Неджми Али в Комитета на регионите: Нуждаем се от спешни регулаторни мерки за смекчаване на последиците от енергийната криза, както и от финансова актуализация на вече одобрени европейски проекти

 

Нуждаем се от спешни регулаторни мерки за смекчаване на последиците от енергийната криза – тази позиция на кмета на Джебел Неджми Али, изразена по време на пленарно заседание на Европейския комитет на регионите, стана един от акцентите и в дневния ред на групата Renew Europe в Комитета на регионите.

В туит на Бюрото на Renew Europe се посочва още един акцент от изказването: „Настоятелно призоваваме Комисията да предложи необходимите мерки, за да отговорим на необходимостта от финансовата актуализация на вече одобрените европейски проекти поради високите нива на инфлацията, която създава риск за тяхното изпълнение“.

Бюрото на групата Renew Europe в Комитета на регионите предлага двата акцента да бъдат включени в дневния ред на Европейската комисия.

В изказването си пред членовете на асамблеята на представителите на местните и регионалните власти в Европейския съюз Неджми Али заяви: „Последните две години промениха и продължават да променят живота ни по безпрецедентен начин. Местни и регионални власти са в челните редици на управлението на пандемията през двугодишния период, като същевременно сме изправени пред предизвикателствата на цифровата и екологична трансформация. Осъзнаваме отговорността си за реализирането на целите на Кохезионната политика на ЕС, смекчаването на опустошителните последици от пандемията, както и подготовката за технологичните, икономическите и социални тенденции в Европа“.

Обръщайки се към комисаря по регионалната политика Елиза Ферейра, Неджми Али подчерта: „В контекста на енергийната криза, пред която сме изправени има унищожителни последици за бизнеса особено за малките и средни предприятия (МСП), които са гръбнакът на всяка една икономика, по-късно ще засегне неизбежно и гражданите“.

Припомняме, че кметът на Джебел е един от българските представители в Европейския комитет на регионите, която структура играе ключова роля при създаването на новите закони на Европейския съюз.

„Като представители на местните и регионалните власти, всеки ден сме изправени пред предизвикателства, свързани със спестяването на електроенергия. Като пример в това отношение е спирането на уличното осветление в общините. В този контекст, преди началото на петата вълна на пандемията и нарастващата инфлация, се нуждаем от спешни регулаторни мерки за смекчаване на последиците от енергийната криза. Настоятелно призоваваме Комисията да предложи необходимите мерки, за да отговори на необходимостта от финансова актуализация на вече одобрени проекти на ЕС поради високите нива на инфлацията, която създава риск за тяхното изпълнение.

Освен това бих искал да наблегна на важността от осигуряване на синергия между Кохезионната политика, Механизма за възстановяване и устойчивост и другите инвестиционни инструменти. Това е абсолютно необходимо, за да се гарантира възстановяването на най- засегнатите сектори от кризата, за преодоляването на социално-икономическото въздействие на кризата, както и за гарантирането на екологичната и цифровата трансформация. В този контекст се нуждаем от достатъчен времеви период за постигане на нашите дългосрочни цели“, каза Неджми Али.

Той приветства създаването на Европейската общност за практики в областта на партньорството за периода 2021-2027 г., което би засилило сътрудничеството и координацията между местните и регионалните власти, особено за обмен на информация за добрите практики при усвояването на фондовете на ниво ЕС.

Неджми Али се обърна и към Лиляна Павлова, вицепрезидент и член на Управителния комитет на Европейската инвестиционна банка.

„Преди повече от година дискутирахме потенциала и възможностите, които Европейската Инвестиционна Банка трябва да разгърне, за да подпомогне местните и регионалните власти за преодоляване на опустошителните последици от COVID-19 и да се подпомогне прехода към устойчивост. Приветстваме ангажираността на ЕИБ да инвестира в региони с по-нисък БВП на глава от населението по време на настоящата дългосрочна бюджетна рамка на ЕС. Бих искал обаче да подчертая отново нашата загриженост по отношение на местните бизнеси и малките и средни предприятия (МСП), които са особено засегнати от настоящата криза, изправени пред затруднения с ликвидността поради намалените си дейности. Трябва да сме сигурни, че те получават подкрепата, от която се нуждаят. Поради това Ви призоваваме за по-тясно сътрудничество с Комисията и страните членки, като същевременно предложите конкретни инициативи за бърз и пряк достъп до финансиране.

Накрая бих искал да наблегна върху общата ни цел, ангажираност и готовност за подобряване на благосъстоянието на нашите граждани и местни бизнеси. В този смисъл приветстваме и насърчаваме този вид ключови междуинституционални срещи и сътрудничество. Това ще допринесе за успешното прилагане на политиката за сближаване във всички държави – членки на ЕС“, каза кметът на Джебел.