НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 26.05.2020 – 26.05.2020г.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ТСУ, благоустрояване, строителство и  общинска собственост- (ТСУБСОС)
26.05.2020г. (Вторник) от 10.00 ч. в заседателната зала на   ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Бюджет, финанси, икономика и транспорт- (БФИТ) 
26.05.2020г. (Вторник) от 10.30ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Младежки дейности, спорт и туризъм – /МДСТ//
26.05.2020г. (Вторник) от 11.00ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Земеделие, гори, води и екология  /ЗГВЕ/
26.05.2020г. (Вторник) от 11.30ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Здравеопазване и социална политика – /ЗСП/
26.05.2020г. (Вторник) от 12.00ч. в заседателната зала  на ОбА
 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – ПКОНПИ)
26.05.2020г. (Вторник) от 12.30ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Законност, контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите (ПК”ЗКЖПГ”)
26.05.2020г. (Вторник) от 13.00ч. в заседателната зала  на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Образование, култура и вероизповедания – (ОКВ) 
26.05.2020г. (Вторник) от 13.30ч. в заседетелната  зала на ОбА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обществен ред, сигурност и безопасност на движението    (ОРСБД)
26.05.2020г. (Вторник) от 14.00ч. в заседателната зала  на ОбА