ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Строителство на обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Телчарка, с. Казаците, с. Ямино, с. Желъдово и с. Търновци, община Джебел” – 13.03.2020г.

 Обявление – 13.03.2020г.

 Решение – 13.03.2020г.

 Документация – 13.03.2020г.

 Техническа спецификация – 13.03.2020г.

 Образци – 13.03.2020г.

 Проекто-договор – 13.03.2020г.

 ЕЕДОП – 13.03.2020г.

 Съобщение за отваряне на ценови оферти от 08.05.2020 г.

 Решение за избор на изпълнител – 19.05.2020г.

 Протоколи №1,2 и 3 – 20.05.2020 г.

 Договори №8 и №9 от 19.06.2020 г.

 Обявления за приключили договори от 13.01.2021 г.

 Обявления за приключили договори от 13.01.2021 г.