ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

„Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв. Прогрес, гр. Джебел и корекция на р. Джебелска в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ – Джебел – Рогозче – Фотиново“ – 21.03.2019г.

 Покана – 21.03.2019г.

 Техническа спецификация – 21.03.2019г.

 Количествено-стойностна сметка – 21.03.2019г.

 Заповед – 29.03.2019г.

 Оферти – 29.03.2019г.

 Доклад – 29.03.2019г.

 Решение – 29.03.2019г.