Регионалните и местните власти трябва да получат необходимата подкрепа и инструменти, за да могат да отговарят по-добре на неотложните потребности на местното население по време на кризата от началото на пандемията от COVID-19.

Това отбеляза кметът на Джебел Неджми Али по време заседанието на Комисията по политика на териториалното сближаване и бюджет към Комитета на регионите.

Заради пандемията европейският орган, в който членуват 329 представители на регионите от всички държави-членки на Европейския съюз, провеждат заседанията си онлайн.

„В това отношение настоящата криза подчерта важността на бързото и безпроблемно осигуряване на свободното движение на всички стоки и особено на веригата за доставки на основни продукти, като медицинско оборудване, хранителни продукти и животни“, конкретизира пред колегите си от европейския комитет Неджми Али. Като акцент в изказването си той посочи, че синхронизираният подход и засилената комуникация биха генерирали допълнителни идеи и създали допълнителни възможности за финансиране на трансгранични проекти от общ интерес.

Политиците на изборна длъжност от местните и регионални власти на Европейския съюз обмениха мнения относно трансграничните обществени услуги (CPS) в Европа след доклад на Pavel Branda – CZ/ЕКР.

„Кризата ни демонстрира трудностите и предизвикателствата пред граничните региони на ЕС – често изолирани и с по-лош достъп до обществени услуги. В това отношение следва да се обърне специално внимание на тези региони при разработването на действия, насочени към укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване на ЕС“, посочи кметът на Джебел. Представителят на България в Комитета на регионите отбеляза още:

„На първо място, когато става въпрос за националните планове за възстановяване и устойчивост, държавите членки следва да ги подготвят в тясно сътрудничество с националните, регионалните и местните власти, така че потребностите на трансграничните региони да бъдат по-добре отразени в програмите за реформи и инвестиции на съответната държава членка. Засилената комуникация би генерирала допълнителни идеи и би създала допълнителни възможности за финансиране на трансгранични проекти от общ интерес“.

На второ място, трансграничните стимули за образование и обучение следва да бъдат в основата на нашите регионални и местни политически програми, за да могат да се преодолеят социално-културните различия и да се решат по-ефективно споделените проблеми засилвайки европейската солидарност, предлага Неджми Али. Той да се даде приоритет на проектите в областта на културата и туризма, тъй като те са сред секторите, засегнати най-силно от настоящата криза породена от COVID-19.

На трето място, трансграничният аспект на проектите следва да се разглежда като възможност за увеличаване на добавената стойност от ЕС, повишаване на дългосрочната конкурентоспособност и растеж на Съюза като цяло. Ето защо трансграничните проекти, включващи най-малко две държави членки, следва да имат приоритетен статут, особено тези, които предоставят обществени услуги, като например услуги за здравеопазването и социално подпомагане, трансгранични транспортни връзки и тяхната поддръжка, услуги на гранично-пропускателните пунктове, услуги за развитие на туризма и т.н.“, каза той.

Към днешно време, от изключителна важност е взимането на политически решения за ангажиране и реализиране на трансгранични дейности и проекти, подчерта Неджми Али. „Необходимо е повече от всякога да сме решени да подобрим благосъстоянието на нашите граждани и бизнеси с трансграничните региони. Очаквам ползотворно сътрудничество в бъдещата ни дейност“, заключи представителят на България в Комитета на регионите.