ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАРК В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ – КВ. 25, ГР. ДЖЕБЕЛ – имот с пл. сн. №315, кв. 25 по плана на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали / ПИ с идентификатор 20746.501.315/“ – 18.03.2020г.

 Покана – 18.03.2020г.

 Техническа спецификация – 18.03.2020г.

 Образец на Оферта – 18.03.2020г.

 Протокол от 30.03.2020г.

 Решение от 30.03.2020г.