ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Отдел „Деловодно обслужване“ към дирекция „Административно обслужване“ в Община Джебел е административното звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация и искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, както и за връчване на информацията по издадено решение за конкретно заявление/искане.

Заявления за достъп до обществена информация и искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се подават по пощата, в Инфромационния център или по електронен път: kmet_dj@abv.bg.

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

  Актуална обществена информация по чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
  Заповед № 760/09.04.2020 г. на кмета на Община Джебел относно утвърждаване на Правила за достъп до до обществена информация в Общинска администрация Джебел
  Достъп до информация – описание
  Вътрешни правила за достъп до обществена информация
  Приложения / Бланки за достъп до обществена информация /
  Цена на услугата

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЗДОИ

Годишен отчет за 2020г.

  Годишен отчет за 2020г.
  Годишен отчет за 2019г.
  Годишен отчет за 2018г.
  Годишен отчет за 2017г.
  Годишен отчет за 2016г.