• 01.07.2020
 • Коментари
О б я в л е н и е № 9а от 01.07.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е № 9а от 01.07.2020 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, съобщава, че е осигурен обществен достъп на актуализираната информацията относно инвестиционно предложение:“Изграждане на път в поземлен имот с идентификатор 20746.10.264 и в поземлен имот с идентификатор 20746.10.94, изграждане на паркинг в поземлен имот с идентификатор 20746.10.271 и в поземлен имот с идентификатор 20746.10.269 по КККР на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали“, с възложител: Община Джебел, обл.Кърджали.

          Информацията се намира в отдел „ТСУ“ при Общинска администрация гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ №19.

          В 14-дневен срок, заинтересованите лица могат да изразят становища до Кмета на Община Джебел, обл.Кърджали.

 

                                                                                     ОТ   ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ

 • 25.06.2020
 • Коментари
О б я в а

На основание Заповед  №1000/23.06.2020 г. на Kмета на община Джебел, е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за срок от 2 /две/ години:

ОБЯВА :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за срок от 2 /две/ години:

„Часовникарско ателие” с площ 2.25 кв.м., находящо се в Kооперативен пазар гр.Джебел, актуван с Акт за частна общинска собственост №104/03.12.2001 г. с предназначение за търговска дейност, с първоначална месечна наемна цена за търг 10.00 /десет/  лв. без ДДС.

Определям – депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната стойност за целия период на наема, а именно: 24,00 лева.

Имотът се отдава под наем за срок от две /2/ години.

Търгът да се проведе на 13.07.2020 г. от 12.00 часа в заседателната зала на общинска администрация Джебел, находяща се на ул. „Еделвайс” № 19, гр. Джебел. Цена на тръжната документация е 50 лв. без ДДС. Краен срок за внасяне на депозит и закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 10.07.2020 г. от касата на общината, краен срок за подаване на заявления за участие до 17.00 ч. на 10.07.2020 г. в деловодството на общината. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 20.07.2020 г. на същото място, същия час и при същите условия. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрация.

За справки и информация – 03632 / 89 09; Общинска администрация Джебел, ул.„Еделвайс” № 19, отдел „Общинска собственост”  ( стая №22 ).

 

НЕДЖМИ АЛИ

Кмет на община Джебел

 • 22.06.2020
 • Коментари
П о к а н а

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Връзка към поканата: ИЗТЕГЛИ!

 • 22.06.2020
 • Коментари
С ъ о б щ е н и е

Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на Програмата за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. във връзка с
предстоящото му обсъждане от Общински съвет – Джебел: изтегли файла.

 • 22.06.2020
 • Коментари
С ъ о б щ е н и е

В раздел Заповеди на Кмета е публикувана Заповед № 984/22.06.2020 год.,  с която се определят Мерки за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Джебел

 • 22.06.2020
 • Коментари
Джебел с временна Общинска преброителна комисия

Във връзка със Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година  в Община Джебел е създадена временна Общинска преброителна комисия. 

Първото заседание на комисията се проведе на 19  юни 2020 година. 

Председател на комисията е Хайрие Мехмед – секретар на Община Джебел, а секретар  – Анелия Бояджиева – младши експерт в ОСИ –Кърджали, ТСБ-Юг. В състава на комисията също така влизат представители на общинска администрация и кметове на кметства.

Работата на Общинската преброителна комисията е да изпълни задълженията си, регламентирани  в чл.10, ал.7 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

Целта на предстоящото през 2021 година преброяване е да събере качествена, съпоставима и изчерпателна информация за броя, демографската структура и социално-икономическите характеристики на населението, както и за броя и характеристиките на сградния и жилищния фонд, така и за жилищните условия на домакинствата в страната. 

Приет е Правилника за дейността на общинската преброителна комисия, както и организационен план по подготовката и провеждането на преброяването на населението с подробен график по дейности и дати.

От 15 септември до 30 октомври 2020 година ще се избират преброителите и контрольорите, а обученията им ще се проведат в началото на 2021 година.

През 2021 година броенето ще се проведе на два етапа:

 1. Чрез онлайн преброителна карта  – от 00:00 часа на 22 януари до 24:00 ч. на 31 януари 2021 година;
 2. Чрез посещения на отделни домакинства от преброители – от 08:00 ч. на 1 февруари до 20:00 ч. на 15 февруари 2021 година.

 • 11.06.2020
 • Коментари
О б я в л е н и е

  Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.196, ал.4 от ЗУТ, съобщава, че е  издадена Заповед № 957 от 09.06.2020г. на Кмета на Община Джебел за премахване на  двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 60 кв.м., находяща се в западната част на поземлен имот с пл.сн.№ 29, кв.4 по ПУП на с.Слънчоглед, общ.Джебел, собственост на наследниците на Георги Христов Тодоров /Сюлейман Хасанов Реджебов/.

        На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да  обжалват Заповедта пред Административен съд- гр.Кърджали, чрез Община Джебел.

                                                                                             ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 • 10.06.2020
 • Коментари
С ъ о б щ е н и е

На 10.06.2020 год. се проведе последната пролетна обработка на тревните площи против кърлежи в община Джебел. Тя започна в 14:00 часа с дезакаризация на тревните площи. Обработката се извърши с биоцида „АЛФАЦИП – 60 СК“.
Призовават се гражданите да следят за указателни табели за извършена обработка и да спазват карантинните срокове, посочени в тях.