“Природните бедствия, кризите и извънредните ситуации, като например горските пожари през изминалото лято, изискват бързи и целенасочени действия, на първо място с цел спасяването на човешки животи и целостта на засегнатото население“, заяви в Пленарната сесия на Комитата на регионите в Брюксел Неджми Али вчера. Кметът на Джебел взе отношение по време на дебатите относно природните бедствия с Европейския Комисар по управление при кризи – Янез Ленарчич и специалния представител на генералния секретар за намаляване на риска от бедствия на ООН – Мами Мидзутори.

Неджми Али посочи, че през лятото на 2021 година България бе сред засегнатите от пожари държави, като обърна специално внимание на нуждата от дългосрочна визия и съобразени с бъдещето решения в тази област не само на национално, но и на регионално и местно ниво.

По думите на кмета на Джебел, ефективната реакция по време на бедствия трябва да бъде фокусирано в 3 основни направления:

“На първо място, следва да се съсредоточим върху изграждането на капацитета, превантивните мерки и плановете за готовност на регионално и местно ниво. Нашата основна цел трябва да бъде превенцията и затова са необходими конкретни насоки на Комисията за ефективно управление и възможностите за финансиране не само на национално, но и на регионално и местно ниво. Плановете за готовност трябва да дават възможност за ефективна и бърза реакция при извънредни ситуации. Ето защо тези планове на регионално и местно ниво следва да бъдат анализирани от националните органи и комуникирани със съответните служби на ЕС, така че да може да бъде осигурена необходимата подкрепа не само на етапа на подготовка – като осигуряване на обучения, изграждане на инфраструктура и логистика, но и при възникване на реална необходимост.

На следващо място, трансграничните региони са особено чувствителни към извънредни ситуации, тъй като често са изолирани, имат ограничен достъп до обществени услуги и често се намират в планински, селски и отдалечени райони. Ето защо от особено значение е разработването на трансгранични проекти от общ интерес, за управлението на кризи, както и осигуряването на достъп на местните и регионалните власти до съответното финансиране.

Трето, управлението на кризи и реакцията при извънредни ситуации са успешни само ако необходимата подкрепа бъде осигурена своевременно. Ето защо се нуждаем от екипи на ЕС готови за реакция в критични и извънредни ситуации, които да оказват допълнителна подкрепа на съответния местен, регионален и национален капацитет. Това е особено необходимо и жизненоважно за живеещите в най-уязвимите и отдалечени райони, където достъпността може да бъде голямо предизвикателство“.

В заключение, Неджми Али подчерта, че “Просперитетът на нашите региони и на местното население са приоритетни в нашите политически платформи . Ето защо се нуждаем от съобразени с конкретните нужди решения и “стратегии за устойчивост” за реакция при извънредни ситуации, които да отразяват потребностите и особеностите на нашите региони”.