Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПРКИ

№ по ред

Име, фамилия

длъжностни наименования

1

Хюсеин Мустафа Зам. Кмет на община

2

Хайрие Мехмед Секретар на община

Обща администрация

3

Сунай Исмаил Директор

4

Айля    Ибрям Гл.Счетоводител

5

Ергин Юсеин Началник отдел

6

Зихни Салим Главен специалист СГС

7

Сюлейман Салиф Главен специалист общ.собст.

8

Гюнер Муса Главен специалист

9

Виждан Емин Главен специалист

10

Али Мехмед Главен специалист

11

Юксел Мехмед Главен специалист Бюд и ЧР

12

Ремзие Хашим Старши счетоводител

13

Гюлшен Махмуд Счетоводител-касиер ЛС

14

Сейхан Хасан Старши специалист

15

Айлин Дурхан Старши специалист

16

Бедри  Дурмуш Старши специалист – ТЦ

17

Шенер Исмаил Старши специалист – ТЦ

18

Петя Николова Старши специалист

19

Йълдъз Ахмед Старши специалист

20

Катя Кисьова Старши специалист

21

Минка Крумова Старши специалист

22

Шенгюл  Хасан Старши специалист

23

Гюлчехра Мехмед Старши специалист
24
Фатмегюл Мурад Младши специалист

25

Сайфе Халил Младши  счетоводител
26
Шехрибан Али Младши  счетоводител

27

Есра Ахмед Младши  счетоводител

28

Айнур Бекир Младши специалист – еколог

29

Гюлай  Бекир Технически сътрудник

30

Дияна Иванова Технически сътрудник

31

Назъм Мехмед Старши специалист
32
Фахрие Али Счетоводител
33
Фатме Ахмед Младши специалист

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

34

Василка Симитчиева Началник отдел

35

Мехмед Мюмюн Главен архитект

36

Гюлай Юсуф Старши специалист

37

Надежда Георгиева Старши специалист

38

Февзи Реджеб Старши специалист

39

Фами Мехмед Старши специалист

40

Мустафа Мехмед Старши специалист

41

Юсеин Махмуд Старши специалист

42

Сюлейман Сюлейман Старши специалист

43

Мутлу Халил Старши специалист

44

Леман Дауд Младши специалист

МЕСТНА КОМИСИЯ

45

Реджеб Мустафа Секрета на МКБСППМНТА