В краткосрочен план да бъдат преодолени трудностите, които настоящата криза създава за местните и регионалните бизнеси, за здравните системи, за веригите на доставки и за гражданите.

За това призова кметът на Джебел Неджми Али по време на последното онлайн заседание на Комитета на регионите в Европа.

За пореден път той се включи изключително активно в дебата относно бъдещето на трансграничното сътрудничество в ЕС, който бе и една от основните теми в дневния ред на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС. Той за пореден път обърна внимание на европейските институции към трансграничните региони, които са „особено засегнати от кризата, тъй като са често изолирани и със затруднен достъп до обществени услуги. Някои от тези трансгранични региони са разположени в планински, селски и отдалечени райони, поради което следва да им се обърне специално внимание при разработването на  стратегии и политики на европейско, национално и регионално ниво, за да се гарантира тяхното икономическо, социално и териториално сближаване“.

Неджми Али настоя държавите членки и по-специално регионите да имат възможност да обменят най-добри практики и примери, породени от  настоящата криза, и да имат възможност за изготвяне на регионални трансгранични планове за действие при кризи от подобно естество в бъдеще.

„Призоваваме Европейската Комисия да осигури събирането на тази информация, да създаде общ информационен портал, например специален уебсайт, като доразвие и разшири информационните си кампании за обмен на най-добри практики между различните региони. Трансграничното сътрудничество следва да бъде засилено не само между държавите – членки , но и по външните граници на ЕС“, посочи кметът на Джебел и член на Комитета на регионите.

Според него, Комисията следва да разработи стратегия за трансгранично сътрудничество до 2050 г., в тясно сътрудничество с Комитета на регионите, въз основа на открита и прозрачна процедура на консултации. „Тази стратегия следва да включва план за действие, който очертава конкретни области на действие на политиката за трансгранично сътрудничество, като образование и култура, транспорт и туризъм и т.н. Сред нашите приоритети са: увеличаване на  взаимодействията и взаимното допълване между различните програми и фондове на ЕС, опростени процедури, намаляване на административните разходи и тежести за бенефициентите и увеличаване на административния капацитет на местните и регионалните власти чрез преквалификация, повишаване на квалификацията и възможности за обучение“, допълни Неджми Али.

Не на последно място той подчерта ангажираността и готовността за подобряване на благосъстоянието на гражданите и местни бизнеси.

„За тази цел са ни необходими специално разработени решения и конкретни стратегии за възстановяване и инвестиции, които да отразяват нуждите на нашите регионални и местни общности“, посочи кметът на Джебел.