ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

«Изграждане на сцена за културни мероприятия с места за посетители, предназначена за предоставяне на услуги с познавателна и образователна цел в УПИ VII в кв.25 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел /ПИ с идентификатор 20746.501.9012 по КККР на гр.Джебел/“ – 10.06.2020г.

 Протокол от 26.06.2020г.

 Решение № 1011 от 26.06.2020г.

 Покана – 10.06.2020 г.

 Техническа спецификация – 10.06.2020г.

 Образец на Оферта – 10.06.2020г.