КОНКУРСИ

 

 

Началник на отдел „Финансово-счетоводен”
Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл- Заявление за участие в конкурс
Примерна Декларация за участие в конкурс чл. 17_ ал.3_ т 1
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността
Началник на отдел „Финансово-счетоводен” Дирекция „АПОФСД” Общинска администрация Джебел

Система за определяне на резултати
Съобщение за окончателно класиране за длъжността Началник на отдел „Финансово-счетоводен”
Конкурс – Директор дирекция МДТОС
Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл- Заявление за участие в конкурс
Примерна Декларация за участие в конкурс чл. 17_ ал.3_ т 1
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността
Директор на Дирекция„ Местни данъци и такси и общинска собственост” Общинска администрация Джебел

Система за определяне на резултати
Съобщение за окончателно класиране за длъжността Директор на Дирекция “Местни данъци и такси и общинска собственост“
Конкурс – Началник отдел ”Образование, култура, спорт и здравеопазване“
Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл- Заявление за участие в конкурс
Примерна Декларация за участие в конкурс чл. 17_ ал.3_ т 1
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността
Началник на отдел „Образование, култура, спорт и здравеопазване” в Общинска администрация Джебел

Система за определяне на резултати
Съобщение за окончателно класиране за длъжността Началник отдел ”Образование, култура, спорт и здравеопазване“
Конкурс за одитор – прекратен
Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“ по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) – 29.05.2018г.
Конкурс за юрисконсулт – публ. 28.05.2021г.
Конкурс за началник отдел Общинска собственост и горско стопанство – публ. 28.05.2021г.
Конкурс за началник отдел  ТСУ ЕЧ – публ. 03.09.2021г.
Конкурс за Одитор в звеното за вътрешен одит
Конкурс за Началник отдел „Общинска собственост, транспорт, горско стопанство, екология и чистота
Конкурс за Началник отдел „Култура, спорт и туризъм”
Конкурс за вътрешен одитор