Екосъобразен транспорт, достъпен за всички в Европейския съюз, особено за селските и отдалечените райони, които трябва да останат свързани. Това бе един от акцентите в изказването на кмета на Джебел Неджми Али по време на вчерашното заседание на Комисията по политика на териториално сближаване(COTER) Комитета на регионите.

„Предложението на Комисията, планираните колективни пътувания под 500 км да бъдат с нулеви емисии до 2030 г., следва да се основава на оценки и проучвания и да се консултира с всички национални, местни и регионални власти както и с всички  заинтересовани страни. Трябва да се гарантира икономическото, териториалното и социалното сближаване на екологичния и цифровия преход като се  обърне специално внимание на отдалечените, рядко населени и  уязвимите от гледна точка на околната среда региони“, посочи Неджми Али относно „Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност“ .

Cтрaтeгиятa трябвa дa рeaлизирa eкocъoбрaзeн трaнcпoрт, като Европейският съюз търси огромно намаляване на емисиите през следващите години. То трябва да достигне 90 %.

Представителят на България в Комитета на регионите приветства комуникацията на Комисията относно „Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност“, тъй като тя е в корелация с „амбициозни цели за реализиране на транспорт с нулеви емисии  до края на 2050 г. в съответствие с целите на Парижкото споразумение“.

„Следва обаче да се има предвид, че за да постигнем тези много амбициозни цели са необходими механизми ориентирани към резултатите. От една страна е необходимо  сектора да се приведе в съответствие с целите на Зелената сделка и Програмата в областта на цифровите технологии, и от друга да се запази  конкурентоспособността както между различните видове транспорт и така и между операторите от ЕС спрямо операторите от трети държави“, подчерта Неджми Али.

На следващо място той отбеляза, че стратегията е  широкообхватна и поражда необходимостта от актуализиране на законодателството на ЕС, за да се гарантира намаляването на емисиите на въглероден диоксид до 55 % до 2030 г. „Въпреки това бих искал уточня, че въз основа на опита натрупан през последните години трябва да обърнем особено внимание на факта, че тези предстоящи предложения следва да се основават на всеобхватни оценки  и анализи на въздействието. Те следва да отчитат по подходящ начин всички аспекти касаещи конкурентоспособността на операторите и предприятията от ЕС както и заетостта в съответните сектори“, каза Неджми Али.

Той изрази съгласието си с необходимостта да бъдат осигурени  подходящи алтернативи, за да се даде възможност за по-добър избор на видове транспорт, който следва да бъде безопасен и конкурентоспособен. „Мобилността следва да бъде достъпна за всички, особено за селските и отдалечените райони, които трябва да останат свързани, подчерта българският представител в Комитета.

„Не на последно място, позволете да припомня, че различните държави членки имат различни начални точки и ресурси, които очертават различни траектории за постигане на целите в областта на климата по справедлив и икономически ефективен начин. Регионалните и местните специфики  следва да бъдат комуникирани на всички нива, тъй като имаме общи цели. Следва да имаме и цялостен подход относно начините за постигане на тези цели, за да превърнем този преход в икономическа и социална възможност“, завърши Неджми Али.