Добри здравни условия за гражданите, но и модернизиране на регионалните и местни икономики след пандемията.

Върху това насочи вниманието кметът на Джебел Неджми Али по време на заседание на Асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Той взе активно участие в дискусията на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER).

„От началото на пандемията живеем при изключителни и безпрецедентни обстоятелства. От местна и регионална гледна точка ние носим отговорност и човешки дълг да помогнем първо за опазване живота на нашите граждани и да смекчим икономическото и социалното въздействие на кризата, предизвикана от COVID-19.

На първо място, за нас е изключително важно да поддържаме добрите здравни условия и благосъстоянието на нашите граждани, поради което от началото на пандемията призовахме за възможността за безопасно транспортиране на пациенти от болници с изчерпан капацитет в една държава членка до държави членки със свободен капацитет в рамките на Директивата за трансграничното здравно обслужване. Това е от особено значение за граничните региони, където следва да се засилят плановете за готовност за действие при кризи, включително трансграничното сътрудничество в областта на транспорта, мобилността и здравеопазването“, посочи Неджми Али.

Той обърна внимание и върху факта, че с приемането на многогодишната финансова рамка (2021—2027 г.) и инструмента за възстановяване Next Generation EU „разполагаме с възможността да продължим да финансираме плановете си за готовност, възстановяване и устойчивост, особено чрез Механизма за възстановяване и устойчивост“.

„Това ни дава възможност да модернизираме нашите регионални и местни икономики, като ги приведем в съответствие с целите на Зелената сделка и Програмата в областта на цифровите технологии. Важно е да се посочи, че необходимото финансиране следва да бъде предоставяно, толкова време колкото трае причинената от пандемията икономическа криза, и следва да бъде насочено към бъдещи инвестиции, стимулиращи растежа и подобряващи икономическата устойчивост на ЕС. Секторите, които пострадаха най-много от настоящата криза, следва да получат специална финансова подкрепа, съчетана с намалени административни разходи и тежест за достъпа до финансиране, като специално внимание следва да бъде обърнато към малките и средните предприятия“, посочи кметът на Джебел.

Неджми Али акцентира и върху възстановяването на свободата на движение, което би осигурило постепенно завръщане към нормалност на граждани, доколкото здравната обстановка го позволява. „Във връзка с това считам, че ваксинацията е от жизненоважно значение за постигането на тази цел, поради което трябва да гарантираме успеха на кампаниите за ваксинация. Освен това въвеждането на ваксинационните сертификати би могло да бъде част от решението, заедно с други вече въведени санитарни мерки, за улесняване на пътуванията, трансграничната работа, сезонната работа, откриването на летния туристически сезон и за намаляването на настоящите ограничения за пътуване. Това би било много подходящо решение, особено за граничните региони или региони, които разчитат на сезонна работа, като селското стопанство и туризма. Нуждаем се от общ формат и стандартизирана информация за ваксинационните сертификати, които следва да бъдат взаимно признати от всички държави – членки на ЕС“, посочи Неджми Али.