Необходимо e заделяне на финансови средства за проектиране

 

Настоящият програмен период ще изиграе ключова роля в развитието на общините в България. За разлика от предишния, през новия общините от селските райони ще имат ,,Гарантирани бюджети“ по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони /СПРЗСР/). На картата на Евросъюза по-добре се справят страните, които ефективно използват Механизма за възстановяване и устойчивост и ефективно инвестират през и в общините ресурсите от Националните планове за възстановяване и устойчивост.

Това е анализът на кмета на Джебел Неджми Али в началото на мандата на местните власти, който започна през 2023 г., и се очаква да премине в качествено променена среда в Европа. Той залегна в лекторския му доклад по време на първото заседание на Националното сдружение на общините в Република България за мандат 2023-2027 в Южен Централен район. Темите, върху които той акцентира, бяха изложени в една от най-важните части на заседанието – „Реалности и визия с хоризонт 2027 – един час в бъдещето на общините“.

„Един кмет на община трябва да има програма и ясна визия за развитие на общината и умения за стратегическо планиране и управление на инвестициите. Проектите са инструмент за реализиране на политики, а не да задават посока за правене на политика. Да не кандидатстваме за всичко и навсякъде – устойчиви са единствено жизнените и необходими проекти. Кабинетно подготвените и финансово надценените проекти еволюират в медийни сензации. Затова експертите са решаващи за успешното реализиране на проектите“, посочи Неджми Али.

Според него е необходимо заделяне на финансови средства за проектиране. Едновременното обявяване на приеми по различни процедури пък довежда до блокиране работата на експертите в администрациите. Планът за възстановяване и устойчивост (ПВУ) игнорира малките общини по редица процедури, убеден е кметът на Джебел.

Като пример той даде с ПВУ  в частта му за енергийна ефективност, като в област Кърджали са одобрени едва 8 сгради за саниране, като всички те са единствено в областния град.

В анализа на кмета на Джебел бяха отчетени и други проблеми, като тези с индексацията на договорите за изпълнение на инфраструктурни проекти, които  се отразяват негативно на общините.

„Към днешна дата програмният период 2014-2020 все още не е приключил. Има неодобрени проекти и неразплатени на бенефициентите средства по Стратегии за водено от общностите местно развитие (2014 – 2020), което води до забавяне развитието на местните икономики. Реализацията на Националния план за възстановяване и устойчивост се забавя и на практика се губи възможността да даде сериозно отражение върху икономиката на страната и на местно ниво. Забавя се прилагането на европейски програми през периода 2021- 2027 година. Най-активно те ще се реализират през започващия сега управленски мандат на местните власти“, посочи Неджми Али.

„Рецептата“ на кмета на Джебел е: Планиране на проектите по ресурси за финансиране; работещо партньорство с бизнеса – и като постоянен управленски партньор, и като изпълнител; балансирано инвестиране в инфраструктурни и “меки” проекти – социални, обучителни, за повишаване на квалификацията; специални програми за подкрепа на микро, малки и средни предприятия на местно ниво; наличие на проектна готовност, поради факта, че правителството има амбицията да подкрепи общините чрез заделяне на ресурс в държавния бюджет.