Кризата с Ковид-19 и икономическите препятствия, свързани с нея, необходимата подкрепа както за местните власти, така и за малкия и средния бизнес, бяха част от акцентите, които постави кметът на Джебел Неджми Али на пленарна сесия на Комитета на регионите.

Онлайн заседанието включваше и дебат с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) относно европейските фондове и средства за възстановяване.

Според Неджми Али един от ключовите приоритети при справяне с последствията от безпрецедентната криза е осигуряването на икономическо и социално сближаване, чиято цел е подпомагане на регионите да реализират пълния си потенциал и да се ускори сближаването на жизнените стандарти в целия ЕС. Затова пък е необходима не

само подходяща финансова подкрепа, но и консултантски услуги, чрез които одобрените и финансирани проекти да получат ускорена реализация.

„Средствата за възстановяване от кризата следва да имат за цел засилване потенциала за икономически растеж на местно и регионално равнище, смекчаване на социалните и икономическите последици, както и подготовка за кризи от подобен мащаб в бъдеще“, посочи Неджми Али, който отново акцентира на факта, че някои от регионите имат по-затруднен достъп до комбинирано финансиране и публично-частни партньорства. Това пък налага местните и регионалните  власти да получат необходимата подкрепа и инструменти, за да могат да реагират по-адекватно на неотложните нужди на населението по време на кризи.

Кметът на Джебел насочи вниманието и върху малките и средни предприятия, особено силно засегнати от кризата. „Трябва да бъдем убедени, че те ще получат подкрепата, от която се нуждаят, чрез нашите местни институции, подкрепяни от Европейската инвестиционна банка“, заяви Неджми Али. Той призова за по-тясно сътрудничество  с Комисията и държавите членки, като се изведат на преден план конкретни инициативи за възстановяване, чрез намаляване на общите разходи и административната тежест за достъпа до финансиране.

Неджми Али приветства инициативата за създаването на регионални центрове на ЕИБ в сътрудничество с Комитета на регионите (КР).

На снимките:

Пленарна сесия на Комитета на регионите, залата в Брюксел;

Туит на Renew Europe с акценти от изказването на Неджми Али