НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 05.02.2020 – 05.02.2020г.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ТСУ, благоустрояване, строителство и  общинска собственост- (ТСУБСОС)

05.02.2020г. (Сряда) от 10.00ч. в стаята на  председателя  на ОбС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

Бюджет, финанси, икономика и транспорт- (БФИТ) 

05.02.2020г. (Сряда) от 10.30ч. в стаята на  председателя  на ОбС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

Младежки дейности, спорт и туризъм – /МДСТ/

05.02.2020г. (Сряда) от 11.00ч. в стаята на  председателя  на ОбС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

Земеделие, гори, води и екология  /ЗГВЕ/

05.02.2020г. (Сряда) от 11.30ч. в стаята на  председателя  на ОбС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

Здравеопазване и социална политика – /ЗСП/

05.02.2020г. (Сряда) от 12.00ч. в стаята на  председателя  на ОбС
 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – (ПКОНПИ)

05.02.2020г. (Сряда) от 12.30ч. в стаята на  председателя  на ОбС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

Законност, контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите (ПК”ЗКЖПГ”)

05.02.2020г. (Сряда) от 13.00ч. в стаята на  председателя  на ОбС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

Образование, култура и вероизповедания – (ОКВ) 

05.02.2020г. (Сряда) от 13.30ч. в стаята на  председателя  на ОбС
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

Обществен ред, сигурност и безопасност на движението    (ОРСБД)

05.02.2020г. (Сряда) от 14.00ч. в стаята на  председателя  на ОбС