До кмета на община

гр. Джебел

 

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

 

От инж. Илия Боянов Минчев

Директор на ТП ДГС Момчилград

БУЛСТАТ 2016195800034

Адрес: гр. Момчилград, ул. Гюмюрджинска №17

тел. 03631/6102

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба No 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

Ви уведомяваме:

  1. От 01.09.2020 г. до 04.09. 2020 г. от 06.00 до10.00 часа ще се проведе въздушно пръскане на:

Култури от бял и черен бор

                                                                                           (посочва се видът на земеделската култура)

с продукт за растителна защита/препарат – Рапакс

                                                                                                     (посочва се търговското име)

карантинен срок не се изисква дни, доза мл./дка.- 100 мл/дка – Рапакс

В случай на нужда антидот (противоотрова) незабавна медицинска помощ

по лекарско предписание. Третирането се извършва срещу вредител: борова процесионка

  1. Подлежащите на третиране на дата парцели/блок на земеделски стопанин (БЗС) са в масив на местност и на площ, както следва:

а) Землища на селата Църквица, Мишевско , Устрен, Мрежичко, Казаците, Ридино, Козица, Овчево и Рогозче  на площ от 1020  дка, отстоящи от населеното място 1-2 км, отстояние от съседно селище на 3-4 км;

дата на третиране: от 01.09.2020 г. до 04.09. 2020 г.

  1. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особеност за периода, начина на приложение, както

и с оглед опазване на околната среда.

  1. ПРЗ/ВМП е закупен от „ИРЗ 2020“ ЕООД ГР. СОФИЯ

(фирма)

  1. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Ерол Хасан Юмерлесничей при ТП ДГС Момчилград  мобилен телефон 0885811765
  2. За изпълнител на пръскането е определен със заповед или сключен договор Фирма „АВИО ОТРЯД-ВАРНА“ ООД гр. ВАРНА

механизатор/авиационен оператор: Веселин Иванов Стоянов, гр. Варна

тел.: 052/609 949 моб. тел.: ………………………………

  1. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка,

намираща се в Землището на с. Лебед, общ. Джебел

 

Дата: 21.08. 2020 г.

 

Директор ТП ДГС Момчилград: ……………….

/инж. Илия Минчев/