Възможност за кандидатстване по подмерки COVID 1 и COVID 2. От 19 август до 21 септември 2020 г. Стартира прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1 и подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020 г.


Повече информация за процедурата може да намерите на следните линкове: https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/ot-19-avgust-zapochva-priem-po-podmerki-covid-1-i-/ 

 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=94549EAB964A26B3AE687A6B0FBB663E?idMat=150692