DCIM100MEDIADJI_0377.JPG

Пътна инфраструктура

Община Джебел е с развита пътна инфраструктура, включваща пътища от III клас на Републиканската пътна мрежа.

Автомобилният транспорт е единственият по вид в община Джебел.

В географско отношение община Джебел се свързва с общините от областта: Кърджали, Кирково, Ардино, Момчилград. Път ІІІ-508 свързва община Кирково и община Златоград с Кърджали. От него се отделя път ІІІ-5082 – за гр. Ардино през с. Църквица.

Общата дължина на общинската пътна мрежа е 113.5 км.

ВиК инфраструктура

От всички 47 населени места в община Джебел, водоснабдени от централен водоизточник, чрез помпени станции са 30 % и частично водоснабдени са 29 %. Делът на водоснабденото население е 74.8 %, а на население, ползващо канализация е 26.8 %. Качеството на водата се гарантира, чрез системен контрол. Водата се дезинфекцира при водоизточника. Сериозен проблем е обстоятелството, че по-голямата част от мрежата – 61,49 % е изградена в периода 1960-1970 г. от азбестоциментови тръби, които са почти амортизирани и дават чести аварии и респективно загуби на вода.

Въпреки сравнително добрата водоснабденост, в редица селища се изпитва недостиг на вода, особено в летния период, тъй като водоизточниците са повърхностни и подпочвени води – в терасата на р. Джебелска и р. Върбица, чийто дебит на водния отток пада средно с 40 %. Сериозен е недостигът на вода в селищата – Джебел, Мишевско, Припек и други. Делът на населението на режим на водоползване от водоснабдяването е 19.3 % . Канализационна система има изградена само в град Джебел и частични канализации за отделни имоти и групи в селата – Припек, Устрен, Рогозче, Мишевско. Делът на населението, ползващо канализация е 26.8 %.

Канализационната система е смесена – за дъждовни и отпадни води, с обща дължина 14.9 км, 86,98 % от която е изграждана преди повече от 40 години.

Сериозен проблем е заустването на канализацията на града в коритото на р.Джебелска, тъй като няма пречиствателна станция. Директното вливане във водите и силно замърсява водния отток особено през летния сезон, когато реката се пресушава и разреждането на замърсената вода не е достатъчно. Необходимо е изграждане на пречиствателна станция.

Енергийна мрежа и ВЕИ

Основен енергоносител в община Джебел е електроснабдяването. На територията на общината няма селище със статут на населено място, което да не е електрифицирано.

Ел. мрежите ниско напрежение, захранващи консуматорите почти в цялата община са изграждани през 60-те години, износени са и се нуждаят от основен ремонт. Преносимата система ВН е свързана с енергийните пръстени на страната чрез 110 Кв линии – Студен кладенец – Джебел и Джебел – Момчилград. Техническото състояние на използваните съоръжения е добро. Сегашната структура на потребление на енергия в общината е резултат от икономическата стагнация и рязкото спадане на потреблението в промишлеността.

Разделителната мрежа средно напрежение 20 КВ е добре развита, но са необходими ремонти по съоръженията и самата мрежа. Мрежата ниско напрежение се нуждае от доизграждане, реконструкция и ремонти. Нейното изграждане е в зависимост от миграцията на населението. Природните условия в Югоизточните Родопи позволяват и използване на нетрадиционни източници на енергия – слънчевата за задоволяване на местни нужди от топла вода и електроенергия

Телекомуникации

Наличието на съвременна и ефективна телекомуникационна инфраструктура е един от най-важните фактори за повишаването на качеството на живота на населението. При показателя „мобилна телефонна плътност” се наблюдава непрекъсната тенденция на увеличение, като населението ползва услугите на трите мобилни оператора „А 1“, ”Теленор” и ”Виваком”, които осигуряват покритие на територията на цялата община.

Развитието на широколентовия достъп е в пряка връзка с темпа на цифровизацията, като се предлагат предимно xDSL технологии. На пазара много добре са представени кабелните оператори и LAN/WLAN операторите, което заедно с наличието на предлаганите от мобилните оператори услуги за пренос на данни практически прави възможен достъпа до интернет от всяка точка.

Данните за наличие на компютър и достъп до интернет в област Кърджали показват, че 35.3% от обитаваните жилища в областта имат компютър, а с достъп до интернет са 31.7%. Данните за наличието на компютър в жилището и достъп до интернет от Преброяване 2011 г. в община Джебел показват, че 30,0% от обитаваните жилища в областта имат компютър, а с достъп до интернет са 25,0%.

През 2018 г. област Кърджали бележи най-висок дял на домакинствата с достъп до интернет в страната – 84,4% при средно за страната 72,1%.