Финансирането от Европа трябва да бъде насочено към бъдещи инвестиции, стимулиращи растежа и подобряващи икономическата устойчивост на Европейския съюз (ЕС). За целта, националните планове за възстановяване и устойчивост трябва да бъдат изработени в тясно сътрудничество с местните и регионални власти, дефинирайки приоритети, планиран подход и междинни индикатори за отчитане на резултати, както и да бъде осигурена навременна и широкообхватна консултация с всички заинтересовани страни.
Тези приоритети засегна кметът на Джебел и член на Комитета на регионите Неджми Али по време на заседание на Комисията по икономическа политика (ECON). Основна тема на сесията бе изпълнението на целите за устойчиво развитие до 2030 г.
„Целите за устойчиво развитие до 2030 г. ни дават възможност да модернизираме нашите регионални и местни икономики. Важно е да се посочи, че в текущия контекст на пандемията, Механизмът за възстановяване и устойчивост би осигурил необходимия финансов ресурс за преодоляване на причинената от пандемията икономическа криза“, посочи в изказването си Неджми Али.
Кметът на Джебел акцентира върху необходимостта местните и регионални власти да бъдат интегрирани в комуникационния процес между различните институции, защото именно чрез тях се осъществява пряката комуникация с гражданите и бизнеса и се провеждат реални политики, които по най-адекватен начин кореспондират с очакванията на обществото.
„Ето защо само чрез засилено сътрудничество и обединени усилия между националните, регионалните и местни власти, бихме постигнали навременното изпълнение на поставените задачи и цели. В този контекст, проследяването на развитието на програмата до 2030 г. в целия ЕС, на базата на данните предоставени от местните и регионалните власти, би било улеснено, ако постигнем консенсус за ясно дефинирани индикатори като например за икономическо, социално и екологично развитие“, посочи Неджми Али.
Той отново насочи вниманието към отдалечените, рядко населени и уязвими от гледна точка на околната среда региони. „Не на последно място е необходимо да бъде отчетен и факта, че различните държави – членки имат различни отправни точки и ресурси, които очертават различни траектории за постигане на целите за устойчиво развитие до 2030 г. по справедлив и икономически ефективен начин. Регионалните и местните специфики следва да бъдат комуникирани на всички нива на управление, тъй като ако имаме общи цели, следва да имаме и цялостен подход относно начините за постигане на тези цели, за да превърнем този преход в икономическа и социална възможност. В този контекст, трябва да гарантираме икономическото, териториалното и социалното сближаване на екологичния и цифровия преход, като обърнем специално внимание на отдалечените и рядко населени региони“, мотивира се по време на заседанието Неджми Али.