касаеща водачи на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада на територията на община Джебел.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ЗАПОВЕД №781/16.04.2020г.