МЕРКИ ЗА  ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  В  ГОРИТЕ И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД

Те се разпространяват бързо на големи  площи в  при пресечени местности и труднодостъпни за противопожарната техника  места. Сухата  растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват  пожарната обстановка.  Горските пожари  нанасят сериозни щети на околната среда.

Характерно за горските пожари е това, че (вследствие на вятъра и турбулентните и  въздушни течения)  фронтът на пожара често променя посоката си.  Поради това за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства.

Пожарната статистика показва, че в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 %  на сто причина за огнените бедствия е била човешката небрежност.

За да опазим зеленото богатство на страната от пожари, стриктно трябва да спазваме противопожарния ред в горите.

Особено бдителни по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да сме както в гората, така и в близост до залесени площи. Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие, като например хвърлена кибритена клечка, което допринася за бързото разпространение на горенето. 

Повишена пожарна опасност  крие и  небрежното пушене. Хвърлянето на неугасени фасове може да породи запалителния ефект на бомба.

Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате покрай или през горски участъци. 

Не палете огън в гората, освен на обозначени специално устроени за това туристически места.

Не палете огън в селскостопанския и горски фонд през пожароопасния сезон.    

Особено отговорни  по отношение на мерките за пожарна безопасност в горите трябва да бъде  поведението на туристи, ловци, гъбари, секачи и др.

При забелязване на признаци  на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е необходимо бързо да оцените обстановката – възможно най-точно да се ориентирате за мястото на възникване на пожара .

Ако запалването е в начална фаза с пръст, пясък и тупалки от зелени клони пожарът може да бъде предотвратен.   В условия на пожар пазете дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително предпазвайте дихателните си пътища чрез намокрени кърпи и др. тъкани.
При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете безопасен път за напускане – в посока, обратна на вятъра или по дерета с вода. След като избегнете опасността лично за себе си, не бива да ви напуска мисълта по най-бързия начин да подадете съобщение за забелязания от вас пожар – на тел.

Ако от Вашия автомобил забележите признаци на горски пожар, незабавно подайте съобщение за пожара! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка. 

Действията ни при горски пожар трябва да са следните:

  • Съобщете за пожара на тел.   , като посочите точното място.
  • Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия – просеки, пътища, поляни, сечища или други голи места. Покрийте откритите части на тялото, пред устата и носа си поставете намокрена кърпа или плат.
  • Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате връхна дреха или сноп набързо начупени клони, с които удряйте пламъците. Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на разпространение на горенето. Дрехите не се свалят – те поемат част от топлината.
  • Оказвайте помощ и съдействие на  екипите при гасене и локализиране на пожарите.