Домакинствата във всички държави членки са изправени пред предизвикателството да намалят своята покупателна способност, и по-специално домакинствата с ниски доходи, поради рязкото покачване на цените на храните и енергията. Нашите граждани не бива да бъдат поставяни в положение да избират между закупуване на храна и отопление. Това заяви в 151-вата пленарна сесия на Комитета на регионите в Брюксел кметът на Джебел Неджми Али. Той участва в дискусия по основната тема – „Годишният доклад на Европейския съюз за състоянието на регионите и градовете“.
„Наш приоритет е да гарантираме, че нашите граждани и предприятия ще се възползват от сигурна и достъпна енергия. Разбира се, ние работим по стратегиите за енергоспестяване, но се нуждаем от повече насоки от страна на Комисията относно мерките, които следва да се прилагат на практика, за да се осигурят тези икономии, но без това да води до прекъсване на предоставянето на обществените услуги“, отбеляза още представителят на България в Асамблеята на представителите на местните и регионалните власти в Европейския съюз.
„През септември 2022 г. инфлацията в еврозоната достигна 10%, като в някои държави членки нивата достигнаха до 24%. Държа да отбележа, че непрекъснатото повишаване на цените на електроенергията оказва натиск и затруднява гражданите, бизнеса и особено домакинствата изложени на риск от бедност – уязвимите групи и малките и средни предприятия.
Приветстваме този дебат за състоянието на регионите и градовете“, каза още Неджми Али в дебата относно състоянието на регионите и градовете.
„На първо място, като представители на местните власти, ние сме тези, които усещат прекия натиск от страна на нашите граждани и бизнеса, както и необходимостта от бърза реакция по време на криза, особено когато правителствата не са в състояние да направят това.
В дългосрочен план трябва да се придържаме към стратегическите си цели, а именно – да се предприемат мерки в съответствие с целите на Зеления пакт и да се подкрепи стратегическата автономност/самостоятелност на ЕС. В средносрочен и краткосрочен план обаче трябва да се справим с настоящата криза, която изисква бързи и ефикасни мерки“, каза кметът на Джебел.
„Взаимовръзката между решенията, взети на Европейско и национално ниво, и тяхното въздействие на регионално и местно ниво продължава да бъде много важна“, подчерта Неджми Али.
„Прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост се различава в отделните държави членки, тъй като всичко зависи от ефективността на решенията, които се взимат от правителствата. По въпроса за енергийната криза – държавите членки следва да бъдат основните участници, отговорни за използваната енергия, и следва да могат да предприемат временни и целенасочени мерки спрямо енергийния пазар (енергийния микс) – например чрез прилагане на намалена данъчна ставка върху енергията или прилагане на компенсации, но основното предизвикателство ще бъде как и кога. Времето лети и трябва да побързаме да намерим ефективни решения, преди да стане твърде късно – преди началото на зимния сезон“, подчерта още представителят на България в Комитета на регионите.
„Като представители на местната власт трябва да приоритизираме инициативите и проектите на ЕС, които биха имали пряко и видимо въздействие на регионално и местно ниво, подобрявайки ежедневието на нашите граждани и бизнеса, особено на малките и средни предприятия. Конструктивният диалог с нашите национални органи, както и с органите на ЕС, ще засили нашата европейска солидарност. Чрез намирането на решения на настоящата криза Съюзът ще стане по-видим, по-достъпен и по-близък до своите граждани“, добави още Неджми Али.