Наредби на Общински съвет – Джебел:

Наредба
1. Наредба за действия при бедствия , аварии и кризи
2. Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Джебел
3. Наредба за кварталните съвети в Община Джебел
4. Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Джебел и издаване на сертификат „В”
5. Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Джебел
6. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Джебел
7. Наредба за организация и управление на гробищните паркове в гр. Джебел и кметствата на Община Джебел
8. Наредба за поддържане и опазване на чистотата чрез екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Джебел
9. Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Джебел – Провъзгласена за нищожна
10. Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Джебел
11. Наредба за публично-частното партньорство
12. Наредба за регистриране и стопанисване на кучетата на територията община Джебел – Отменена с Решение № 396/24.03.2023г. на Общински съвет – Джебел
13. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища, условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем
14. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел
15. Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, извън горския фонд
16. Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Джебел
17. Наредба за рекламната дейност на територията на Община Джебел
18. Наредба за символиката на град Джебел
19. Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет
20. Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет за 2012 година
21. Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Джебел
22. Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Джебел
23. Наредба за упражняване правата на собственост на Община Джебел върху общинската част от капитала на търговските дружества
24. Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Джебел
25. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Джебел
26. Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, управление и ползване на находищата на минерална вода на територията на община Джебел – обявена за нищожна
27. Наредба за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване
28. Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Джебел
29. Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен общински дълг по чл.4 от Закона за общинския дълг
30. НАРЕДБА за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Джебел
31. НАРЕДБА за Животни 2021
32. Проекто-правилник
33. ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБС – 2022
34. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Джебел
35. ПРАВИЛНИК за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Джебел
36. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СПОРТНО -ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ