗА 750 ПОТРЕБИТЕЛИ

За целта община Джебел кандидатства с проектно предложение пред Агенция за социално подпомагане, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. от Европейски социален фонд плюс, съфинансирана от Европейския съюз.

В продължение на 36 месеца ежедневно в работните дни ще се предоставя услугата „Топъл обяд“ на 750 крайни получатели, които са в затруднение да осигурят сами прехраната си и предоставяне на съпътстващи мерки, които да подпомагат социалното им приобщаване. Чрез подпомагането с топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

Реализацията на дейностите по проект „Топъл обяд в община Джебел“ стартираха на 1 октомври 2022 г. и ще продължат до 30 септември 2025 г.

Стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 2 065 680,00 лв.

В изпълнение на изискванията по проекта се извърши прием на Заявления на кандидати за потребители от всички населени места на територията на община Джебел, желаещи да получават топъл обяд.

Допустими целеви групи по процедурата са:

– лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

– лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

– лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

– лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

– скитащи и бездомни лица;

– лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Този проект е продължение на успешно реализирания проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Джебел“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Във връзка с изпълнение на проекта, общинска администрация Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на заявления-декларации за ползване на услугата „Топъл обяд в община Джебел“ продължава и всички желаещи да ползват услугата могат да подадат Заявление-декларация за необходимост от подкрепа – по образец (Приложение 1 от Ръководството на КБ) и Декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – по образец (Приложение 6 от Ръководството на КБ).

Желаещите да ползват услугата следва да подадат необходимите документи в Център за административно обслужване на граждани на община Джебел в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19.

За всички кандидати се извършва установяване на допустима принадлежност към целевите групи по процедурата от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Джебел.

Допълнително подадените заявления ще бъдат изпратени до Дирекция „Социално подпомагане“ – Джебел за проверка и потвърждаване принадлежността на лицата към определена целева група.

Лицата, които са подали заявление-декларация за включване и имат потвърждение от дирекция „Социално подпомагане“, гр. Джебел за наличие на принадлежност към определена целева група и тези, които не са включени в първоначалния списък ще бъдат включени в списък „резерви“ по проекта, тъй като капацитета на услугата към момента е запълнен.

За допълнителна информация на телефон: 03632/2202; 03632/2205; 03632/2359 и 0884040358

Проекта се финансира от Европейския социален фонд плюс(ЕСФ+) по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ • 23.12.2022
 • Коментари
Съобщение

Във връзка с годишното приключване на отчетната 2022г., община Джебел уведомява, че касата на отдел Местни данъци и такси“ ще работи с граждани, както следва:
   На 30.12.2022 г. от 08.15 ч. до 11.00 ч.
   На 03.01.2023 г. след 13.00 ч.

 • 16.12.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 29.11.2022
 • Коментари
Съобщение

Регионална здравна инспекция-Кърджали организира Кампания за
ранно откриване на онкологични заболявания на здравно неосигурени
лица от област Кърджали. Инициативата е в изпълнение на Националната
програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. на
Министерството на здравеопазването.
Целта на кампанията е осигуряване на достъп до здравни услуги на
здравно неосигурените лица за превенция на онкологичните заболявания
чрез ранно диагностициране.
Към момента е обявена процедура за избор на лечебно заведение,
което ще извърши безплатни скринингови прегледи на здравно
неосигурени лица за откриване  случаи на рак на маточната шийка, рак на
гърдата и рак на дебелото и правата черво.
В срок до 04 декември 2022 г. всички желаещи здравно неосигурени
лица от община Джебел могат да се запишат за безплатните прегледи на
телефони: 03632/22-05 и 06332/30-84 или в срок до 15 декември 2022 г. на
телефони: 0361/6-02-96, 0885 77 88 27, 0884 33 16 16  в РЗИ-Кърджали

 • 16.11.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 09.11.2022
 • Коментари
УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт по определяне на размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Джебел през 2023г. и за одобряване на План-сметка за 2023 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Джебел

В съответствие с изискванията на ЗУО и ЗМДТ, Община Джебел предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно.

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2023 г. са предвидени средства в размер на 909 915 лв., съгласно проект на предложение за решение на Кмета на Община Джебел до Общински съвет – Джебел относно : План-сметка за 2023 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Джебел и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Джебел за 2023 г.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производство по издаване на акта по чл.65 и чл.66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение в деловодството на Община Джебел – ул. „Еделвайс“ № 19, както и на електронна поща: kmet@dzhebel.bg в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 12.12.2022  г. от 10 часа в залата на Общинска администрация Джебел, ул. „Еделвайс” №19, I-ви етаж.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Джебел на основание чл.66, ал.1 от АПК  и да бъде разгласено чрез поставяне на видни места – информационно табло на община Джебел, информационните табла на кметствата на населените места.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация – Джебел или от публикувания проект за решение.

 • 20.10.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 17.10.2022
 • Коментари
УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Настоящият проект на Стратегия за опазване и представяне на културното наследство на територията на община Джебел е разработен на основание чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за културното наследство в съответствие с Националната стратегия за развитието на културата, която съдържа стратегически цели за управление и опазване на културното наследство по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Закона за културното наследство (чл. 2а, ал. 2 от ЗЗРК) и с публикуването на официалната интернет страница на Община Джебел се поставя на обществено обсъждане.

Предложенията и становищата могат да бъдат подадени в 30 дневен срок считано от 17.10.2022 г. на служебната електронна поща на Община Джебел: kmet@dzhebel.bg или в деловодството на Община Джебел на адрес: гр.Джебел, ул. „Еделвайс“ № 19.

 

Приложение:

 

 

 

 • 10.10.2022
 • Коментари
Съобщение

Във връзка с „чл. 4, ал.2 и ал.4 от Наредба № 1 от 01 февруари 2021г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност“  е издадена заповед на Кмета на общината за лицата, с което са определени служители за преброяването на безстопанствените кучета на територията на Община Джебел в периода  от 17.10.2022г до 17.11.2022г.

Определените служители са следните:

М. Хашим – Началник отдел „ТСУ, ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА“

Е. Ахмед – Мл. специалист отдел „„ТСУ, ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА“

Б.  Дурмуш – ст. специалист в дирекция „МДТОС“

С. Салиф – Ст. специалист в дирекция“ МДТОС“  • 10.10.2022
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми граждани на община Джебел,

 

Върховен административен съд – София потвърди Решение № 131 от 26.11.2020 г. на Общински съвет – Джебел, с което е определен размерът на Такса битови отпадъци  /ТБО/ за 2021г.

Към настоящия момент в резултат на решението на ВАС, такса битови отпадъци на облагаемите недвижими имоти са преизчислени за 2021 г., поради което се явяват задължения за доплащане.

– Съгласно Решение №259 от 27.01.2022г. на ОбС – Джебел, не се дължи лихва върху допълнително начислената сума до 31.12.2022 г.

– Отстъпка от 5 % върху допълнително начислените суми за такса битови отпадъци се ползва от данъчно задължените лица, изплатили изцяло задълженията си за 2021 г. в срок до 31.12.2021 г. 

– До 31.12.2022г. е валидна отстъпката от 5%.

 

Задълженията могат да се плащат:

 1. В брой и/или чрез ПОС – на касите на ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ
 2. Безкасово – по банкова сметка на ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ: 

 

ТЪРГОВСКА  БАНКА „Д“ кл. КЪРДЖАЛИ

BIC: DEMIBGSF

IBAN: BG46DEMI92408400044821

 

или във всеки пощенски клон с пощенски запис за данъчно плащане, интернет или чрез EasyPay.

 

Дирекция „ МДТОС“ 

 • 23.09.2022
 • Коментари
СТАРТИРА НОВ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ за предоставяне на топъл обяд в община Джебел

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ СТАРТИРА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД ПО ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027

Община Джебел кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. от Европейски социален фонд плюс, съфинансирана от Европейския съюз за предоставяне на топъл обяд за 750 крайни получатели.

Разходите по процедурата са допустими от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г.

Ще се предоставя топъл обяд за 750 крайни получатели.

В изпълнение на изискванията по проекта започва прием на Заявления на кандидати за потребители от всички населени места на територията на община Джебел, желаещи да получават топъл обяд.

Допустими целеви групи по процедурата са:

– лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

– лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

– лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

– лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

– скитащи и бездомни лица;

– лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Кандидатите, които желаят да им се предоставя услугата следва да подадат следните документи:

Заявление-декларация от кандидатите за необходимост от подкрепа – по образец (Приложение 1 от Ръководството на КБ)

Декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – по образец (Приложение 6 от Ръководството на КБ)

Желаещите да ползват услугата следва да подадат необходимите документи в Център за административно обслужване на граждани на община Джебел в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19.

Подаването на документи започва на 21.09.2022 г., като процедурата за прием на документи продължава през целия период на проекта.

За всички кандидати ще се извършва установяване на допустима принадлежност към целевите групи по процедурата от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Джебел.

За допълнителна информация на телефон: 03632/2202; 03632/2205; 03632/2359 и 0884040358

 

Проекта се финансира от Европейския социален фонд плюс(ЕСФ+) по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“


 • 14.09.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 10.09.2022
 • Коментари
До 30.09.2022 г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в община Джебел

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

До 30.09.2022 г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в община Джебел. На 08.09.2022 г. кметът на община Джебел подписа допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0019-„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Джебел“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.  в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU .

Стойността на проекта е в размер на 992 939.64 лева.

Срокът за изпълнение на проекта е от  01.01.2021 г. до 30.09.2022 г., вкл.

Топъл обяд се предоставя на 750 лица от следните целеви групи:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 • Лица, на които е предоставена временна закрила във връзка с масово навлизане на разселени лица от Украйна.
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Във връзка с изпълнение на проекта общинска администрация Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на заявления-декларации за ползване на услугата „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 в община Джебел“ продължава и всички желаещи да ползват услугата могат да получат и подадат Заявление-Декларация (Приложение № 2) и Декларация за съгласия за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение № 20) в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19, Принадлежността на кандидат-потребителите към допустимите целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“, гр.Джебел.

Във връзка с изпълнение на проекта общинска администрация Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на заявления-декларации за ползване на услугата „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 в община Джебел“ продължава и всички желаещи да ползват услугата могат да получат и подадат Заявление-Декларация (Приложение № 2) и Декларация за съгласия за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение № 20) в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19.

Допълнително подадените заявления ще бъдат изпратени до Дирекция „Социално подпомагане“ – Джебел за проверка и потвърждаване принадлежността на лицата към определена целева група.

Лицата, които са подали заявление-декларация за включване и имат потвърждение от дирекция „Социално подпомагане“, гр. Джебел за наличие на принадлежност към определена целева група и тези, които не са включени в първоначалния списък ще бъдат включени в списък „резерви или чакащи“ потребители по проекта, тъй като капацитета на услугата към момента е запълнен.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. • 25.08.2022
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 26.08.2022 год. след 21:00 часа, ще се извърши дезинсекция (пръскане против комари) на територията на гр.Джебел.

По време на обработката от 21.00 часа до 24.00 часа, се препоръчва:

      – гражданите да затворят прозорците на жилищата си;

      – собствениците на пчелни семейства да затворят кошерите.

Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните. Препаратът срещу насекоми е аерозолен и ще се разнесе до половин час след пръскането.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия. • 22.08.2022
 • Коментари
Определени лица, които провеждат изпълнението на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с чл.8 от Наредба № 4 от 01.02.2021г за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, Ви уведомяваме, че залавянето и връщането по места на обработените безстопанствени кучета се извършва от следните лица:

Юксел Емин и Назъм Реджеб – служители на община Джебел, преминали курс по защита и хуманно отношение към животните.

Община Джебел има сключен договор с  „ Никас – 1 “ ЕООД  гр.Кърджали – ветеринарномедицинско заведение за дейности по кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване на безстопанствените кучета. • 18.08.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 17.08.2022
 • Коментари
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2021 ГОДИНА

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2021 ГОДИНА

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.38, ал.4 от Наредбата за условията  и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Джебел, Председателят на Общински съвет – Джебел

КАНИ

местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2021 ГОДИНА.

Обсъждането ще се проведе на    24.08.2022 година (Сряда)  от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет –Джебел.

Мнения, препоръки и становища по публичното обсъждане могат да се изпращат на следната електронна поща:obs_dzhebel@abv.bg, както и да бъдат входирани в деловодството на община Джебел.


С уважение,

инж. Сейфи Мехмедали (п)
Председател на Общински съвет -Джебел • 15.08.2022
 • Коментари
Обявление 33

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ 33

Гр.Джебел, 12.08.2022 год.

 

         Община Джебел, обл. Кърджали, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава,

че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 17 от 12.08.2022г. на гл. архитект на община Джебел за обект: „Гараж в УПИ VI-712, кв. 59 по плана на гр. Джебел“ /ПИ с идент. 20746.502.1614 по КККР на гр. Джебел с възложител: Шенол Юсеин Мустафа.

На основание чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от връчване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект пред началника на РДНСК-гр. Кърджали, чрез община Джебел.

 

        ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

                                                                              • 10.08.2022
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 10.08.2022 год. от 23:00 часа, ще се извърши пръскане против вредители по дърветата на територията на гр.Джебел.

Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората и животните.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 02.08.2022
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

Община Джебел стартира кампания за набиране на лица, които да участват в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места в общината.

  Кампанията е във връзка с изпълнение на ,,Наредба № 4 /01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност‘‘, ,,Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България‘‘ и във връзка с писмо с изх. № 62-72 от 02.02.2022 г. на Заместник-министъра на земеделието, публикувано на официалната интернет страница на Министерството на земеделието.

     Съгласно чл. 4, ал. 2 от горепосочената Наредба преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


Преброяването ще се извърши в периода октомври-ноември 2022 г.
 
Необходими документи:

 1. Заявление за участие в свободен текст.
 2. Диплома за завършено подходящо образование, във връзка с изискванията на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.
        3. Документ удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.

Срок за подаване на документи от кандидатите: до 17:00 часа на 28.09.2022 г.

Начин на подаване на документите:
     1. В деловодството на Община Джебел.
     2. На официалната електронна поща на Община Джебел: kmet@dzhebel.bg

За допълнителна информация може да се обърнете към , старши експерт ,,Екология” към Община Джебел, тел.: 03632/30-84


 • 26.07.2022
 • Коментари
Съобщение до всички собственици на селскостопански животни на територията на община Джебел

СЪОБЩЕНИЕ  

до всички собственици на селскостопански животни на територията

на община Джебел

– Забранява се придвижването на домашни животни и стада без придружител /собственик или пастир/ и излизането им в обхвата    на пътищата от републиканската  и общинската пътна мрежа;

– Съгласно чл. 106, ал. 1 от Закона за движението по пътищата “Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или стада трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя“.

 

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ      • 22.07.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 21.07.2022
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 26.07.2022 год. от 06:30 часа, ще се извърши
пръскане на дърветата на територията на гр.Джебел.

Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на
хората и животните.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика
при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 04.07.2022
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 07.07.2022 год. от 09:00 часа, ще се извърши
обработка на тревните площи против кърлежи на терени за
обществено ползване в гр. Джебел.

Дезакаризацията  ще се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“.
Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика
при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 01.07.2022
 • Коментари
Продължава предоставянето на услугите в домашна среда по проект „Патронажна грижа + в община Джебел“

 

Продължава реализацията на по проект BG05M9OP001-6.002-0199-C01 „Патронажна грижа + в община Джебел“, който се осъществява с финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа + “.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19

Реализацията на проекта стартира на 01.10.2021 г., който е с продължителност 15 месеца и ще приключи на 01.01.2023 г. Стойността на проекта е 118 003.24 лв. 

Виж целия материал тук!

 • 30.06.2022
 • Коментари
До 09.09.2022 г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в община Джебел

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

До 09.09.2022 г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в община Джебел. На 21.06.2022 г. кметът на община Джебел подписа допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0019-„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Джебел“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.  в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU .

Стойността на проекта е в размер на 959 444.64 лева.

Срокът за изпълнение на проекта е от  01.01.2021 г. до 09.09.2022 г., вкл.

Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Топъл обяд се предоставя на 750 лица от следните целеви групи:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 • Лица, на които е предоставена временна закрила във връзка с масово навлизане на разселени лица от Украйна.
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Във връзка с изпълнение на проекта общинска администрация Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на заявления-декларации за ползване на услугата „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 в община Джебел“ продължава и всички желаещи да ползват услугата могат да получат и подадат Заявление-Декларация (Приложение № 2) и Декларация за съгласия за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение № 20) в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19, Принадлежността на кандидат-потребителите към допустимите целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“, гр.Джебел.

Във връзка с изпълнение на проекта общинска администрация Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на заявления-декларации за ползване на услугата „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 в община Джебел“ продължава и всички желаещи да ползват услугата могат да получат и подадат Заявление-Декларация (Приложение № 2) и Декларация за съгласия за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение № 20) в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19.

Допълнително подадените заявления ще бъдат изпратени до Дирекция „Социално подпомагане“ – Джебел за проверка и потвърждаване принадлежността на лицата към определена целева група.

Лицата, които са подали заявление-декларация за включване и имат потвърждение от дирекция „Социално подпомагане“, гр. Джебел за наличие на принадлежност към определена целева група и тези, които не са включени в първоначалния списък ще бъдат включени в списък „резерви или чакащи“ потребители по проекта, тъй като капацитета на услугата към момента е запълнен.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

 

 

 • 18.06.2022
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 20.06.2022 год. след 21:00 часа, ще се извърши
дезинсекция (пръскане против комари) на територията на гр.Джебел.

По време на обработката от 21.00 часа до 24.00 часа, се препоръчва:
– гражданите да затворят прозорците на жилищата си;
– собствениците на пчелни семейства да затворят кошерите.

Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората и
животните. Препаратът срещу насекоми е аерозолен и ще се разнесе до
половин час след пръскането.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика при
наличие на неподходящи климатични условия.

 • 06.06.2022
 • Коментари
Декларация на Общински съвет – Джебел

ДЕКЛАРАЦИЯ

от

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЖЕБЕЛ

Ние, общинските съветници от Общински съвет – Джебел, ръководени от интересите, отговорността и с грижата за безопасността на жителите на Община Джебел, както и спазването на общественият ред и сигурност на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

ДЕКЛАРИРАМЕ:

     Нашето категорично несъгласие относно взето решение от ръководството на МВР, да бъде трансформирано Районно управление – Джебел в Полицейски  участък – Джебел към Районно управление – Момчилград.

Вземането на такова решение, без да се има предвид мнението на представителите на местната власт в конкретния случай и на законодателния орган, а именно Общински съвет – Джебел, представляващи жителите на общината, включително и на общинското ръководство предизвиква в голяма степен крайно недоволство от страна на населението.  Това неминуемо ще доведе до ръст на набезите от страна на криминалния контингент и увеличение на посегателствата, както върху живота и здравето на населението, така и върху собствеността им.

Опасенията и притесненията на представителите на местната власт, както и на жителите на общината са, че с намаляване броя на служителите, липсата на ППД (патрулно – постова дейност) на служители по КАТ  и премахването паспортна служба, служба КОС и други ще лиши хората от достъп до необходимите им и неотложни административни услуги.

Липсата на дежурна част в управлението след работно време, когато е най-уязвимата част от денонощието ще доведе до драстично увеличение на престъпността в района.

Районно управление на МВР – Джебел е единственото в областта, за което се предвижда предприемане на подобен акт – трансформиране.

Град Джебел е утвърден общински център със стратегическо местоположение, като през последните години е с трайно възходяща демографска линия и с перспективи за развитие на туризма и балнеолечението.

Един от основните акценти в програмата за развитие на община Джебел е развитието на балнеолечението и културно-историческия туризъм.

Следва да се посочи, че между гр. Джебел и гр. Момчилград няма директна автобусна линия. Това ще бъде пречка за голяма част от населението, за предоставянето им на необходимите административни услуги и съдействие. Пътуването до град  Момчилград ще бъде свързано неминуемо с по-големи финансови разходи, непосилни за жителите на община Джебел.

Ниският социален статус на населението, застаряването и миграцията, водят до липсата на средства за препитание и обезлюдяване на имоти.

През летните месеци на годината населението на територията на общината се удвоява, както от пристигащи постоянни жители от чужбина, така и от работещи извън територията на общината жители, решили да пребивават по родните си места.

Трансформацията на Районното управление ще доведе до лишаване на гражданите от множество административни услуги – получаване и регистриране на сигнали, жалби и молби, подмяна на лични документи, идентификационни преписки, административно наказателни преписки и др., което ще се отрази крайно негативно за жителите на община Джебел.

В тази връзка Общински съвет-Джебел настоява  да бъде  преразгледано решението за трансформиране на Районно управление – Джебел в Полицейски участък към Районно управление Момчилград.

Имайки предвид изразените сериозни аргументи от наша страна, се надяваме на положително отношение и недопускане на трансформиране на Районно управление – Джебел в Полицейски  участък към Районно управление Момчилград.

Декларацията е приета единодушно с Решение № 294 на редовно заседание на ОбС- Джебел, проведено на 06.06.2022 година.

                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЖЕБЕЛ

 

 

 

 • 30.05.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 16.05.2022
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 17.05.2022 год. от 09:00 часа, ще се извърши  обработка на тревните площи против кърлежи на терени за обществено ползване в гр. Джебел.

Дезакаризацията  ще се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 12.05.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 09.05.2022
 • Коментари
Обява

 • 21.04.2022
 • Коментари
До 30.06.2022 г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в община Джебел

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

До 30.06.2022 г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в община Джебел. На 14.04.2022 г. кметът на община Джебел подписа допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0019-„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Джебел“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.  в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU .

Стойността на проекта е в размер на 839 819.64 лева.

Срокът за изпълнение на проекта е от  01.01.2021 г. до 30.06.2022 г., вкл.

Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Топъл обяд се предоставя на 750 лица от следните целеви групи:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок ръст от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Във връзка с изпълнение на проекта общинска администрация Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на заявления-декларации за ползване на услугата „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 в община Джебел“ продължава и всички желаещи да ползват услугата могат да получат и подадат Заявление-Декларация (Приложение № 2) и Декларация за съгласия за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение № 20) в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19, Принадлежността на кандидат-потребителите към допустимите целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“, гр.Джебел.

Във връзка с изпълнение на проекта общинска администрация Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на заявления-декларации за ползване на услугата „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 в община Джебел“ продължава и всички желаещи да ползват услугата могат да получат и подадат Заявление-Декларация (Приложение № 2) и Декларация за съгласия за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение № 20) в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19.

Допълнително подадените заявления ще бъдат изпратени до Дирекция „Социално подпомагане“ – Джебел за проверка и потвърждаване принадлежността на лицата към определена целева група.

Лицата, които са подали заявление-декларация за включване и имат потвърждение от дирекция „Социално подпомагане“, гр. Джебел за наличие на принадлежност към определена целева група и тези, които не са включени в първоначалния списък ще бъдат включени в списък „резерви или чакащи“ потребители по проекта, тъй като капацитета на услугата към момента е запълнен.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. • 19.04.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 12.04.2022
 • Коментари
Съобщение

Община Джебел Ви уведомява, че има издадена Заповед на Кмета на общината относно предприемане и създаване на ефективна организация за осигуряване на пожарна безопасност, своевременно откриване, предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на горските пожари през пожароопасен сезон 2022 г. на територията на Община Джебел

 • 08.04.2022
 • Коментари
Съобщение

 • 04.04.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 31.03.2022
 • Коментари
Обява

 • 21.03.2022
 • Коментари
Уведомление

На основание чл. 77 от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Джебел  /Приета от Общински съвет-Джебел, с Решение №306 от 26.09.2018 год. по Протокол №31/26.09.2018 г., Изменена и допълнена с Решение №134 от 26.11.2020 г. на ОбС – Джебел, Изменена и допълнена с Решение № 162 от 05.03.2021 г. на ОбС – Джебел/.

   

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в 30- дневен срок, считано от 21.03.2022 г. в деловодството на Общинска администрация – гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на e-mail: kmet@dzhebel.bg

   Приложения:

 • 17.03.2022
 • Коментари
Съобщение

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и на чл. 6, ал. 2 от Наредба №3 от 3 февруари 2016 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника, в Община Джебел ще се извърши технически преглед на земеделска и горска техника, съгласно приложения график:

 

Дата Община Населено място Място на ГТП /контрола/ Време на провеждане
24.03.2022 г. Джебел гр. Джебел

с. Ген. Гешево

с. Илийско

с. Козица

с. Лебед

с. Мишевско

с. Мрежичко

с. Плазище

с. Подвръх

с. Полянец

с. Припек

с. Ридино

с. Рогозари

с. Слънчоглед

с. Софийци

с. Тютюнче

с. Чакалци 

гр. Джебел – Автогара 11.00-14.00 ч.

 

При прегледа следва да се представят следните документи:

 1. Свидетелство за регистрация на ЗГТ;
 2. Талон за технически преглед на ЗГТ;
 3. Валидна застраховка гражданска отговорност.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

 

 • 16.03.2022
 • Коментари
Покана за публично обсъждане на проектобюджета на община Джебел за 2022 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

 НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

Уважаеми съграждани,

На основание чл. 83, ал.1, т.5 и във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Джебел – г-н Неджми Али отправя настоящата покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на проектобюджета за 2022 г. на община Джебел.

Публичното обсъждане на проекта за бюджет 2022 година на Община Джебел ще се проведе на 24.03.2022 г. /четвъртък/ г. от 10:00 часа в заседателната зала на ОбС – Джебел.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки, ще бъдат спазени всички условия за провеждането на срещата.

Всички заинтересовани лица освен на обявената дата за публичното обсъждане, могат  да представят писмени препоръки, мнения и въпроси  по предложения проект  за бюджет  в деловодството на общината или на kmet@dzhebel.bg, не по-късно от два дни преди публичното обсъждане.

Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание.

 • 15.03.2022
 • Коментари
Обява

 • 28.02.2022
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

ВАЖНО !!!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

Общинска администрация Джебел уведомява собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Джебел, че в срок от 01.03.2022 г. до 10.03.2022 г. могат да подават заявления за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/.

Образци на необходими документи за участие може да се получи в отдел „Общинска собственост и горско стопанство“, етаж – 3, стая № 20 в сградата на Общинска администрация Джебел.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Приложение № 1 – Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ 
 2. Приложение № 2 – Годишен план за паша на Община Джебел за стопанската 2022/2023 година
 3. Приложение № 3 – Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на Община Джебел

 

 

 

 • 22.02.2022
 • Коментари
Обявление

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

                Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересовани лица: ЖЕЗМИ ЯШАР МЕХМЕД с последен известен адрес: гр. Джебел, ул.“Беломорска“ № 2; ОРХАН ЯШАР ХОДЖА  с последен известен адрес: гр. Джебел, ул.“Джебел басма“ № 4; БИРДАНЕ ЯШАР РАСИМ с последен известен адрес: гр. Кърджали, ул.“Богдан“ № 4; МИТКО МАНОЛОВ ХАРИЗАНОВ с последен известен адрес: гр.Джебел, ул.“Беломорска“ № 6; ЗЕЛИХА МЕХМЕДОВА ХОДЖОВА с последен известен адрес: гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали; НЕСИБЕ МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА с последен известен адрес: гр. Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали; СЕЛИМЕ  МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА с последен известен адрес: гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали , като собственици на поземлен имот с идентификатор 20746.10.265 по КККР на гр. Джебел,  че със заповед № 133 от 22.02.2022 г.  на Кмета на Община Джебел е одобрен ПУП-ПЗ /подробен устройствен план- план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 20746.10.266 по КККР на гр. Джебел,  с НТП „нива“ по КККР на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с възложител: Златко Кирилов Босев.

                На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, настоящата заповед  може да се обжалва пред Административен съд –Кърджали в 14-дневен срок от съобщението по чл.129, ал.2 от ЗУТ, чрез органа, чийто акт се обжалва.

 

                                                                                                       ОТ ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 

 • 22.02.2022
 • Коментари
Обявление 8

                                                         О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                       № 8

                                                       гр. Джебел, 22.02.2022 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2, чл.136, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица, че със   Заповед № 133  от 22.02.2022 г. на Кмета на Община Джебел е одобрен проект  за  ПУП- ПЗ /подробен устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 20746.10.266 по КККР /, с възложител: Златко Красимиров Босев

           Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Джебел пред Административен съд- гр. Кърджали.

 

                                                                                                   ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

 • 22.02.2022
 • Коментари
Обявление 7

                                                            О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                       № 7

                                                       гр. Джебел, 22.02.2022 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2, чл.136, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица, че със   Заповед № 132  от 22.02.2022 г. на Кмета на Община Джебел е одобрен проект  за изменение на  ПУП- ИПРЗ /подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване/ на УПИ I-435 и УПИ II-437 в кв.39 по ПУП на гр.Джебел  / поземлени имоти с идентификатори 20746.502.1562 и 20746.502.1563 по КККР на гр.Джебел /, с възложители: „СНЕЖАНКА“ ЕООД,- гр.Джебел, Емилия Калинова, Ремзи Рюстем, Милен Маринов, Медрет Зейнал, Месуд Мехмед.

           Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Джебел пред Административен съд- гр. Кърджали.

 

                                                                                                   ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

 • 22.02.2022
 • Коментари
Обявление 6

                                                          О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                       № 6

                                                       гр. Джебел, 22.02.2022 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2, чл.136, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица, че със   Заповед № 131 от 22.02.2022 г. на Кмета на Община Джебел е одобрен проект  за изменение на  ПУП- ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 20746.502.50 по КККР на гр.Джебел / УПИ VIII в кв.29 по ПУП на гр. Джебел, обл. Кърджали /, с възложител: Община Джебел.

           Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Джебел пред Административен съд- гр. Кърджали.

 

                                                                                                   ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

 • 22.02.2022
 • Коментари
Обявление 5

                                                             О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                       № 5

                                                       гр. Джебел, 22.02.2022 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2, чл.136, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица, че със   Заповед № 130  от 22.02.2022 г. на Кмета на Община Джебел е одобрен проект  за  ПУП- ПЗ /подробен устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 20746.10.201 по КККР /, с възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – гр.София.

           Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Джебел пред Административен съд- гр. Кърджали.

 

                                                                                                   ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

 

 • 21.02.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 18.02.2022
 • Коментари
Обявление №6а

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 6 а

  гр. Джебел, 18.02.2022 год.

 

             Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава, че е изготвено геодезическо заснемане от инж. Йордан Ценов, на неурегулиран поземлен имот, находящ се в урбанизирана територия на с.Казаците, общ.Джебел, с площ от 227 кв.м., ведно с построената в него  Двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 68 кв. м., при граници на имота: изток – ПИ с идентификатор 35184.8.69 и ПИ с идентификатор 35184.8.70; запад – НУПИ на н-ците на Мустафа Хасан Бекир и път; север – ПИ с идентификатор 35184.8.69  и юг – ПИ с идентификатор 35184.8.68 по КККР на с.Казаците.

             Гореописаният имот се стопанисва и ползва от Мюмюн Мустафа Бекир.

             Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в четиринадесет дневен срок от датата на обявлението, до Община Джебел, обл.Кърджали.

 

      ОТ  ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 

 • 01.02.2022
 • Коментари
Обявление 1

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 1

гр.Джебел, 27.01.2022 г.

 

           Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава, че е изработен ПУП-ПЗ /подробен устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 20746.10.266 по КККР на гр. Джебел,  с НТП „нива“ по КККР на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

           Проектът е изложен в стая № 28 , ет.4 в сградата на Общинска администрация-Джебел.

           Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  за ПУП-ПЗ  до Кмета на Община Джебел.

 

                                                                                                       ОТ ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 

 • 01.02.2022
 • Коментари
Обявление 2

О Б Я В Л Е Н И Е
№  2 

гр.Джебел, 27.01.2022 г.

 

           Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава, че е изработен ПУП- ИПРЗ /подробен устройствен план- изменение на план за регулация и застрояване/ на УПИ I-435  и УПИ II-437 в кв.39 по ПУП на гр.Джебел / ПИ с идентификатори 20746.502.1562  и 20746.502.1563 по КККР на гр.Джебел.

            Проектът е изложен в стая № 28, ет.4 в сградата на Общинска администрация-Джебел.

            Съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация – гр.Джебел.

 

                                                                                              ОТ ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 

 • 01.02.2022
 • Коментари
Обявление 3

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 3

гр.Джебел, 28.01.2022 г.

 

           Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава, че е изработен ПУП-ПЗ /подробен устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 20746.10.201 по КККР на гр. Джебел, в мест „ГЪРМА“, обл. Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди- за изграждане на обект:„Приемно-предавателна станция № 6442“.

           Проектът е изложен в стая № 28, ет.4 в сградата на Общинска администрация-Джебел.

           Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  за  ПУП-ПЗ  до Кмета на Община Джебел.

 

                                                                                                       ОТ ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 

 • 01.02.2022
 • Коментари
Обявление 4

О Б Я В Л Е Н И Е
№  4 

гр.Джебел, 27.01.2022 г.

 

             Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава , че е изработен ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20746.502.50 по КККР на гр. Джебел, / УПИ VIII в кв. № 29 по ПУП на гр. Джебел /.

            Проектът е изложен в стая № 28, ет.4 в сградата на Общинска администрация-Джебел.

            Съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация – гр.Джебел.

 

                                                                                                  ОТ ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 

 • 20.01.2022
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 12.01.2022
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК – 12.01.2022 г.

Уведомяваме лицата посочени в приложените съобщения, че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в отдел „МДТ“ при община Джебел, на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ № 19, ет.3 стая 19 от 08:15 ч. до 12 ч. и от 13:00 до 17:15 ч. за връчване на Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал.3 от ДОПК

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Публикувано на : 12.01.2022г.

Валидно до: 27.01.2022г.

 • 06.01.2022
 • Коментари
Удължиха срока за предоставяне на топъл обяд в община Джебел до 30 април 2022 г.

На 13.12.2022 г. Кметът на община Джебел – г-н Неджми Али сключи допълнително споразумение за удължаване на срока на Договор BG05FMOP001-5.001-0019-С01 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Джебел“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

В продължение на дванадесет месеца през периода от 01.01.2021 г. до 10.12.2021 г. в рамките на работните дни на територията на цялата община, се доставяше ежедневно на 750 потребители безплатна приготвена храна за обяд, която включваше супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

След сключването на договора за удължаване на срока, община Джебел в срок до 30.04.2022 г. ще доставя топъл обяд на 750 потребители, които са затруднени да осигурят сами прехраната си поради бедност и продължителна социална изолация в условия на пандемия от COVID -19.

Във връзка с изпълнение на проекта общинска администрация Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на заявления-декларации за ползване на услугата „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 в община Джебел“ продължава и всички желаещи да ползват услугата могат да получат и подадат Заявление-Декларация (Приложение № 2) и Декларация за съгласия за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение № 20) в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19.

Допълнително подадените заявления ще бъдат изпратени до Дирекция „Социално подпомагане“ – Джебел за проверка и потвърждаване принадлежността на лицата към определена целева група.

Допустимите целеви групи по процедурата за кандидатстване са:

 1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Лицата, които са подали заявление-декларация за включване и имат потвърждение от дирекция „Социално подпомагане“ за наличие на принадлежност към определена целева група и тези, които не са включени в първоначалния списък ще бъдат включени в списък „резерви или чакащи“ потребители по проекта, тъй като капацитета на услугата към момента е запълнен.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. • 30.12.2021
 • Коментари
Съобщение

Във връзка с годишното приключване на отчетната 2021г., община
Джебел уведомява, че касата на отдел "Местни данъци и такси" ще работи
с граждани, както следва:
   На 31.12.2021 г. от 08.00 ч. до 11.00 ч.
   На 04.01.2022 г. след 13.00 ч.

 • 14.12.2021
 • Коментари
Обявление № 26

  О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 26

Гр.Джебел,  14.12.2021 г.

 

          Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.147а, ал.2 от ЗУТ,  съобщава, че е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО № 1 от 13.12.2021 г. на гл. архитект на Община Джебел за обект: „Промяна предназначение на портиерна в кафе-сладкарница на сграда с идентификатор 20746.502.761.7 по КККР на гр.Джебел, община Джебел, обл.Кърджали“ с възложител: „Кяшиф“ ЕООД – гр.Джебел.

             Разрешението за промяна на предназначението, ведно с приложенията към него е предназначено за обществен достъп и се намира в стая № 25, ет.4 на Общинска администрация – гр.Джебел, обл.Кърджали.

                                                                                      

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

 • 10.12.2021
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 03.12.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ №25 гр.Джебел, 03.12.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 25

гр.Джебел, 03.12.2021 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.150, ал.8 от ЗУТ, съобщава, че са издадени следните индивидуални административни актове за обект: : 

            „Външно ел.захранване на ,,Жилищен комплекс с гаражи‘‘ в УПИ Х-297, кв.99 по ПУП на гр.Джебел /ПИ 20746.501.9030 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали/“  с дължина на трасето 169 метра  /трета категория/

           1/  Заповед № 1669 от 02.12.2021г. на Кмета на Община Джебел за одобряване  Проект на ПУП- устройствена схема  – част „Електрическа“ за обект: „Външно ел.захранване на ,,Жилищен комплекс с гаражи‘‘ в УПИ Х-297, кв.99 по ПУП на гр.Джебел /ПИ 20746.501.9030 по КККР/‘‘, като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: ,,Външно ел.захранване на ,,Жилищен комплекс с гаражи‘‘ в УПИ Х-297, кв.99 по ПУП на гр.Джебел /ПИ 20746.501.9030 по КККР/“ . 

           2/  съгласуван и одобрен технически проект от гл.архитект на община Джебел на 05.07.2021 г., като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: ,,Външно ел.захранване на ,,Жилищен комплекс с гаражи‘‘ в УПИ Х-297, кв.99 по ПУП на гр.Джебел /ПИ 20746.501.9030 по КККР/‘‘, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД – гр.Пловдив,

          3/  Разрешение за строеж № 9/ 02.12.2021г. от гл.архитект на община Джебел.

          На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление, заинтересованите лица могат да  обжалват индивидуалните административни актове пред Административен съд- гр.Кърджали, чрез Община Джебел.

                                                                                                       ОТ ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 • 18.11.2021
 • Коментари
Община Джебел набира членове за доброволно формирование „Джебел -2013“

Община Джебел набира членове за доброволно формирование „Джебел -2013“

  На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г., Наредба № Із-2431 от 19 септември 2011 г.  за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования за защита при бедствия и на преподавателите за обучение на доброволци.

Община Джебел набира доброволци за доброволно формирование „Джебел- 2013“ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.                                                                                            

Формированието е създадено на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система (ЕСС).

Кратко описание на длъжността:

Изпълняване на основни дейности, включващи защитата на населението.


      1. Предупреждение;
      2.Изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;

 1. Оповестяване;
 2. Спасителни операции;
 3. Ограничаване и ликвидиране на пожари;
 4. Операции по издирване и спасяване;
 5. Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
 6. Оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
 7. Разсредоточаване на културни и материални ценности;
 8. Други операции, свързани със защитата.

 

За изпълнението на дейностите доброволците участват в обучения, тренировки, състезания и учения; поддържат готовност за явяване и изпълнение на задачи.

 

Етапи при подбор на доброволци:

 

а/Разглеждане на документи;

б/ Интервю.

в/Срок за подаване на молба – до 10.12.2021 г.

 

   Кандидатстване и членство в доброволните формирования

   Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

    Необходими документи за кандидатстване:

 

    Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование.

   Към заявлението се прилагат следните документи:

      1.формуляр за кандидатстване по образец;

 1. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
 2. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

     4.свидетелство за съдимост;

     5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

 1. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
 2. декларация за съгласие за обработка на лични данни.
 3. Автобиография;

 

            Кандидатите за доброволци към документите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

       Място за подаване на документите:

гр. Джебел, ул.“Еделвайс“ №19
Общинска администрация-Джебел
Информационен център
Телефон за справки: 03632/2227, 3051, 0895685763 – Гюнер Муса

 

 • 03.11.2021
 • Коментари
ОБЯВА

Община Джебел в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0199-
C01 „Патронажна грижа + в община Джебел“, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа +“

ВИЖ ЦЯЛАТА ОБЯВА!

 • 29.10.2021
 • Коментари
Уведомление

На основание чл. 77 от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията  на Община Джебел /приета с Решение № 148/30.01.2009 год. на ОбС – Джебел – Протокол № 19; Изм. и доп. с Решение № 233 / Протокол № 26  от 19.12.2013 г., Изм. и доп. с Решение № 309 / Протокол № 32  от 26.06.2014 г., Изм. и доп. с Решение № 367 /Протокол № 38 от 28.01.2015г., Изм. и допълнение с Решение № 347 от 05.02.2019г. /Протокол № 35 от 05.02.2019г./.

   Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации на основание чл.69, ал.1,т.1 от АПК са писмени предложения и възражения в 30- дневен срок, считано от 29.10.2021 г., които могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на e-mail: kmet@dzhebel.bg

   Приложения:

 1. Доклад с мотиви;
 2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията  на Община Джебел;
 3. Частична предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията  на Община Джебел

 • 29.10.2021
 • Коментари
УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт по определяне на размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Джебел през 2022г. и за одобряване на План-сметка за 2022 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Джебел

В съответствие с изискванията на ЗУО и ЗМДТ, Община Джебел предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно.

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2022 г. са предвидени средства в размер на 778 000 лв., съгласно проект на предложение за решение на Кмета на Община Джебел до Общински съвет – Джебел относно : План-сметка за 2022 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Джебел и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Джебел за 2022 г.

  Заинтересованите лица и организации могат да участват в производство по издаване на акта по чл.65 и чл.66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на e-mail адрес kmet@dzhebel.bg в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 02.12.2021 г. от 10 часа в залата на Общинска администрация Джебел, ул. „Еделвайс” №19. 

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Джебел на основание чл.66, ал.1 от АПК  и да бъде разгласено чрез поставяне на видни места – информационно табло на община Джебел, информационните табла на кметствата на населените места.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация – Джебел или от публикувания проект за решение.

 

 • 27.10.2021
 • Коментари
Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

    Във връзка с провеждане на избори за президент и
вицепрезидент на Република България и Парламентарни избори,
насрочени за 14 ноември 2021 година, на 05.11.2021г. /петък/ от 09:30
до 17:00 часа каним всички избиратели от община Джебел в НЧ
„Христо Смирненски – 1924“, където ще се проведе разяснителната
кампания от представители на РИК – Кърджали за гласуване със
специализирано устройство за електронно машинно гласуване
/СУЕМГ/.

 • 22.10.2021
 • Коментари
ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“

Община Джебел в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0199-C01 „Патронажна грижа + в община Джебел“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа +“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

І. ЕКИП НА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 

За дейност 1 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“

1/ медицински специалисти  (мед. сестра, акушерка, фелдшер) – 2 /две/ позиции, трудов договор при 4 часа заетост дневно .

2/ социален работник  – /една/ работна позиция, трудов договор при 8 часова заетост

3/ санитар – 8 /осем/ работни позиции, трудов договор при 4 часова заетост

4/ шофьор – 1 /една/ работна позиция –  трудов договор при 4 часова заетост

За Дейност 2 „Превенция на COVID – 19 в социалните услуги ДДД

Санитар – 3/три/ работни позиции, 2 на 8 часова заетост и 1 на 2 часова заетост

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

1. Общи изисквания за заемане на длъжностите:

 • Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип; 
 • Готовност за работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 • Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват;
 • Кандидатите да са физически и психически здрави.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжностите:

 1. Социален работник
 • Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
 • Образование – висше образование със степен бакалавър/магистър;
 • Квалификация – „Социален работник“ или друго в сферата на хуманитарните дейности;
 • Трудов стаж – не се изисква;
 • Добро познаване на нормативната уредба, регламентираща предоставянето на социални услуги;
 • Организационни умения;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 • Компютърна грамотност.
 1. Медицински сестра
 • Образование – висше образование със степен „специалист“, професионален бакалавър;
 • Специалност – „Медицинска сестра“, „Медицински фелдшер“, „Акушерка“ 
 • Трудов стаж – 2 години;

Организира, ръководи, контролира и участва в осъществяването на медицинското обслужване на потребителите на патронажна грижа. Осигурява здравното обслужване, в съответствие с предписанието на лекар;

Осигурява подкрепа на потребителите при развиване на хигиенни навици и формиране на умения по отношение на личната хигиена, хигиена на личното пространство; здравословно хранене, грижа за здравето и тялото, разпознаване на влошаване на здравословното състояние.

 1. Санитар
 • Образование – основно;
 • Трудов стаж – не се изисква;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с увреждания.
 1. Шофьор
 • Образование – средно;
 • Квалификация – свидетелство за управление на ПМС;
 • Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответнатат длъжност, дане е отнемано свидетелството за правоуправление на автомобил;
 • Трудов стаж – не се изисква;
 • Умения за работа в екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с увреждания.

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

– Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 08:15 до 17:15 часа в деловодството на Общинска администрация – Джебел, ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19 в срок от 25.10.2021 г. до 17.15 ч. на 23.11.2021 г. включително;

– Комплект с документи за кандидатстване ще се получават в кабинет № 12, ет. 3 в сградата на Общинска администрация Джебел;

– Обявата и образците на документи да се публикуват и на интернет страницата на община Джебел на адрес: www.dzhebel.bg.

ІV. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Комплект с документи за кандидатстване – приложени към настоящата обява.

 • Комплект с документи за кандидатстване могат да се получават в кабинет № 12, ет. 3 в сградата на Общинска администрация Джебел.
 • Обявата и образците на документите са публикувни и на интернет страницата на община Джебел на адрес: www.dzhebel.bg
 • Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация Джебел.
 • Допълнителна информация за проекта, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на Община Джебел и на информационното табло в сградата на общината на адрес: : гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19

За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359

 • 18.10.2021
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 18.10.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 61а геодезическо заснемане

  О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
 № 61а

Гр.Джебел, 18.10.2021 год.

 

         Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава на заинтересованите страни, че е изготвено геодезическо заснемане от инж. Цветелин Гавазов на неурегулиран поземлен имот с площ 113 кв. м., находящ се в урбанизирана територия на с.Генерал Гешево, Община Джебел, ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 63 кв.м., при граници на имота по геодезическо заснемане: изток – н-ци на Хасан Мюмюн; запад – път на Община Джебел; север – път на Община Джебел ; юг – НУПИ на Изет Шевкед.

        Описания имот се стопанисва и ползва от Н-ците на Хасан Мюмюн Мюмюн, с. Генерал Гешево,Община Джебел

        Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в четиринадесет дневен срок от датата на обявяването, до Община Джебел.

 

      ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 18.10.2021
 • Коментари
ОБЯВЛЕНИЕ № 62а геодезическо заснемане

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ 62а

Гр.Джебел, 18.10.2021 год.

 

         Община Джебел, обл.Кърджали, съобщава на заинтересованите страни, че е изготвено геодезическо заснемане от инж. Красимир Дайлиев на неурегулиран поземлен имот с площ 687 кв. м., находящ се в урбанизирана територия на с.Козица, Община Джебел, ведно с построената в него едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 79 кв.м., при граници на имота по геодезическо заснемане: североизток – Юсуф Джафер; изток – Юсуф Джафер; запад – улица; северозапад  – липсват данни за собственост; юг – Танер Тасим Мюмюн.

        Описания имот се стопанисва и ползва от Н-ците на Салимехмед Хасан Ахмед, с.Козица, Община Джебел, Област Кърджали.

        Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в четиринадесет дневен срок от датата на обявяването, до Община Джебел.

 

      ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 13.10.2021
 • Коментари
Обявление 60а

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 60А

от 13.10.2021 г.

 

              Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95,ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на информацията относно: Уведомление  за инвестиционно предложение за обект: „Изграждане и кариери за добив на варовици в участъците на концесионна площ „Папрат“ (150.660 дка), землища на с.Плазище, с.Рът и с.Поточе, община Джебел“,    с възложител: „Балканстрой инвест“ ООД

               Информацията се намира в отдел „ТСУ“ при Общинска администрация гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19.

               В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят становища до Кмета на Община Джебел, обл.Кърджали.   

 ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 

 

 • 01.10.2021
 • Коментари
Удължиха срока за предоставяне на топъл обяд в община Джебел до 10 декември 2021 г.

На 29.09.2021 г. Кметът на община Джебел сключи допълнително споразумение за удължаване на срока на Договор BG05FMOP001-5.001-0019-С01 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Джебел“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Община Джебел стартира изпълнението на дейностите по проекта на 01 януари 2021 г. и в продължение на девет месеца на 750 потребители се доставяше топъл обяд в рамките на работните дни.

След удължаване на срока на договора, потребителите на услугата на територията на общината ще продължат да получават топъл обяд в срок до 10 декември 2021 г.

Във връзка с изпълнение на проекта общинска администрация Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на заявления-декларации за ползване на услугата „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 в община Джебел“ продължава и всички желаещи да ползват услугата могат да получат и подадат Заявление-Декларация (Приложение № 2) и Декларация за съгласия за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение № 20) в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19.

Допълнително подадените заявления ще бъдат изпратени до Дирекция „Социално подпомагане“ – Джебел за проверка и потвърждаване принадлежността на лицата към определена целева група.

Допустимите целеви групи по процедурата за кандидатстване са:

 1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Лицата, които са подали заявление-декларация за включване и имат потвърждение от дирекция „Социално подпомагане“ за наличие на принадлежност към определена целева група и тези, които не са включени в първоначалния списък ще бъдат включени в списък „резерви или чакащи“ потребители по проекта, тъй като капацитета на услугата към момента е запълнен.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

  • 29.09.2021
 • Коментари
Срокът за обхода на преброителите при Преброяване 2021 се удължава до 10 октомври

Срокът за обхода на преброителите при Преброяване 2021 се удължава до 10 октомври

На заседанието си днес правителството промени Решение № 61 от 21 януари 2021 г., така
че преброителите да могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00
часа на 10 октомври 2021 година. Срокът за обход на преброителите се удължава е една
седмица.
Промяната се налага, тъй като удължаването на срока на онлайн преброяването до 30
септември и паралелното провеждане на изследването по двата метода създаде известни
затруднения в организацията на процеса. Така след приключване на електронното
преброяване оставаха само 3 дни, в които да бъдат преброени лицата, които не са
попълнили електронна карта.
Удължаването на срока за преброяването ще осигури необходимото време преброителите
да завършат дейностите си и да съберат цялата необходимата информация в изпълнение
на европейското и националното законодателства.

 • 28.09.2021
 • Коментари
Обявление № 24 ГР.ДЖЕБЕЛ, 28.09.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 24
ГР.ДЖЕБЕЛ, 28.09.2021 г.

Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.124б, ал.2, от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 1311 от 27.09.2021г. на Кмета на Община Джебел за изработване на проект за изменение на ПУП- ПРЗ на ПИ с идентификатор 20746.502.1562 и ПИ с идентификатор 20746.502.1563 по КККР на гр.Джебел / съответно УПИ I-435 и УПИ II-437 в кв. 39 по ПУП на гр. Джебел, общ. Джебел/.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 28.09.2021
 • Коментари
Ден на българската община 2021

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖЕБЕЛ

ОРГАНИЗИРА

   Фотоконкурс на тема „Променящата се община Джебел“, посветен на Деня на
българската община – 12 октомври.
Конкурсът има любителски характер. В него могат да участват жители на общината с
интересни архивни снимки и фотоси от настоящето на гр. Джебел и селата, намиращи
се на територията на общината. Всеки един участник ще има възможност да покаже,
как според него се е променял града и общината през годините. Участниците имат
право да предоставят до 3 /три/ авторски снимки. Снимките могат да бъдат в дигитален
формат JPEG или на хартия. Всеки участник представя снимките на фотохартия в
размер 10/15 см (стандартен размер) или 20/30 см и на магнитен носител във формат
JPEG.
Не се допускат снимки, които не са по темата на конкурса, както и селфита,
фотоколажи и снимки, които съдържат допълнително прибавени графики.
Към всяка снимка участниците в конкурса задължително представят информация за
място и дата/година на снимане, име на автора-фотограф, адрес, година на
раждане/възраст, имейл и телефонен номер.
Фотографиите се представят до 31 октомври 2021 г. в деловодството на община Джебел
или в отдел „Образование, култура, спорт и здравеопазване“. В дигитален формат
снимките могат да бъдат изпратени и на следния e-mail: djebel_ok@abv.bg
Компетентно жури ще определи победителите, както и снимките, които да бъдат
включени в изложбата „Променящата се община Джебел“.
Kласиралите се на I, II, III място ще получат парични награди.
Предоставяйки фотографии за участие в конкурса, участниците дават съгласието си
организаторите да ги използват по следния начин: да ги публикуват на хартия или в
електронен формат, да бъдат част от календар на общината, да бъдат включвани в
изложби, свързани с община Джебел и др.

 • 27.09.2021
 • Коментари
Последната пролетна обработка на тревните площи против кърлежи

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 28.09.2021 год. от 09:00 часа, ще се извърши последната пролетна обработка на тревните площи против кърлежи на терени за обществено ползване в гр. Джебел.

Дезакаризацията  ще се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 02.09.2021
 • Коментари
Съобщение за сроковете за преброяване

Уважаеми съграждани,

От 7 септември до 17 септември 2021 г. ще се проведе преброяване на населението чрез попълване на електронна преброителна карта. Гражданите, които ще се преброяват електронно да запазят кода, който ще получат и да го предадат на преброителя, когато посети жилището им.

От 18 септември до 3 октомври ще се проведе преброяване с преброители и посещение на жилищата и домакинствата. 

Призоваваме всички граждани да спазват противоепидемичните мерки в страната и да ползват защитни предпазни средства при посещенията от преброителите в населените места на територията на Община Джебел. Преброителите и контрольорите, които ще извършват преброяването ще се легитимират със служебни карти.

Повече информация за Националното преброяване на населението и жилищния фонд 2021 можете да намерите на: https://census2021.bg/

И на телефони:

+359 36 167 037 – НСИ – Кърджали

+359 36322397 – Хайрие Мехмед – Председател на общинска преброителна комисия гр. Джебел

 • 02.09.2021
 • Коментари
Съобщение

Уважаеми жители на град Джебел,

Уведомяваме Ви, че на 05.09.2021 год. от 06:30 часа, ще се извърши
пръскане на дърветата на територията на гр.Джебел.

Препаратът не представлява опасност за живота и здравето на хората
и животните.

Община Джебел си запазва правото да направи промени в графика
при наличие на неподходящи климатични условия.

 • 27.08.2021
 • Коментари
Покана

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

Връзка към графика: ИЗТЕГЛИ!

 • 27.08.2021
 • Коментари
СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности 

СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности 

 

   В изпълнение на Наредба №13 за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че от 01.09.2021 г. до 03.09.2021 г. от 06.00 до 10.00 часа ще се проведе въздушно пръскане на: култури от бял и черен бор с продукт за растителна защита/препарат – Форей 48 Б.

   Подлежащите на третиране райони се намират в землищата на селата Мрежичко, Рогозче, Казаците, Ридино, Козица, Устрен и Овчево.

 • 20.08.2021
 • Коментари
Покана

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА 2020 ГОДИНА

Виж цялата покана тук!

 • 17.08.2021
 • Коментари
ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

На 23 август 2021 г. от 10.00 часа в в киносалона на НЧ „Христо Смирненски
1924г.“ гр.Джебел, ул.“Васил Левски“№19 ще се проведе обучение за преброители и
контрольори, подписване на договори, получаване на служебни карти и материали.
Списъкът на одобрените преброители и контрольори е обявен в сайта на община
Джебел, секция Преброяване  https://dzhebel.bg/prebroqvane-2021/
Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по
интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 година.
Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и
жилищата ще се извърши от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври
2021 година.

Хайрие Мехмед
Секретар на Община Джебел
и Председател на Общинската комисия по Преброяване 2021

 • 09.08.2021
 • Коментари
МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ГОРИТЕ И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД

  МЕРКИ ЗА  ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  В  ГОРИТЕ И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД

Те се разпространяват бързо на големи  площи в  при пресечени местности и труднодостъпни за противопожарната техника  места. Сухата  растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват  пожарната обстановка.  Горските пожари  нанасят сериозни щети на околната среда.

Характерно за горските пожари е това, че (вследствие на вятъра и турбулентните и  въздушни течения)  фронтът на пожара често променя посоката си.  Поради това за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства.

Пожарната статистика показва, че в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 %  на сто причина за огнените бедствия е била човешката небрежност.

За да опазим зеленото богатство на страната от пожари, стриктно трябва да спазваме противопожарния ред в горите.

Особено бдителни по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да сме както в гората, така и в близост до залесени площи. Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие, като например хвърлена кибритена клечка, което допринася за бързото разпространение на горенето. 

Повишена пожарна опасност  крие и  небрежното пушене. Хвърлянето на неугасени фасове може да породи запалителния ефект на бомба.

Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате покрай или през горски участъци. 

Не палете огън в гората, освен на обозначени специално устроени за това туристически места.

Не палете огън в селскостопанския и горски фонд през пожароопасния сезон.    

Особено отговорни  по отношение на мерките за пожарна безопасност в горите трябва да бъде  поведението на туристи, ловци, гъбари, секачи и др.

При забелязване на признаци  на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е необходимо бързо да оцените обстановката – възможно най-точно да се ориентирате за мястото на възникване на пожара .

Ако запалването е в начална фаза с пръст, пясък и тупалки от зелени клони пожарът може да бъде предотвратен.   В условия на пожар пазете дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително предпазвайте дихателните си пътища чрез намокрени кърпи и др. тъкани.
При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете безопасен път за напускане – в посока, обратна на вятъра или по дерета с вода. След като избегнете опасността лично за себе си, не бива да ви напуска мисълта по най-бързия начин да подадете съобщение за забелязания от вас пожар – на тел.

Ако от Вашия автомобил забележите признаци на горски пожар, незабавно подайте съобщение за пожара! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка. 

Действията ни при горски пожар трябва да са следните:

 • Съобщете за пожара на тел.   , като посочите точното място.
 • Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия – просеки, пътища, поляни, сечища или други голи места. Покрийте откритите части на тялото, пред устата и носа си поставете намокрена кърпа или плат.
 • Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате връхна дреха или сноп набързо начупени клони, с които удряйте пламъците. Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на разпространение на горенето. Дрехите не се свалят – те поемат част от топлината.
 • Оказвайте помощ и съдействие на  екипите при гасене и локализиране на пожарите.

 • 27.07.2021
 • Коментари