Засилено сътрудничество между държавите членки в ЕС при разработване на трансгранични проекти. Държавите да се консултират, в рамките на процеса на изготвяне на проектите за възстановяване и устойчивост, с регионалните и местните власти и с всички съответни заинтересовани страни, с цел постигне на по-добра ефикасност при използване на Механизма за възстановяване и устойчивост. Да се даде приоритет на редовните консултации с регионалните и местните власти, фокусирайки се върху техните специфики и потребности.
Тези предложения направи кметът на Джебел Неджми Али по време на заседание на Комисията по политика на териториалното сближаване и бюджет към Комитета на регионите, на която той е член. В онлайн срещата Неджми Али насочи вниманието върху тези изключително важни акценти на Герт Ян Коопман (Gert Jan Koopman), генерален директор на главна дирекция „Бюджет“ в Европейската комисия.
„За нас е изключително важно да гарантираме взаимното допълване и взаимодействията между различните програми на ЕС през следващия програмен период, за да се постигне по-голяма ефективност и да се увеличи добавената стойност на финансирането и инвестициите на ЕС“, категоричен бе Неджми Али.
Към директора на ГД „Бюджет“ той отправи и питане дали Комисията предвижда
конкретни инициативи за намаляване на разходите и административната тежест за достъпа до финансиране за бенефициентите, както и оказване на техническа помощ на държавите-членки, включваща и техническа и административна подкрепа за регионалните и местните власти.
Безпрецедентната криза от началото на епидемията от COVID-19 в Европа също бе поставена в дневния ред от кмета на Джебел. Неджми Али посочи, че следва да се обърне специално внимание на граничните региони на Съюза при разработването на действия, насочени към укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване на ЕС.
„Трансграничният аспект на проектите следва да се разглежда като възможност за увеличаване на добавената стойност от ЕС, повишаване на дългосрочната конкурентоспособност и растеж на Съюза като цяло. Ето защо трансграничните проекти, включващи най-малко две държави членки, следва да имат приоритетен статут, особено тези, които предоставят обществени услуги, като например услуги за здравеопазването и социално подпомагане, трансгранични транспортни връзки и тяхната поддръжка, услуги на гранично-пропускателните пунктове, услуги за развитие на туризма и т.н.“, мотивира се Неджми Али. Той допълни, че регионалните и местните власти трябва да получат необходимата подкрепа и инструменти, за да могат да отговарят по-добре на неотложните потребности на местното население по време на криза.