ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Запитване за предоставяне на оферта за „Предоставяне на Консултантски услуги, свързани с управление и отчитане на проект «Благоустрояване на общински парк в централна градска част – кв.25, гр. Джебел – имот с пл.сн.№ 315, кв.25 по плана на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.501.315/“ по мярка 7.2. – Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г“ – 20.04.2020г.

 Запитване за оферта – 20.04.2020г.

 Техническа спецификация – 20.04.2020г.

 Образец на Оферта – 20.04.2020г.