ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Отдел „Деловодно обслужване“ към дирекция „Административно обслужване“ в Община Джебел е административното звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация и искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, както и за връчване на информацията по издадено решение за конкретно заявление/искане.

Заявления за достъп до обществена информация и искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се подават по пощата, в Инфромационния център или по електронен път: kmet_dj@abv.bg.

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

  Актуална обществена информация по чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
  Заповед № 760/09.04.2020 г. на кмета на Община Джебел относно утвърждаване на Правила за достъп до до обществена информация в Общинска администрация Джебел
  Достъп до информация – описание
  Вътрешни правила за достъп до обществена информация
  Приложения / Бланки за достъп до обществена информация /
  Цена на услугата

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЗДОИ

  Годишен отчет за 2019г.
  Годишен отчет за 2018г.
  Годишен отчет за 2017г.
  Годишен отчет за 2016г.