СЪОБЩЕНИЕ

Община Джебел уведомява, че след извършена проверка по чл.140 от Наредбата № РД-02-20-9 от 21.05.2012 год. за функциониране на единната система за гражданска регистрация и на основание чл.99б от Закона за гражданска регистрация със Заповед №.1539/13.12.2019 г. са заличени адресните регистрации по постоянен адрес на лицата:

1. Сейджан Хаджиалиева
2. Саадетин Али
3. Шахсина Али
4. Юмер Али

Лицата със заличен постоянен адрес са длъжни в едномесечен срок да заявят актуален постоянен адрес и подменят личните си документи.