На основание Заповед  №1351/05.10.2021 г. на кмета на община Джебел, са обявени публичени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост:

ОБЯВА:

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, както следва:

    1. Самостоятелна обособена част с полезна площ 32,50 кв. метра, предназначена за развиване на медицинска дейност, находяща се в западната половина от първи етаж на Поликлиника – гр. Джебел, ул.“Еделвайс“ №31, актуван с Акт за публична общинска собственост №574/15.08.2016 г. Първоначална месечна наемна цена за търг е 63,38 (шестдесет и три лева и 38 ст.) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната стойност за целия период на наема, а именно: 152,11 лв. (сто петдесет и два лева и 11 ст.). 

Имотът се отдава под наем за срок от 2 /две/ години.

    2. Лекарски кабинет №5 с полезна площ 19,40 кв. метра от източната половина на втори етаж от сграда – Поликлиника гр. Джебел с идентификатор 20746.501.296.4, находяща се на ул. „Еделвайс” №31, гр. Джебел, построена в поземлен имот с идентификатор 20746.501.296 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Джебел, актуван с Акт за публична общинска собственост №574/15.08.2016 г. Първоначална месечна наемна цена за търг 37,83 (тридесет и седем лева и 83 ст.) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната стойност за целия период на наема, а именно: 453,96 лв. (четиристотин петдесет и три лева и 96 ст.). 

Имотът се отдава под наем за срок от 10 /десет/ години.

   3. Лекарски кабинет №6 с полезна площ 9.00 кв. метра от източната половина на втори етаж от сграда – Поликлиника гр. Джебел с идентификатор 20746.501.296.4, находяща се на ул. „Еделвайс” №31, гр. Джебел, построена в поземлен имот с идентификатор 20746.501.296 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Джебел, актуван с Акт за публична общинска собственост  №574/15.08.2016 г., с първоначална месечна наемна цена за търг 17.55 ( седемнадесет лева и 55 ст. ) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната    стойност за целия период на наема, а именно: 210,60 лв. (двеста и десет лева и 60 ст.). 

Имотът се отдава под наем за срок от 10 /десет/ години.

Търговете да се проведат на 25.10.2021 г. от 12.00 часа в заседателната зала на Oбщинска администрация Джебел, находяща се на ул. „Еделвайс” № 19, гр. Джебел. 

Цена на тръжната документация е 30 /тридесет/ лв. без ДДС. Краен срок за внасяне на депозит и закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 22.10.2021 г. от касата на Общината, краен срок за подаване на заявления за участие до 17.15 ч. на 22.10.2021 г. в деловодството на Общината. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 01.11.2021 г. и 08.11.2021 г. на същото място, в същия час и при същите условия. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търговете, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с Общинската администрация. 

За справки и информация – 03632 / 89 09; Общинска администрация – Джебел, гр. Джебел, ул. „Еделвайс” №19, отдел „Общинска собственост”  ( стая №22 ).

НЕДЖМИ АЛИ

Кмет на община Джебел