РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 35,ал.1, т.1 и т.2 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на общински съветници в община Джебел – мандат 2019-2023

 

№ по

ред

Име, презиме и фамилия Заемана публична длъжност Декл. чл.35, ал.1, т.1
1. Сейфи Сабри Мехмедали Общински съветник виж
2. Мюмюн Ахмед Кабул Общински съветник виж
3. Неджми Муса Мюмюн Общински съветник виж
4. Шабан Реджеб Хасан Общински съветник виж
5. Фирдес Рашид Мехмед Общински съветник виж
6. Ергин Шенол Алиосман Общински съветник виж
7. Ерджан Юмер Ахмед Общински съветник виж
8. Дурмуш Мюмюн Хасан Общински съветник виж
9. Шабан Мюмюн Хасан Общински съветник виж
10. Сами Мехмед Мехмед Общински съветник виж
11. Севги Юсеин Мустафа Общински съветник виж
12. Сабри  Сали Юсеин Общински съветник виж
13. Юсеин Мюмюн Сали Общински съветник виж
14. Хидает Диет Мехмед Общински съветник виж
15. Ерол Хасан Юмер Общински съветник виж
16. Йълмаз Руфат Камбер Общински съветник виж
17. Ахмед Назим Мехмедали Общински съветник виж
18. Росен Сашев Кичуков Общински съветник виж
19. Осман Юсеин Осман Общински съветник виж
20. Вергюл Юсеин Юсеин Общински съветник виж
21. Ервин Енвер Хасан Общински съветник виж
22. Шинка Събинова Шопова Общински съветник виж
23. Джейлян Джемал Мехмед Общински съветник виж
24. Гюнай Али Сали Общински съветник виж
25. Тунджай Фахри Исмаил Общински съветник виж
26. Валя Венциславова Крумова Общински съветник виж
27. Асен Митев Славов Общински съветник виж
28. Шенол Адем Халил Общински съветник виж
29. Шукри Мехмед Юсеин Общински съветник виж

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 35,ал.1, т.1 и т.2 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на кметове на кметства в община Джебел – мандат 2019-2023

Кметство Име, презиме, фамилия Декл.чл.35.ал.1, т.1 Декл.чл.35. ал.1, т.2 – част II
1. с.Мишевско Асри Адем Салим виж виж
2. с.Припек Стефан СлавчевДжуванов виж виж
3. с. Плазище Христо Райчев Мирчев виж виж
4. с.Ген.Гешево Дениз Исмет Юсуф виж виж
5. с.Ридино Илхан Тасим Емин виж виж
6. с.Устрен Бейсим Джемил Мустафа виж виж
7. с.Воденичарско Ведат Исмаил Аптула виж виж
8. с.Рогозче Мустафа Неджиб Сюлейман виж виж
9. с.Папрат Исмет Иляз Гюлюстан виж виж
10. с. Подвръх Шенай  Рамадан Али виж виж
11. с.Слънчоглед Зеки НеджахтинИсмаил виж виж
12. с.Телчарка Вайтин Селяхтин Хайрула виж виж
13. с.Търновци Невин Ибрям Емин виж виж
14. с.Добринци Рамадан Юсуф Али виж виж
15. с.Жълъдово Мюмюн Юсуф Юмер виж виж
16. с.Щерна Метин Юсеин Исмаил виж виж
17. с.Църквица Халил Акиф Бекир виж виж
18. с.Козица Мюмюн Емин Юсеин виж виж
19. с.Великденче Ферди Адил Мюмюн виж виж
20. с.Душинково Алиджан Адил Сюлейман виж виж
21. с.Полянец Фикри Тасим Мустафа виж виж
22. с.Илийско Ахмед Юсеин Хасан виж виж
23. с. Тютюнче Ирина Стефанова Караиванова виж виж
24. с. Ямино Мустафа Гюлюстан Мустафа виж виж
25. с. Казаците    Мустафа Мюмюн Бекир виж виж
26. с. Лебед Нихат Хасан Халил виж виж
27. с. Вълкович Хикмет Сал.Хасан виж виж
28. с. Сипец Сейнур Ръза Юсеин виж виж
29. с. Мрежичко Тунджай Мустафа Мустафа виж виж
30. с. Рогазари Фериде Сабри Халил виж виж

 

РЕГИСТЪР на Общински съвет Джебел
на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

№ по ред

Вх. № и дата

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име, презиме и фамилия

Заемана публична длъжност

Декларация (файл)

1.

Д-00-01 от 13.04.2022г.

ЧАСТ I

Зеки Неджахтин Исмаил

Кмет на км. Слънчоглед

виж

2.

Д-00-02 от 14.04.2022 г.

ЧАСТ I

Илхан Тасим Емин

Кмет на км. Ридино

виж

3.

Д-00-03 от 20.04.2022 г.

ЧАСТ I

Ирина Стефанова Караиванова

Кмет на км. Тютюнче

виж

4.

Д-00-04 от 20.04.2022 г.

ЧАСТ I

Стефан Славчев Джуванов

Кмет на км. Припек

виж

5.

Д-00-05 от 20.04.2022 г.

ЧАСТ I

Ведат Исмаил Аптула

Кмет на км. Воденичарско

виж

6.

Д-00-06 от 21.04.2022 г.

ЧАСТ I

Тунджай Мустафа Мустафа

Кмет на км. Мрежичко

виж

7.

Д-00-07  от 21.04.2022 г.

ЧАСТ I

Фериде Сабри Халил

Кмет на км. Рогозари

виж

8.

Д-00-08 от 21.04.2022г.

ЧАСТ I

Хикмет Салибрям Хасан

Кмет на км. Вълкович

виж

9.

Д-00-09 от 21.04.2022 г.

ЧАСТ I

Дениз Исмет Юсуф

Кмет на км. Генерал Гешево

виж

10.

Д-00-10 от 22.04.2022 г.

ЧАСТ I

Метин Юсеин Исмаил

Кмет на км. Щерна

виж

11.

Д-00-11 от 24.04.2022 г.

ЧАСТ I

Ферди Адил Мюмюн

Кмет на км. Великденче

виж

12.

Д-00-12 от 26.04.2022 г.

ЧАСТ I

Асри Адем Салим

Кмет на км. Мишевско

виж

13.

Д-00-13 от 26.04.2022 г.

ЧАСТ I

Халил Акиф Бекир

Кмет на км. Църквица

виж

14.

Д-00-14 от 26.04.2022 г.

ЧАСТ I

Бейсим Джемил Мустафа

Кмет на км. Устрен

виж

15.

Д-00-15 от 26.04.2022 г.

ЧАСТ I

Шенай Рамадан Али

Кмет на км. Подвръх

виж

16.

Д-00-16 от 27.04.2022 г.

ЧАСТ I

Христо Райчев Мирчев

Кмет на км. Плазище

виж

17.

Д-00-17 от 27.04.2022 г.

ЧАСТ I

Мюмюн Юсуф Юмер

Кмет на км. Желъдово

виж

18.

Д-00-18 от 27.04.2022 г.

ЧАСТ I

Нихат Хасан Халил

Кмет на км. Лебед

виж

19.

Д-00-19 от 27.04.2022 г.

ЧАСТ I

Мустафа Гюлюстан Мустафа

Кмет на км. Ямино

виж

20.

Д-00-20 от 05.05.2022 г.

ЧАСТ I

Сейнур Ръза Юсеин

Кмет на км. Сипец

виж

21.

Д-00-21 от 07.05.2022 г.

ЧАСТ I

Мустафа Мюмюн Бекир

Кмет на км. Казаците

виж

22.

Д-00-22 от 09.05.2022 г.

ЧАСТ I

Фикри Тасим Мустафа

Кмет не км. Полянец

виж

23.

Д-00-23 от 09.05.2022 г.

ЧАСТ I

Алиджан Адил Сюлейман

Кмет на км. Душинково

виж

24.

Д-00-24 от 09.05.2022 г.

ЧАСТ I

Рамадан Юсуф Али

Кмет на км. Добринци

виж

25.

Д-00-25 от 10.05.2022 г.

ЧАСТ I

Ахмед Юсеин Хасан

Кмет на км. Илийско

виж

26.

Д-00-26 от 10.05.2022 г.

ЧАСТ I

Невин Ибрям Емин

Кмет на км. Търновци

виж

27.

Д-00-27 от 11.05.2022 г.

ЧАСТ I

Мустафа Неджиб Сюлейман

Кмет на км. Рогозче

виж

28.

Д-00-28 от 11.05.2022 г.

ЧАСТ I

Вайтин Селяхтин Хайрула

Кмет на км. Телчарка

виж

29.

Д-00-29 от 11.05.2022 г.

ЧАСТ I

Мюмюн Емин Юсеин

Кмет на км. Козица

виж

30.

Д-00-30 от 12.05.2022 г.

ЧАСТ I

Исмет Иляз Гюлюстан

Кмет на км. Папрат

виж